Green Futures: celf, sioeau drôn a'r sbectacl natur

Green Futures: celf, sioeau drôn a'r sbectacl natur

Tri o bobl yn eistedd ar fwrdd picnic mewn man gwyrdd trefol, gan adeiladu blychau adar pren gyda morthwylion
Mae Drew Bennellick, ein Pennaeth Polisi Tir a Natur, yn myfyrio ar sut rydym wedi cefnogi Dinas Diwylliant y Deyrnas Unedig i gofleidio dyfodol gwyrdd.

Mis Ebrill yw Mis Dyfodol Gwyrdd Dinas Diwylliant Coventry – rhaglen sy'n defnyddio celf gyfoes i archwilio treftadaeth a thirwedd naturiol y ddinas. Y llynedd, gwelsom brosiectau'n addasu yn wyneb y pandemig i gysylltu pobl Coventry â natur. Yn 2022, cynhelir rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau byw drwy gydol yr haf, gan annog pobl i ddatgelu gwreiddiau gwyrdd eu dinas a chymryd rhan weithredol a hirdymor yng nghynaladwyedd y ddinas.

... mae angen i ni gyffroi pawb am fyd natur a'r byd rhyfeddol rydyn ni'n byw ynddo. Mae angen inni greu'r adegau cofiadwy hynny.

A small sculpture of a kingfisher on a wooden post next to a Coventry waterway
Cerflun gan Juneau Projects, yn edrych ar fywyd gwyllt ardal Spon End o Coventry. Credyd: @thecatbath

Natur dan fygythiad

Canfu arolwg gan Ipsos Mori fod 73% o bobl yn credu bod y Ddaear yn agos at 'bwyntiau tyngedfennol' oherwydd gweithredu dynol, ac mae mwyafrif helaeth (83%) am wneud mwy i ddiogelu ac adfer natur yn y dyfodol. Er bod ein treftadaeth ddiwylliannol yn tyfu'n gyson, mae ein treftadaeth naturiol yn gostwng  ar gyfradd frawychus.

Er mwyn gwrthdroi'r dirywiad hwn, mae angen i ni gyffroi pawb am natur a'r byd rhyfeddol yr ydym yn byw ynddo. Mae angen inni greu'r adegau cofiadwy hynny.

Grym adferol pobl a phrosiectau

Mae ein gwaith yn y Gronfa Treftadaeth wedi fy ngalluogi i brofi natur yn uniongyrchol. Rwyf hefyd wedi bod yn lwcus i gwrdd â rhai o'r arwyr sy'n gweithio'n ddiflino i achub, adfer, ehangu ac esbonio gwerth aruthrol natur. O ymweld â'r North Wessex Downs i ddysgu am anawsterau casglu a egino hadau sydd dan fygythiad, i weld gwydnwch adar môr gyda'r Athro Syr John Lawton yn RSPB Bempton Cliffs.

Yn ddiweddar, siaradais â grŵp o bobl ifanc sydd newydd ddechrau eu gyrfaoedd gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Llundain, sy'n partneru gyda ni i gyflwyno Nextdoor Nature. Mae hon yn fenter a fydd yn gwella mynediad i fyd natur ledled y DU ac yn helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, fel rhan o'n buddsoddiad etifeddiaeth Jiwbilî Platinwm.

A group of people sitting next to a canal and building wooden bird boxes on a picnic bench
Tîm Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Llundain yn lansiad Nextdoor Nature: Nikki Williams, Bobbi Benjamin-Wand, Emily Fox a Chantelle Lindsay. Credyd: Broni Lloyd-Edwards

Mae gan lawer o staff a gwirfoddolwyr sefydliadau natur ddawn unigryw wrth ddod â rhyfeddodau'r byd naturiol yn fyw mewn ffordd sy'n gymhellol, yn angerddol ac yn gaethiwus.

#GreenFutures yn arwain y ffordd

Nod rhaglen Dyfodol Gwyrdd Coventry yw dangos sut mae cysylltiad cynhenid rhwng treftadaeth naturiol a diwylliannol lle a dylid ei dathlu gyda'i gilydd yn gyfartal.   

Drwy ymgysylltu â phobl Coventry â'u treftadaeth naturiol – fel afon anghofiedig y ddinas sydd wedi'i chladdu o dan geuffos concrid – drwy brosiectau celf ysblennydd, mae'r rhaglen yn helpu i sbarduno angerdd dros fyd natur. Dyna pam y gwnaethom gyfrannu £3 miliwn o gyllid tuag ato.

Gellir gyrru angerdd pobl at fyd natur drwy hanes, celf, adrodd straeon, technoleg a pherfformiad.

Rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau

Bydd Green Futures yn dod â dimensiwn newydd i ddathlu'r Ddinas Diwylliant a gobeithio y bydd yn gweithredu fel model ar gyfer dathliadau diwylliannol yn y dyfodol mewn mannau eraill. Mae ei rhaglen o ddigwyddiadau yn cynnwys:

  • murluniau mwsogl byw, a grëwyd gan y stiwdio greadigol Mosstika, a fydd yn codi o amgylch y ddinas ac yn darlunio rhai o fywyd gwyllt cudd Coventry
  • gosodiad sain newydd gan yr artist Rosie Tee yng ngardd synhwyraidd y Parc Coffa Rhyfel
  • Bee-Lines – prosiect plannu torfol a fydd yn creu llwybrau blodau trawiadol ar gyfer pryfed peillio
  • Bydd y rownd derfynol fawr, Ein Teulu Wilder, yn stori epig wedi'i hysbrydoli gan fioamrywiaeth a chysylltiad dynol â natur. Wedi'i pherfformio gan 360 o dronau sy'n dod at ei gilydd fel heidiau o adar, bydd y sioe yn cael ei ffrydio'n fyw, gan alluogi gwylwyr ledled y byd i ddod yn rhan weithredol o'r stori.
Coventry canal at night, with colourful lights illuminating the bridges. One sign reads 'Green Hope'.
Random String gan Ystafelloedd Ludic, golau ysblennydd yn ystod y nos a phrofiad taflunio ger Camlas Coventry. Credyd: Andrew Moore

Gellir gyrru angerdd pobl at fyd natur drwy hanes, celf, adrodd straeon, technoleg a pherfformiad. Mae'n rhaid inni greu mwy o eiliadau fel y rhain i sbarduno'r diddordeb a allai ddarparu'r cysylltiad caethiwus cyntaf hwnnw â natur.

Os ydych chi wedi'ch ysbrydoli, dysgwch fwy am ymweld â'r digwyddiadau hyn yn Coventry a darganfod mwy o'r hyn rydym yn ei ariannu ar gyfer tirweddau, parciau a natur.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...