Achub Coedwig Glaw Geltaidd yng Nghwm Elan

Achub Coedwig Glaw Geltaidd yng Nghwm Elan

Rhaeadr mewn Coedwig Glaw Geltaidd
Rhaeadr mewn Coedwig Glaw Geltaidd

The Woodland Investment Grant (TWIG)

Rhayader
Powys
Dwr Cymru Cyfyngedig
£247194
Caiff trigolion Sir Faesyfed well mynediad i ardal o goedwig law dymherus - cynefin hynod brin a fydd yn cael ei warchod a'i reoli'n well.

Fe'i gelwir hefyd yn fforest law yr Iwerydd neu'r Geltiaid, ac mae'r safleoedd coetir pwysig hyn yn gartref i adar, gloÿnnod byw a phryfed prin. Maent yn hafan o fioamrywiaeth, ond credir eu bod o dan fwy o fygythiad na fforestydd glaw trofannol.

Mae Dŵr Cymru Welsh Water ac RSPB Cymru yn cydweithio ar y prosiect hwn, gyda chefnogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru ac Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed. 

Mae'r prosiect wedi derbyn cyllid gan y Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG), a fydd yn ei alluogi i:

  • A tree covered in fungus
    Pulmonara ar goeden Derwen Sesille yng Nghwm Elan
    helpu'r coetiroedd i adfywio drwy greu seilwaith ffiniau i atal defaid rhag tarfu ar gynefinoedd bregus a chyflwyno pori cynaliadwy
  • gwella mynediad cyhoeddus drwy osod meinciau gorffwys, disodli camfeydd â gatiau a darparu mynediad at draciau coedwigaeth presennol 
  • creu byrddau gwybodaeth i annog ymwelwyr lleol i archwilio'r ardal a chynyddu eu dealltwriaeth o'r amgylchedd
  • annog cyfranogiad cymunedol drwy greu grwpiau a chynnig hyfforddiant i reoli rhywogaethau coed ymledol a thirfesur bywyd gwyllt
  • datblygu rhaglen o ddysgu yn yr awyr agored i ysgolion sy'n cysylltu â'r cwricwlwm cenedlaethol a phynciau STEM
  • cynnal gŵyl i godi ymwybyddiaeth a dathlu Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru drwy arddangosiadau gydag artistiaid a gwneuthurwyr cymunedol lleol

Dywedodd Jennifer Newman, Rheolwr Profiad Ymwelwyr Cwm Elan, Dŵr Cymru Welsh Water: "Rydym wedi ein cyffroi i allu gweithio mewn partneriaeth ag RSPB Cymru i ddiogelu coetiroedd derw Iwerydd o bwys rhyngwladol Elan, a elwir yn Fforestydd Glaw Celtaidd, i'r dyfodol.

“Bydd y cyllid hwn yn ein galluogi i ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli ac addysgol newydd i'r gymuned leol ac i ddiogelu ein bywyd gwyllt arbennig a'n bioamrywiaeth sy'n unigryw i Gwm Elan."

Mae’r cynllun grant Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG) yn rhan o raglen Coedwig Genedlaethol i Gymru Llywodraeth Cymru.

Ariannu eich prosiect coetir 

Darganfyddwch fwy am sut y gall cyllid gan y Grant Buddsoddi mewn Coetir eich helpu i greu, adfer a gwella coetiroedd yng Nghymru.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...