Sut i ystyried cynaliadwyedd amgylcheddol yn eich prosiect treftadaeth

Sut i ystyried cynaliadwyedd amgylcheddol yn eich prosiect treftadaeth

Three young men carrying willow

Mae newid yn yr hinsawdd eisoes yn effeithio ar ein treftadaeth, ein cymdeithas a'n hamgylchedd naturiol.

Rydym am i'r holl brosiectau rydym yn eu hariannu leihau – neu helpu lleoedd a phobl i addasu i – effeithiau newid yn yr hinsawdd. Rydym yn disgwyl i bob un ohonynt gael effaith gadarnhaol ar ein hamgylchedd ac rydym yn ystyried effeithiau amgylcheddol prosiect yn ein penderfyniadau.  

Mae hyn yn berthnasol i bob prosiect – p'un a yw ein cyllid yn cefnogi tirwedd gyfan, adfywio parc lleol, adnewyddu amgueddfa neu ddod â chymuned at ei gilydd.

Yr hyn a ddisgwyliwn gan brosiectau

Er mwyn cyrraedd ein gofyniad cynaliadwyedd amgylcheddol, rydym yn disgwyl i bob prosiect rydym yn ei ariannu:

  • cyfyngu ar unrhyw ddifrod posibl i'r amgylchedd  
  • cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd ac yn enwedig ar gyfer natur  

Bydd cynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol o fewn eich prosiect o'r dechrau yn golygu bod eich prosiect yn debygol o fod yn fwy gwydn, yn gynaliadwy yn ariannol ac yn dod â manteision lluosog i bobl a'r gymuned.  

Rydym yn disgwyl gweld cynaliadwyedd amgylcheddol yn rhan annatod o benderfyniadau ymgeiswyr. Dylech hefyd ystyried sut i fesur eich cynaliadwyedd amgylcheddol a sicrhau bod hyn yn rhan o'ch strategaeth werthuso.

Cysylltiadau hanfodol

Ein gofyniad cynaliadwyedd amgylcheddol.

Darllenwch ein canllawiau arferion da manwl

Cael gafael ar gymorth ymarferol gan rwydwaith Addas i'r Dyfodol

Planwyr pren yn cynnwys planhigion yn eu blodau ar blatfform gorsaf drenau.
Planwyr gyda phlanhigion yn eu blodau yng ngorsaf drenau'r Fenni. Llun: Trafnidiaeth Cymru.

Projects

Llwybrau Gwyrdd Trafnidiaeth Cymru

Bu i Trafnidiaeth Cymru (TrC) roi hwb i fioamrywiaeth ac annog bywyd gwyllt mewn 25 o orsafoedd rheilffordd a phum safle cymunedol.

Gweithwyr yn torri coed sy'n crogi drosodd o ran o'r gamlas sydd wedi'i gordyfu
Roedd adfer rhan Cymru o Gamlas Maldwyn yn cynnwys clirio coed fu'n crogi drosodd. Llun: Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd.

Projects

Luronium Futures: gwarchod planhigion prin ar Gamlas Maldwyn

Bu i brosiect Luronium Futures Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd wella cyflwr rhan Cymru o gamlas Maldwyn sy'n gartref i rywogaethau planhigion Prydeinig prin.

Oyster yn y dŵr
Mae cynefinoedd wystrys yn cael eu hadfer ym Mae Conwy. Llun: ZSL.

Projects

Adfer cynefinoedd wystrys gwyllt ym Mae Conwy

Mae ZSL (Cymdeithas Sŵolegol Llundain) a Phrifysgol Bangor yn adfer cynefinoedd wystrys brodorol ym Mae Conwy er mwyn gwella bioamrywiaeth forol, cynyddu cydnerthedd arfordirol ac ailgysylltu pobl â’u treftadaeth arfordirol.

Rhaeadr mewn Coedwig Glaw Geltaidd
Rhaeadr mewn Coedwig Glaw Geltaidd

Projects

Achub Coedwig Glaw Geltaidd yng Nghwm Elan

Caiff trigolion Sir Faesyfed well mynediad i ardal o goedwig law dymherus - cynefin hynod brin a fydd yn cael ei warchod a'i reoli'n well.