Sut i ystyried cynaliadwyedd amgylcheddol yn eich prosiect treftadaeth

Sut i ystyried cynaliadwyedd amgylcheddol yn eich prosiect treftadaeth

Three young men carrying willow

Mae newid yn yr hinsawdd eisoes yn effeithio ar ein treftadaeth, ein cymdeithas a'n hamgylchedd naturiol.

Rydym am i'r holl brosiectau rydym yn eu hariannu leihau – neu helpu lleoedd a phobl i addasu i – effeithiau newid yn yr hinsawdd. Rydym yn disgwyl i bob un ohonynt gael effaith gadarnhaol ar ein hamgylchedd ac rydym yn ystyried effeithiau amgylcheddol prosiect yn ein penderfyniadau.  

Mae hyn yn berthnasol i bob prosiect – p'un a yw ein cyllid yn cefnogi tirwedd gyfan, adfywio parc lleol, adnewyddu amgueddfa neu ddod â chymuned at ei gilydd.

Yr hyn a ddisgwyliwn gan brosiectau

Er mwyn cyrraedd ein gofyniad cynaliadwyedd amgylcheddol, rydym yn disgwyl i bob prosiect rydym yn ei ariannu:

  • cyfyngu ar unrhyw ddifrod posibl i'r amgylchedd  
  • cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd ac yn enwedig ar gyfer natur  

Bydd cynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol o fewn eich prosiect o'r dechrau yn golygu bod eich prosiect yn debygol o fod yn fwy gwydn, yn gynaliadwy yn ariannol ac yn dod â manteision lluosog i bobl a'r gymuned.  

Rydym yn disgwyl gweld cynaliadwyedd amgylcheddol yn rhan annatod o benderfyniadau ymgeiswyr. Dylech hefyd ystyried sut i fesur eich cynaliadwyedd amgylcheddol a sicrhau bod hyn yn rhan o'ch strategaeth werthuso.

Cysylltiadau hanfodol

Ein gofyniad cynaliadwyedd amgylcheddol.

Darllenwch ein canllawiau arferion da manwl

Cael gafael ar gymorth ymarferol gan rwydwaith Addas i'r Dyfodol

Environmental sustainability guidance

Publications

Canllaw Cynaliadwyedd Amgylcheddol

Beth rydym yn ei ddisgwyl gan ein prosiectau – cyngor a syniadau ar sut y gall eich prosiect helpu i daclo’r argyfyngau hinsawdd ac ecolegol.
Three people look down over a valley with mountains in the distance
Braemar view. Credit: Cameron Cosgrove

Projects

Cairngorms 2030: pobl a natur yn ffynnu gyda'i gilydd

Rydym wedi dyfarnu bron i £12.5 miliwn i brosiect sy'n newid bywydau er mwyn diogelu Parc Cenedlaethol mwyaf y DU, gan ddod â chymunedau at ei gilydd i helpu natur a gwella llesiant.

Long green grass and rushes surrounding water at Woodwalton Fen
Woodwalton Fen. Credit: Robert Enderby

Projects

Peatland Progress: Gweledigaeth Newydd ar gyfer y Fens

Rydym wedi dyfarnu mwy nag £8 miliwn i'r prosiect arloesol hwn sy'n mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, allyriadau carbon, colli bioamrywiaeth ac iechyd meddwl a llesiant pobl ifanc.

People swimming and playing in the Jubilee Pool

Straeon

Astudiaeth achos: Pwll Jiwbilî Penzance

Y prosiect Mae Pwll jiwbilî yn lido Art Deco 85 oed sydd wedi'i leoli ger harbwr Penzance yng Nghernyw. Ar ôl cael ei adnewyddu, agorodd yn 2020 gyda phwll gwres geothermol cyntaf y DU. Mae'r system wresogi geothermol arloesol yn gweithio drwy echdynnu dŵr cynnes o ffynnon geothermol dwfn 410m –
Y tu allan i Bwll y Jiwbilî ym Mhenzance
Y tu allan i Bwll y Jiwbilî ym Mhenzance

Straeon

A allech chi fod yn Brosiect Cynaliadwy'r Flwyddyn 2022?

Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn noddi'r categori cynaliadwyedd yng Ngwobrau Amgueddfeydd + Treftadaeth am y drydedd flwyddyn yn olynol – mae'r ceisiadau bellach ar agor ar gyfer 2022
Young people in a wood
Young people involved in Middlesbrough Environment City's Green Shoots project

Straeon

Bringing people together in green spaces

How funding for nature in urban areas is helping unemployed young people and refugees find a fresh start.