Cyngor: beth yw prosiect ‘cynhwysol'?

Cyngor: beth yw prosiect ‘cynhwysol'?

People in a park
Darganfyddwch pwy sydd ar goll fel cynulleidfa neu yn eich tîm, gwnewch gynlluniau i'w cynnwys, a chofiwch fod bod yn gynhwysol yn broses barhaus.

Mae’n rhaid i bob prosiect a ariennir gennym gyflawni ein canlyniad cynhwysiant: bydd ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth.

Mae arolwg yr Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon Cymryd Rhan a   Monitor Ymgysylltu â'r Amgylchedd yn dangos pa mor annheg yw mynediad presennol at dreftadaeth.

Credwn y dylai pawb gael y cyfle i elwa ar arian y Loteri Genedlaethol. A bod treftadaeth fwy cynhwysol yn fwy cynaliadwy yn y tymor hir. 

Yn fyr, rydym am helpu i roi mwy o gyfleoedd i bobl â "nodweddion gwarchodedig", yn ogystal ag o incwm is, gymryd rhan mewn treftadaeth. Mae nodweddion gwarchodedig yn cynnwys:

 • oedran, gan gynnwys pobl ifanc 11–25 oed, a phobl hŷn
 • anabledd, gan gynnwys iechyd meddwl, anableddau dysgu, a dementia
 • ailbennu rhywedd
 • hil, crefydd neu gred
 • rhyw a chyfeiriadedd rhywiol

Gall "bydd ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth" olygu tri pheth:

Rydych chi'n croesawu pawb i gymryd rhan.

People in wheelchairs enjoying RSPB Minsmere
Mae'r llwybrau o amgylch Gwarchodfa Natur Minsmere yn ei gwneud yn bleser ymweld â sgwter symudedd neu gadair olwyn wedi'i bweru. Credyd: Cerddwyr Anabl

 

Meddyliwch sut rydych chi'n croesawu ystod "ehangach" o bobl, boed hynny'n ddigidol drwy eich gwefan neu'ch cyfryngau cymdeithasol, yn eich deunydd marchnata neu'n bersonol.

Siaradwch â phobl rydych am ymweld â nhw neu gymryd rhan, nodi beth sydd angen i chi ei gynllunio ac yna cyllidebu ar gyfer hyn.

Rydych yn mynd i'r afael ag anfanteision y gall pobl ag incwm isel neu ddiffyg profiad blaenorol eu hwynebu wrth gymryd rhan mewn treftadaeth.

Peidiwch â chynnig interniaethau di-dâl. Mae'r rhain yn annheg i'r rhai sydd â llai o adnoddau. Byddwn yn ariannu interniaethau â thâl fel rhan o'ch prosiect.

Meddyliwch am ofyn am sgiliau trosglwyddadwy fel cyfathrebu, cyllidebu, sgiliau digidol neu "bobl" gwych yn hytrach na chymwysterau ffurfiol, yn enwedig cymwysterau ôl-raddedig, sy'n gallu eithrio pobl.

Mae sgiliau lleol yn bwysig. Trafodwch gyda chymunedau a rhwydweithiau lleol pa sgiliau ac asedau sydd eisoes yn bodoli megis trafnidiaeth gymunedol neu gaffi Cyfeillion Dementia.

 • Er enghraifft, roedd prosiect Leeds Eulogy yn cynnwys ystod eang o bobl drwy bartneriaethau, rhannu diddordebau mewn ffotograffiaeth a thrwy wrando ar bobl hŷn

Mae eich prosiect yn diwallu anghenion pobl lle maent yn wahanol i anghenion pobl eraill.

Lle gallwch, gosodwch doiledau hygyrch a niwtral o ran y rhywedd. Dylai prosiectau gwerth uchel osod toiledau Changing Places, sy'n fwy ac sydd â mwy o gyfleusterau.

 • Er enghraifft, gosododd Parc Treffynnon yn Ipswich doiledau Changing Places fel rhan o'u grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, a gwelwyd cynnydd yn nifer y teuluoedd a'u ffrindiau cysylltiedig.
 • Os ydych yn trefnu digwyddiad, gallwch gynnwys costau llogi cyfleuster Changing Places yn eich cynlluniau cyllideb.

Deg ffordd o fesur a phrofi y bydd ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth.

Rydym am weld eich bod yn bwriadu cynnwys amrywiaeth o bobl yn eich prosiect treftadaeth fel ymwelwyr, cyfranogwyr, gwirfoddolwyr a gweithwyr.

Yn eich gwerthusiad, byddwn am weld sut y gwnaethoch geisio gwneud hyn, a pha mor llwyddiannus oeddech chi.

Bydd angen i chi fesur (drwy gasglu data) eich effaith, a phrofi hefyd eich bod wedi cyflawni ein canlyniad.

 1. Cynlluniwch eich dulliau a chofiwch gynnwys costau gwerthuso yn eich cyllideb o'r dechrau.
 2. Peidiwch ag anghofio am ddata ansoddol: profiad staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr. Gallai hyn gynnwys sylwadau, cylchgronau neu gyfweliadau strwythuredig.
 3. Cofiwch gynnal arolwg ar bwy sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli yn eich sefydliad treftadaeth. Bydd hyn yn eich helpu i ddod o hyd i unrhyw fylchau yn nemograffeg eich gweithlu.
 4. Ymchwiliwch i'ch cynulleidfaoedd presennol a'r cymunedau rydych chi'n gweithio gyda nhw (rhanbarthol, lleol neu genedlaethol). Dechreuwch drwy fapio eich cymdogaeth, gan gynnwys grwpiau gwirfoddol lleol, canolfannau ffydd, banciau bwyd. Ystyriwch y grwpiau â nodweddion gwarchodedig. Gwahoddwch bobl i ddigwyddiad agored i rannu eich syniadau. Pwy sydd ar goll?
 5. Ymchwiliwch i'ch demograffeg leol. Mae data'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn darparu gwybodaeth genedlaethol a lleol. Gall y ffigurau hyn eich helpu i gael llinell sylfaen ar gyfer unrhyw welliannau yr ydych am eu cyflawni.
 6. Peidiwch ag anghofio bod yn "rhyngadrannol". Mae gan bob un ohonom hunaniaethau lluosog (er enghraifft, fel plentyn anabl, person ifanc â salwch meddwl, lesbiad hŷn). Bydd hyn yn eich helpu i feddwl ymhellach am unrhyw fylchau yn eich cynlluniau.
 7. Os ydych yn gwneud cais am grant o dros £250,000 byddwn yn disgwyl i chi wneud gwaith ffurfiol i ddatblygu cynulleidfaoedd.
 8. Ceisiwch ymgorffori "diwylliant o effaith" o fewn eich sefydliad. Casglwch ddata o ansawdd da yn rheolaidd a defnyddiwch eich canfyddiadau i wneud cynlluniau a phenderfyniadau. Gall dulliau gynnwys holiaduron, cyfweliadau neu grwpiau ffocws.
 9. Meddyliwch am unrhyw faterion moesegol sy'n ymwneud â cheisio casglu gwybodaeth. Er enghraifft, efallai y bydd yn rhaid i chi ymgynghori â phobl sy'n agored i niwed drwy drydydd parti a allai gymryd mwy o amser.
 10. Rhannwch eich dysgu gyda phobl o fewn eich sefydliad, cyllidwyr a rhanddeiliaid. Mae'n helpu i sicrhau tryloywder, atebolrwydd a gall amlygu sut y gellir gwneud gwelliannau. Gallwch ddefnyddio'r dysgu yma fel sail ar gyfer prosiectau yn y dyfodol.
 • Rhannodd y prosiect A History of Place dan arweiniad Accentuate ddysgu rhagorol a phecyn cymorth ar eu gwefan.

Un peth arall...

Nid oes dull "un ateb sy'n addas i bawb" o wneud hyn. Bydd eich dull gweithredu yn dibynnu ar amgylchiadau, maint a lleoliad penodol eich sefydliad eich hun, a hefyd maint eich grant. Mae cynhwysiant yn broses ac yn waith sy'n mynd rhagddo i bob un ohonom.

Y camau nesaf

Mae popeth y mae angen i chi ei wybod am gyrraedd ein canlyniad gorfodol wedi'i gynnwys yn ein canllawiau Cynhwysiant.

 

 

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...