Cronfa Rhwydweithiau Natur (rownd dau)

Cronfa Rhwydweithiau Natur (rownd dau)

Nod y gronfa hon yw cryfhau gwytnwch rhwydwaith Cymru o safleoedd tir a morol gwarchodedig, gan gefnogi adferiad natur wrth fynd ati i annog y gwaith o ymgysylltu â'r gymuned.

Diweddarwyd yr arweiniad hwn ddiwethaf ar 28 Chwefror 2023. Gweler yr holl ddiweddariadau

Pwysig

Nid yw Cronfa Rhwydweithiau Natur (rownd dau) yn derbyn ceisiadau bellach.

Gweld pa ariannu sydd ar gael gennym.

Trosolwg

Dyma rownd dau o'r Gronfa Rhwydweithiau Natur.

Fel elfen allweddol o ran darparu'r Rhaglen Rhwydweithiau Natur, nod y Gronfa Rhwydweithiau Natur yw gwella cyflwr a gwydnwch rhwydwaith Cymru o safleoedd tir a morol gwarchodedig.

Bydd gwella cyflwr y safleoedd gwarchodedig a chysylltiedig hyn yn eu galluogi i weithredu'n well fel rhwydweithiau natur. Mae rhwydweithiau natur yn ardaloedd hanfodol, gwydn lle gall cynefinoedd a rhywogaethau ffynnu ac ehangu. Bydd adfer cysylltedd yn y rhwydweithiau hyn yn:

 • atal dirywiad pellach mewn rhywogaethau a chyflwr cynefinoedd
 • cefnogi adfer natur
 • gwella'r gallu i addasu i'r argyfwng hinsawdd

Bydd y gronfa hon hefyd yn cefnogi cyfranogiad gweithredol cymunedau mewn safleoedd gwarchodedig ac o'u hamgylch. Mae gan gryfhau ymgysylltiad â byd natur fuddion iechyd a llesiant uniongyrchol i bobl, yn ogystal â gwella gwytnwch y safleoedd eu hunain. 

Mae diogelu safleoedd yn ddibynnol ar sefydliadau cryf a llywodraethu da. Felly, bydd rownd dau o'r Gronfa Rhwydweithiau Natur yn cefnogi adeiladu capasiti yn ychwanegol, gan gynnwys: gwytnwch ariannol, ymgysylltu â'r gymuned, hyfforddiant a rhaglenni prentisiaeth a gwaith cynhwysiant.

Beth yw'r rhwydwaith safleoedd gwarchodedig?

Mae'r rhwydwaith safleoedd gwarchodedig yn cynnwys Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig a Safleoedd Eraill o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA). I weld a yw tir neu fôr wedi'i gynnwys yn y diffiniad hwn, ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru a gwefan MapDataCymru.

Terfynau amser ymgeisio

Grantiau rhwng £30,000 a £250,000: 12pm, 19 Hydref 2022

Grantiau rhwng £250,000 a £1 miliwn:

 • dyddiad cau Mynegi Diddordeb gorfodol (EOI): 12pm ar 21 Medi 2022
 • dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 12pm, 7 Rhagfyr 2022

Drwy rownd dau o'r Gronfa Rhwydweithiau Natur, rydym am gefnogi:

 • Gweithredu ar safleoedd gwarchodedig neu gysylltiedig sydd o fudd penodol i reoli cynefinoedd a rhywogaethau gwarchodedig ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig a Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSIs). Dylai hefyd ddangos rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol ledled Cymru. Gall hyn gynnwys gweithredu y tu allan i safleoedd gwarchodedig fydd o fudd i'r rhwydwaith yn ei gyfanrwydd.
 • Gwelliannau ar safleoedd gwarchodedig neu eu safleoedd cysylltiedig y mae cymunedau lleol yn gallu cymryd rhan weithredol ynddynt, ac elwa ohonynt. Nod fyddai cefnogi ymwneud gweithredol ag amrywiaeth amrywiol o bobl a chymunedau (grwpiau heb eu gwasanaethu yn enwedig) i gynyddu'r rhwydwaith o bobl sy'n ymwneud â natur, a chyda meithrin gwydnwch eu hecosystemau lleol.
 • gweithgarwch sy'n caniatáu i sefydliadau feithrin eu gallu, datblygu eu gwytnwch a chyrraedd cymunedau heb eu gwasanaethu

Mae'r cynllun yn agored i bob unigolyn a mudiad sy'n gweithio gyda threftadaeth naturiol yng Nghymru. Darperir hyn bod gennych y caniatâd, y trwyddedau a'r hawliau cywir yn eu lle i ymgymryd â gweithgarwch ar y rhwydwaith safle gwarchodedig neu'r ardaloedd cyfagos. Mae'n rhaid i'r safle/tir rydych chi'n ei wella fod yng Nghymru, ond gallwch chi/eich sefydliad fod wedi'ch lleoli yn unrhyw le yn y DU.  

Mewn rhai achosion, efallai y byddai'n briodol i waith prosiect ddigwydd yng Nghymru ond nid ar safleoedd gwarchodedig. Er enghraifft, mewn prosiectau lle mae'r ffocws ar hyfforddiant a phrentisiaethau, efallai y bydd hyfforddeion yn gweithio ar wahanol safleoedd, ond gallai'r sgiliau y maent yn eu datblygu fod o fudd i'r sector cyfan yn ddiweddarach yn eu gyrfaoedd. Yn yr achosion hyn, eich cyfrifoldeb chi yw dangos y gwerth y bydd eich prosiect yn ei roi i'r rhwydwaith safle gwarchodedig yn y tymor hir o fewn eich ffurflen gais.

Mae'n rhaid i weithgareddau ddarparu manteision uniongyrchol i'r rhwydwaith safle gwarchodedig nawr neu yn y dyfodol. Gall hyn gynnwys:

 • gwelliannau'n uniongyrchol ar safle neu ar ardaloedd cyfagos a fydd yn gwella cyflwr nodweddion a chysylltedd safleoedd
 • gwelliannau i hygyrchedd safle, neu gefnogi sefydliadau i gyrraedd cymunedau heb wasanaethu
 • cefnogi sefydliadau neu unigolion sydd (neu a fydd yn y dyfodol) sy'n gyfrifol am safleoedd. Gallai hyn gynnwys cynllunio, staffio, hyfforddiant, prentisiaethau, cyllid gwyrdd, llywodraethu da, ac ati

Fel ymgeiswyr, mae'n rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o'r caniatâd a'r trwyddedau perthnasol i gyflawni eich prosiect, ac yn gweithio tuag at gael.

Bydd disgwyl i chi ddangos bod eich prosiect arfaethedig yn cyflawni yn erbyn amcanion rheoli neu amcanion cadwraeth ar gyfer y safle perthnasol. 

Byddwn yn gobeithio ariannu cyfuniad o weithgaredd cyfalaf a refeniw ar draws portffolio o brosiectau. Er mwyn deall mwy, cyfeiriwch at yr adran o fewn y canllawiau hyn o'r enw 'Paratoi eich cais'.

Rhaglen yn agor 18 Awst 2022.

Grantiau rhwng £30,000 a £250,000

 • dyddiad cau ymgeisio: 12pm, 19 Hydref 2022
 • hysbysu ymgeiswyr am benderfyniadau ym mis Ionawr 2023
 • mae'n rhaid i brosiectau fod wedi eu cwblhau erbyn 31 Mawrth 2025

Grantiau rhwng £250,000 ac £1miliwn

 • dyddiad cau mynegiant o ddiddordeb gorfodol: 12pm ar 21 Medi 2022
 • gwahoddir ymgeiswyr sy'n llwyddiannus ar lwyfan mynegiant o ddiddordeb i gyflwyno ceisiadau llawn erbyn 5 Hydref 2022
 • dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: 12pm, 7 Rhagfyr 2022
 • ymgeiswyr wedi cael gwybod am benderfyniadau ym mis Mawrth 2023
 • mae'n rhaid i'r prosiectau fod wedi'u cwblhau erbyn 31 Mawrth 2026

 

Pa gostau allwch chi ymgeisio amdanyn nhw?

Mae'n bwysig eich bod yn nodi pa un o gostau eich prosiect sy'n gyfalaf a pha rai sy'n refeniw. Gall ceisiadau gynnwys unrhyw un o'r canlynol:

Costau cyfalaf

 • prynu eitemau sy'n gysylltiedig â gweithgareddau rheoli tir, megis coed, planhigion gwrychoedd, ffensio ac eitemau gwaith cyfalaf sydd eu hangen i gyflawni'r canlyniadau
 • costau cyffredinol a dynnwyd wrth osod y gwaith cyfalaf, sy'n cynnwys costau contractwyr ar gyfer llafur a defnyddio offer
 • prynu peiriannau ac offer hyd at werth y farchnad yr ased
 • prynu, dylunio a gosod paneli dehongli (a chostau cyfieithu)
 • caffael neu ddatblygu meddalwedd cyfrifiadurol a chaffael patentau, trwyddedau, hawlfreintiau a nodau masnach
 • ffioedd ymgynghorol a phensaer, costau dylunio technegol eraill, arolygon safle a ffioedd proffesiynol megis ffioedd sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd amgylcheddol ac economaidd
 • ffioedd a chostau ymgeisio cynllunio. Mae ffioedd sydd ynghlwm am ganiatâd statudol, trwyddedau a hawliau yn gymwys, ar yr amod eu bod yn hanfodol ar gyfer darparu'r prosiect cyfalaf. Gellir ysgwyddo'r rhain cyn dechrau'r prosiect ond rhaid mynd i'r fei ar ôl 18 Awst 2022, a rhaid dangos tystiolaeth yn yr un ffordd â gwariant arall.
 • arian wrth gefn ar gyfer costau cyfalaf ychwanegol. Rydym yn argymell bod hyn tua 10% o'ch costau cyfalaf.
 • cyllid chwyddiant i ganiatáu cynnydd mewn costau ym mlynyddoedd o ddarparu prosiectau yn y dyfodol

Costau refeniw

 • Amser staff
 • Adfer cost lawn neu gostau sefydliadol craidd tuag at gyflwyno prosiectau
 • Costau gweithgaredd (digwyddiadau, lluniaeth, etc)
 • Llogi ystafelloedd
 • gwerthusiad
 • Cynllunio, er enghraifft cynllunio busnes, 
 • Adolygiadau Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, cyfleoedd ariannu gwyrdd
 • Hyfforddiant, costau prentisiaethau
 • Costau cyfieithu
 • Cyllid wrth gefn ar gyfer costau refeniw ychwanegol. Rydym yn argymell bod hyn tua 10% o'ch costau refeniw.

Efallai na fyddwch yn cynnwys costau yn y dyfodol ar gyfer cynnal a chadw parhaus na chostau cynnal y tu hwnt i hyd y prosiect.

Y Gymraeg

Mae'n rhaid i chi ystyried yr iaith Gymraeg ym mhob agwedd o'ch gwaith a dweud wrthym sut y byddwch yn hyrwyddo ac yn cefnogi'r Gymraeg ac yn adlewyrchu natur ddwyieithog Cymru.

Bydd angen i chi ddangos sut y byddwch yn cynnig darpariaeth ddwyieithog yng nghyllideb eich prosiect a'ch cynllun. Dylech gynnwys y gyllideb ar gyfer cyfieithu o dan y categori costau 'Arall' yn adran costau'r prosiect o'r ffurflen gais.

Os hoffech fwy o wybodaeth am sut i wneud hyn, darllenwch fwy yn ein canllawiau ar gyfer cyflwyno project dwyieithog Cymraeg. Gallwch gysylltu hefyd â'n tîm cymorth Cymraeg drwy e-bost: cymorthcymraeg@heritagefund.org.uk

Dogfennau ategol

Mae'n rhaid uwchlwytho'r dogfennau ategol canlynol gyda'ch ffurflen gais. Dylai maint y ffeil fod yn llai na 20MB. Sylwer bod rhai o'r dogfennau ategol sydd eu hangen ar gyfer y rhaglen hon yn wahanol i'r rhai a nodir yn y ffurflen gais ar-lein. 

Ar gyfer y rhaglen hon, mae angen y dogfennau canlynol:

 • dogfen lywodraethol (gorfodol os oes gan eich sefydliad un)
 • cyfrifon wedi'u harchwilio neu eu dilysu (gorfodol os ydych chi'n sefydliad)
 • cynllun prosiect (gorfodol i bob prosiect) a'r gofrestr risg (gorfodol ar gyfer ceisiadau mwy na £250,000)  – gallwch lawrlwytho templed o'n tudalen cynllun prosiect
 • cytundeb partneriaeth (gorfodol, os ydych yn gweithio mewn partneriaeth)
 • disgrifiadau swydd (gorfodol, os ydych chi'n creu swyddi neu brentisiaethau newydd fel rhan o'ch prosiect)
 • briffiau ar gyfer gwaith comisiwn (os yn berthnasol) 
 • o leiaf un map yn dangos lleoliadau gwaith cyfalaf (gorfodol ar gyfer ceisiadau mwy na £250,000. uwchlwythwch hyn o dan 'Delweddau') 
 • delweddau i ddangos eich cais (dewisol) 
 • cyfrifo adfer costau llawn (os yn berthnasol) 
 • tystiolaeth o gefnogaeth, megis llythyrau, e-byst neu fideos o gefnogaeth (dewisol)
 • Llif arian (gorfodol ar gyfer ceisiadau mwy na £250,000. Dylid manylu ar hyn am y flwyddyn gyntaf ac amlinelliad am flynyddoedd yn olynol.) 
 • Strwythur rheoli prosiectau (sy'n orfodol i geisiadau ceisiadau mwy na £250,000 Dylai hyn amlinellu eich strwythur rheoli prosiectau fel ein bod yn gwybod pwy fydd yn gwneud penderfyniadau a sut y byddwch chi'n rheoli newid yn ystod eich prosiect.) 
 • Dadansoddiad cost manwl (gorfodol ar gyfer ceisiadau mwy na £250,000. Taenlen sy'n manylu ar y dadansoddiad costau yn y Prosiect yn costio adran o'r cais. Costau ar wahân i Cyfalad a Refeniw) 
 • Mae'r brif ddogfen risgiau ar gyfer ar ôl cwblhau'r prosiect (yn orfodol ar gyfer ceisiadau mwy na £250,000. Pe bai'n amlinellu'r prif risgiau sy'n wynebu'r prosiect ar ôl iddo gael ei gwblhau a sut y byddant yn cael eu rheoli.) 

Nid oes angen dogfennau ategol ar gyfer Mynegiant o Ddiddordeb.

Gofynion perchnogaeth trydydd parti

Gall tir eich prosiect (a allai gynnwys gwahanol leiniau o dir dros ardal eang) fod yn eiddo i drydydd parti neu nifer o drydydd partïon (gan gynnwys perchnogion preifat). Os felly, dylid rhoi cytundebau cyfreithiol yn eu lle rhyngoch chi a phob perchennog tir.

Nid oes ffurf ragnodedig o gytundeb, ond mae gennym ofynion penodol a ddylai gael eu cynnwys mewn unrhyw gytundebau perchennog tir trydydd parti. O leiaf, dylai cytundebau perchennog y tir gynnwys y canlynol:

 • manylion y partïon
 • cadarnhad sut y cedwir y tir (rhydd-ddaliad neu les ddaliad)
 • disgrifiad o'r eiddo (gan gynnwys cynlluniau)
 • cyfamodau ar ran perchennog y tir i gynnal y tir a darparu mynediad i'r cyhoedd yn unol â thelerau'r grant (fel y bo'n berthnasol)
 • darpariaeth y dylai unrhyw waredu ymlaen fod yn ddarostyngedig i gytundeb trydydd parti
 • y bydd y cytundeb yn para o ddechrau'r gwaith ar dir trydydd parti tan 10 mlynedd ar ôl cwblhau'r prosiect

Bydd angen i chi ddarparu copïau o gytundebau'r tirfeddiannwyr i ni er mwyn sicrhau eich bod yn cydymffurfio â'r gofynion hyn. Bydd angen cwblhau cytundebau perchnogion y tir ac yn eu lle cyn i arian grant gael ei ryddhau ar gyfer gwaith ar bob llain o dir sy'n eiddo i drydydd parti. Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd angen i'r perchennog ymrwymo i'n telerau ac amodau.

Gallwch gynnwys costau addasu a sefydlu unrhyw gytundebau trydydd parti, gan gynnwys cost cymryd cyngor cyfreithiol, fel rhan o'r costau yn eich cais.

Trwyddedau, caniatâd a hawliau

Mae'n rhaid i ymgeiswyr ddangos yn eu cais eu bod yn ymwybodol ohonynt, ac yn gweithio tuag at gael, y caniatâd a'r trwyddedau perthnasol i gyflawni eu prosiect.

Arian cyfatebol

Nid oes gofynion am arian parod na chyfraniadau nad ydynt yn arian parod ar gyfer y Gronfa Rhwydweithiau Natur (rownd dau). Fodd bynnag, gall unrhyw arian parod, heb fod yn arian parod neu gyfraniadau gwirfoddol rydych chi'n eu darparu ychwanegu at effaith a gwerth am arian eich prosiect, a fydd yn cael ei ystyried wrth asesu.

Gan fod y rhaglen hon yn cynnwys arian y Loteri Genedlaethol, efallai na fyddwch yn defnyddio'r grant yma fel arian cyfatebol ar gyfer prosiect gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, neu i'r gwrthwyneb. Gallwch ddefnyddio ffynonellau eraill sy'n cyfateb i gyllid gan gynnwys rhaglenni cyllid eraill gan Lywodraeth Cymru neu Gyfoeth Naturiol Cymru, a dylech gynnwys y rhain ar eich ffurflen gais. 

Gwerthusiad

Rydym yn argymell eich bod yn ystyried gwerthusiad o ddechrau eich prosiect. Mae prosiectau sydd wedi cyllidebu'n fwy gofalus ar gyfer eu gwerthusiad, yn darparu adroddiad terfynol o safon well. Rydym wedi argymell isafswm gwariant ar werthuso. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn yn ein canllawiau gwerthuso

Ar ddiwedd eich prosiect byddwn yn disgwyl i chi gyflwyno adroddiad gwerthuso. Mae angen cyflwyno hyn cyn i ni dalu'r 10% olaf o'ch grant. Dylai hyn gynnwys manylion sut mae gwytnwch ecosystemau a/neu gysylltedd cynefinoedd wedi elwa (neu y bydd yn elwa yn y dyfodol) o'r buddsoddiad. Dylech rannu data a methodoleg monitro perthnasol.

Cynhaliwyd gweminar cyn ymgeisio ddydd Mawrth 23 Awst. Roedd hwn yn gyfle i glywed am flaenoriaethau rhwydweithiau natur (rownd dau) a chael ateb eich cwestiynau.

Byddwn hefyd yn cynnal gweithdai galw heibio llai ym mis Medi a Hydref. Nod y rhain yw darparu cyngor un-i-un wrth i chi ddatblygu eich cais. Dysgwch ragor am sut i gofrestru.

Grantiau o £30,000 i £250,000

Ar gyfer grantiau rhwng £30,000 a £250,000, gallwch wneud cais cyn gynted ag y byddwch yn barod. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 12pm, 19 Hydref 2022.

Sichrewch eich bod yn darllen nodiadau cymorth cais i nodi'n ofalus a gwirio eich bod yn gymwys i wneud cais. Dylai'r nodiadau cymorth hyn ddarparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud cais. 

Sylwer: Mae'r Gronfa Treftadaeth yn defnyddio'r un ffurflenni cais ar draws amrywiaeth o'n rhaglenni. Mae angen ateb rhai cwestiynau'n wahanol i'r rhaglen hon, felly rhaid darllen y nodiadau cymorth cais yn ofalus i ddeall pa wybodaeth sydd ei hangen ble. Peidiwch â defnyddio'r eiconau cymorth sydd wedi'u hymgorffori yn y ffurflen ar-lein.

Grantiau o £250,000 i £1miliwn

Mae ein proses ymgeisio yn gystadleuol ac ni allwn ariannu pob cais o ansawdd da a dderbyniwn.

Rydym yn cydnabod y gwaith sy'n mynd i baratoi cais, ac i roi'r cyfle gorau posibl i chi, gofynnwn i'r holl ymgeiswyr am grant rhwng £250,000 ac £1miliwn i gwblhau ffurflen Mynegi Diddordeb byr (EOI). Cyfeiriwch at ein nodiadau cymorth  Mynegiant o Ddiddordeb i gael rhagor o wybodaeth am sut i gwblhau eich ffurflen.

Mae'n rhaid i chi gyflwyno eich Mynegiant o Ddiddordeb erbyn y dyddiad cau o 12pm, 21 Medi 2022.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth y byddwch yn ei darparu i benderfynu a ydych yn eich gwahodd i gyflwyno cais llawn ai peidio. Nid yw gwahoddiad i wneud cais yn gwarantu grant gennym yn y dyfodol, ond mae'n nodi ein bod yn gweld potensial yn eich cynigion cychwynnol.

Rydym yn anelu at ymateb i'ch Mynegiant o Ddiddordeb o fewn 10 diwrnod gwaith.

Os yw eich Mynegiant o Ddiddordeb yn llwyddiannus, byddwn yn darparu arweiniad ychwanegol ar sut i gwblhau eich cais llawn. Mae'n rhaid i chi gyflwyno eich cais llawn erbyn y dyddiad cau, sef 12pm, 7 Rhagfyr 2022.

Am grantiau rhwng £30,000 a £250,000 mae angen i chi gyflwyno cynllun prosiect gyda'ch cais. Cyfeiriwch at ein tudalen cynllun prosiect i adolygu a lawrlwytho ein templed. 

Asesu eich cais

Ar ôl anfon eich cais ar-lein atom, byddwn yn gwirio bod popeth yn ei le a byddwn yn cysylltu i roi gwybod i chi os oes angen unrhyw fanylion pellach arnom. Oni bai bod angen i ni wirio unrhyw beth gyda chi, mae'n annhebygol y byddwch yn clywed gennym eto nes i ni roi gwybod i chi am y penderfyniad.

Byddwn yn asesu ceisiadau cymwys ar y meini prawf canlynol:

 • cyfraniad at adferiad natur safleoedd gwarchodedig yng Nghymru
 • ymgysylltu ag ystod ehangach o bobl mewn natur
 • nifer y swyddi/prentisiaethau/hyfforddeiaethau a gynigir, yn enwedig i bobl ifanc
 • sicrhau gwerth am arian
 • dangos cynaliadwyedd hirdymor
 • lledaeniad daearyddol o brosiectau ledled Cymru
 • cyfuniad o brosiectau cyfalaf a refeniw ar draws y portffolio

Meini prawf

Os byddwn yn derbyn mwy o geisiadau o ansawdd da nag y gallwn eu hariannu, byddwn yn blaenoriaethu prosiectau a fydd:

 • gweithio yn ein ardaloedd ffocws neu ardaloedd sy'n cefnogi'r gwaith o gyflawni'r Rhwydweithiau Blaenoriaeth Ecolegol a nodwyd o dan y Rhaglen Rhwydweithiau Natur 
 • cynrychioli lledaeniad daearyddol ar draws Cymru ac ar draws yr holl Rwydweithiau Natur (rownd un) a phrosiect rownd dau
 • darparu ymgysylltu cyhoeddus gweithredol â natur

Os ydych yn llwyddiannus

Byddwn yn hysbysu ymgeiswyr am £30,000 i £250,000 o'n penderfyniadau ym mis Ionawr 2023, ac ar gyfer £250,000 i £1m ym mis Mawrth 2023. Byddwn yn darparu canllawiau ychwanegol ar ein gofynion monitro ac amodau cyfreithiol bryd hynny.

Telir pob grant o dan £100,000 mewn tri rhandaliad. Byddwch yn derbyn 50% o'ch grant wedi i chi gael caniatâd i ddechrau eich prosiect. Byddwch yn derbyn y 40% nesaf ar ganolbwynt eich prosiect, pan fydd y 50% cyntaf wedi cael ei wario. Rydym yn atal y 10% olaf o'ch grant nes bod y prosiect wedi'i gwblhau.

Telir grantiau o £100,000 neu hŷn mewn ôl-ddyledion, mewn rhandaliadau rheolaidd, ar dderbyn tystiolaeth o wariant.

Rheoli cymhorthdal

Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw cadarnhau bod ei gais wedi'i ystyried a'i wirio mewn perthynas â rheolau rheoli cymhorthdal.

Ar yr adeg o gyhoeddi'r canllawiau hyn i ymgeiswyr, nid yw cyllid cyhoeddus ar gyfer sefydliadau bellach yn cael ei lywodraethu gan reolau cymorth gwladwriaethol y Comisiwn Ewropeaidd fel y nodir yn Erthygl 107-109 o Gytuniad Swyddogaeth yr Undeb Ewropeaidd a rheoliadau a chanllawiau cysylltiedig. 

Yn hytrach, mae'r holl benderfyniadau grant a wneir ar ôl 11pm ar 31 Rhagfyr 2020 yn ddarostyngedig i drefn rheoli cymhorthdal newydd y DU, a nodir yr egwyddorion ym Mhennod 3 (Cymorthdaliadau) Teitl XI (Tegwch yn y Farchnad) Rhan Dau (Masnach, Trafnidiaeth, Pysgodfeydd a Threfniadau Eraill) y Cytundeb Masnach a Chydweithredu.

Disgwylir y bydd canllawiau pellach, ymgynghoriad a deddfwriaeth newydd o bosibl yn y maes hwn i adeiladu ar yr egwyddorion hynny. Bydd disgwyl i chi gydymffurfio ag egwyddorion y gyfundrefn rheoli cymorthdaliadau a bodloni unrhyw ofynion yn y dyfodol.

Bydd cytundebau yr ymrwymwyd iddynt yn cael eu hadolygu a'u hamrywio yn unol â hynny. Rydym yn cadw'r hawl i osod gofynion pellach ac amodau ychwanegol mewn perthynas â'r mater hwn. 

Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw gwirio a oes angen cymorth gwladwriaethol neu glirio rheolaeth cymhorthdal. Dylai ymgeiswyr ofyn am gyngor cyfreithiol annibynnol os nad ydynt yn siŵr a fydd angen clirio'r prosiect.

Gweithio ar dir preifat

Mae llawer o gynefinoedd a rhywogaethau dynodedig yn digwydd ar dir sy'n eiddo i unigolion preifat neu sefydliadau er elw. Gall prosiectau gyflawni gwaith neu weithgareddau ar dir preifat cyn belled â bod unrhyw fudd cyhoeddus yn amlwg yn drech nag unrhyw enillion preifat posibl, ac ar yr amod na dorri'r rheolau rheoli cymhorthdal. 

Er enghraifft, gallem ariannu'r gwaith o adfer gwrychoedd neu greu pyllau fferm, ar yr amod nad ydynt yn ychwanegu gwerth ariannol i'r tir nac yn cyfleu unrhyw fudd ariannol anuniongyrchol sylweddol a allai dorri rheolau rheoli cymhorthdal.

Wrth weithio ar dir preifat rydym yn deall y gall fod cyfyngiadau ar fynediad i'r cyhoedd. Fodd bynnag, rydym yn annog mynediad cyhoeddus pryd bynnag y bo hynny'n ymarferol. Rydym hefyd yn derbyn efallai na fydd mynediad corfforol bob amser yn briodol nac yn ddymunol am resymau cadwraeth cynefinoedd. Os bydd gwell mynediad yn bosibl, efallai y byddwch hefyd am wneud cais am gyllid ar gyfer seilwaith newydd, er enghraifft llwybrau neu guddfannau, a all helpu i ddarparu ar gyfer mwy o fynediad i'r cyhoedd.

Gall gwaith ddigwydd ar dir sy'n eiddo i un o adrannau'r Llywodraeth neu gorff hyd braich (ALB), ar yr amod nad ydynt yn elwa'n ariannol o unrhyw fuddsoddiad. Pe bai elusen neu bartneriaeth amgylcheddol yn ymgymryd â gwaith ar dir o'r fath, yna dim ond ar gyfer gwaith na fyddai'n dod o dan unrhyw gyfrifoldeb statudol y gall fod.

Perchnogaeth eiddo

Tir ac adeiladau ar gyfer gwaith cyfalaf

Mae'n rhaid i chi naill ai fod yn berchen ar y rhydd-ddaliad neu fod gennych brydles sy'n bodloni'r gofynion canlynol:

 • sefydliad nid er elw: mae'n rhaid i'ch prydles gael 10 mlynedd ar ôl arni ar ôl dyddiad cwblhau'r prosiect
 • perchennog preifat: mae'n rhaid i'ch prydles gael o leiaf 10 mlynedd ar ôl arni ar ôl dyddiad cwblhau'r prosiect
 • nid ydym yn derbyn prydlesi gyda chymalau torri (mae'r rhain yn rhoi un parti neu fwy i'r brydles yr hawl i ddod â'r brydles i ben mewn rhai amgylchiadau)
 • nid ydym yn derbyn prydlesi gyda fforffedu ar gymalau ansolfedd (mae'r rhain yn rhoi'r hawl i'r landlord ddod â'r brydles i ben os yw'r tenant yn troi'n fethdalwr)
 • mae'n rhaid i chi allu gwerthu ar, morgais, neu is-osod y cyfan neu ran o'ch prydles ond os ydym yn dyfarnu grant i chi, mae'n rhaid i chi gael ein caniatâd yn gyntaf i wneud unrhyw un o'r rhain

Tir neu adeiladau ym mherchnogaeth trydydd parti

Os yw trydydd parti yn berchen ar y tir (a allai gynnwys partner prosiect) byddwn naill ai'n ei gwneud yn ofynnol i'r perchennog gofrestru ar eich contract grant yn uniongyrchol gyda ni, neu'n ei gwneud yn ofynnol i chi ymrwymo i gytundeb cyfreithiol rwymol gyda'r perchennog.

Caffael tir neu adeiladau

Os yw eich prosiect yn cynnwys prynu tir neu adeiladau, mae'n rhaid i chi brynu rhydd-ddaliad iddyn nhw neu gyda phrydles gydag o leiaf 99 mlynedd ar ôl arni.

Rydym yn deall y gallech gael eich siomi â phenderfyniad. Nid oes hawl apelio nac ail-wneud cais am Y Gronfa Rhwydweithiau Natur (rownd dau).

Gallwn ond adolygu ein penderfyniad os gallwch gyflwyno cwyn ffurfiol ynglŷn â'r ffordd yr ydym wedi delio gyda'ch cais. Mae gennym broses gwyno dau gam ar gyfer y Gronfa hon. Dim ond os gallwch ddangos hynny y byddwn yn gallu ystyried ac ymchwilio i'r gwyn:

 • ni wnaethom ddilyn y gweithdrefnau cyhoeddedig ar gyfer asesu eich cais
 • rydym wedi camddeall rhan sylweddol o'ch cais
 • ni wnaethom gymryd sylw o wybodaeth berthnasol

Mae'n rhaid gwneud cwyn ffurfiol yn ysgrifenedig trwy ebostio enquire@heritagefund.org.uk o fewn 10 diwrnod gwaith i dderbyn eich penderfyniad cais. Ein nod yw cydnabod eich cwyn o fewn tri diwrnod gwaith.

Bydd eich cwyn yn cael ei hadolygu i ddechrau gan ardal/cyfarwyddwr gwlad o Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, sy'n annibynnol o argymhelliad a phaneli penderfynu ar gyfer y gronfa hon. Ein nod yw cyfleu penderfyniad o fewn 15 diwrnod gwaith o'r adeg y gwnaethoch gyflwyno eich cwyn.

Am gymorth, cysylltwch â'n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 020 7591 6044 neu e-bostiwch enquire@heritagefund.org.uk

Newidiadau i'r canllawiau yma

Byddwn yn adolygu'r canllawiau hyn yn rheolaidd ac yn ymateb i adborth y defnyddiwr. Rydym yn cadw'r hawl i wneud newidiadau yn ôl y gofyn. Byddwn yn cyfathrebu unrhyw newidiadau cyn gynted â phosibl trwy'r dudalen we hon.


Mae'r Gronfa Rhwydweithiau Natur (rownd dau) yn cael ei darparu gan y Gronfa Treftadaeth, ar ran Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â Chyfoeth Naturiol Cymru.

Partnership logo for the Heritage Fund and Welsh Government

Diweddariadau tudalen

 • 2 Medi 2022: Cyhoeddwyd Cwestiynau Cyffredin o'n gweminar cyn ymgeisio a gallwch nawr archebu i fynychu sesiynau galw heibio llai. Mwy o wybodaeth yn adran 'Gweminar cyngor cyn ymgeisio a gweithdai'.
 • 14 Medi 2022: cafodd y dyddiad cau Mynegi Diddordeb ei wthio 'nôl o 20 Medi i 21 Medi 2022 oherwydd gŵyl y banc.
 • 3 Hydref 2022: Yn dilyn ein gweithdy galw heibio i ymgeiswyr a gynhaliwyd ar 14 Medi, ychwanegwyd cwestiynau ychwanegol i'r dudalen Cwestiynau Cyffredin. Diweddarwyd y manylion hefyd i gadarnhau dyddiad y gweithdy nesaf. 
 • 19 Hydref 2022:
  • Cafodd y rhestr o ddogfennau ategol ei diweddaru i adlewyrchu'r gwahaniaethau rhwng gofynion cais Canolig a cheisiadau mwy na £250,000.
  • Ychwanegwyd mwy o wybodaeth i'r adran 'Ar ôl i chi wneud cais' i adlewyrchu ein proses asesu.     
 • 9 Tachwedd 2022:
  • Cafodd yr wybodaeth sy'n cael arian cyfatebol yn yr adran 'Paratoi eich cais' ei ddiweddaru i ddangos y gallwch gynnwys ffynonellau eraill o arian cyfatebol y tu hwnt i'r Loteri Genedlaethol.
  • Ychwanegwyd gwybodaeth am sut y bydd ffurflenni cais llawn yn cael eu rhyddhau i ymgeiswyr am grantiau yn yr ystod £250,000 i £1 miliwn i'r adran 'Sut i wneud cais.
 • 28 Chwefror 2023: Symudwyd y dudalen i raglenni caeedig.