Nodiadau cymorth ymgeisio: Cronfa Rhwydweithiau Natur (rownd dau)

Nodiadau cymorth ymgeisio: Cronfa Rhwydweithiau Natur (rownd dau)

Mae'r canllaw ymgeisio yma ar gyfer sefydliadau ac unigolion sy'n gwneud cais i'r Gronfa Rhwydweithiau Natur (rownd dau), ar gyfer grantiau rhwng £30,000 a £250,000.

Tudalen wedi'i chreu: 18 Awst 2022.

Mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r canllaw hwn i'ch helpu i gwblhau'r ffurflen gais ar-lein ar gyfer grantiau o dan £250,000.

Pwysig: Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn defnyddio'r un ffurflenni ar draws amrywiaeth o raglenni rydyn ni'n eu cyflawni. Wrth lenwi eich ffurflen gais, mae'n rhaid i chi ddilyn y canllawiau isod gan fod angen ateb rhai cwestiynau mewn ffordd wahanol ar gyfer y rhaglen hon. Ni ddylech ddefnyddio'r eiconau cymorth sydd wedi'u hymgorffori yn y ffurflen ar-lein gan nad ydynt yn ymwneud â'r cyllid hwn. 

Camau cyntaf 

 1. Lansiwyd porth cais newydd ym mis Mawrth 2021. Os nad ydych eisoes wedi cofrestru ar y porth bydd angen i chi gofrestru cyn cyflwyno.
 2. Os na allwch sefydlu eich cyfrif neu'n wynebu unrhyw anawsterau technegol, cysylltwch â'r investment-service-support@heritagefund.org.uk.
 3. Unwaith y bydd eich sefydliad wedi cofrestru, cliciwch 'Dechrau Cais Newydd' a dewiswch y botwm 'Grantiau o £10,000 i £250,000'. Yna cliciwch ar 'Dechrau Cais Newydd'.
 4. Os byddwch yn penderfynu copïo a gludo testun o ddogfen word yn uniongyrchol i'ch ffurflen gais, adolygwch eich cais cyn cyflwyno a gwneud newidiadau lle bo angen sicrhau nad ydych yn fwy na'r terfynau cyfrif geiriau a nodir. Byddwch chi'n gallu arbed y ffurflen hon wrth i chi weithio arni.

Cwestiynau

Eich prosiect

Dywedwch wrthym pa gyngor yr ydych wedi'i gael wrth gynllunio eich prosiect a chan bwy 

Atebwch fel arfer.

Ai dyma gais cyntaf eich sefydliad i ni?

Atebwch fel arfer, 'ia' neu 'na'.

Teitl y prosiect

Cofiwch gynnwys y rhagddodiad #NNF2 yn nheitl eich prosiect. Er enghraifft #NNF2 gwelliannau gwarchodfa natur Dragonfly.

Pryd fydd eich prosiect yn digwydd?

Rhowch y dyddiad rydych chi'n disgwyl dechrau eich prosiect. Dylai hyn fod ar neu ar ôl 1 Ebrill 2023.

Rhaid i'ch prosiect ddod i ben erbyn 31 Mawrth 2025.

Pam mae angen i'ch prosiect ddigwydd nawr?

Atebwch fel arfer.

A yw'r prosiect yn digwydd yn yr un lleoliad â chyfeiriad eich sefydliad?

Atebwch fel arfer, 'ydy' neu 'nac ydy'.

Os na, cofiwch gynnwys manylion cyfeiriad eich prosiect.

Disgrifiwch eich syniad

Mewn dim mwy na 500 gair, eglurwch beth yw nod eich prosiect a beth fyddwch chi'n gwario'r arian arno. Dylech ddefnyddio'r ddau is-bennawd canlynol, yn dibynnu a yw eich prosiect yn gyfalaf, gwytnwch neu'r ddau.

Prosiectau Cyfalaf:

 • Ar ba safle/eoedd fyddwch chi'n gweithio?
 • Pa waith fyddwch chi'n ei wneud ar gyfer cynefinoedd a rhywogaethau?
 • Pwy fydd yn cymryd rhan a sut (staff, gwirfoddolwyr, cyhoedd cyffredinol, yn targedu cynulleidfaoedd)?

Prosiectau Gwytnwch:

 • Pa waith fyddwch chi'n ei wneud yn ystod y prosiect (er enghraifft, pa weithgaredd cynllunio)?
 • Pwy fydd yn cymryd rhan a sut (staff, gwirfoddolwyr, cyhoedd cyffredinol, yn targedu cynulleidfaoedd)?
 • Sut bydd y gweithgaredd yn gwella/diogelu'r rhwydwaith safleoedd gwarchodedig nawr neu yn y dyfodol?

A fydd gwaith cyfalaf yn rhan o'ch prosiect?

Ateb cwestiynau sy'n ymwneud â gwaith cyfalaf fel arfer, 'bydd' neu 'na'. 

Dylech gyflwyno arolygon cyflwr a/neu ddogfennau/prydlesi perchnogaeth os oes gennych nhw.

Oes angen caniatâd unrhyw un arall i gyflwyno eich prosiect?

Ateb fel arfer 'oes', 'nac oes' neu 'ddim yn siŵr'. Mae'n rhaid i chi ddangos eich bod yn ymwybodol o'r caniatâd a'r trwyddedau perthnasol, ac yn gweithio tuag at gael y caniatâd perthnasol a'r trwyddedau i gynnal y prosiect.

Pa wahaniaeth fydd eich prosiect yn ei wneud?

Atebwch fel arfer.

A yw'r dreftadaeth yn cael ei hystyried mewn perygl?

Atebwch fel arfer, ‘ydy’ neu 'nac ydy’.

Os ydyw, esboniwch sut mae'r dreftadaeth mewn perygl.

Oes gan y dreftadaeth unrhyw ddynodiadau ffurfiol?

Dewiswch unrhyw opsiynau sy'n berthnasol i'ch treftadaeth o'r rhestr.

A yw eich prosiect yn cynnwys treftadaeth sy'n denu ymwelwyr?

Atebwch fel arfer, ‘ydy’ neu 'nac ydy’.

Pam mae eich prosiect yn bwysig i'ch cymuned?

Atebwch fel arfer.

Pa fesurau fyddwch chi'n eu cymryd i gynyddu effeithiau amgylcheddol cadarnhaol a lleihau effeithiau amgylcheddol negyddol?

Dylai'r ateb hwn ganolbwyntio ar weithgaredd y tu allan i'r gwaith gwella eu hunain. Er enghraifft: teithio, caffael neu wastraff. Darllenwch ein canllawiau cynaliadwyedd amgylcheddol am ragor o wybodaeth.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i'r prosiect ddod i ben?

Dywedwch wrthym pwy fydd yn gyfrifol am reoli a chynnal a chadw'r allbynnau ar ôl i'r prosiect ddod i ben, pa waith a pha ganiatâd fydd eu hangen. Ar gyfer gwaith cyfalaf, dylai hyn fod yn gysylltiedig â chynllun rheoli a chynnal a chadw. Os nad oes gennych gynllun ar hyn o bryd, gellir cynnwys hyn yn eich gweithgaredd prosiect.

Pam mae eich sefydliad yn y sefyllfa orau i gyflawni'r prosiect yma?

Atebwch fel arfer.

A fydd eich prosiect yn cael ei ddarparu gan bartneriaeth?

Atebwch fel arfer, ‘ydy’ neu 'nac ydy’.

Os ydych yn ateb ydy, mae'n rhaid i chi atodi eich cytundeb partneriaeth a nodi y gellir gofyn i bartneriaid ffurfiol gofrestru ar gyfer ein telerau grant.

Canlyniadau

Rydym yn disgrifio'r gwahaniaeth yr ydym am ei wneud gyda'n cyllid trwy gyfres o naw canlyniad, sydd wedi'u rhestru yn y ffurflen gais. Mae canlyniadau yn newidiadau, effeithiau neu fuddion sy'n digwydd o ganlyniad uniongyrchol i'r cyllid hwn.

Y canlyniadau gorfodol ar gyfer y Gronfa Rhwydweithiau Natur (rownd dau) yw:

 • bydd ystod ehangach o bobl yn cymryd rhan mewn treftadaeth
 • bydd treftadaeth mewn gwell cyflwr

Mae'n rhaid i chi fynd i'r afael â'r ddau ganlyniad yn eich cais.

ydym yn disgwyl i ymatebion fod yn gymesur â faint o grant y gofynnir amdano.

Os yw'n berthnasol, efallai y byddwch hefyd yn ymateb i'r canlyniad hwn: bydd y sefydliad a ariennir yn fwy gwydn

Sut bydd eich prosiect yn cynnwys ystod ehangach o bobl?

Dylai dy ateb esbonio sut bydd dy gynulleidfa neu broffil gwirfoddol wedi newid rhwng dechrau a diwedd y prosiect. Gall hyn gynnwys:

 • gwelliannau i hygyrchedd safle
 • gweithio gyda sefydliadau eraill i gyrraedd cynulleidfaoedd nas caniateir
 • cynorthwyo unigolion newydd i'r sector trwy swyddi, hyfforddiant a/neu brentisiaethau

Dylech gynnwys tystiolaeth i gefnogi eich cynlluniau.

Sut fydd eich prosiect yn gwella cyflwr treftadaeth?

Esboniwch sut y bydd eich prosiect yn gwella cyflwr y rhwydwaith safleoedd gwarchodedig, hyd yn oed os bydd hyn yn y dyfodol. Er enghraifft, disgrifiwch pa gamau penodol y byddwch yn eu cyflawni i wella'r ffordd y mae'r cynefinoedd a'r rhywogaethau yn cael eu rheoli.

Os nad yw eich prosiect yn digwydd yn uniongyrchol ar safle gwarchodedig, esboniwch sut y bydd eich prosiect yn dod â gwerthoedd i'r rhwydwaith yn y tymor hir.

A fydd eich prosiect yn cyflawni unrhyw un o'n canlyniadau eraill?

Gadewch yn wag, ni fyddwn yn asesu unrhyw ganlyniadau eraill ar gyfer y Gronfa Rhwydweithiau Natur (rownd dau).

Rheoli eich prosiect

Sut fydd eich prosiect yn cael ei reoli?

Atebwch fel arfer.

Sut fyddwch chi'n gwerthuso eich prosiect?

Rydym yn argymell eich bod yn adeiladu gwerthusiad o ddechrau eich prosiect. Rydym wedi argymell isafswm gwariant ar werthuso a gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn o fewn ein canllawiau gwerthuso

Ar ddiwedd eich prosiect byddwn yn disgwyl rhywfaint o adborth gwerthuso, mewn dwy ran:

 • eich adroddiad gwerthuso eich hun, a anfonwyd i mewn cyn i ni dalu'r 10% olaf o'ch grant
 • Holiadur gwerthuso, o fewn blwyddyn i'w gwblhau. Gallwch weld y wybodaeth y byddwn am i chi ei hadrodd yn ein canllawiau gwerthuso.

Sut ydych chi'n bwriadu cydnabod eich grant?

As part of your grant from the Welsh Government, you must acknowledge your funding on social media, through press releases, and by displaying our partnership logo. Please read our Welsh Government acknowledgement guidance.

Fel rhan o'ch grant gan Lywodraeth Cymru, rhaid i chi gydnabod eich cyllid ar y cyfryngau cymdeithasol, drwy ddatganiadau i'r wasg, a thrwy arddangos logo ein partneriaeth. Darllenwch ein canllaw cydnabyddiaeth Llywodraeth Cymru.

Dywedwch wrthym am unrhyw swyddi neu brentisiaethau y byddwch yn eu creu i gyflawni eich prosiect

Atebwch fel arfer. Os ydych yn creu swyddi neu brentisiaethau, mae'n rhaid i chi atodi'r swydd ddisgrifiadau swydd perthnasol.

Costau'r prosiect

Cyfeiriwch at yr adran canllawiau ymgeisio o'r enw 'Paratoi eich cais' i sicrhau bod costau eich prosiect yn gymwys. Os ydych yn gwneud cais am £250,000 neu fwy cyflwynwch Mynegiant o Ddiddordeb yn y lle cyntaf.

At ddibenion monitro, mae'n bwysig eich bod yn gwahaniaethu rhwng costau cyfalaf a refeniw yn eich tabl costau. I wneud hyn, rhowch nhw ar linellau ar wahân ac ychwanegu 'Cyf' neu 'Ref' at ddechrau pob disgrifiad cost. Er enghraifft, os ydych yn gwneud cais am £10,000 o ffioedd proffesiynol ar gyfer gwaith cyfalaf, a £5,000 o ffioedd proffesiynol ar gyfer gweithgareddau ymgysylltu, dylai eich tabl edrych fel hyn:

Enghraifft o dabl costau
Pennawd cost Disgrifiad o'r gost Cyfanswm
Ffioedd proffesiynol CYF contractwyr ar gyfer adeiladu cuddfan adar £10,000
Ffioedd proffesiynol REF gweithwyr llawrydd i gyflwyno rhaglen weithgaredd £5,000

Mae'n bwysig nad yw'r costau rydych chi'n gofyn i ni eu talu yn gyfystyr â chymhorthdal anghyfreithlon i chi. Edrychwch ar adran 'Gwybodaeth Ychwanegol' o'r canllawiau ymgeisio am fanylion pellach.

Cefnogaeth i'ch prosiect

Ydych chi'n cael unrhyw gyfraniadau ariannol i'ch prosiect?

Atebwch fel arfer, ‘ydym’ neu 'nac ydym’.

Sylwer: Nid oes gofyniad gorfodol am gyfraniadau arian parod i brosiectau Rhwydweithiau Natur (rownd dau). Fodd bynnag, gall unrhyw gyfraniadau ariannol rydych chi'n eu darparu ychwanegu at effaith a gwerth am arian eich prosiect, a fydd yn cael ei ystyried wrth asesu.

Ychwanegu cyfraniad heb arian parod

Nid oes gofyniad gorfodol am gyfraniadau nad ydynt yn arian parod i brosiectau Rhwydweithiau Natur (rownd dau). Fodd bynnag, gall unrhyw gyfraniadau nad ydynt yn arian parod a ddarperir gennych ychwanegu at effaith a gwerth am arian eich prosiect, a fydd yn cael ei ystyried wrth asesu.

Gwirfoddolwr

Nid oes gofyniad gorfodol am gyfraniadau gwirfoddol i brosiectau Rhwydweithiau Natur (rownd dau). Fodd bynnag, gall unrhyw gyfraniadau gwirfoddol rydych yn eu darparu ychwanegu at effaith a gwerth am arian eich prosiect, a fydd yn cael ei ystyried wrth asesu.

Tystiolaeth o gefnogaeth

Atebwch fel arfer. Uwchlwythwch llythyrau, e-byst neu fideos o gefnogaeth fel y bo'n briodol ar gyfer eich prosiect.

Dogfennau ategol

Mae'n rhaid uwchlwytho'r dogfennau ategol canlynol ar ddiwedd eich ffurflen gais. Dylai maint y ffeil fod yn llai na 20MB. Sylwch bod rhai o'r dogfennau ategol sydd eu hangen ar gyfer y rhaglen hon yn wahanol i'r rhai a nodir ar y ffurflen gais ar-lein. 

Ar gyfer y rhaglen hon, mae angen y dogfennau canlynol:

 • dogfen lywodraethol (gorfodol os oes gennych un)
 • cyfrifon wedi'u harchwilio neu eu dilysu (gorfodol os ydych chi'n sefydliad) – os ydych yn unigolyn, sefydliad sydd newydd ei ffurfio, neu os nad oes gennych gyfrifon diweddar, uwchlwythwch ddatganiadau banc am y tri mis llawn diwethaf
 • cynllun prosiect (gorfodol) – gallwch lawrlwytho templed o'n tudalen cynllun prosiect
 • briffiau ar gyfer gwaith comisiwn (os yn berthnasol)
 • delweddau, gan gynnwys o leiaf un map yn dangos lleoliadau gwaith cyfalaf
 • cyfrifo adfer costau llawn (os yn berthnasol)