Sut i gydnabod eich grant gan Lywodraeth Cymru

Sut i gydnabod eich grant gan Lywodraeth Cymru

Fel rhan o'ch grant gan Lywodraeth Cymru, mae'n rhaid i chi gydnabod eich cyllid ar gyfryngau cymdeithasol, drwy ddatganiadau i'r wasg, a thrwy arddangos logo ein partneriaeth. Bydd y wybodaeth ar y dudalen hon yn eich helpu i wneud hyn.

Mae pedair rhaglen ariannu yr ydym yn eu darparu ar ran Llywodraeth Cymru neu mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru: Rhwydweithiau Natur, Coetiroedd Cymunedol, Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG) Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Lleoedd Lleol ar gyfer Natur – Chwalu Rhwystrau.

Cyfeirio at eich grant mewn naratif

Os ydych yn cyfeirio at eich grant mewn deunyddiau marchnata fel datganiadau i'r wasg neu ar eich gwefan, defnyddiwch y llinellau canlynol, yn ôl y rhaglen rydych yn derbyn cyllid gan:

Rhwydweithiau Natur

Ariennir y prosiect yma gan y Rhaglen Rhwydweithiau Natur. Mae'n cael ei ddarparu gan y Gronfa Treftadaeth, ar ran Llywodraeth Cymru.

Coetiroedd Cymunedol

Ariennir y prosiect yma gan y cynllun Coetiroedd Cymunedol. Mae'n cael ei ddarparu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG) 

Ariennir y prosiect hwn gan gynllun y Grant Buddsoddi mewn Coetiroedd (TWIG). Mae'n cael ei ddarparu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. 

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Ariennir y prosiect yma gan y cynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur. Mae'n cael ei ddarparu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur – Chwalu Rhwystrau

Ariennir y prosiect hwn gan y cynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur – Chwalu Rhwystrau. Mae'n cael ei ddarparu gan y Gronfa Treftadaeth, ar ran Llywodraeth Cymru.

Coetiroedd Bach yng Nghymru

Ariennir y prosiect hwn gan y cynllun Coetiroedd Bach yng Nghymru. Darperir y ddwy raglen grant hyn gan y Gronfa Treftadaeth ar ran Llywodraeth Cymru.

Defnyddio ein logo partneriaeth

Gallwch lawrlwytho'r logo(s) partneriaeth dwyieithog perthnasol sydd eu hangen arnoch o'r dudalen hon a'u defnyddio yn unrhyw le lle gall pobl eu gweld yn glir. Darllenwch y wybodaeth isod i benderfynu pa logo partneriaeth sy'n iawn i chi.

Y Loteri Genedlaethol

Cronfa Rhwydweithiau Natur (rownd dau), Mae Coetiroedd Cymunedol, Grant Buddosddi mewn Coetir (TWIG) a Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn cael eu hariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru ac arian a godir gan y Loteri Genedlaethol. Felly, ar gyfer y rhaglenni hyn, defnyddiwch ein logo gyda bysedd croes y Loteri Genedlaethol yn y gornel chwith uchaf.

Mae Chwalu Rhwystrau, Coetiroedd Bach yng Nghymru a Rhwydweithiau Natur (rownd un) wedi'u hariannu dim ond gan Lywodraeth Cymru, felly defnyddiwch ein logo heb y bysedd croes os gwelwch yn dda.

Gallwch lawrlwytho eich logo perthnasol o'r naill ffolder neu'r llall o'r ffolderi canlynol:


Fformatau logo

Mae gennym logos ar gael yn y fformatau canlynol:

  • JPEG – defnyddir y fformat hwn yn eang ar gyfer cyhoeddi safonol (er enghraifft, i'w ddefnyddio ar PowerPoint neu MS Word.) Mae'r rhain ar gael mewn du yn unig.   
  • PNG – ar gyfer cyhoeddi gwe o ansawdd uchel
  • EPS – ar gyfer argraffu o ansawdd uchel, a ddefnyddir gan ddylunwyr graffig

Wrth ddefnyddio logo partneriaeth, defnyddiwch ef yn ei gyfanrwydd i sicrhau bod y berthynas ariannu a chyflawni yn cael ei chynnal.

Ni ddylid byth newid y logos, er enghraifft, peidiwch ag: ystumio neu newid yn anghymesur, defnyddio un iaith ar ei phen ei hun gan fod yn rhaid iddynt fod yn ddwyieithog, tynnu unrhyw deip, neu newid cyfeiriad y ddraig Gymreig – rhaid iddi wynebu'r chwith bob amser.

Lliwiau

Mae dwy fersiwn lliw o logos y bartneriaeth: du a gwyn.

Bydd eich lliw cefndir yn pennu pa fersiwn i'w ddefnyddio:

  • os ydych yn defnyddio print un lliw, defnyddiwch y fersiwn ddu o'r logo
  • wrth osod y logo ar gefndiroedd lliw tywyll, defnyddiwch fersiwn gwyn y logo bob amser

Dim ond mewn du neu wyn y dylid atgynhyrchu'r logo, peidiwch â defnyddio unrhyw liw arall.

Cydnabyddiaeth fawr

Ar gyfer deunyddiau cydnabod mwy – er enghraifft ar baneli dehongli awyr agored – gwnewch yn siŵr bod y logo'n ddigon mawr i'w weld yn glir o bellter o bum metr.

Maint lleiaf

Mae'r maint lleiaf yn cyfeirio at holl led logo'r bartneriaeth. Er mwyn sicrhau bod y logo'n glir ac yn ddarllenadwy, y maint lleiaf y dylai ymddangos yw 108mm mewn print a 306px ar y sgrin.

Y cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus

Cyn cychwyn neu gymryd rhan mewn unrhyw hyrwyddiad am waith rydym wedi'i ariannu, rhaid i chi gysylltu â'ch Rheolwr Buddsoddi neu swyddfa'r wasg Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Rhowch wybod iddynt am unrhyw weithgareddau pellach yn y wasg.

Rhannu ar gyfryngau cymdeithasol 

Os yw'n bosibl a lle mae lle yn caniatáu, tagiwch Lywodraeth Cymru a'r Gronfa Treftadaeth yn eich negeseuon.

Twitter

@NewidHinsawdd / @WGClimateChange

@HeritageFundCYM

Instagram a Facebook

@NewidHinsawdd / @WGClimateChange 

@HeritageFundCYM

LinkedIn

@LlywodraethCym / @WelshGovernment

@NationalLotteryHeritageFund

Ein hashnodau

Mae gwahanol hashnodau ar gyfer pob rhaglen ariannu:

  • Rhwydweithiau Natur: #RhwydweithiauNatur / #NatureNetworks 

  • Coetiroedd Cymunedol: #CoedwigGenedlaetholCymru / #NationalForestWales 

  • Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG): #CoedwigGenedlaethol / #NationalForestWales 

  • Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a Chwalu Rhwystrau: #LleoeddLleolArGyferNatur / #LocalPlacesForNature 

  • Coetiroedd Bach: #CoetiroeddBach / #TinyForests

Lluniau

Bydd defnyddio lluniau gwych yn rhoi'r cyfle gorau i'ch negeseuon gael sylw. Defnyddiwch unrhyw beth sy'n dangos gwerth y gwaith anhygoel rydych chi'n ei wneud.