people in a museum

Treftadaeth gynhwysol

Treftadaeth gynhwysol

Treftadaeth gynhwysol

Beth yw cynhwysiant?

Mae cynhwysiant yn ymwneud â chymryd camau i sicrhau bod cymdeithas gyfoes yn y DU yn cael ei chynrychioli'n well yn eich prosiect treftadaeth.

Credwn y dylai pawb allu elwa ar ein cyllid, beth bynnag fo'u hoed, anabledd, ethnigrwydd, rhywedd, rhywioldeb, ffydd, dosbarth neu incwm.

Y termau a ddefnyddiwn:

Yng Nghronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, rydym yn defnyddio'r acronymau:

  • BAME (pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig) 
  • LGBT+ (Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol ac eraill). Mae'r '+' yn cynrychioli pobl sy'n nodi eu bod yn anneuol, yn cwestiynu, yn queer, yn anrhywiol ac yn hunaniaethau eraill.

Rydym yn defnyddio'r acronymau hyn am ein bod yn credu eu bod yn cael eu deall yn eang. Gall hunaniaethau fod yn gymhleth a rhyngadrannol, ac rydym hefyd yn ymwybodol y gall y termau hyn deimlo'n annigonol neu'n gyfyngedig i lawer o'r amodau hyn. Rydym yn parhau i adolygu'r iaith a ddefnyddiwn yn gyson.

Yr hyn a ddisgwyliwn gan brosiectau

Rhaid i bob prosiect a ariannwn gyflawni ein canlyniad gorfodol, sef y bydd "ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth”.

Dysgwch fwy yn ein canllawiau ar gynhwysiant.

Rydym am weld pob prosiect yn cymryd camau i estyn allan at bobl newydd, i rannu treftadaeth y tu hwnt i'w sefydliad, ac i ymgorffori arferion cynhwysol cyn belled ag y gallant.

Wrth gynllunio eich prosiect, sicrhewch fod pawb sy'n gweithio gyda chi yn teimlo bod croeso a theimlad o berthyn.

Sgroliwch i lawr y dudalen i weld rhai o'r prosiectau ysbrydoledig a gyllidwyd gennym, neu archwiliwch wahanol agweddau ar dreftadaeth gynhwysol isod.

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym ni

Rydym am sicrhau bod ein cyllid yn agored ac yn hygyrch i bawb. Rydym wedi nodi cynllun i ddiwallu anghenion mynediad pobl, o wasanaethau cyfieithu i gymorth ymgeisio digidol. 

Treftadaeth Pobl Ddu ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Sikh men looking at a book

Rydym yn cefnogi pob math o brosiectau sy'n archwilio ac yn dathlu treftadaeth cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME).

Rydym hefyd am helpu'r sector ei hun i adlewyrchu poblogaeth y DU yn well.

Plant a phobl ifanc

Group of young people

Dros y 25 mlynedd diwethaf, rydym yn falch o fod wedi buddsoddi mwy na £60miliwn ledled y DU mewn prosiectau sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys y rhaglen Tynnu’r Llwch gwerth £10m.

Treftadaeth anabledd

People using wheelchairs at heritage project

Mae pobl anabl yn cael eu tangynrychioli ym mhob ardal o'r sector treftadaeth, gan gynnwys pobl sydd ag anableddau dysgu, pobl ag anableddau corfforol neu anableddau synhwyraidd neu'r rhai sy'n byw gyda dementia neu sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â phobl anabl i newid y sefyllfa annheg hon.

Treftadaeth LHDT+

Young people with rainbow bubble

Dros y 25 mlynedd diwethaf rydym wedi buddsoddi mwy na £5miliwn ledled y DU i rannu straeon am dreftadaeth LHDT+ (lesbiaidd, hoyw, deurywiol, traws ac eraill), creadigrwydd, actifiaeth a llawer mwy.