Cyngor: sut i gynnwys pobl ifanc mewn treftadaeth

Cyngor: sut i gynnwys pobl ifanc mewn treftadaeth

Young people sitting outside
Eu cynnwys o'r dechrau, eu trin fel rhai cydradd a bod â meddwl agored am yr hyn y gall treftadaeth fod yn yr unfed ganrif ar hugain.

Mae cynnwys pobl ifanc mewn treftadaeth yn rhan allweddol o'n gwaith. Drwy ein rhaglen Tynnu’r Llwch, rydym yn gweithio gyda phobl ifanc i helpu i greu prosiectau treftadaeth cyffrous, perthnasol ac arloesol.

Fe wnaethon nhw rhoi cipolwg gwerthfawr i ni ar yr hyn sy'n eu hatal rhag mwynhau treftadaeth – a'r cynghorion gorau ar ffyrdd o'u hysbrydoli.

10 cyngor gorau gan bobl ifanc ar gyfer eu cynnwys mewn prosiectau treftadaeth

 • Rhowch wybod i bobl ifanc eu bod ar y blaen mewn gwirionedd. Dywedwch: "Byddwn yn eich dilyn", a sicrhewch eich bod yn golygu hynny.
 • Peidiwch â chynllunio’r holl brosiect ac yna disgwyl i bobl ifanc gynnwys eu hunain mewn rhyw ffordd yn y gwaith. Cofiwch eu cynnwys wrth gynllunio.
 • Cofiwch greu lle diogel ar eu cyfer.
 • Os ydych chi wedi gweithio gyda phobl ifanc o'r blaen, meddyliwch am yr hyn a aeth yn dda a'r hyn nad oedd yn gweithio.
 • Parchwch lais a barn pobl ifanc.
 • Cofiwch, efallai mai pobl ifanc fydd yr arbenigwyr ar bwnc arbennig.
 • Mae'n bwysig herio syniadau am fraint: lle mae'r pŵer a phwy sy'n ei ddal.
 • Mae cyfathrebu mor bwysig – gellir cynnal trafodaethau grŵp a hefyd sicrhau eich bod yn dryloyw, yn uniongyrchol ac yn glir.
 • Cofiwch, mae pobl ifanc yn bobl, hefyd – peidiwch â bod yn nawddoglyd wrthym na'n gwahanu gan ein trin yn gydradd.
 • Byddwch yn gyson yn y ffordd yr ydych yn trin pobl ifanc ochr yn ochr â gwirfoddolwyr eraill.

Tri rhwystr pennaf pobl ifanc rhag cymryd rhan

Older woman teaches younger one to draw

 • Diffyg ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd sydd ar gael.
 • Camsyniadau ynghylch beth yw treftadaeth a'r posibiliadau y mae'n eu dal.
 • Ansawdd a pherthnasedd y gweithgareddau treftadaeth a ddarperir.

Ffyrdd o godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd treftadaeth

 • Mae’n rhaid i chi gyrraedd pobl ifanc drwy sianeli y maen nhw eisoes yn eu defnyddio.
 • Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn hanfodol.
 • Gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau/gwasanaethau eraill sydd eisoes yn gweithio gyda phobl ifanc.
 • Cynnwys pobl ifanc wrth gynllunio a hyrwyddo'ch gwaith. Mae gweld pobl ifanc eraill yn cymryd rhan mewn treftadaeth yn allweddol i bobl ifanc newydd sy'n cymryd rhan.

Ffyrdd o wneud treftadaeth yn fwy hygyrch i bobl ifanc

Young man making glass
Dysgu yng Ngholeg Glasshouse, Gorllewin Canolbarth Lloegr

 

"Gallai prosiect fel arddangosfa alluogi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau trefnu, dehongli a gweithio mewn tîm, ac efallai y byddan nhw’n disgyn mewn cariad â threftadaeth ar hyd y ffordd."

Mae dweud y straeon anarferol, a straeon sy'n atseinio gyda phobl ifanc yn gallu cael effaith enfawr. Rhowch gynnig ar bynciau megis hanes cerddoriaeth, technoleg a ffasiwn.

Mae dangos sut mae gwahanol themâu, fel addysg, gwleidyddiaeth a gwaith, wedi esblygu dros amser i'r hyn y maen nhw heddiw yn tynnu sylw at eu perthnasedd cyfoes.

Meddyliwch am dreftadaeth fel cyfrwng i bobl ifanc ddatblygu sgiliau a phrofiadau, yn hytrach na chyrchfan ynddi ei hun. Gallai prosiect arddangos, er enghraifft, alluogi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau trefnu, dehongli a gweithio mewn tîm, ac efallai y byddan nhw’n disgyn mewn cariad â threftadaeth ar hyd y ffordd.

Cofiwch ganiatáu cyllideb ar gyfer pethau fel teithio a bwyd/treuliau lle y bo'n bosibl, er mwyn dileu'r mathau hynny o rwystrau i gyfranogi.