Canllaw Derbyn Grant: £10,000 i £100,000

Mae'r canllawiau hyn yn nodi sut y byddwch yn derbyn eich grant o £10,000 i £100,000. Mae hefyd yn esbonio'r hyn a ddisgwyliwn gennych cyn, yn ystod ac ar ôl ei dderbyn.

Cyflwyniad 

Llongyfarchiadau ar dderbyn Grant; edrychwn ymlaen at eich helpu chi i gyflawni Prosiect llwyddiannus. Mae’r cyllid y byddwch yn ei dderbyn yn arian cyhoeddus gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, felly mae gennym ddyletswydd i sicrhau ei fod yn cael ei reoli mewn ffordd atebol. Mae hyn yn golygu bod amryw o brosesau y mae angen i chi eu dilyn gydol oes eich Prosiect. Rydym yn ceisio gwneud y rhain yn gymesur yn unol â lefel y Grant rydych yn ei dderbyn.

Rydym yn gwerthfawrogi efallai mai dyma’r tro cyntaf i chi dderbyn cyllid gennym a’ch bod yn ansicr ynglŷn â sut i wneud cais am eich Grant a rhoi’r newyddion diweddaraf i ni am eich cynnydd. Bydd y ddogfen hon yn esbonio beth i’w wneud ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Rydym yn hoffi gweithio mewn ffordd gydweithredol, felly cadwch mewn cysylltiad â ni os ydych chi angen ein cymorth. Eich pwynt cyswllt cyntaf yw’r person a enwir yn y Llythyr Hysbysiad Grant. Rydym yn disgwyl i chi ymateb yn brydlon i unrhyw geisiadau am wybodaeth a thrafod unrhyw newidiadau sylweddol i’ch Prosiect gyda ni. Rhaid i chi fynd i’r afael ag unrhyw faterion a nodwn gydol eich Prosiect.

Hoffem ymweld neu gyfarfod â’r holl sefydliadau rydym yn eu hariannu ond, yn anffodus, nid yw hyn bob amser yn bosibl. Fodd bynnag, byddem yn ddiolchgar pe baech yn ein gwahodd ni i ddigwyddiadau allweddol y Prosiect, a byddwn yn ceisio anfon cynrychiolydd lle bo hynny’n bosibl.

Byddwn yn cynnal archwiliadau ar ddiwedd eich Prosiect i gadarnhau ei fod wedi cyflawni’r Deilliannau a nodwyd yn eich Cais a’r Dibenion Cymeradwy a amlinellwyd yn eich Llythyr Hysbysiad Grant.

Mae Contract y Grant gyda ni, y Cyllidwr, yn cynnwys y canlynol:

 • Llythyr;
 • Telerau Safonol y Grant;
 • Unrhyw Amodau Grant Ychwanegol;
 • Ffurflen Caniatâd i Ddechrau a Gwneud Cais am Daliad wedi’i llofnodi.

Os na fyddwch yn cydymffurfio â Chontract y Grant, rydym yn cadw’r hawl i wneud cais am i chi ad-dalu eich Grant neu ran ohono.

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu ein harferion safonol, ond noder y gallwn ni ddewis amrywio ein prosesau yn dibynnu ar amgylchiadau penodol eich Prosiect.

Rydym wedi creu Rhestr Termau ddefnyddiol sydd i’w gweld yn Atodiad H o’r ddogfen hon. Os ydych chi’n ansicr ynglŷn ag unrhyw dermau a ddefnyddir yn y ddogfen hon, cyfeiriwch at yr adran hon.

Gair i gall

 • Peidiwch â chychwyn eich Prosiect cyn i ni roi caniatâd i chi wneud hynny;
 • Ystyriwch werthuso’ch Prosiect o’r cychwyn;
 • Cydnabyddwch eich cyllid a hyrwyddwch y Loteri Genedlaethol;
 • Cadwch olwg ar wariant eich Prosiect;
 • Cadwch olwg ar amserlen eich Prosiect;
 • Cadwch yr holl anfonebau a derbynebau wedi'u trefnu;
 • Byddwch yn gyfarwydd â'ch  Dibenion Cymeradwy;
 • Adolygwch a dysgwch o'r hyn rydych yn ei wneud;
 • Cofiwch hawlio eich Grant;
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad â ni am unrhyw faterion;
 • Cadwwch dystiolaeth y Prosiect, er enghraifft o lansiadau, gweithdai a gwaith hyrwyddo;
 • Ac yn bwysicaf oll, mwynhewch eich Prosiect!

Amserlen y prosiect

 1. Dyfarniad grant
 2. Cyflwyno Caniatâd i Ddechrau o fewn 6 mis
 3. Cyflawni eich gweithgaredd prosiect
 4. Cyflwyno Adroddiad Diwedd Grant o fewn 3 mis
 5. Hyd telerau'r contract: hyd at 10 mlynedd (gweler adran 9.)

Sut y byddwn yn gweithio gyda chi

Mae’r adran hon yn esbonio’r canllawiau rydym yn disgwyl i chi eu dilyn wrth gyflawni’ch Prosiect. Os ydych chi’n ansicr ynglŷn ag unrhyw un o’r pwyntiau sy’n codi, cysylltwch â ni.

Dogfennau pwysig

Rydym yn argymell i chi ymgyfarwyddo’ch hun â’r dogfennau canlynol cyn cychwyn ar eich Prosiect:

 • Contract y Grant;
 • Canllaw Ymgeisio;
 • Adran cydnabyddiaeth ein gwefan;
 • Gwerthusiad: Canllaw Arfer Da.

Mae'r holl ganllawiau ar gael yn adrannau Ariannu a chanllawiau Arferion Da y wefan.

Rydym yn argymell hefyd y dylai pawb sy’n cyfrannu at gyflawni eich Prosiect fod yn gyfarwydd â’r Cais a gyflwynwyd i ni, yn enwedig y Deilliannau a’r Dibenion Cymeradwy yr ymrwymoch chi i’w cyflawni.

Dyddiad y daw'r grant i ben 

Gallwch ddod o hyd i Ddyddiad Terfyn y Grant yn eich Llythyr Hysbysiad Grant. Mae’n seiliedig ar amserlen y Prosiect a nodwyd yn eich Cais.

Rhaid i chi gwblhau eich Prosiect a chyflwyno eich ffurflen Adroddiad Cwblhau a Gwneud Cais am Daliad Terfynol (mae mwy o wybodaeth am y ffurflen hon yn adran 8) erbyn Dyddiad Terfyn y Grant.

Os byddwch chi’n wynebu oedi wrth gyflawni eich Prosiect, gallwch wneud cais am estyniad i Ddyddiad Terfyn y Grant (gweler adran 5.2).

Rydym yn ceisio bod yn hyblyg ond ni allwn warantu estyniad ac, os bydd eich Prosiect yn cymryd mwy nag uchafswm o bum mlynedd i’w gwblhau o ddyddiad eich Llythyr Hysbysiad Grant, gallwn ddewis cau eich Grant a gwneud cais am i chi ad-dalu eich Grant neu ran ohono.

Hyrwyddo eich grant Loteri Genedlaethol

Mae hyrwyddo a chydnabod y Loteri Genedlaethol yn amod o Gontract y Grant. Gallwch ddysgu mwy am ein gofynion cydnabyddiaeth ar ein gwefan. Yn ogystal â chydnabod eich Grant, rydym yn disgwyl i chi ddarparu mynediad a/neu gynigion arbennig i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, bob blwyddyn o leiaf. Er enghraifft, efallai y byddwn yn gofyn i chi gymryd rhan mewn ymgyrch i ddiolch i chwaraewyr y Loteri, er enghraifft, yr ymgyrch #Diolchichi.

Rydym yn eich annog i ddatblygu cynigion neu hyrwyddiadau arloesol a chreadigol i ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am eu cefnogaeth ac i godi ymwybyddiaeth o’n cyllid. Mae enghreifftiau o’r rhain, a phethau creadigol eraill mae Prosiectau wedi’u gwneud, ar ein gwefan.

Rhaid i chi gydnabod eich Grant yn gyhoeddus cyn gynted ag y bydd eich Prosiect yn cychwyn trwy ddangos logo cydnabod y Loteri Genedlaethol. Gallwch ddysgu mwy am sut i wneud cais am ddeunydd cydnabod yn adran 3 o’r ddogfen hon.

Rhaid i chi sicrhau hefyd eich bod yn cynnwys logo’r Loteri Genedlaethol ar unrhyw wybodaeth rydych yn ei chynhyrchu am eich Prosiect, er enghraifft, gwybodaeth neu ddeunyddiau ymgynghoriad cyhoeddus neu godi arian. Yn ogystal, rhaid i chi gynnwys y logo ar bob adroddiad neu arolwg arbenigol ac ar bob dogfen dendro neu hysbyseb swydd a ariennir gan eich Grant. I gael mwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan.

Os na fyddwch yn cydymffurfio â’n canllawiau cydnabyddiaeth, rydym yn cadw’r hawl i roi’r gorau i wneud taliadau a gwneud cais am i chi ad-dalu eich Grant neu ran ohono.

Os ydych chi angen unrhyw help neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â chydnabod eich Grant, cysylltwch â ni.

Rhoi cyhoeddusrwydd i'r grant

Mae’n bwysig i chi roi cyhoeddusrwydd i’ch Grant yn y cyfryngau lleol fel bod chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn gwybod ble mae eu harian yn cael ei wario. Byddwn yn cyhoeddi’r ffaith eich bod chi wedi cael Grant ar ein gwefan o fewn 20 diwrnod i ddyfarnu eich Grant.

Gallwn eich helpu chi gydag ymholiadau ynghylch cyhoeddusrwydd a’r cyfryngau. Mae templed o ddatganiad i’r wasg ar ein gwefan; mae’r templed yn cynnwys y geiriad cywir, felly y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw mewnosod gwybodaeth eich Prosiect lle bo angen.

Caffael: Ymgynghorwyr, Contractwyr a Chyflenwyr

Ym mhob prosiect, pryd bynnag y byddwch yn defnyddio'ch grant i brynu nwyddau, gwaith neu wasanaethau, byddwn yn gofyn i chi roi manylion y broses gaffael i ni (sef y broses brynu, tendro a dethol). Os ydych eisoes wedi prynu nwyddau, gwaith neu wasanaethau ar gyfer eich prosiect, bydd angen i chi ddweud wrthym sut y gwnaethoch hynny. Ni allwn dalu eich grant os nad ydych wedi dilyn y weithdrefn ganlynol.   

Dylech bob amser ystyried triniaeth gyfartal, tryloywder, cydgydnabyddiaeth a chymesuredd wrth gaffael unrhyw nwyddau, gwaith neu wasanaethau.    

Os ydych yn grantî Corff Cyhoeddus neu os yw eich prosiect yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth Caffael Cyhoeddus, yna mae'n rhaid i chi ddilyn y ddeddfwriaeth berthnasol.    

Mae'n rhaid i weithdrefnau i recriwtio ymgynghorwyr a chontractwyr fod yn deg ac yn agored a chydymffurfio â deddfwriaeth cydraddoldeb a chyflogaeth berthnasol. Dylai ffioedd ar gyfer unrhyw ymgynghorwyr neu weithwyr proffesiynol eraill a recriwtiwyd gennych yn ystod y prosiect fod yn unol â chanllawiau proffesiynol a dylent fod yn seiliedig ar fanyleb ysgrifenedig glir. Os oes unrhyw un o'r contractwyr, cyflenwyr neu ymgynghorwyr yr hoffech eu penodi yn gysylltiedig, er enghraifft ffrindiau agos neu berthnasau, neu os oes unrhyw gyswllt ariannol fel perchnogaeth y cyflenwyr hyn bydd angen i chi gael ein caniatâd ysgrifenedig gennym yn gyntaf.  

Os ydych yn ansicr ynglŷn â'ch rhwymedigaethau, rydym yn eich cynghori i gymryd cyngor proffesiynol neu gyfreithiol.  

O dan £10,000  

Os ydych yn prynu nwyddau, gweithiau neu wasanaethau am o dan £10,000 nid oes angen i chi dendro'n agored am y rhain na chael dyfynbrisiau lluosog. Byddwn yn dal i ddisgwyl i chi ddangos gwerth cyffredinol am arian.

Rhwng £10,000 a £50,000    

Mae'n rhaid i chi gael o leiaf dri dyfynbris cystadleuol ar gyfer yr holl nwyddau, gwaith a gwasanaethau gwerth £10,000 neu fwy (ac eithrio TAW) yr ydym wedi cytuno i'w hariannu.   

Nid oes angen i chi o reidrwydd benodi'r contractwr, y cyflenwr na'r ymgynghorydd sy'n darparu'r dyfynbris isaf. Wrth benderfynu pwy i'w benodi ar gyfer eich prosiect, dylech edrych ar y gwerth am arian cyffredinol y mae'r dyfynbris yn ei gyflwyno a sgiliau, profiad a hyfywedd ariannol y contractwr, y cyflenwr neu'r ymgynghorydd.   

Mwy na £50,000  

Ar gyfer yr holl nwyddau, gwaith a gwasanaethau sy'n werth mwy na £50,000 (ac eithrio TAW), mae'n rhaid i chi ddarparu prawf o weithdrefnau tendro cystadleuol. Dylech fod yn creu adroddiad ar y tendrau yr ydych wedi'u derbyn, ynghyd â'ch penderfyniad i'w derbyn.   

Nid oes angen i chi benodi'r contractwr, y cyflenwr na'r ymgynghorydd sy'n darparu'r dyfynbris isaf o reidrwydd. Wrth benderfynu pwy i'w benodi ar gyfer eich prosiect, dylech edrych ar y gwerth am arian cyffredinol y mae'r dyfynbris yn ei gyflwyno a sgiliau, profiad a hyfywedd ariannol y contractwr, y cyflenwr neu'r ymgynghorydd.   

Mewn rhai amgylchiadau, nid oes angen i chi ymgymryd â gweithdrefn dendro gystadleuol a dim ond un sefydliad y gallwch ei wahodd i dendro. Dyma lle:

 •  cyfanswm pris y contract yn llai na £10,000,  
 • mae cytundeb fframwaith ar waith ar gyfer cyflenwi nwyddau, gwaith neu wasanaethau sydd wedi'u tendro'n gystadleuol o'r blaen, ac mae'r nwyddau neu wasanaethau yn uniongyrchol berthnasol i gwmpas y gwaith prosiect sydd i'w wneud,  
 • mae contract prosiect wedi'i sefydlu, sydd wedi'i dendro'n gystadleuol o'r blaen, ac mae'n rhesymegol ymestyn i gwmpasu gwaith prosiect ychwanegol. Yn yr achos hwn, rhaid i chi gadarnhau:   
 • yn achos gwaith cyfalaf gellir cymhwyso prisiau'r rhan fwyaf o elfennau gwaith, gan gynnwys rhagbarafonau, gorbenion ac elw yn uniongyrchol o'r contract presennol i'r gwaith newydd,  
 • mae'r gwaith newydd yn llai o ran maint, ac mae o fath tebyg i'r prif waith contract,  
 • ni fydd y contractwr yn hawlio amhariad na chost estynedig i'r prif gontract os cyflwynir y gwaith newydd,  
 • mae'r contract presennol yn cyfyngu ar waith sy'n cael ei wneud gan eraill,  
 • mae'r nwyddau, y gwaith neu'r gwasanaethau sydd eu hangen yn unigryw fel y nodir mewn manyleb gofyniad heb ei frandio ac nid yw'n bosibl eu cael o ffynonellau eraill drwy dendr cystadleuol,  
 • gallwch ddangos eich bod wedi ceisio tendro'r nwyddau, y gwaith neu'r gwasanaethau yn agored ac yn gystadleuol ond nad oeddech wedi cael digon o ddiddordeb. Cyflwynwyd yr unig dendr a dderbyniwyd gan ddarparwr gwasanaeth a oedd yn credu eu bod yn gwneud hynny mewn cystadleuaeth ag eraill,   
 • gwaith brys lle gellir dangos y byddai'r amser a gymerir i gael tendrau yn peryglu'r prosiect ac yn ychwanegu'n sylweddol at gostau yn y pen draw,  
 • nid yw'r cwmni sy'n darparu'r tendr sengl wedi'i gysylltu, naill ai drwy berchnogaeth neu drwy gysylltiadau teuluol, ag uwch gynrychiolwyr y grantî.  

Byddwn hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i chi ystyried gwerthoedd cymdeithasol yn eich proses gaffael, gan gynnwys:

 • Cadwyni cyflenwi amrywiol  
 • Gwell cyflogadwyedd a sgiliau  
 • Cynhwysiant, iechyd meddwl a llesiant
 • Cynaliadwyedd amgylcheddol  
 • Cadwyni cyflenwi diogel  

Dylech sicrhau bod unrhyw gontractwr/cyflenwr/ymgynghorydd a allai gyfrannu at greu Allbynnau Digidol yn ymwybodol o'n gofyniad i brosiectau rannu'r rhain o dan Drwydded neu gymhwyster cyfatebol creative Commons Attribution 4.0, a sicrhewch fod gennych gytundeb i'r gwaith dilynol gael ei rannu fel hyn. Lle nad yw hyn yn bosibl, rhaid i chi ofyn am gytundeb ysgrifenedig i wneud trefniadau amgen gyda ni, er enghraifft i ddefnyddio Trwydded Agored amgen, cyn cyhoeddi unrhyw gontract gwaith.

Recriwtio staff

Rhaid i bob swydd gael ei hysbysebu, gyda’r eithriadau canlynol:

 • Os oes gennych chi aelod staff cymwys ar eich cyflogres rydych chi’n ei symud i’r swydd a grëwyd gan eich Prosiect;
 • Os oes gennych chi aelod staff cymwys ar eich cyflogres rydych chi’n cynyddu ei oriau fel y gall weithio ar y Prosiect. Yn yr achos hwn, byddwn yn ariannu cost ei oriau ychwanegol a dreulir ar y Prosiect a bydd angen i chi ddweud wrthym am y rôl y bydd yn ei chyflawni;

Efallai y byddwn yn gofyn am gael gweld tystiolaeth o’r weithdrefn recriwtio a ddilynwyd, felly cadwch y cofnodion hyn yn ddiogel.

Os ydych chi’n symud aelod staff presennol i swydd a grëwyd gan y Prosiect, gallwn dalu naill ai gost yr aelod staff hwn neu gost llenwi ei swydd wag, pa un bynnag yw’r lleiaf (lle mae gweithiwr cyflogedig yn cael swydd newydd a’r swydd wag yn cael ei llenwi dros dro gan weithiwr cyflogedig arall).

Os hoffech chi benodi unrhyw aelodau staff newydd ar eich Prosiect sy’n gysylltiedig ag unrhyw aelodau staff yn eich sefydliad, er enghraifft, unrhyw ffrindiau agos, perthnasau neu gyn-aelodau staff, bydd angen i chi gael caniatâd ysgrifenedig gennym ni yn gyntaf.

Dylai pob cyflog fod yn seiliedig ar ganllawiau’r sector neu swyddi tebyg mewn mannau eraill.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod y sector treftadaeth yn gynhwysol a chynaliadwy. Rhaid i chi ddefnyddio’r gyfradd Cyflog Byw (a Chyflog Byw Llundain lle bo hynny’n berthnasol) ar gyfer holl staff y Prosiect.

TAW

Ni allwn dalu costau’r TAW y gallwch eu hadennill, felly eich cyfrifoldeb chi yw cael cyngor priodol.

Os bydd eich statws TAW yn newid yn ystod eich Prosiect, byddwn yn lleihau ein cyfraniad at y costau lle rydych wedi llwyddo i adennill y TAW.

Tanwariant TAW:

Os ydych chi’n gwario llai ar TAW nag a amlinellwyd yn yr adran Costau’r Prosiect yn eich Cais, gallwch, gyda’n caniatâd ni, drosglwyddo’r tanwariant i bennawd cost arall os gellir dangos angen clir. Bydd angen i chi ddangos sut y bydd y newidiadau hyn yn eich helpu i gyflawni eich Prosiect i gyflawni eich Dibenion Cymeradwy.

Enghraifft A:

Rydych wedi cynnwys cyllideb ar gyfer TAW yn erbyn y pennawd cost Ffioedd Proffesiynol yn eich Cais. Ar ôl mynd trwy broses dendro i benodi ymgynghorydd, nid yw’r person rydych yn ei benodi wedi cofrestru ar gyfer TAW, felly nid oes angen y gyllideb ar gyfer TAW ar Ffioedd Proffesiynol mwyach.

Yn ystod y broses dendro i benodi contractwr i gyflawni’r gwaith cadwraeth, rydych yn sylweddoli bod y tendrau’n uwch nag yr oeddech wedi cyllidebu ar eu cyfer. Gallai’r tanwariant TAW ar Ffioedd Proffesiynol, gyda’n caniatâd ni, gael ei drosglwyddo i’r pennawd cost Atgyweirio a Chadwraeth i ariannu’r diffyg.

I gael mwy o wybodaeth am symud costau rhwng penawdau, ewch i adran 5.3 Newidiadau i’r Gyllideb.

Gorwariant TAW:

Lle bo cost y TAW yn uwch na’r swm a amlinellwyd yn yr adran Costau’r Prosiect yn eich Cais, byddem yn disgwyl i chi ddod o hyd i’r costau ychwanegol o rywle arall (er enghraifft, eich cronfeydd eich hun neu o ffynhonnell cyllid arall) gan y gallai trosglwyddo cyllid o bennawd cost arall i dalu unrhyw orwariant TAW effeithio ar ddarpariaeth eich Prosiect a’r Dibenion Cymeradwy. O dan rai amgylchiadau, efallai y byddwn yn caniatáu i chi ddefnyddio eich cronfeydd wrth gefn i fynd i’r afael â thanwariant TAW; rhaid i chi gysylltu â ni i drafod hyn.

Cofnod ffotograffig

Disgwyliwn i chi gasglu ffotograffau drwy gydol eich Prosiect yn dangos eich cynnydd y dylech ei gyflwyno gyda'ch Adroddiad Cynnydd (lle bo'n berthnasol). Bydd angen i chi ddarparu cofnod ffotograffig o'ch Prosiect gyda'ch Adroddiad Cwblhau a'ch ffurflen Cais am Daliad Terfynol sy'n cynnwys o leiaf bum delwedd ddigidol cydraniad uchel ar ffurf electronig sy'n dangos gwahanol agweddau ar eich Prosiect.

Dylai'r delweddau ddangos eich Prosiect ar waith a'i ganlyniad. Bydd angen i chi ddarparu sampl o ddelweddau sy'n dangos eich Prosiect cyn, yn ystod ac ar ôl iddo ddod i ben. Wrth lenwi eich Adroddiad Cynnydd a'ch Adroddiad Cwblhau a'ch ffurflen Gais am Daliad Terfynol gallwch roi gwybod i ni a oes deunydd o'ch Prosiect ar gael ar y rhyngrwyd a ble y gellir dod o hyd iddo.

Efallai y byddwn yn defnyddio eich delweddau mewn deunydd cyhoeddusrwydd.  Yr ydych yn rhoi'r hawl inni ddefnyddio'r rhai yr ydych yn eu darparu inni ar unrhyw adeg, gan gynnwys eu newid. Rhaid i chi gael yr holl hawliau sydd eu hangen arnoch chi a ni i'w defnyddio cyn i chi eu defnyddio neu eu hanfon atom. Dylai'r delweddau hyn, ynghyd ag Allbynnau Digidol eraill o'ch prosiect, hefyd gael eu rhannu â Thrwydded Agored (Creative Commons Attribution 4.0 International). Os nad chi yw deiliad yr hawliau, rhaid i chi sicrhau bod gennych gytundeb i rannu'r delweddau hyn o dan y Drwydded Agored benodedig hon.

Rhaid i chi sicrhau eich bod yn casglu caniatâd ysgrifenedig priodol gan unrhyw un sy'n ymddangos yn y delweddau hyn y gellir eu hailddefnyddio mewn perthynas â deunyddiau cyhoeddusrwydd a hyrwyddo, ac y gellir eu rhannu ar-lein o dan y Drwydded Agored benodedig. Mae hyn yn arbennig o bwysig lle mae delweddau'n cynnwys pobl ifanc neu oedolion sy'n agored i niwed a lle mae'n rhaid ceisio caniatâd penodol ymlaen llaw. Os oes angen unrhyw ganllawiau arnoch ar hyn, siaradwch â ni.

Os nad yw eich delweddau'n addas i'w rhannu o dan Drwydded Agored, bydd angen rhoi trefniadau eraill ar waith. Siaradwch â ni cyn gynted â phosibl.

Cynllun Grantiau Cymunedol

Fel rhan o’ch Prosiect, efallai eich bod wedi gofyn i ni gyfrannu at gronfa wedi’i chlustnodi y gallwch chi ei defnyddio i ariannu grwpiau/sefydliadau eraill (rydym yn eu galw’n Grantîwyr Cymunedol) i ddarparu Prosiectau arwahanol bach (Grantiau Cymunedol). Bydd y Grantiau Cymunedol hyn yn cyfrannu at nodau cyffredinol eich Prosiect. Rhaid i unrhyw Grantiau fel y rhain ddangos gwerth da am arian, a dylai’r budd i’r cyhoedd orbwyso unrhyw fudd preifat. Byddwch yn rheoli’r gronfa, yn datblygu proses ymgeisio gyda phanel penderfynu ac yn monitro cynnydd. Rhaid i’r Cynllun Grant Cymunedol gael cyhoeddusrwydd gennych chi hefyd, fel ei fod yn hysbys ac yn agored i bawb.

Gall y grantiau hyn gynnwys gweithgareddau a/neu waith cyfalaf ar dir dan berchnogaeth trydydd parti (gweler Atodiad B).

I gael mwy o wybodaeth am gyflawni Cynllun Grant Cymunedol ac i weld y Cwestiynau Cyffredin, ewch i’n gwefan.

Ffurflenni Ar-lein a Mewngofnodi i'r Porth

Bydd angen i chi lenwi pedair ffurflen ar-lein; mae pob ffurflen yn gysylltiedig â thaliad Grant penodol a rhaid i’r Ffurflen Gwneud Cais am Daliad gael ei chyflwyno gyda’r Adroddiad Cynnydd er mwyn derbyn ail daliad eich Grant. Gallwch gael mynediad at bob ffurflen trwy’r porth ar ein gwefan (yr ardal lle wnaethoch chi lenwi a chyflwyno’ch Cais).

I fewngofnodi i’r porth, bydd angen i chi ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost a’r cyfrinair a ddefnyddioch chi wrth wneud cais am Grant. Os yw’ch cyfeiriad e-bost wedi newid ers i chi gyflwyno’ch Cais, cysylltwch â swyddfa leol Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Telir eich Grant mewn tri rhandaliad; byddwch yn derbyn 50% o’ch Grant ymlaen llaw ar ôl i chi gyflwyno’r ffurflen Caniatâd i Gychwyn a Gwneud Cais am Daliad. Byddwch yn derbyn y 40% nesaf ar ôl i chi ddarparu tystiolaeth bod y 50% cyntaf o gyfanswm costau eich Prosiect wedi’i wario ac ar ôl i chi gyflwyno’r Adroddiad Cynnydd a’r Ffurflen Gwneud Cais am Daliad. Telir 10% olaf eich Grant ar ôl i’ch Prosiect gael ei gwblhau (i weld beth mae ‘cwblhau’ yn ei olygu, ewch i adran 8) ac ar ôl i chi gyflwyno’r ffurflen Adroddiad Cwblhau a Gwneud Cais am Daliad Terfynol. I gael mwy o wybodaeth am sut mae’ch Grant yn cael ei dalu, ewch i adran 4.1.

Mewngofnodwch i'r porth ymgeisio.

Ffurflenni ar-lein a'r dogfennau ategol sydd eu hangen

Cais am Ganiatâd i Ddechrau a Thalu

 • Copi o gyfriflen banc, slip talu i mewn neu siec ddiweddar (gorfodol);
 • Prawf o gyllid partneriaeth (gorfodol os nodir yn eich Cais);
 • Cynllun codi arian (gorfodol os yn berthnasol);
 • Prawf dogfennol o berchnogaeth Eiddo, gan gynnwys, er enghraifft, copïau diweddar o gofrestr teitlau y Gofrestrfa Tir (gyda chynllun), prydlesi a thystiolaeth o unrhyw forgeisi presennol (gorfodol os yn berthnasol);
 • Prawf o unrhyw ganiatâd neu drwyddedau statudol angenrheidiol (gorfodol os yn berthnasol);
 • Cynllun Prosiect wedi’i ddiweddaru (gorfodol os oes newidiadau sylweddol wedi’u gwneud ers y Cais);
 • Rhagolwg o lif arian parod y Prosiect (gorfodol ar gyfer Prosiectau sy’n cyflawni gwaith cyfalaf).

Adroddiad cynnydd

 • Ffotograffau yn dangos cynnydd eich Prosiect (gorfodol);
 • Cofnod o weithgareddau neu ddigwyddiadau rydych chi wedi’i trefnu (gorfodol);
 • Detholiad/penodiad swydd (gorfodol os yn berthnasol);
 • Adroddiadau caffael (gorfodol os yn berthnasol).

Ffurflen Gwneud Cais am Daliad

 • Anfonebau’r Prosiect a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod adrodd (gorfodol);
 • Tabl o gostau ar gyfer symiau llai na £250 (gorfodol os yn berthnasol).

Adroddiad cwblhau a Gwneud Cais am Daliad Terfynol

 • Tystysgrif Cwblhau Ymarferol (gorfodol ar gyfer Prosiectau sydd wedi cyflawni gwaith cyfalaf);
 • Anfonebau’r Prosiect a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod adrodd (gorfodol);
 • Tabl o gostau ar gyfer symiau llai na £250 (gorfodol os yn berthnasol);
 • Cofnod ffotograffig o’ch Prosiect (gorfodol);
 • Adroddiad Gwerthuso (gorfodol);
 • Cofnod o Grantiau Cymunedol a ddyfarnwyd (gorfodol os yn berthnasol).

Gallwch atodi dogfennau ategol i bob ffurflen; uchafswm nifer y dogfennau ategol y gallwch chi eu hatodi yw 10. Y maint ffeil mwyaf ar gyfer pob dogfen yw 5 megabeit (MB); y terfyn maint cyffredinol ar gyfer yr holl ddogfennau ategol yw 20MB.

Mae’n bwysig bod y dogfennau a gyflwynir yn eglur ac wedi’u henwi mewn ffordd sy’n disgrifio eu cynnwys. Wrth gyflwyno anfonebau, dylent gael eu huno mewn un ffeil a’u gosod yn y drefn y maent yn ymddangos yn yr hawliad. Dylai sganiau fod yn fonocrom (du a gwyn neu lwyd) yn ddelfrydol gan y bydd y rhain yn ffeiliau llai o faint a fydd yn eich galluogi i atodi mwy.

Dylai pob dogfen fod mewn fformat PDF, ac eithrio taenlenni a ddylai fod yn eu fformat gwreiddiol.

Os ydych chi angen atodi dogfennau ychwanegol neu ddogfennau mawr iawn, anfonwch nhw mewn e-bost i swyddfa leol Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, gan sicrhau eich bod yn dyfynnu cyfeirnod eich Prosiect yn y teitl.

Mae Ffurflen Cydnabyddiaeth ar gael hefyd ar gyfer gwneud cais am ddeunyddiau cydnabyddiaeth gennym, er enghraifft, byrddau arwyddion, placiau, bathodynnau a sticeri. Noder bod deunyddiau cydnabyddiaeth am ddim. I gael mwy o wybodaeth am gydnabyddiaeth, ewch i’n gwefan .  

Ffurflen Caniatâd i Ddechrau a Thalu

Fel arfer, rydym yn disgwyl i chi gyflwyno eich ffurflen Caniatâd i Gychwyn o fewn tri mis i ddyddiad eich Llythyr Hysbysiad Grant. Os bydd unrhyw oedi sylweddol ac nad yw wedi dod i law o fewn chwe mis, gallwn benderfynu tynnu’r cynnig Grant yn ôl.

Cyn i ni allu rhoi Caniatâd i Gychwyn i chi a rhyddhau eich Grant, bydd angen i chi gwblhau’r tasgau canlynol (os yn berthnasol):

 • Sicrhau’r holl gyllid partneriaeth (os nodir yn eich Cais);
 • Cael caniatâd statudol, er enghraifft, cydsyniad neu gynneddf adeiladau rhestredig;
 • Sicrhau unrhyw drwyddedau angenrheidiol, er enghraifft, trwydded madfallod y dŵr neu ystlumod;
 • Sicrhau perchnogaeth Eiddo rhydd-ddaliad neu lesddaliad i fodloni ein gofynion – gweler Atodiad A.

I gychwyn eich Prosiect a derbyn eich taliad Grant cyntaf, rhaid i chi lenwi’r ffurflen Caniatâd i Gychwyn a Gwneud Cais am Daliad ar-lein.

Rhaid i’r ffurflen gael ei llenwi gydag o leiaf ddau lofnod yn yr adran Manylion Cyfrif Banc a llofnod pellach yn yr adran Datganiad. Trwy lofnodi’r Datganiad, rydych yn cadarnhau bod eich sefydliad yn derbyn eich Grant ac yn cytuno i gydymffurfio â Chontract y Grant. Dylech chi gadw copi wedi’i lofnodi ar gyfer eich cofnodion.

Ar ôl i ni gymeradwyo’ch cais, byddwn yn rhoi gwybod i chi ac yn awdurdodi taliad cyntaf eich Grant. Yna, gallwch gychwyn ar eich Prosiect. Ni ddylech chi gychwyn unrhyw waith ar eich Prosiect hyd nes y byddwch chi wedi cael caniatâd ysgrifenedig gennym ni i wneud hynny. Os byddwch chi’n gwneud hynny, byddwch chi’n gwneud hynny ar eich risg eich hun.

Ni fyddwn yn gwneud unrhyw daliadau Grant i chi hyd nes y bydd eich ffurflen Caniatâd i Gychwyn a Gwneud Cais am Daliad wedi’i chymeradwyo. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gyflenwch gyda’r ffurflen hon i’n helpu ni i fonitro cynnydd a pherfformiad eich Prosiect.

Mae canllaw cam wrth gam ar sut i lenwi’r ffurflen Caniatâd i Gychwyn a Gwneud Cais am Daliad yn Atodiad C.

Talu eich grant 

Ein nod yw rhyddhau taliad cyntaf eich Grant o fewn 10 diwrnod gwaith i dderbyn eich ffurflen a’r holl ddogfennau ategol gorfodol. Bydd y taliad yn cael ei wneud i’r cyfrif banc a nodir yn eich ffurflen Caniatâd i Gychwyn a Gwneud Cais am Daliad.

Telir eich Grant mewn tri rhandaliad yn seiliedig ar y canrannau canlynol:

 • 50%: Unwaith y byddwn wedi rhoi Caniatâd i chi Ddechrau. 40%: Unwaith y gallwch ddangos tystiolaeth bod cyfanswm costau'r Prosiect wedi'i wario. 10%: Unwaith y bydd eich Prosiect wedi'i gwblhau.

Rydym yn cadw’r 10% olaf o’ch Grant hyd nes y bydd y Prosiect wedi’i gwblhau, a byddwn ond yn talu’r 10% llawn os yw cyfanswm costau’r Prosiect wedi’u gwario a’ch bod yn dangos tystiolaeth o hynny yn eich ffurflen Adroddiad Cwblhau a Gwneud Cais am Daliad Terfynol.

Os byddwch chi’n gwario llai na’ch costau cytunedig a’ch bod yn cwblhau eich Prosiect heb wario’r gyllideb i gyd, bydd angen i chi ddychwelyd unrhyw Grant heb ei wario atom. Bydd hyn yn cael ei gyfrifo yn seiliedig ar gostau cyffredinol eich Prosiect a Chanran y Grant a nodir yn eich Llythyr Hysbysiad Grant. I gael mwy o fanylion am sut mae’r taliad terfynol ar gyfer Prosiectau nad ydynt wedi gwario’r gyllideb i gyd yn cael ei gyfrifo, ewch i adran 8.1.

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am eich Prosiect

Ar ôl i ni gadarnhau bod gennych chi Ganiatâd i Gychwyn, nid oes angen i chi gyflwyno unrhyw ffurflenni pellach hyd nes y byddwch chi’n barod i hawlio ail randaliad eich Grant.

Fodd bynnag, rhaid i chi gysylltu â ni cyn gynted â phosibl ynglŷn ag unrhyw broblemau neu faterion sylweddol (er enghraifft, materion a allai arwain at newidiadau mewn costau, oedi difrifol neu fethu â chyflawni’r Dibenion Cymeradwy a’r Deilliannau) sy’n codi yn ystod eich Prosiect fel y gallwn ni ymateb a’ch cefnogi chi fel sy’n briodol. Rhowch wybod i ni ymlaen llaw am unrhyw ddigwyddiadau a rhowch y newyddion diweddaraf i ni am unrhyw lwyddiannau a straeon newyddion da.

Newidiadau i'r prosiect  

Ni allwch newid Dibenion Cymeradwy eich Prosiect heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gennym ni. Os ydych chi eisiau i ni ystyried unrhyw newidiadau i’ch Dibenion Cymeradwy, rhaid i chi anfon manylion ysgrifenedig y rhesymau dros y cais atom ac esbonio sut y bydd yn effeithio ar:

 • ansawdd a Deilliannau eich Prosiect;
 • cost eich Prosiect;
 • yr amser rydych chi ei angen i gwblhau eich Prosiect;
 • hyfywedd eich Prosiect i’r dyfodol.

Yna, gallwn ailasesu’r Prosiect neu gymryd unrhyw gamau eraill a ystyrir yn angenrheidiol. Byddwn ni ond yn caniatáu’r newid os byddwch yn cytuno i gadw at delerau ac amodau ychwanegol.

Rhaid i unrhyw newidiadau a gytunir gyda ni fod yn ysgrifenedig a chael eu hadrodd hefyd yn eich Adroddiad Cynnydd a/neu eich ffurflen Adroddiad Cwblhau a Gwneud Cais am Daliad Terfynol.

Oediadau i’r Amserlen

Os credwch chi na fyddwch chi’n gallu cwblhau eich Prosiect cyn Dyddiad Terfyn y Grant a nodir yn eich Llythyr Hysbysiad Grant, cysylltwch â ni fel y gallwn ni drafod y mater gyda chi. Rydym yn ceisio bod yn hyblyg ond ni allwn warantu estyniad ac nid ydym yn disgwyl i’ch Prosiect gymryd mwy na phum mlynedd i’w gwblhau o ddyddiad eich Llythyr Hysbysiad Grant.

Newidiadau i'r gyllideb 

Mae eich Llythyr Hysbysiad Grant yn cynnwys costau’r Prosiect a gytunwyd fel rhan o’ch Grant. Dylai’r holl arian sy’n cael ei wario ar y Prosiect gael ei adrodd yn erbyn y penawdau cost hyn.

Os ydych chi angen gwneud mân newidiadau a symud arian rhwng y penawdau cost hyn er mwyn cyflawni eich Dibenion Cymeradwy, gallwch adrodd ar hyn yn eich Adroddiad Cynnydd. Rhaid i chi ddangos sut yr helpodd y newidiadau hyn chi i gyflawni eich Prosiect.

Rhaid i chi gysylltu â ni ymlaen llaw os ydych chi eisiau cynnig unrhyw newidiadau sylweddol i’r penawdau cost hyn a gwario symiau mawr o’ch cronfa wrth gefn.

Os byddwch chi’n gwario llai na’ch costau cytunedig a’ch bod yn cwblhau eich Prosiect heb wario’r gyllideb i gyd, byddwn yn addasu eich taliad terfynol yn unol â hynny ac efallai y bydd angen i chi ddychwelyd rhywfaint o’ch Grant atom (mae manylion sut y caiff hyn ei gyfrifo yn adran 8.1).

Os bydd cyfanswm cost y Prosiect yn cynyddu yn ystod y Prosiect, byddwn ond yn ystyried cynyddu eich Grant o dan amgylchiadau eithriadol. Yn yr achos hwn, bydd rhaid i chi ddarparu mwy o wybodaeth .

Ffurflen Adroddiad Cynnydd

Pan fyddwch wedi gwario’r 50% cyntaf o’ch Grant, bydd angen i chi gyflwyno Adroddiad Cynnydd gyda’ch ffurflen Cais am Daliad i wneud cais am ail daliad eich Grant (40%).

Byddwn yn monitro cynnydd eich Prosiect i gadarnhau ei fod yn cyflawni’r Deilliannau a nodir yn eich Cais a’r Dibenion Cymeradwy a amlinellir yn eich Llythyr Hysbysiad Grant. Rhwng cyflwyno eich Adroddiad Cynnydd, mae’n bwysig eich bod yn rhoi’r newyddion diweddaraf i ni am eich cynnydd o ran cyrraedd cerrig milltir allweddol, er enghraifft, penodi contractwyr neu staff neu faterion sy’n codi fel y gallwn ymateb a’ch cefnogi fel sy’n briodol.

Mae canllaw cam wrth gam ar sut i lenwi’r ffurflen Adroddiad Cynnydd yn Atodiad D.

Ffurflen Cais am Daliad

Pan fyddwch wedi gwario’r 50% cyntaf o gostau cyffredinol eich Prosiect, bydd angen i chi gyflwyno ffurflen Gwneud Cais am Daliad gyda’ch ffurflen Adroddiad Cynnydd er mwyn gwneud cais am ail daliad eich Grant (40%).

Mae canllaw cam wrth gam ar sut i lenwi’r ffurflen Gwneud cais am Daliad yn Atodiad E.

Adroddiad Cwblhau a Ffurflen Cais Am Daliad Terfynol

Ar ôl i chi gwblhau eich Prosiect, rhaid i chi gyflwyno’r ffurflen Adroddiad Cwblhau a Gwneud Cais am Daliad Terfynol y gallwch chi gael gafael arni trwy’r porth ar-lein. Bydd y ffurflen hon yn eich galluogi i hawlio taliad terfynol eich Grant (hyd at 10%). Rydym yn argymell y dylech chi wneud hyn cyn gynted ag y gallwch chi grynhoi’r holl wybodaeth a thra bod y Prosiect yn dal i fod yn ffres yn eich meddwl.

Rhaid i chi gyflwyno’r ffurflen hon o fewn tri mis i gwblhau eich Prosiect. Os na fyddwn yn derbyn yr adroddiad o fewn yr amserlen hon, gallwn atal eich taliad terfynol neu ofyn am i chi ad-dalu eich Grant i gyd neu ran ohono.

Mae ‘cwblhau’ yn golygu:

 • bod eich Prosiect wedi gorffen, a’ch bod wedi cyflawni eich Dibenion Cymeradwy;
 • eich bod wedi cydnabod eich Grant a hyrwyddo’r Loteri Genedlaethol;
 • bod gennych Dystysgrif Cwblhau Ymarferol (ar gyfer Prosiectau sydd wedi cyflawni gwaith cyfalaf);
 • eich bod wedi gwerthuso eich Prosiect a chreu adroddiad;
 • eich bod yn gallu cyflenwi ffotograffau (JPEGs) o’r Prosiect a phrawf o gydnabyddiaeth o’n cyllid.

Noder na fyddwn yn gwneud eich taliad terfynol hyd nes y byddwn wedi derbyn ac adolygu’r holl wybodaeth ofynnol, gan gynnwys eich Adroddiad Gwerthuso.

Ar ôl i chi wneud eich cais am y taliad Grant terfynol, ni fyddwn yn derbyn unrhyw geisiadau pellach am daliadau gennych. Felly, dylech gytuno ar eich cyfrifon terfynol gyda’ch contractwyr a’ch cyflenwyr cyn i chi wneud cais am y taliad Grant terfynol.

Byddwn yn parhau i gadw mewn cysylltiad â chi yn achlysurol ar ôl i chi gwblhau eich Prosiect, gan gynnwys trwy ein Harolygon Cwsmeriaid.

Mae canllaw cam wrth gam ar sut i lenwi’r ffurflen Adroddiad Cwblhau a Gwneud Cais am Daliad Terfynol yn Atodiad F.

Prosiectau na wariodd y gyllideb i gyd

Os byddwch chi’n gwario llai na’ch costau cytunedig a’ch bod yn cwblhau eich Prosiect heb wario’r gyllideb i gyd, bydd angen i chi ddychwelyd unrhyw Grant heb ei wario atom. Os yw’r tanwariant yn llai na 10% o’ch Grant, byddwn yn addasu taliad terfynol eich Grant yn unol â hynny. Os yw’r tanwariant yn fwy na 10% o’ch Grant, bydd angen i chi ddychwelyd y Grant nas gwariwyd atom trwy siec neu drosglwyddiad BACS (mae manylion banc ar gael ar gais). Bydd eich taliad terfynol yn cael ei gyfrifo yn seiliedig ar gostau cyffredinol eich Prosiect a Chanran y Grant a nodir yn eich Llythyr Hysbysiad Grant.

Enghraifft B:

Cyfanswm costau’r Prosiect yw £38,000; mae eich sefydliad yn cyfrannu £8,000 o gronfeydd wrth gefn a’ch Grant yw £30,000. Felly, Canran y Grant yw 79% (eich Grant wedi’i rannu gyda chyfanswm costau’r Prosiect).

Os byddwch chi’n cwblhau eich Prosiect heb wario’r gyllideb i gyd, byddwn yn addasu eich taliad terfynol yn unol â hynny ac efallai y bydd angen i chi ddychwelyd rhan o’ch Grant atom yn seiliedig ar Ganran y Grant. Er enghraifft, os yw eich Prosiect £3,000 o dan gyllideb ac os mai cyfanswm gwariant eich Prosiect yw £35,000, yn seiliedig ar Ganran y Grant o 79%, byddai eich Grant yn cael ei addasu i £27,650. Felly, byddai eich taliad terfynol yn cael ei addasu o £3,000 i £650.  

Dyddiad Cwblhau'r Prosiect a Hyd Contract Grant

Y Dyddiad Cwblhau’r Prosiect ffurfiol yw dyddiad y llythyr y byddwn yn ei anfon atoch ar ddiwedd eich Prosiect yn rhoi gwybod i chi ein bod wedi derbyn yr holl ddogfennau angenrheidiol i gofnodi bod eich Prosiect wedi’i gwblhau. 

Mae eich Llythyr Hysbysiad Grant yn nodi am ba hyd y bydd Contract y Grant yn berthnasol i’ch Prosiect, ac felly am ba hyd y bydd rhaid i chi gyflawni ymrwymiadau parhaus y Prosiect. Mae’r rhain yn cychwyn pan fyddwch chi’n llofnodi eich ffurflen Caniatâd i Gychwyn a gallant bara sawl blwyddyn ar ôl i chi gwblhau eich Prosiect, yn dibynnu ar natur eich Prosiect, fel a ganlyn:

 • Gweithgarwch (er enghraifft, arddangosfa a/neu ddigwyddiad heb unrhyw allbynnau digidol): mae Contract y Grant yn dod i ben ar Ddyddiad Cwblhau’r Prosiect;
 • Cyfalaf (er enghraifft, gwaith adeiladu neu adfer): pum mlynedd ar ôl Dyddiad Cwblhau’r Prosiect os ydych chi’n sefydliad dielw (deng mlynedd os ydych chi’n berchennog preifat treftadaeth);
 • Digidol (er enghraifft, creu gwefan): pum mlynedd ar ôl Dyddiad Cwblhau’r Prosiect os ydych chi’n sefydliad dielw (deng mlynedd os ydych chi’n berchennog preifat treftadaeth);
 • Caffael: Os yw eich Prosiect yn cynnwys prynu eitem treftadaeth, tir neu adeilad, bydd telerau Contract y Grant yn para am gyfnod amhendant. Os byddwch chi eisiau cael gwared ar yr hyn rydych chi wedi’i brynu yn y dyfodol, rhaid i chi ofyn am ein caniatâd ac efallai y byddwn yn hawlio eich Grant i gyd, neu ran ohono, yn ôl (mae mwy o wybodaeth yn Atodiad A).

Bydd oedi o ran cyflwyno eich ffurflen Adroddiad Cwblhau a Gwneud Cais am Daliad Terfynol yn ymestyn hyd Contract y Grant .

Atodiad A: Perchnogaeth Eiddo

Perchnogaeth

Rydym yn disgwyl mai chi sydd piau unrhyw Eiddo (tir, adeiladau, eitemau treftadaeth neu Eiddo deallusol) y byddwch yn gwario eich Grant arno. Os na fyddwch yn bodloni ein gofynion perchnogaeth, bydd angen i chi wella eich hawliau.

Tir ac adeiladau – ar gyfer gwaith cyfalaf

Rhaid mai chi sydd piau’r rhydd-ddaliad neu bod gennych brydles sy’n bodloni’r gofynion canlynol:

 • Sefydliad dielw: Rhaid bod pum mlynedd ar ôl o’ch prydles ar ôl Dyddiad Cwblhau’r Prosiect.
 • Perchennog Preifat: Rhaid bod o leiaf ddeng mlynedd ar ôl o’ch prydles ar ôl Dyddiad Cwblhau’r Prosiect.
 • Nid ydym yn derbyn prydlesi â chymalau terfynu (mae’r rhain yn rhoi’r hawl i un parti neu fwy ddod â’r brydles i ben o dan rai amgylchiadau).
 • Nid ydym yn derbyn prydlesi â fforffediad ar gymalau ansolfedd (mae’r rhain yn rhoi’r hawl i’r landlord ddod â’r brydles i ben os bydd y tenant yn dod yn fethdalwr).
 • Rhaid i chi allu gwerthu, gosod yn gyfan gwbl neu’n rhannol a morgeisio’ch prydles ond, os byddwn yn dyfarnu Grant i chi, rhaid i ni gael eich caniatâd i wneud unrhyw un o’r pethau hyn yn gyntaf.

Tir neu adeiladau o dan berchnogaeth trydydd parti

 • Tir/adeiladau o dan berchnogaeth trydydd parti: os mai trydydd parti sydd piau’r tir (a all gynnwys partner yn y Prosiect), byddwn naill ai’n gofyn i’r perchennog gofrestru ar gyfer Contract y Grant yn uniongyrchol gyda ni neu’n gofyn i chi lunio cytundeb cyfreithiol rwymol gyda’r perchennog. Gweler Atodiad B.

Caffael tir neu adeiladau

Os yw eich Prosiect yn cynnwys prynu tir neu adeiladau, rhaid i chi eu prynu ar rydd-ddaliad neu gyda phrydles sydd ag o leiaf 99 mlynedd ar ôl ohoni. 

Eitemau treftadaeth

Ar gyfer Prosiectau sy’n cynnwys prynu eitem dreftadaeth neu wneud gwaith cadwraeth ar eitem dreftadaeth (er enghraifft, trên stêm neu baentiad), rhaid i chi brynu’r eitem neu rhaid mai chi yw unig berchennog yr eitem.

Ni allwn ariannu unigolion preifat neu sefydliadau dielw i brynu adeiladau, tir neu eitemau treftadaeth.

Os ydych chi’n benthyca eitem(au) fel rhan o’r Prosiect (er enghraifft, ar gyfer arddangosfa) a gofynnir i chi gyfrannu at y costau cadwraeth, efallai y byddwn yn derbyn y gost hon os yw’n rhan fach o’ch Prosiect. Efallai y bydd angen i berchnogion yr eitem(au) fod yn rhan o’ch Cytundeb Partneriaeth neu’n rhan o Gontract y Grant os dyfernir Grant. Cysylltwch â ni i siarad am hyn os credwch y bydd hyn yn berthnasol i’ch Prosiect.

Os mai diben eich Prosiect adeiladu cyfalaf yw storio neu ddangos casgliad nad chi yw ei berchennog, bydd hi’n ofynnol i berchennog y Casgliad fod yn rhan o Gontract y Grant (ac unrhyw Amodau Ychwanegol a amlinellir yn y Llythyr Hysbysiad Grant) os dyfernir Grant. Cysylltwch â ni i siarad am hyn os credwch y bydd hyn yn berthnasol i’ch Prosiect.

Allbynnau Digidol

Mae gennym ofynion penodol, a amlinellir yn Nhelerau Safonol y Grant, ar gyfer ‘allbynnau digidol’ a gynhyrchir fel rhan o unrhyw Brosiect Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Rydym yn defnyddio’r term ‘allbwn digidol’ i gwmpasu unrhyw beth rydych yn ei greu yn eich Prosiect mewn fformat digidol gyda’r nod o sicrhau mynediad at dreftadaeth a/neu helpu pobl i ymgysylltu â threftadaeth a dysgu am dreftadaeth. Er enghraifft, gallai hyn olygu delweddau digidol, data neu ffeiliau sain, gwefan â deunyddiau treftadaeth, ap, Rhith-wirionedd neu ffilm a wnaed gan ddefnyddio technoleg ddigidol. 

Nid yw’r gofynion yn berthnasol i allbynnau digidol nad oes ganddynt unrhyw gynnwys treftadaeth neu nad ydynt yn annog pobl i ymgysylltu â threftadaeth e.e. gwefan sy’n cynnwys gwybodaeth am eich sefydliad/Prosiect neu restr o ddigwyddiadau yn unig.

Mae'n rhaid i bob allbwn digidol fod:

 • fod 'ar gael' (h.y. mae'r allbynnau ar gael am ddim ar-lein; cedwir copïau o'r ffeiliau digidol yn ddiogel a gallwch roi mynediad i'r rhain ar alw) am bum mlynedd o ddyddiad cwblhau'r prosiect
 • 'gellir ei defnyddio' (mae'r allbynnau'n gweithredu fel y bwriadwyd ac yn cael eu diweddaru'n ddiweddaraf)
 • 'agored' (mae allbynnau digidol wedi'u trwyddedu i'w defnyddio gan eraill o dan drwydded Creative Commons 'Priodoleddau 4.0 Rhyngwladol (CC-BY 4.0), ac eithrio cod a metadata, y dylid eu rhyddhau o dan Ymroddiad Parth Cyhoeddus, oni bai ein bod wedi cytuno fel arall.

Os yw’r prif ymgeisydd yn berchennog preifat treftadaeth, bydd Contract y Grant yn para am 10 mlynedd o Ddyddiad Cwblhau’r Prosiect. Yn yr achosion hyn, rhaid i bob allbwn digidol fod:

 • ‘ar gael’ am 10 mlynedd o Ddyddiad Cwblhau’r Prosiect;
 • mae mwy o wybodaeth am ein gofynion trwyddedu ar gyfer prosiectau ar ein gwefan.

Atodiad B: Tir mewn Perchnogaeth Trydydd Parti

Ar gyfer Prosiectau Naturiol a Thirwedd

Os yw’r tir sy’n destun i’ch Grant yn eiddo i drydydd parti neu drydydd partïon lluosog, dylai trefniadau gael eu rhoi ar waith rhwng y Grantî a phob perchennog tir. Nid oes yna fformat cytundeb rhagnodedig, ond mae gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ofynion penodol y dylid eu cynnwys mewn unrhyw gytundebau perchennog tir trydydd parti. O leiaf, dylai’r cytundebau perchennog tir gynnwys y canlynol:

 1. Manylion y partïon;
 2. Cadarnhad o ddaliad y tir (rhydd-ddaliad neu lesddaliad);
 3. Disgrifiad o’r Eiddo (gan gynnwys cynlluniau);
 4. Cyfamodau ar ran perchennog y tir i gynnal a chadw’r tir a darparu mynediad i’r cyhoedd yn unol â thelerau’r Grant (fel sy’n berthnasol);
 5. Darpariaeth y dylai unrhyw warediad yn y dyfodol fod yn amodol ar y cytundeb trydydd parti;
 6. Y bydd y cytundeb yn para 10 mlynedd o Ddyddiad cwblhau’r Prosiect.

Bydd angen i chi ddarparu copïau o’r cytundebau perchennog tir i sicrhau cydymffurfiaeth â’r gofynion hyn. Bydd angen i’r cytundebau perchennog tir fod wedi’u cwblhau ac ar waith cyn i arian y Grant gael ei ryddhau ar gyfer gwaith ar bob llain o dir sy’n eiddo i drydydd parti.

Ar gyfer gwaith cyfalaf i dreftadaeth adeiledig – e.e. adeiladau, gerddi addurnol

Os yw eich Prosiect yn cynnwys gwaith sylweddol i adeilad treftadaeth sy’n eiddo i drydydd parti, fel arfer byddwn yn disgwyl i’r perchennog ddod yn Grantî ar y cyd neu roi prydles i chi sy’n bodloni ein gofynion (fel yr amlinellir isod). Mewn rhai sefyllfaoedd, yn hytrach nag ymuno â’r perchennog, byddwn yn gofyn iddynt lofnodi llythyr y byddwn yn ei baratoi.

Grantiau Cymunedol

Efallai yr hoffech wneud taliadau Grantiau Cymunedol i berchnogion trydydd parti (gan gynnwys perchnogion preifat) ar gyfer gweithgareddau a gwaith cyfalaf sy’n cyfrannu at gyflawni Deilliannau’r Prosiect. Os mai chi yw’r prif ymgeisydd, chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod Deilliannau’r Prosiect yn cael eu cyflawni gan berchnogion tir trydydd parti (y Grantîwyr Cymunedol) a’ch bod yn cydymffurfio â Chontract y Grant, gan gynnwys ad-dalu’r Grant os oes angen.

Dylai hyn gael ei ffurfioli trwy gytundebau trydydd parti sy’n diffinio’r Deilliannau i’w cyflawni ar dir trydydd parti ac yn sicrhau gwaith rheoli a chynnal a chadw gwaith cyfalaf o’r dyddiad y disgwylir i’r gwaith gael ei gwblhau hyd at 10 mlynedd ar ôl Dyddiad Cwblhau’r Prosiect. Dylai hyn fod yn gytundeb cyfreithiol rhyngoch chi a’r Grantî Cymunedol.

Costau Cyfreithiol

Gallwch gynnwys costau addasu a sefydlu unrhyw gytundebau trydydd parti, gan gynnwys cost cael cyngor cyfreithiol, fel rhan o’r costau yn eich Cais.

Atodiad C: Ffurflen Gais am Ganiatâd i Ddechrau a Thalu

Canllaw cam wrth gam i’r ffurflen Caniatâd i Ddechrau a Gwneud Cais am Daliad:

Manylion y Prosiect

Mae tudalen gyntaf y ffurflen Caniatâd i Gychwyn a Gwneud Cais am Daliad wedi’i phoblogi’n awtomatig gyda chyfeirnod eich Prosiect, teitl y Prosiect, y sefydliad a Dyddiad Terfyn y Grant.

Dibenion Cymeradwy

Mae’r Dibenion Cymeradwy yn crynhoi’r Prosiect a ddisgrifir yn eich Cais. Byddwn yn monitro eich Prosiect yn erbyn y Dibenion Cymeradwy a ddisgrifir yn eich Llythyr Hysbysiad Grant.

Bydd yr adran hon o’r ffurflen Caniatâd i Gychwyn a Gwneud Cais am Daliad yn cael ei phoblogi’n awtomatig o’ch Llythyr Hysbysiad Grant.

Costau Cytunedig

Mae’r adran hon yn dangos tabl o gostau’r Prosiect a gytunwyd fel rhan o’ch Grant. Dylai’r holl arian sy’n cael ei wario ar y Prosiect gael ei adrodd yn erbyn y penawdau cost a ddefnyddir.

Cyllid Partneriaeth

Mae’r adran hon yn dangos y Cyfraniad Arian Parod cytunedig (cyllid partneriaeth). Os yw costau eich Prosiect yn cynnwys incwm o ffynhonnell arall, dylech chi ddarparu prawf bod yr incwm hwn yn sicr (hynny yw, arian parod sydd yn eich banc ac yn cael ei gadw’n arbennig ar gyfer y Prosiect hwn neu os ydych chi wedi cael cynnig arian grant), er enghraifft, llythyr yn cadarnhau cyfraniad gan gorff cyllido. Dylai’r holl gyllid partneriaeth a nodir fod ar waith cyn y gellir rhoi Caniatâd i Gychwyn.

Os nad yw eich holl gyllid partneriaeth ar waith, efallai y byddwn yn ystyried derbyn cynllun codi arian ymarferol o dan amgylchiadau eithriadol.

Atodwch y dogfennau ategol perthnasol sy’n ofynnol yn yr adran hon.

Crynodeb o Newidiadau

Os oes angen i chi wneud unrhyw newidiadau i amserlen y Prosiect neu dîm y Prosiect fel yr amlinellir yn eich Cais, defnyddiwch y bocs a ddarperir i roi esboniad o’r newidiadau a pham mae eu hangen.

Os yw’r newidiadau hyn yn sylweddol, bydd angen i chi ddarparu cynllun Prosiect wedi’i ddiweddaru.

Prawf o Berchnogaeth

Os yn berthnasol, rydym yn disgwyl mai chi sydd piau unrhyw Eiddo (tir, adeiladau, eitemau treftadaeth neu Eiddo deallusol) y byddwch yn gwario eich Grant arno – gweler Atodiad A.

Atodwch y dogfennau ategol perthnasol sy’n ofynnol yn yr adran hon, er enghraifft, copi o gofrestr teitlau y Gofrestrfa Tir (gyda chynllun), prydlesi a thystiolaeth o unrhyw forgeisi (os yn berthnasol). 

Os darparoch chi dystiolaeth o’r prawf o berchnogaeth gyda’ch Cais, dewiswch ‘amherthnasol’ oni bai bod y statws perchnogaeth wedi newid mewn unrhyw ffordd ers eich Cais e.e. eich bod wedi ymestyn eich prydles neu ddiwygio unrhyw gymalau i fodloni ein gofynion.

Caniatâd a Thrwyddedau Statudol

Os yn berthnasol, rhestrwch y caniatâd neu’r trwyddedau statudol sydd eu hangen arnoch i gwblhau eich Prosiect a’r dyddiad y cawsant eu sicrhau. Os nad ydynt wedi’u sicrhau, dylech drafod hyn gyda ni cyn cyflwyno’r ffurflen hon.

Dylech gael y caniatâd neu’r cymeradwyaethau statudol perthnasol sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich Prosiect cyn i’r gwaith gychwyn. Gall fod caniatâd neu drwyddedau eraill nad ydynt wedi’u rhestru isod, ond mae enghreifftiau’n cynnwys:

 • caniatâd cynllunio
 • caniatâd adeilad rhestredig;
 • cydsyniadau gan gorff cyfreithiol perthnasol, er enghraifft, Cyfoeth Naturiol Cymru;
 • trwydded rhywogaeth a warchodir, er enghraifft, trwydded madfallod y dŵr neu ystlumod;
 • trwydded cwympo coed;
 • hawleb;
 • cydsyniad heneb gofrestredig.

Os ydych yn cyflawni gweithgareddau ar dir neu Eiddo pobl eraill, rydym yn disgwyl y byddwch wedi cael caniatâd perchennog y tir neu’r Eiddo.

Atodwch y dogfennau ategol perthnasol sy’n ofynnol yn yr adran hon.

Manylion Cyfrif Banc a TAW

Darparwch enw, rhif a chod didoli eich cyfrif fel y maent yn ymddangos ar eich cyfriflen banc.

Byddwn yn talu eich Grant trwy drosglwyddiad banc (BACS). Dim ond i’r Grantî a enwir yn eich Llythyr Hysbysiad Grant y gellir talu eich Grant.

Bydd angen i ni weld copi o gyfriflen banc diweddar (o fewn y tri mis diwethaf), neu siec neu slip talu i mewn ar gyfer y cyfrif perthnasol, yn dangos enw, cod didoli a rhif y cyfrif. Gallwch atodi fersiwn wedi’i sganio o unrhyw un o’r dogfennau hyn i’ch ffurflen. Os ydych yn darparu cyfriflen banc ar-lein, rhaid i chi sicrhau bod y fersiwn electronig yn cynnwys logo’r banc, cyfeiriad y wefan (URL) ac enw, rhif a chod didoli’r cyfrif.

Gallwn dderbyn y fformatau ffeil canlynol:

 • PDF
 • JPEG

Ni allwn dderbyn dogfen Word.

Atodwch y dogfennau ategol perthnasol sy’n ofynnol yn yr adran hon.

Gwneud Cais am Daliad – rhagdaliad cyntaf o 50%

Mae’r adran hon yn cynnwys y cais am daliad o’ch Grant, sy’n seiliedig ar 50% o’r Grant. Bydd angen i chi ateb tri chwestiwn am gaffael, eich cyllid partneriaeth a chaniatâd. Defnyddiwch y bocsys i ateb fel sy’n briodol.

Datganiad

Trwy gyflwyno eich ffurflen Caniatâd i Gychwyn a Gwneud Cais am Daliad ar-lein, rydych yn cadarnhau bod eich sefydliad yn cytuno i ymrwymo i Gontract y Grant. Dylai’r Datganiad gael ei lofnodi gan lofnodwr awdurdodedig ar gyfer eich sefydliad.

Os ydych yn cyflawni eich Prosiect mewn partneriaeth â sefydliad arall, gallwch ychwanegu cysylltiadau ychwanegol at y Datganiad.

Atodiadau a Chyflwyno

Os nad ydych eisoes wedi lanlwytho’r dogfennau canlynol i’ch ffurflen, defnyddiwch y botwm Atodi i wneud hynny nawr:

 • copi o gyfriflen banc, slip talu i mewn neu siec diweddar (gorfodol);
 • prawf o gyllid partneriaeth (gorfodol os nodir yn eich Cais);
 • cynllun codi arian (gorfodol os yn berthnasol);
 • prawf dogfennol o berchnogaeth Eiddo, gan gynnwys, er enghraifft, copïau diweddar o gofrestr teitlau y Gofrestrfa Tir (gyda chynllun), prydlesi a thystiolaeth o unrhyw forgeisi presennol (gorfodol os yn berthnasol);
 • prawf o unrhyw ganiatâd neu drwyddedau angenrheidiol (gorfodol os yn berthnasol);
 • cynllun Prosiect wedi’i ddiweddaru (gorfodol os oes rhywbeth mawr wedi newid);
 • rhagolwg llif arian parod y Prosiect (gorfodol ar gyfer Prosiectau sy’n cyflawni gwaith cyfalaf).
 • Wrth gyflwyno dogfennau ategol, defnyddiwch enwau ffeiliau disgrifiadol.

Dylai eich rhagolwg llif arian parod ddangos cost pob un o brif benawdau cost eich Prosiect a phryd rydych yn disgwyl y bydd yr arian yn cael ei wario. Yn eich dadansoddiad, rhaid i chi nodi ar wahân unrhyw swm a ganiateir ar gyfer TAW a chronfeydd wrth gefn. Dylai eich llif arian parod ddangos amseru arfaethedig eich incwm (gan gynnwys cyllid partneriaeth) a threuliau dros oes eich Prosiect. Rhaid i chi ddangos yn glir amseru arfaethedig eich taliadau Grant.

Ar ôl i chi lenwi’r ffurflen, bydd angen i chi lofnodi’r adrannau Manylion Cyfrif Banc a Datganiad cyn cyflwyno’r ffurflen ar-lein. Gellir gwneud hyn mewn sawl ffordd.

Os oes gennych ddyfais sy’n eich galluogi i lofnodi dogfen PDF ar y sgrin, gallwch ddewis yr opsiwn Creu PDF, llofnodi’r adrannau Manylion Cyfrif Banc a Datganiad ac atodi fersiwn wedi’i harbed i’ch ffurflen cyn ei chyflwyno ar-lein. 

Os nad oes gan eich dyfais y nodwedd hon, gallwch argraffu copi, ei lofnodi a sganio’r adrannau a lofnodwyd ac atodi’r ffeil i’ch ffurflen cyn ei chyflwyno ar-lein. Fel arall, gallwch anfon copi caled gwreiddiol wedi’i lofnodi a’i ddyddio drwy’r post i swyddfa leol Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Rydym angen o leiaf ddau lofnod gan bobl a enwyd fel llofnodwyr yn yr adran Manylion Cyfrif Banc o’r ffurflen ac un llofnod yn yr adran Datganiad. Rhaid i’r person sy’n llofnodi’r Datganiad fod â’r awdurdod i wneud hynny. Efallai y gofynnir i chi ddarparu prawf o awdurdod at ddibenion archwilio.

Trwy lofnodi’r Datganiad, rydych yn cadarnhau bod eich sefydliad yn deall a derbyn eich Grant yn unol â Chontract y Grant.

Pan rydych yn barod, dewiswch Cyflwyno. Ni allwn awdurdodi Caniatâd i Gychwyn na gwneud taliadau heb yr holl ddogfennau ategol gorfodol.

Noder: unwaith i chi gyflwyno’r ffurflen, ni allwch wneud unrhyw newidiadau iddi ac ni allwch ei hadalw.

Atodiad D: Ffurflen Adroddiad Cynnydd

Canllaw cam wrth gam i’r Adroddiad Cynnydd:

Manylion y Prosiect

Bydd rhan gyntaf y ffurflen yn cael ei phoblogi’n awtomatig.

Gan ddewis naill ai’r eicon calendr neu’r bocsys, dewiswch y dyddiadau mae’r Adroddiad Cynnydd yn eu cwmpasu.

Dibenion Cymeradwy

Gan ddefnyddio’r opsiwn golygu, dylech ddarparu crynodeb o’ch cynnydd hyd yma yn erbyn pob un o Ddibenion Cymeradwy eich Grant. Dywedwch wrthym am eich cyflawniadau a’ch llwyddiannau, ynghyd â phethau nad ydynt yn mynd rhagddynt cystal â’r disgwyl.

Bydd angen i chi hefyd roi’r newyddion diweddaraf am sut mae eich Prosiect yn cyflawni’r Deilliannau a ddewiswyd gennych yn eich Cais a sut rydych yn mesur hyn. Os ydych yn ansicr ynglŷn â pha Ddeilliannau a ddewiswyd gennych, cyfeiriwch at eich Cais sydd ar gael ar dudalen hafan y porth. 

Amserlen y Prosiect

Gan ddefnyddio’r eicon calendr neu’r bocsys, dewiswch ddyddiad cwblhau tebygol eich Prosiect; cofiwch ystyried yr amser y mae’n ei gymryd i gyflwyno eich ffurflen Adroddiad Cwblhau a Gwneud Cais am Daliad Terfynol a’r Adroddiad Gwerthuso (rhaid i hwn gael ei gyflwyno o fewn 3 mis i gwblhau’r Prosiect).

Bydd Dyddiad Terfyn y Grant yn poblogi’n awtomatig; os byddwch yn dewis y bydd eich Prosiect yn cael ei gwblhau ar ôl Dyddiad Terfyn y Grant a’ch bod yn dymuno gwneud cais am estyniad, nodwch y rheswm dros yr oedi yn y bocs testun a ddarperir.

Dylech gysylltu â ni i drafod hyn ymhellach ac efallai y gofynnir i chi ddarparu cynllun Prosiect wedi’i ddiweddaru.

Ni allwn warantu estyniad ac rydym yn disgwyl i bob Prosiect gael ei gwblhau o fewn pum mlynedd.

Newidiadau

Fel y nodwyd yn Adran 5.1, rhaid i chi gael caniatâd ysgrifenedig gennym cyn gwneud unrhyw newidiadau i’ch Dibenion Cymeradwy.

Os ydych wedi derbyn cymeradwyaeth gennym i wneud newidiadau i’ch Dibenion Cymeradwy, defnyddiwch yr adran hon i ddweud wrthym am y newidiadau hyn.

Os hoffech gynnig unrhyw newidiadau i ni eu hystyried, gallwch wneud hynny yn yr ail dabl.

Dylech roi gwybod i ni hefyd am unrhyw newidiadau a wnaed i drefniadau llywodraethu eich Prosiect neu eich sefydliad ers i chi gael Caniatâd i Ddechrau ac a fydd hyn yn cael effaith ar y Dibenion Cymeradwy. Gall hyn gynnwys newidiadau i staff allweddol.

Caniatâd Statudol

Os yn berthnasol, rhestrwch unrhyw ganiatâd neu drwyddedau statudol newydd rydych wedi’u derbyn ers i chi gael Caniatâd i Ddechrau a’r dyddiad y cawsant eu sicrhau.

Gall pob caniatâd a thrwydded newydd gael eu hatodi i adran olaf y ffurflen hon.

Cyfraniadau gan Wirfoddolwyr a Chyfraniadau nad ydynt yn Gyfraniadau Arian Parod

Os wnaethoch chi gynnwys gwybodaeth am unrhyw gyfraniad gan wirfoddolwyr neu gyfraniadau nad ydynt yn gyfraniadau arian parod a wneir at y Prosiect yn eich Cais, dylech ddefnyddio’r rhan hon o’r ffurflen i ddweud wrthym am y cymorth rydych wedi’i dderbyn hyd yma.

Pan rydym yn dweud gwirfoddolwyr, rydym yn golygu pobl sy’n cyfrannu eu hamser i helpu i gyflawni eich Prosiect yn hytrach na chymryd rhan ynddo yn unig.

Gallai hyn gynnwys gwaith gweinyddol, arwain taith gerdded dywysedig, clirio safle neu weithio fel stiward mewn digwyddiad.

Bydd y gyfradd yr awr ar gyfer lefel sgil gwirfoddolwr yn cyfrifo’n awtomatig yn seiliedig ar gategori’r dasg a chyfanswm yr oriau gwirfoddoli y byddwch yn eu cofnodi. Bydd angen i chi nodi’r lefel sgil gwirfoddolwr o’r gwymplen; mae’r penawdau fel a ganlyn:

 • Gwirfoddolwr Proffesiynol – (er enghraifft, cyfrifyddiaeth neu addysgu) - £50 yr awr;
 • Gwirfoddolwr Medrus – (er enghraifft, gwaith gweinyddol, gwaith saer neu arwain taith gerdded dywysedig) - £20 yr awr;
 • Gwirfoddolwr – (er enghraifft, clirio safle neu weithio fel stiward mewn digwyddiad) - £10 yr awr.

Ymgynghorwyr, Contractwyr a Chyflenwyr

Mae gwybodaeth am y gweithdrefnau y mae’n rhaid i chi eu dilyn wrth recriwtio ymgynghorwyr, contractwyr a chyflenwyr yn adran 2.4 o’r ddogfen hon.

Yn yr adran hon o’r ffurflen, bydd angen i chi ddewis a ydych wedi prynu nwyddau, gwaith neu wasanaethau gwerth £10,000 neu fwy ers i chi gael Caniatâd i Ddechrau.

Os byddwch yn dewis Ydw, bydd angen i chi roi manylion y gwasanaethau rydych wedi’u prynu, er enghraifft, ffioedd proffesiynol ar gyfer rheolwr prosiect. Bydd angen i chi ddarparu gwerth y gwasanaethau, y dyddiad y dyfarnwyd y contract ac enw’r contractwr/cyflenwr/ymgynghorydd hefyd. Dewiswch ai dyma’r dyfynbris isaf a dderbyniwyd gennych.

Os na wnaethoch ddyfarnu’r contract i’r dyfynbris/tendr isaf, yn yr ail dabl rhowch fanylion y contractwr/cyflenwr/ymgynghorydd a benodwyd a nifer a gwerth y dyfynbrisiau/tendrau eraill a dderbyniwyd gennych. Bydd angen i chi nodi’r rheswm hefyd pam mai’r dyfynbris/tendr a ddewiswyd oedd yn cynnig y gwerth gorau.

Dewiswch a oedd unrhyw rai o’r contractwyr/cyflenwyr/ymgynghorwyr yn gysylltiedig, er enghraifft, ffrindiau agos neu berthnasau, neu a oes unrhyw risg ariannol, megis perchnogaeth y cyflenwyr hyn.

Bydd angen i chi nodi a gawsoch ganiatâd gennym yn gyntaf a’r dyddiad y gwnaethoch gais am y caniatâd a’r dyddiad y cafodd ei roi.

Recriwtio Staff

Mae gwybodaeth am y gweithdrefnau y mae’n rhaid i chi eu dilyn wrth recriwtio staff yn adran 2.5 o’r ddogfen hon.

Dewiswch a wnaethoch recriwtio unrhyw staff ers eich adroddiad diwethaf.

Os yn berthnasol, defnyddiwch y tabl a ddarperir i roi gwybodaeth am unrhyw gontractau tymor penodol newydd, secondiadau (pobl sy’n cael eu trosglwyddo dros dro i’ch sefydliad) a chostau staff llawrydd i helpu eich Prosiect.

Dywedwch wrthym a oedd unrhyw un o’r aelodau staff newydd a benodwyd i weithio ar eich Prosiect yn gysylltiedig ag unrhyw aelodau staff yn eich sefydliad – er enghraifft, unrhyw ffrindiau agos, perthnasau neu gyn-aelodau staff.

Bydd angen i chi ddewis hefyd a gawsoch ganiatâd gennym ni yn gyntaf a’r dyddiad y gwnaethoch gais am y caniatâd a’r dyddiad y cafodd ei roi. Efallai y bydd angen i chi ad-dalu rhan o’ch Grant os na wnaethoch ddilyn y weithdrefn hon.

Bydd angen i chi atodi manylion penodiadau/gweithdrefnau dethol yn adran olaf y ffurflen hon.

Newidiadau i Gostau Cytunedig

Cwblhewch y tabl hwn os oes newidiadau sylweddol i’ch costau sydd wedi’u cymeradwyo gennym.

Mae mwy o fanylion am ein Canllawiau TAW yn adran 2.5.

Trosglwyddiadau Cost Arfaethedig

Os yn berthnasol, cwblhewch y tabl hwn i roi manylion unrhyw symiau yr hoffech eu trosglwyddo rhwng penawdau cost. Bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth am sut y bydd y newid hwn yn effeithio ar y Dibenion Cymeradwy hefyd.

Cofiwch gynnwys unrhyw geisiadau i ddefnyddio cronfeydd wrth gefn (os yn berthnasol) yn y tabl hwn. Rhaid i chi gael caniatâd gennym cyn gwario’r cronfeydd wrth gefn yn erbyn unrhyw elfennau unigol – mae mwy o wybodaeth yn adran 5.3 Newidiadau i’r Gyllideb.

Cofnodion y Prosiect

Ffotograffau -  Rydym yn disgwyl i chi gadw cofnod ffotograffig o’ch Prosiect. Darparwch unrhyw ddelweddau rydych wedi’u cipio hyd yma i ddangos cynnydd eich Prosiect.

Mae mwy o wybodaeth am eich Canllawiau Cofnodion Ffotograffig yn adran 2.6.

Hoffem weld copïau o gofnodion o ddigwyddiadau neu weithgareddau hefyd.

Cydnabyddiaeth o’r Cyllid a Chysylltiadau Cyhoeddus -  Fel rhan o Gontract y Grant, rydych yn ymrwymo i gydnabod eich Grant a hyrwyddo’r Loteri Genedlaethol. Darparwch drosolwg o’r camau rydych wedi’u cymryd i gydnabod eich Grant hyd yma.

Wrth gyflwyno eich Adroddiad Cynnydd, rhaid i chi ddarparu trosolwg o sut, ble a phryd y gwnaethoch chi ddangos logo’r Loteri Genedlaethol fel rhan o’ch Prosiect ac ar eich gwefan. Rhaid i chi roi trosolwg hefyd o sut y gwnaethoch chi hyrwyddo cyllid y Loteri Genedlaethol ar gyfer eich Prosiect yn y cyfryngau e.e. trwy sylw yn y wasg leol, ar-lein a thrwy weithgarwch rheolaidd ar y cyfryngau cymdeithasol; yn nigwyddiadau a lansiadau’r Prosiect. 

Rydym yn cadw’r hawl i roi’r gorau i wneud taliadau ac i wneud cais am i chi ad-dalu eich Grant neu ran ohono os na fyddwch yn cydnabod eich cyllid.

Atodiadau a Chyflwyno

Defnyddiwch y botwm Atodi i lanlwytho’r dogfennau ategol canlynol:

Prawf o unrhyw ganiatâd neu drwyddedau statudol angenrheidiol newydd (gorfodol os yn berthnasol);

 • Prawf o unrhyw gyllid partneriaeth newydd (gorfodol os yn berthnasol);
 • Ffotograffau yn dangos cynnydd eich Prosiect (gorfodol);
 • Cofnod o weithgareddau neu ddigwyddiadau rydych wedi’u trefnu (gorfodol);
 • Manylion penodiadau/gweithdrefnau dethol (gorfodol os yn berthnasol).

Wrth gyflwyno ffotograffau a dogfennau ategol, defnyddiwch enwau ffeiliau disgrifiadol.

Ar ôl i chi lenwi’r ffurflen, cliciwch y botwm Cyflwyno. Gallwch weld beth rydych chi wedi ei fewnosod trwy glicio’r botwm Creu PDF.

Noder: unwaith i chi gyflwyno’r ffurflen, ni allwch wneud unrhyw newidiadau iddi ac ni allwch ei hadalw.

Nawr llenwch y ffurflen Gwneud Cais am Daliad.

Atodiad E: Ffurflen Cais am Daliad

Canllaw cam wrth gam i’r ffurflen Gwneud Cais am Daliad:

Manylion y Prosiect

Bydd rhan gyntaf yr adran hon o’r ffurflen yn cael ei phoblogi’n awtomatig.

Gan ddefnyddio naill ai’r eicon calendr neu’r bocsys, dewiswch y dyddiadau mae’r ffurflen Gwneud Cais am Daliad yn eu cwmpasu.

Gwariant y Prosiect Hyd Yma

Os yw eich statws TAW wedi newid yn ystod y cyfnod adrodd hwn, rhaid i chi ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf i ni.

Cwblhewch y tabl Crynodeb o Wariant i ddangos sut rydych wedi gwario eich Grant ers i chi gael Caniatâd i Gychwyn. Bydd y tabl yn adio pob anfoneb a derbynneb i fyny yn awtomatig ac yn cyfrifo cost gymwys pob un yn seiliedig ar y wybodaeth a gofnodir gennych.

Nid ydym eisiau gweld copïau o slipiau cyflog ar gyfer staff a benodir i’r Prosiect; darparwch gyfriflyfr neu lythyr wedi’i lofnodi yn amlinellu’r costau staff.

Darparwch ddadansoddiad ar wahân hefyd yn dangos sut mae’r ffigur rydych wedi’i gofnodi ar gyfer Adennill Costau Llawn wedi’i gyfrifo, os yn berthnasol.

Ar gyfer symiau o lai na £250, dylech ddarparu tabl costau ar wahân ar gyfer pob pennawd cost sy’n nodi’r dyddiad, y swm a disgrifiad o bob eitem o wariant. Dylai cyfanswm eich tabl gyfateb i’ch cofnod sengl yn nhabl costau eich Prosiect gan ddefnyddio’r pennawd cost perthnasol.

Ar gyfer pob anfoneb neu gofnod arall ar yr hawliad, dylech gwblhau’r tabl gwariant fel a ganlyn. Dewiswch Ychwanegu eitem o wariant i boblogi’r tabl:

 • Pennawd Cost: yn y rhes gyntaf, dewiswch y pennawd cost priodol o’r gwymplen gan ddefnyddio’r penawdau hynny sydd yng Nghwestiwn 5a o’ch Cais ac a gadarnhawyd yn eich Llythyr Hysbysiad Grant, er enghraifft, Cost digwyddiad neu Hyfforddiant i wirfoddolwyr;
 • Cyfeirnod yr Anfoneb, Dyddiad yr Anfoneb ac Enw’r Cyflenwr: yn y tair rhes nesaf, dylech ddarparu cyfeirnod yr anfoneb neu’r dderbynneb (os yn berthnasol), dyddiad yr anfoneb neu’r dderbynneb ac enw’r cyflenwr;
 • Disgrifiad: defnyddiwch y bumed res i roi disgrifiad cryno o’r hyn sydd wedi’i gynnwys ym mhob anfoneb neu dderbynneb; 
 • Cyfanswm yr anfoneb (heb gynnwys TAW): yn y rhes nesaf, mae angen i chi gofnodi cyfanswm yr anfoneb neu’n dderbynneb heb gynnwys TAW;
 • TAW: os yw’r anfoneb neu’r dderbynneb yn cynnwys costau nad ydynt yn ymwneud â’ch Prosiect, cofnodwch y swm sy’n gymwys i’w hawlio, heb gynnwys TAW, yn y seithfed res. Er enghraifft, cyfanswm yr anfoneb yw £5,000 ond dim ond £4,000 sy’n ymwneud â’ch Prosiect – cofnodwch £5,000 yn y rhes cyfanswm yr anfoneb a £4,000 yn y rhes gwerth y costau cytunedig. Os yw’r holl gostau yn ymwneud â’ch Prosiect, gallwch adael y rhes hon yn wag.
 • TAW ar gyfer Costau Cytunedig: Cofnodwch TAW swm y TAW anadferadwy rydych yn ei hawlio.

Os yw unrhyw un o’ch anfonebau neu’ch derbynebau yn cynnwys costau nad ydynt yn rhan o gostau cymwys eich Prosiect, rhaid i chi ddarparu dadansoddiad ar wahân o’r rhain yn dangos yn glir pa gostau rydym wedi cytuno i’w cefnogi.

Rhaid i chi ddarparu copïau o bob anfoneb neu dderbynneb dros £250 trwy ddewis y botwm Atodi prawf o wariant. Dylai’r copïau fod mewn fformat PDF ac wedi’u trefnu yn y drefn y maent yn ymddangos yn yr hawliad. Dylai delweddau fod mor effeithlon â phosibl o ran gofod – fel arfer, mae sganiau du a gwyn neu lwyd yn ddigonol.

Noder: wrth lenwi’r Crynodeb o Wariant, ni ddylech gynnwys unrhyw gyfraniadau o fath arall (cyfraniadau nad ydynt yn gyfraniadau arian parod a/neu amser gwirfoddolwyr).

Costau Terfynol Cytunedig ac a Ragwelir

Gan ddefnyddio’r tabl yn yr adran hon, cwblhewch y golofn cost hyd yma a’r costau terfynol disgwyliedig yn erbyn pob pennawd cost trwy ddewis Golygu.

Gofalwch eich bod yn gwblhau’r adran hon hyd yn oed os nad yw eich costau wedi newid – rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i’n helpu i gyfrifo unrhyw addasiadau i’ch taliad nesaf, felly byddwch yn realistig wrth ragweld eich costau terfynol nawr bod eich Prosiect yn mynd rhagddo.

Gwneud Cais am Daliad

Os yw manylion eich cyfrif banc wedi newid ers i chi gyflwyno eich ffurflen Caniatâd i Gychwyn a Gwneud Cais am Daliad, dylech ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf yn yr adran hon.

Yn seiliedig ar y swm rydych wedi’i dderbyn yn flaenorol (50% o’ch Grant), bydd y ffurflen yn cyfrifo eich taliad nesaf (40% o’ch Grant). Cyn parhau, gofalwch fod eich cyfanswm gwariant yn gyfystyr â hanner costau cyffredinol eich Prosiect neu fwy.  

Os nad ydych eisoes wedi lanlwytho’r dogfennau canlynol i’ch ffurflen, defnyddiwch y botwm Atodi i wneud hynny nawr:

 • Cyfriflen banc, slip talu i mewn neu siec diweddar (gorfodol os yw manylion eich cyfrif wedi newid yn ystod y cyfnod adrodd hwn);
 • Anfonebau’r Prosiect a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod adrodd hwn (gorfodol);
 • Tabl o gostau ar gyfer symiau o lai na £250 (gorfodol os yn berthnasol).  

Wrth gyflwyno dogfennau ategol, defnyddiwch enwau ffeiliau disgrifiadol.

Ar ôl i chi lenwi’r ffurflen, cliciwch y botwm Cyflwyno. Gallwch weld yr hyn rydych wedi’i gofnodi trwy glicio’r botwm Creu PDF.

Noder: unwaith i chi gyflwyno’r ffurflen, ni allwch wneud unrhyw newidiadau iddi ac ni allwch ei hadalw.

Atodiad F: Adroddiad Cwblhau a Ffurflen Cais am Daliad Terfynol

Canllaw cam wrth gam i’r ffurflen Adroddiad Cwblhau a Gwneud Cais am Daliad Terfynol:

Manylion y Prosiect

Bydd rhan gyntaf y ffurflen yn cael ei phoblogi’n awtomatig.

Gan ddefnyddio naill ai’r eicon calendr neu’r bocsys, gallwch ddewis y dyddiadau mae’r ffurflen Adroddiad Cwblhau a Gwneud Cais am Daliad Terfynol yn eu cwmpasu.

Dibenion Cymeradwy

Gan ddefnyddio’r opsiwn golygu, dylech ddarparu crynodeb terfynol o’ch cyflawniadau yn erbyn pob un o Ddibenion Cymeradwy eich Grant. Dywedwch wrthym am eich llwyddiannau, ynghyd â’r pethau na aethant yn ôl y disgwyl.

Bydd angen i chi hefyd roi trosolwg terfynol o sut mae eich Prosiect wedi cyflawni’r Deilliannau a ddewiswyd gennych yn eich Cais a sut y mesurwyd hyn. Os ydych yn ansicr ynglŷn â pha Ddeilliannau a ddewiswyd gennych, cyfeiriwch at eich Cais sydd ar gael fel PDF ar dudalen hafan y porth.

Newidiadau

Os ydych wedi derbyn cymeradwyaeth gennym i wneud newidiadau i’ch Dibenion Cymeradwy, defnyddiwch y tabl a ddarperir yn yr adran hon i ddweud wrthym am y newidiadau hyn a’r effaith a gawsant ar eich Dibenion Cymeradwy, eich amserlen neu eich costau.

Caniatâd Statudol

Os yn berthnasol, rhestrwch unrhyw ganiatâd neu drwyddedau statudol rydych wedi’u derbyn ers eich Adroddiad Cynnydd a’r dyddiad y cawsant eu sicrhau.

Rhaid i bob caniatâd a thrwydded fod ar waith erbyn y cyfnod hwn, a gellir atodi tystiolaeth i adran olaf y ffurflen hon.

Y Defnydd o Wirfoddolwyr a Chyfraniadau nad ydynt yn Gyfraniadau Arian Parod

Defnyddiwch yr adran hon o’r ffurflen i ddweud wrthym am unrhyw gyfraniadau gan wirfoddolwyr neu gyfraniadau nad ydynt yn gyfraniadau arian parod rydych wedi’u derbyn ers eich adroddiad diwethaf.

Bydd y gyfradd yr awr ar gyfer lefel sgil gwirfoddolwr yn cyfrifo’n awtomatig yn seiliedig ar gategori’r dasg a chyfanswm yr oriau gwirfoddoli y byddwch yn eu cofnodi. Bydd angen i chi nodi’r lefel sgil gwirfoddolwr o’r gwymplen; mae’r penawdau fel a ganlyn:

 • Gwirfoddolwr Proffesiynol – (er enghraifft, cyfrifyddiaeth neu addysgu) - £50 yr awr;
 • Gwirfoddolwr Medrus – (er enghraifft, gwaith gweinyddol, gwaith saer neu arwain taith gerdded dywysedig) - £20 yr awr;
 • Gwirfoddolwr – (er enghraifft, clirio safle neu weithio fel stiward mewn digwyddiad) - £10 yr awr.

Ymgynghorwyr, Contractwyr a Chyflenwyr

Mae gwybodaeth am y gweithdrefnau y mae’n rhaid i chi eu dilyn wrth recriwtio ymgynghorwyr a chontractwyr yn adran 2.4 o’r ddogfen hon.

Yn yr adran hon o’r ffurflen, bydd angen i chi ddewis a ydych wedi prynu nwyddau, gwaith neu wasanaethau gwerth £10,000 neu fwy ers eich adroddiad diwethaf.

Os byddwch yn dewis Ydw, bydd angen i chi roi manylion y gwasanaethau rydych wedi’u prynu, er enghraifft, ffioedd proffesiynol ar gyfer rheolwr prosiect. Bydd angen i chi ddarparu gwerth y gwasanaethau, y dyddiad y dyfarnwyd y contract ac enw’r contractwr/cyflenwr/ymgynghorydd hefyd. Bydd angen i chi ddewis hefyd ai dyma’r dyfynbris isaf a dderbyniwyd gennych.

Os na wnaethoch ddyfarnu’r contract i’r dyfynbris/tendr isaf, yn yr ail dabl rhowch fanylion y contractwr/cyflenwr/ymgynghorydd a benodwyd a nifer y dyfynbrisiau/tendrau eraill a dderbyniwyd gennych. Bydd angen i chi nodi’r rheswm hefyd pam mai’r dyfynbris/tendr a ddewiswyd oedd yn cynnig y gwerth gorau.

Bydd angen i chi ddewis hefyd a oedd unrhyw rai o’r contractwyr/cyflenwyr/ymgynghorwyr yn gysylltiedig, er enghraifft, ffrindiau agos neu berthnasau, neu a oes unrhyw risg ariannol, megis perchnogaeth y cyflenwyr hyn.

Bydd angen i chi nodi a gawsoch ganiatâd gennym yn gyntaf a’r dyddiad y gwnaethoch gais am y caniatâd a’r dyddiad y cafodd ei roi. Mae gwybodaeth am y gweithdrefnau y mae’n rhaid i chi eu dilyn wrth recriwtio staff yn adran 2.5 o’r ddogfen hon.

Recriwtio staff

Dewiswch a wnaethoch recriwtio unrhyw staff ers eich adroddiad diwethaf.

Os yn berthnasol, defnyddiwch y tabl a ddarperir i roi gwybodaeth am unrhyw gontractau tymor penodol newydd, secondiadau (pobl sy’n cael eu trosglwyddo dros dro i’ch sefydliad) a chostau staff llawrydd i helpu eich Prosiect.

Dywedwch wrthym a oedd unrhyw un o’r aelodau staff newydd a benodwyd i weithio ar eich Prosiect yn gysylltiedig ag unrhyw aelodau staff yn eich sefydliad – er enghraifft, unrhyw ffrindiau agos, perthnasau neu gyn-aelodau staff. Bydd angen i chi ddewis hefyd a gawsoch ganiatâd gennym ni yn gyntaf. Efallai y bydd angen i chi ad-dalu rhan o’ch Grant os na wnaethoch ddilyn y weithdrefn hon.

Bydd angen i chi atodi manylion penodiadau/gweithdrefnau dethol ar ddiwedd y ffurflen hon.

Newidiadau i Gostau Cytunedig

Cwblhewch y tabl hwn os oes newidiadau sylweddol i’ch costau sydd wedi’u cymeradwyo gennym.

Mae mwy o fanylion am ein Canllawiau TAW yn adran 2.5. 

Sut mae eich Grant wedi’i wario

Os yw eich statws TAW wedi newid yn ystod y cyfnod adrodd hwn, rhaid i chi ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf i ni.

Cwblhewch y tabl Crynodeb o Wariant i ddangos sut rydych wedi gwario eich Grant ers i chi gyflwyno eich ffurflen Gwneud Cais am Daliad. Nid oes angen i chi gynnwys anfonebau neu dderbynebau rydych wedi’u darparu eisoes. Bydd y tabl yn adio pob anfoneb a derbynneb i fyny yn awtomatig ac yn cyfrifo cost gymwys pob un yn seiliedig ar y wybodaeth a gofnodir gennych.

Nid ydym eisiau gweld copïau o slipiau cyflog ar gyfer staff a benodir i’r Prosiect; darparwch gyfriflyfr neu lythyr wedi’i lofnodi yn amlinellu’r costau staff.

Darparwch ddadansoddiad ar wahân hefyd yn dangos sut mae’r ffigur rydych wedi’i gofnodi ar gyfer Adennill Costau Llawn wedi’i gyfrifo, os yn berthnasol.

Ar gyfer symiau o lai na £250, dylech ddarparu tabl costau ar wahân ar gyfer pob pennawd cost sy’n nodi’r dyddiad, y swm a disgrifiad o bob eitem o wariant. Dylai cyfanswm eich tabl gyfateb i’ch cofnod sengl yn nhabl costau eich Prosiect gan ddefnyddio’r pennawd cost perthnasol.

Ar gyfer pob anfoneb neu gofnod arall ar yr hawliad, dylech gwblhau’r tabl gwariant fel a ganlyn. Dewiswch Ychwanegu eitem o wariant i boblogi’r tabl.

 • Pennawd Cost: yn y rhes gyntaf, dewiswch y pennawd cost priodol o’r gwymplen gan ddefnyddio’r penawdau hynny sydd yng Nghwestiwn 5a o’ch Cais ac a gadarnhawyd yn eich Llythyr Hysbysiad Grant, er enghraifft, Cost digwyddiad neu Hyfforddiant i wirfoddolwyr;
 • Cyfeirnod yr Anfoneb, Dyddiad yr Anfoneb ac Enw’r Cyflenwr: yn y tair rhes nesaf, dylech ddarparu cyfeirnod yr anfoneb neu’r dderbynneb (os yn berthnasol), dyddiad yr anfoneb neu’r dderbynneb ac enw’r cyflenwr;
 • Disgrifiad: defnyddiwch y bumed res i roi disgrifiad cryno o’r hyn sydd wedi’i gynnwys ym mhob anfoneb neu dderbynneb; 
 • Cyfanswm yr anfoneb (heb gynnwys TAW): yn y rhes nesaf, mae angen i chi gofnodi cyfanswm yr anfoneb neu’n dderbynneb heb gynnwys TAW;
 • Gwerth y Costau Cytunedig (os yn wahanol i’r cyfanswm) heb gynnwys TAW: os yw’r anfoneb neu’r dderbynneb yn cynnwys costau nad ydynt yn ymwneud â’ch Prosiect, cofnodwch y swm sy’n gymwys i’w hawlio, heb gynnwys TAW, yn y seithfed res. Er enghraifft, cyfanswm yr anfoneb yw £5,000 ond dim ond £4,000 sy’n ymwneud â’ch Prosiect – cofnodwch £5,000 yn y rhes cyfanswm yr anfoneb a £4,000 yn y rhes gwerth y costau cytunedig. Os yw’r holl gostau yn ymwneud â’ch Prosiect, gallwch adael y rhes hon yn wag.
 • TAW ar gyfer Costau Cytunedig: Cofnodwch TAW swm y TAW anadferadwy rydych yn ei hawlio

Os yw unrhyw un o’ch anfonebau neu’ch derbynebau yn cynnwys costau nad ydynt yn rhan o gostau cymwys eich Prosiect, rhaid i chi ddarparu dadansoddiad ar wahân o’r rhain yn dangos yn glir pa gostau rydym wedi cytuno i’w cefnogi.

Rhaid i chi ddarparu copïau o bob anfoneb neu dderbynneb dros £250 ar ddiwedd y ffurflen hon. Dylai’r copïau fod mewn fformat PDF ac wedi’u trefnu yn y drefn y maent yn ymddangos yn yr hawliad. Dylai delweddau fod mor effeithlon â phosibl o ran gofod – fel arfer, mae sganiau du a gwyn neu lwyd yn ddigonol. 

Gwneud Cais am Daliad Terfynol

Os yw manylion eich cyfrif banc wedi newid yn ystod y cyfnod adrodd hwn, dylech ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf yn yr adran hon.

Mae gweddill yr adran hon yn cael ei phoblogi’n awtomatig yn seiliedig ar y wybodaeth rydych wedi’i darparu yn yr adrannau blaenorol.

Os nad ydych wedi gwario’r holl gostau a Ragwelwyd ar gyfer eich Prosiect, bydd taliad terfynol y Grant yn cael ei addasu i adlewyrchu hyn. Mae mwy o fanylion am sut mae taliad terfynol Prosiectau nad ydynt wedi gwario’r gyllideb i gyd yn cael ei gyfrifo yn adran 8.1.

Crynodeb o Incwm

Defnyddiwch y tabl cyntaf i ddweud wrthym am gyfanswm y cyllid partneriaeth a godwyd, gan gynnwys y swm yr oeddech yn ei ddisgwyl yn wreiddiol a’r swm a dderbyniwyd gennych. Os yw’r rhain yn wahanol i’w gilydd, bydd angen i chi esbonio pam.

Mae’r ail dabl yn rhoi crynodeb o gyfanswm y cyfraniadau gan wirfoddolwyr a’r cyfraniadau nad ydynt yn gyfraniadau arian parod mae eich Prosiect wedi’u derbyn, a bydd yn cael ei boblogi’n awtomatig yn seiliedig ar y wybodaeth rydych wedi’i darparu mewn adroddiadau cynnydd blaenorol ac ar y ffurflen hon. Os yw unrhyw un o’r manylion hyn yn anghywir, gallwch olygu’r wybodaeth nawr os oes angen.

Recriwtio yn ystod y Prosiect

Bydd y tabl hwn yn poblogi’n awtomatig yn seiliedig ar y wybodaeth a gyflwynwyd mewn adroddiadau cynnydd blaenorol ac ar y ffurflen hon. Os yw unrhyw un o’r manylion hyn yn anghywir, gallwch olygu’r wybodaeth nawr os oes angen.

Cofnodion y Prosiect

Ffotograffau

Rydym yn disgwyl i chi gadw cofnod ffotograffig o’ch Prosiect.

Mae mwy o wybodaeth am eich Canllawiau Cofnodion Ffotograffig yn adran 2.6.

Hoffem weld copïau o gofnodion o ddigwyddiadau neu weithgareddau hefyd.

Cydnabyddiaeth o’r Cyllid a Chysylltiadau Cyhoeddus

Fel rhan o Gontract y Grant, rydych yn ymrwymo i gydnabod eich Grant a hyrwyddo’r Loteri Genedlaethol. Darparwch drosolwg o’r camau rydych wedi’u cymryd i wneud hyn wrth gyflawni eich Prosiect ac ar ôl ei gwblhau.

Darparwch drosolwg o sut, ble a phryd y gwnaethoch chi ddangos logo’r Loteri Genedlaethol fel rhan o’ch Prosiect ac ar eich gwefan. Rhaid i chi roi trosolwg hefyd o sut y gwnaethoch chi hyrwyddo cyllid y Loteri Genedlaethol ar gyfer eich Prosiect yn y cyfryngau e.e. trwy sylw yn y wasg leol, ar-lein a thrwy weithgarwch rheolaidd ar y cyfryngau cymdeithasol; yn nigwyddiadau a lansiadau’r Prosiect.

Rydym yn cadw’r hawl i roi’r gorau i wneud taliadau ac i wneud cais am i chi ad-dalu eich Grant neu ran ohono os na fyddwch yn cydnabod eich cyllid.

Gwerthusiad

Yn eich Cais, gofynnwyd i chi ddweud wrthym sut y byddech yn gwerthuso eich Prosiect a chreu cynllun gwerthuso cyn cychwyn eich Prosiect. Yn seiliedig ar y data rydych wedi’i gasglu gydol eich Prosiect, rydym yn disgwyl i chi ddarparu adroddiad sy’n adrodd stori beth rydych chi wedi’i gyflawni (noder bod rhaid i chi ddarparu Adroddiad Gwerthuso, ynghyd â chwblhau eich Adroddiad Cwblhau a Gwneud Cais am Daliad Terfynol ar-lein). I gael mwy o wybodaeth, cyfeiriwch at ganllawiau’r rhaglen sy’n amlinellu’r elfennau i’w cynnwys a’r Gwerthusiad: Canllaw arfer da.

Cyflwyno

Defnyddiwch y botwm Atodi i lanlwytho’r dogfennau ategol canlynol:

 • Tystysgrif Cwblhau Ymarferol (gorfodol ar gyfer Prosiectau sydd wedi cyflawni gwaith cyfalaf);
 • Adroddiad Gwerthuso (gorfodol);
 • Cofnod o weithgareddau neu ddigwyddiadau rydych wedi’u trefnu (gorfodol);
 • Cofnod ffotograffig o’ch Prosiect (gorfodol);
 • Anfonebau’r Prosiect a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod adrodd hwn (gorfodol);
 • Tabl o gostau ar gyfer symiau llai na £250 (gorfodol os yn berthnasol).
 • Cyfriflen banc neu siec neu slip talu i mewn neu siec diweddar (gorfodol os yw manylion eich cyfrif wedi newid yn ystod y cyfnod adrodd hwn);
 • Prawf o unrhyw ganiatâd neu drwyddedau statudol angenrheidiol (gorfodol os yn berthnasol);
 • Prawf o unrhyw gyllid partneriaeth newydd (gorfodol os yn berthnasol);
 • Manylion penodiadau/gweithdrefnau dethol (gorfodol os yn berthnasol);
 • Cofnod o Grantiau Cymunedol a ddyfarnwyd (gorfodol os yn berthnasol).

Wrth gyflwyno ffotograffau a dogfennau ategol, defnyddiwch enwau ffeiliau disgrifiadol.

Ar ôl i chi lenwi’r ffurflen, cliciwch y botwm Cyflwyno. Gallwch weld beth rydych chi wedi ei fewnosod trwy glicio’r botwm Creu PDF.

Byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau bod eich Prosiect wedi ei gwblhau i lefel foddhaol ac wedi’i gofnodi fel prosiect wedi’i gwblhau yn ein systemau (Dyddiad Cwblhau’r Prosiect). 

Byddwch yn parhau i fod wedi rhwymo i Gontract y Grant am weddill hyd y contract (a amlinellir yn eich Llythyr Hysbysiad Grant).

Noder: unwaith i chi gyflwyno’r ffurflen, ni allwch wneud unrhyw newidiadau iddi ac ni allwch ei hadalw.

Atodiad G: Anfonebau a Gyflwynwyd gyda Ffurflenni Cais am Daliad

Dylai pob anfoneb a gyflwynir i ni fel tystiolaeth o wariant fod yn glir, yn eglur ac am waith cymwys yn erbyn y Dibenion Cymeradwy rydym wedi cytuno i’w hariannu. Rhaid iddynt gynnwys y wybodaeth ganlynol er mwyn i ni allu talu yn eu herbyn. Dylent fod yn ddigon clir i’w darllen ac ni ddylent fod wedi’u plygu, eu difrodi neu eu hymyrryd mewn unrhyw ffordd.

Rhaid i bob un fod yn ymwneud â gwaith rydym wedi cytuno i’w ariannu, a’r cleient a enwir arnynt fydd y sefydliad sy’n cyflwyno’r taliad. Byddai’n ddefnyddiol pe baech yn cyflwyno’r anfonebau yn yr un drefn ag y maent wedi’u rhestru ar eich ffurflenni Gwneud Cais am Daliad fel y gallwn wirio’r anfonebau a ddarparwyd yn erbyn y rhai a hawliwyd.

Rhaid i anfonebau gynnwys rhif anfoneb, y dyddiad y cawsant eu codi a’r dyddiad y disgwylir taliad, sut y gwneir y taliad ac i bwy. Rhaid iddynt gynnwys manylion y cwmni, gan gynnwys enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, rhif y cwmni, rhif cofrestru TAW (os yw wedi cofrestru ar gyfer TAW). Rhaid iddynt gynnwys hefyd disgrifiad o’r gwasanaethau a ddarperir, y swm gros (heb TAW), y swm TAW os ydynt wedi cofrestru ar gyfer TAW a (chyfanswm) y swm net sy’n ddyledus.

Anfoneb Enghreifftiol

Rhif yr anfoneb: XXX 001

Dyddiad: Diwrnod Mis Blwyddyn

Dyddiad Dyledus: Diwrnod Mis Blwyddyn

At: Enw’r sefydliad

Disgrifiad manwl o’r gwasanaethau

10 diwrnod @ £500 y dydd £5,000

Is-gyfanswm £5,000

TAW @ 20% £1,000

CYFANSWM £6,000

Telerau talu: Taliad o fewn 30 diwrnod.

 

Talu trwy [dull] i’r cyfrif isod:

Enw’r cwmni (yr un fath â’r uchod)

Cod Didoli: XX-XX-XX     Rhif y Cyfrif: 1234

Atodiad H: Rhestr Termau

Amodau Grant Ychwanegol unrhyw amodau ychwanegol a amlinellir yn eich Llythyr Hysbysiad Grant.

Cais – eich ffurflen gais wedi’i chwblhau ac unrhyw ddogfennau neu wybodaeth rydych yn eu hanfon atom gyda’ch cais am Grant.

Dibenion Cymeradwy mae’r Dibenion Cymeradwy yn crynhoi’r Prosiect a ddisgrifir yn eich Cais.

Cyllidwr Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol sy’n gweinyddu Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Grant – y swm rydym wedi’i ddyfarnu i chi a amlinellir yn eich Llythyr Hysbysiad Grant.

Contract y Grant – yn cynnwys

 • Llythyr Hysbysiad Grant;
 • Telerau Safonol y Grant;
 • Unrhyw Amodau Grant Ychwanegol; a
 • Ffurflen Caniatâd i Gychwyn wedi’i llofnodi.

Dyddiad Terfyn y Grant – y dyddiad y mae’n rhaid i chi gwblhau’r Prosiect erbyn, fel yr amlinellir yn eich Llythyr Hysbysiad Grant.

Llythyr Hysbysiad Grant – y llythyr sy’n rhoi gwybod i chi yn ffurfiol am ddyfarniad eich Grant.

Canran y Grant - y Grant wedi’i rannu gyda chyfanswm costau’r Prosiect – gweler enghraifft B.

Trwydded Agored – mae trwydded agored yn rhoi caniatâd i gael mynediad at waith, ei ailddefnyddio a'i ailddosbarthu heb lawer o gyfyngiadau neu ddim cyfyngiadau. Mae amryw o drwyddedau agored ar gael ond y drwydded agored ddiofyn sydd ei hangen yw trwydded Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), neu gyfwerth.

Deilliannau - rydym yn disgrifio’r gwahaniaeth rydym eisiau ei wneud gyda’n cyllid trwy gyfres o naw Deilliant. Ystyr Deilliannau yw newidiadau, effeithiau neu fuddiannau sy’n codi o ganlyniad uniongyrchol i’ch Prosiect. Bydd pob un o’r Prosiectau rydym yn eu hariannu yn cyflawni un neu fwy o’r Deilliannau hyn.

Canllaw ar Wneud Cais i’r Rhaglen – y ddogfen sy’n amlinellu cwmpas y rhaglen a sut i wneud cais.

Prosiect – y dibenion rydym wedi’u cymeradwyo fel y’u hamlinellir yn y Cais (gan ystyried unrhyw newidiadau a gytunwyd yn ysgrifenedig hyd at ddyddiad ein penderfyniad i ddyfarnu’r Grant i chi ac unrhyw newidiadau rydym yn dweud wrthych amdanynt yn y Llythyr Hysbysiad Grant). Weithiau, disgrifir y dibenion hyn fel Dibenion Cymeradwy ac maent yn cynnwys cael a defnyddio cyllid partneriaeth fel yr amlinellir yn y Cais a sut y dywedoch y byddech yn defnyddio’r Eiddo (os o gwbl).

Dyddiad Cwblhau’r Prosiect dyddiad y llythyr rydym yn ei anfon atoch yn rhoi gwybod i chi ein bod wedi cofnodi bod y Prosiect wedi ei gwblhau. Noder y bydd y dyddiad hwn ar ôl y dyddiad y byddwch wedi cwblhau’r holl waith ar y Prosiect.

Eiddo – tir, adeiladau, eitemau treftadaeth neu Eiddo deallusol a fydd yn elwa ar eich Grant.

Ni, ein – y Cyllidwr.

Chi, eich derbynnydd y Grant/y Grantî