Canllaw Grantiau Cymunedol

Canllaw Grantiau Cymunedol

Mae Cynlluniau Grant Cymunedol yn gronfa arian wedi'i neilltuo y gallwch ei defnyddio i ariannu grwpiau/sefydliadau eraill i gyflawni prosiectau bach ar wahân.

Fel rhan o'ch prosiect, gallwch ofyn i ni gyfrannu tuag at Grantiau Cymunedol. Bydd y grantiau cymunedol hyn yn cyfrannu at nodau cyffredinol eich prosiect.

Mae'n rhaid i unrhyw grantiau fel hyn ddangos gwerth da am arian, a dylai budd y cyhoedd fod yn fwy nag unrhyw fudd preifat.

Byddwch yn rheoli'r gronfa ariannu, yn datblygu proses ymgeisio gyda phanel penderfynu ac yn monitro cynnydd.

Mae'n rhaid i'r cynllun grant cymunedol hefyd gael cyhoeddusrwydd gennych chi felly mae'n hysbys ac yn agored i bawb.

Beth i feddwl amdano

Wrth gynllunio Cynllun Grant Cymunedol, mae'n bwysig dangos eich bod wedi ystyried:

 • a fydd gennych ffocws penodol (er enghraifft, treftadaeth naturiol neu ddiwylliannau ac atgofion lleol) neu a fydd yn agored i unrhyw fath o brosiect
 • sut y byddwch yn gweinyddu'r cynllun (gan gynnwys asesu ceisiadau)
 • sut y byddwch yn gwneud penderfyniadau ac yn sicrhau eu bod yn deg ac yn agored i graffu cyhoeddus
 • sut y byddwch yn gwneud taliadau ac yn rheoli risgiau
 • sut y byddwch yn monitro cynnydd prosiectau ac yn gwerthuso'r hyn y maen nhw'n ei gyflawni  
 • sut y byddwch yn rhoi cyhoeddusrwydd i'r grantiau
 • sut y byddwch yn sicrhau bod arian y Loteri Genedlaethol yn cael ei gydnabod gan bobl yr ydych yn rhoi'r grantiau iddynt
 • graddfa'r Grantiau Cymunedol mewn perthynas â'ch prosiect cyfan

Pwy all dderbyn Grantiau Cymunedol?

Gall grantiau fod ar gyfer gwaith cyfalaf a gweithgareddau.

Gallwch ddyfarnu grantiau i grwpiau cymunedol dielw neu berchnogion treftadaeth preifat (er enghraifft, perchnogion archifau, tir neu adeiladau).

Dylai grantiau i berchnogion treftadaeth preifat fod i warchod y dreftadaeth honno. Mae'n rhaid i chi hefyd ddangos i ni sut y bydd budd cyhoeddus yn drech nag unrhyw fudd preifat.

Telerau grant i dderbynwyr grantiau cymunedol

Mae'n rhaid i dderbynwyr Grant Cymunedol ymrwymo i'r un telerau grant ac i unrhyw ofynion ychwanegol a osodwyd gennych yn eich cynllun. Bydd angen i chi adlewyrchu hyn yn eich cytundebau â hwy, gan y byddwch yn gyfrifol am sicrhau eu bod yn deall ac yn cytuno i delerau'r grant a'u bod yn cyflawni ein canlyniadau.

Mae hyn yn cynnwys y gofyniad i gydnabod arian y Loteri Genedlaethol.  

Gwaith cyfalaf ar dir preifat, adeiladau neu eitemau treftadaeth

Os ydych yn bwriadu dyfarnu grantiau i ariannu gwaith cyfalaf ar dir preifat, adeiladau neu eitemau treftadaeth, bydd angen i'ch cytundeb hefyd sicrhau bod y gwaith cyfalaf yn cael ei reoli a'i gynnal a'i gadw am 10 mlynedd o ddyddiad disgwyliedig cwblhau'r gwaith.

Dylai hwn fod yn gytundeb cyfreithiol rhyngoch chi a pherchennog y dreftadaeth.

Gallwch gynnwys costau addasu a sefydlu'r cytundebau hyn, gan gynnwys costau cymryd cyngor cyfreithiol, fel rhan o'r costau yn eich cais.

Maint y grantiau

Rydym yn argymell na ddylai'r gronfa Grantiau Cymunedol fod yn fwy na £200,000 boed y rhan fwyaf o weithgarwch a chyllideb eich prosiect, neu'n rhan o brosiect a chyllideb fawr.

Cyfyngu unrhyw grant unigol i:

 • ar gyfer gweithgaredd: £10,000
 • ar gyfer cyfalaf: £25,000

Os oes angen cronfa Grantiau Cymunedol fwy ar eich prosiect neu i wneud dyfarniadau mwy ar gyfer gwarchod adeiladau hanesyddol, bydd angen i chi gyfiawnhau hyn yn eich cais.

Efallai y bydd angen i rai prosiectau fod yn fwy na'r terfyn er mwyn gwarchod treftadaeth sy'n allweddol i gymeriad ardal, er enghraifft, os ydych yn adfer adeilad fel rhan o gynllun treflun.

Yn yr achos hwn, dylech ddweud wrthym am hyn yn eich Ffurflen Mynegi Diddordeb. Efallai yr hoffech hefyd ystyried a fyddai hyn yn fwy addas ar gyfer cais ar wahân.

Eich proses grantiau

Bydd angen i chi ddatblygu proses ymgeisio deg a thryloyw gyda chanllawiau clir. O ran diwydrwydd dyladwy, rydym yn disgwyl y byddwch am ofyn am y canlynol gan yr ymgeisydd:

 • dogfen lywodraethu'r sefydliad (oni bai eu bod yn sefydliad sector cyhoeddus neu'n berchennog treftadaeth preifat)
 • prawf perchnogaeth os yw'r prosiect yn cynnwys gwaith ar dir, adeiladau neu eitemau treftadaeth (er enghraifft, gweithredoedd, prydlesau neu unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â morgeisi)
 • copi o gyfrifon diweddar neu dri mis olaf o ddatganiadau banc

Dylech hefyd feddwl am unrhyw ddogfennau ychwanegol sy'n briodol ar gyfer eich cynllun Grant Cymunedol. Mae'n rhaid inni gymeradwyo'r broses hon cyn i chi lansio'r cynllun.

Gwneud penderfyniadau

Mae'n rhaid i banel grantiau wneud y penderfyniadau. Ni ddylai'r panel i gyd fod yn bobl o'r un sefydliad ac ni ddylai gynnwys sefydliadau nac unigolion a allai fod am wneud cais am grantiau o'r gronfa gymunedol. Mae hyn yn wrthdaro buddiannau.

Dylech fod â meini prawf clir ar gyfer ceisiadau a sicrhau bod y meini prawf hyn ar gael i'r cyhoedd ynghyd â rhestr o'ch gwobrau.

Adrodd yn ôl 

Bydd angen i chi fodloni eich hunain bod derbynwyr Grant Cymunedol wedi gwneud yr hyn a ddywedasant y byddent a bod eu cynnydd wedi bod yn foddhaol. Efallai yr hoffech wneud hyn drwy amrywiaeth o offer (er enghraifft, adroddiadau cynnydd, tystiolaeth ffotograffig neu ymweliadau safle). Dylai lefel y manylion y gofynnwch amdanynt fod yn gymesur â swm y grant.

Rydym yn argymell eich bod yn gofyn am adroddiad gwerthuso terfynol, gan y bydd hyn yn eich helpu i werthuso effaith eich prosiect yn ei gyfanrwydd.

Efallai yr hoffech hefyd ofyn am dystiolaeth o wariant a thystiolaeth bod derbynwyr grantiau cymunedol wedi cydnabod cyllid y Loteri Genedlaethol.

Bydd gennych gyfrifoldeb cyffredinol dros adrodd i ni ar effaith eich prosiect, sy'n cynnwys effaith y grantiau cymunedol.

Bydd angen i chi lunio adroddiad gwerthuso ar ddiwedd eich prosiect. Mae'n rhaid i'ch fframwaith gwerthuso hefyd ddal effaith y Grantiau Cymunedol.  Dylech ddarllen ein Canllawiau Gwerthuso a sicrhau eich bod yn dyrannu digon o gyllideb i ymgymryd â'r gwaith yma.

Templed ar gyfer grantiau cymunedol

Rydym wedi datblygu templed [y gellir ei lawrlwytho o'r dudalen hon] i'ch helpu i reoli eich cynllun Grant Cymunedol. Bydd angen i chi ei addasu i gyd-fynd â'ch prosiect ac efallai y bydd angen i chi ofyn am gyngor allanol.

Cyfyngiadau

Mae'r cynllun Grant Cymunedol wedi'i neilltuo ac ni allwch drosglwyddo hyn i unrhyw bennawd cyllideb arall.

Ni ellir rhoi Grantiau Cymunedol i gaffael tir, adeiladau nac eitemau treftadaeth.