Cyngor: Deall ein gofyniad trwydded

Mae sicrhau bod allbynnau digidol eich prosiect yn agored i’w ymgysylltu, defnyddio ac ailddefnyddio yn golygu y gall mwy o bobl gysylltu â threftadaeth y DU nag erioed o'r blaen.
People pointing at a laptop screen

Yng Nghronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, rydym wedi ymrwymo i sicrhau'r budd cyhoeddus, cymdeithasol ac economaidd mwyaf posibl o'r gwaith a ariennir gennym. Rydym wedi diweddaru ein gofynion trwyddedu i gefnogi hynny'n well.

Mae defnyddio technolegau digidol i greu cyfleoedd i gysylltu â threftadaeth yn bwysicach nag erioed. Rydym wedi deall ers tro byd bŵer trwyddedau agored i:

  • galluogi pobl i ymgysylltu'n weithredol â threftadaeth
  • cefnogi'r gwaith o ddefnyddio, ailddefnyddio a datblygu adnoddau a ariennir yn gyhoeddus

"Mae ein gofyniad trwyddedu newydd yn ein helpu i gynyddu mynediad i dreftadaeth gyfoethog y DU a hyrwyddo'r defnydd arloesol o ddigidol ar draws y sector."

Josie Fraser, Pennaeth Polisi Digidol

Beth yw trwydded agored?

Mae trwydded agored yn rhoi caniatâd ymlaen llaw i adnoddau gael eu defnyddio, eu rhannu a'u hailddefnyddio, cyn belled â bod telerau'r drwydded yn cael eu bodloni.

Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i'r holl brosiectau a ariennir gennym rannu'r adnoddau digidol y maent yn eu creu o dan drwydded agored. Mae hyn yn cynnwys delweddau, ymchwil, deunyddiau addysgol, adroddiadau prosiect, meddalwedd, cynnwys y we ac ap, cronfeydd data, modelau 3D, recordiadau sain a fideo.

Man recording a podcast

Beth sy'n newid

Yn y gorffennol, ein trwydded ddiofyn oedd trwydded Creative Commons Priodoleddau AnFasnachol (CC-BY-NC). Ein rhagosodiad newydd yw trwydded Ryngwladol Priodoleddau Creative Commons 4.0 (CC-BY 4.0).

Mae trwyddedau agored yn sicrhau bod credyd a chydnabyddiaeth briodol yn cael eu rhoi i'r sefydliadau a/neu'r unigolion sy'n gyfrifol am greu'r gwaith.

Cysylltu pobl â threftadaeth

Mae trwyddedau agored yn rhoi cyfle i gymunedau fwrw ymlaen â threftadaeth. Maent yn agor y drws i ddefnyddio ac ailddefnyddio'r cyfoeth o adnoddau a ariennir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol at ystod eang o ddibenion, gan gynnwys addysg. Mae hyn yn helpu i sicrhau bod adnoddau digidol a ariennir gan y cyhoedd yn parhau i fod ar gael yn rhwydd ac yn agored i'r cyhoedd.

Gallai hyn gynnwys:

  • defnyddio adnoddau addysgol gan ysgolion
  • gwella adnoddau digidol ar draws casgliadau a sefydliadau
  • ymestyn cyrhaeddiad treftadaeth y DU drwy lwyfannau gwybodaeth agored fel Wiki Commons a Wiki Data

School group using tablets and laptops

Mae'r drwydded newydd hefyd yn dileu'r rhwystr i ddefnydd masnachol, sy'n galluogi'r Gronfa i gefnogi'r sector yn well mewn perthynas ag arloesi a menter. Mae'r sector yn edrych o'r newydd ar ei fodelau busnes a'i wasanaethau digidol, gan gynnwys talu am wasanaethau. Bydd y Gronfa yn helpu sefydliadau treftadaeth i gynllunio ar gyfer hyn fel rhan o'i gwaith cymorth adfer.

Mae Josie Fraser, Pennaeth Polisi Digidol y Gronfa yn esbonio sut y bydd y newidiadau hyn o fudd i'r sector: "Mae ein gofyniad trwyddedu newydd yn ein helpu i gynyddu mynediad i dreftadaeth gyfoethog y DU a hyrwyddo'r defnydd arloesol o ddigidol ar draws y sector."

Mwy am ein gofyniad wedi'i ddiweddaru:

< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Y drwydded diofyn newydd
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Gwaith yn y Parth Cyhoeddus
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Trefniadau trwyddedu amgen ac eithriadau
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Moeseg a hawlfraint
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0"> Cydnabyddiaethau