Agweddau Digidol a Sgiliau ar gyfer Treftadaeth: yr hyn yr ydym wedi'i ddysgu hyd yma

Agweddau Digidol a Sgiliau ar gyfer Treftadaeth: yr hyn yr ydym wedi'i ddysgu hyd yma

Surveys being submitted by different types of heritage organisations
Mae arwyddion i'n harolwg Agweddau Digidol a Sgiliau ar gyfer Treftadaeth (DASH), a lansiwyd ar 27 Ebrill, eisoes yn ein helpu i ddeall anghenion digidol y sector treftadaeth.

Drwy ein harolwg agweddau digidol a sgiliau ar gyfer treftadaeth (DASH), rydym yn gofyn i sefydliadau treftadaeth y DU o bob maint ddweud wrthym:

 • Pa agweddau a sgiliau digidol allweddol sydd gan eu staff a'u gwirfoddolwyr yn barod.
 • Pa ddefnyddiau newydd y byddent yn hoffi eu harchwilio o dechnoleg ddigidol.

Ar ôl cwblhau'r arolwg, mae sefydliadau yn derbyn adroddiad am ddim – gan gynnwys data meincnodi – i'w helpu i ddeall y ffordd orau o ddefnyddio eu defnydd  digidol.

Deall anghenion digidol y sector treftadaeth

Byddwn yn defnyddio'r canfyddiadau i lywio ein Menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth, sy'n anelu at wella galluoedd digidol ar draws y sector treftadaeth. Mae pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi gwneud yr angen i sefydliadau wneud defnydd o ddigidol yn fwy taer nag erioed o'r blaen.   

"Mae'r sefyllfa yma wedi ein gorfodi i ddefnyddio mwy ar ddigidol, ac ni fyddwn yn mynd yn ôl ... Byddwn yn ymgorffori digidol yn ein prosesau yn y dyfodol felly mae casglu data nawr gan ddefnyddio'r arolwg yma yn ddefnyddiol iawn."

Amelia Morgan, Prif Swyddog Gweithredol, Ymddiriedolaeth Venture

Rydym am gasglu ystod mor eang â phosibl o ymatebion, fel y gall ein gwaith gael ei lywio gan anghenion y sector. Helpwch ni drwy gwblhau'r arolwg os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes.

Anghenion y sector wrth fod o dan glo

Mae'r hyn a argymhellir eisoes yn sail i'n dealltwriaeth o anghenion digidol y sector, mewn ymateb i argyfwng dybryd a newidiol coronafeirws (COVID-19) ac ar gyfer adeiladu ei wydnwch yn y dyfodol.

Yn ystod y broses gofrestru, rydym yn gofyn: "pa un peth y byddai eich sefydliad yn hoffi ei wneud gyda digidol yn y ddeufis nesaf ei fod yn cael trafferth gyda, neu erioed wedi ei wneud o'r blaen?"

Cawsom ymatebion gan 162 o sefydliadau treftadaeth a oedd wedi ymuno yn nhair wythnos gyntaf yr arolwg (mae'r nifer hwnnw bellach wedi codi i dros 200). Rhyngddynt, nododd y 162 o sefydliadau hyn 388 o ffyrdd o ddefnyddio technoleg ddigidol yr hoffent gychwyn arni neu wella arnynt.  

Mae'r canlyniadau'n dangos bod sefydliadau eisiau defnyddio digidol mewn amrywiaeth o ffyrdd. Rydym wedi nodi wyth categori sy'n cwmpasu'r 388 o ddefnyddiau digidol hyn:

 

1. Marchnata a chyfathrebu – 27%

Roedd 27% o'r defnyddiau digidol a nodwyd gan sefydliadau yn dod o dan farchnata a chyfathrebu. Mae sefydliadau am ddefnyddio'r digidol i:

 • datblygu sgiliau codi arian ar-lein
 • deall eu cynulleidfaoedd yn well a gwneud defnydd o ddata cynulleidfa
 • dysgu sut i ddylunio a chynnal ymgyrchoedd marchnata
 • datblygu strategaethau cyfathrebu
 • ehangu ar weithgarwch cyfryngau cymdeithasol
 • datblygu gwefannau presennol neu greu gwefannau newydd, yn enwedig gan ddefnyddio Wordpress

 

2. Creu cynnwys – 26%

Daeth sgiliau creu cynnwys yn ail agos. O ddiddordeb arbennig oedd:

 • creu fideos, podlediadau a theithiau rhithwir
 • creu cynnwys ar gyfer llwyfannau cyfryngau cymdeithasol penodol megis Instagram, Facebook a TikTok
 • technegau adrodd straeon effeithiol – dod ag ystod o gynnwys amlgyfrwng ynghyd i adrodd straeon cymhellol am gymunedau, prosiectau, gwrthrychau, lleoedd a hanesion

 

3. Cymuned – 18%

Nodwyd yn aml bod gwneud, adeiladu a diogelu cymunedau newydd a phresennol yn flaenoriaeth, gan gynnwys:

 • deall arferion gorau wrth weithio gyda phlant, pobl ifanc a grwpiau agored i niwed ar-lein
 • sicrhau bod gweithgareddau ar-lein yn hygyrch ac yn gynhwysol
 • cefnogi cymunedau a ddefnyddiwyd yn flaenorol i gwrdd mewn mannau ffisegol
 • tyfu cymunedau ar-lein – cyrraedd lleoliadau daearyddol newydd a denu aelodau gyda gwahanol syniadau a rhagolygon
 • creu cyfleoedd gwirfoddoli digidol a gwneud defnydd o'r broses
 • gweithredaeth ddigidol - eiriolaeth a threfnu ar-lein ar gyfer cymunedau, achosion a'r amgylchedd

 

4. Strategaeth – 11%

Mae sefydliadau am sicrhau bod eu defnydd o ddigidol yn eu helpu i gyflawni eu hamcanion. Hoffent:

 • adolygu'r modd y maent yn helpu eu staff a'u gwirfoddolwyr i ddefnyddio technoleg ddigidol a'r ffordd y maent yn buddsoddi mewn hyfforddiant a seilwaith
 • dysgu am drwyddedu agored, gyda'r bwriad o agor eu casgliadau a'u hadnoddau
 • fod yn fwy creadigol, pwrpasol a chydgysylltiedig wrth ddefnyddio
 • gwerthuso effaith eu defnydd o dechnoleg

 

5. Digwyddiadau a gweithgareddau – 8%

Mae sefydliadau am gael cymorth i roi eu gweithgareddau a'u digwyddiadau ar-lein. Roeddent yn awyddus i ddeall:

 • yr hyn y mae angen ei wneud yn wahanol mewn amgylcheddau digidol o gymharu â mannau ffisegol
 • pa gyfleoedd mae digwyddiadau ar-lein yn eu cynnig
 • sut gall digwyddiadau ar-lein fod yn well ar gyfer rhai gweithgareddau neu gyfranogwyr
 • pa sgiliau sydd eu hangen i gynnal digwyddiadau ar-lein

 

 6. E-ddysgu – 7%

Roedd sefydliadau'n awyddus i nodi pa ddulliau e-ddysgu oedd yn gweddu orau i'w dysgwyr, gan gynnwys:

 • ysgolion, plant a phobl ifanc
 • ymwelwyr sy'n oedolion
 • staff a gwirfoddolwyr

 

7. Gweithio ar-lein – 2%

Mae nifer llai o sefydliadau yn ystyried hogi eu harferion gwaith eu hunain ar-lein, gan gynnwys:

 • cynnal cyfarfodydd ar-lein
 • rheoli timau o bell
 • goruchwylio llifau gwaith a phrosiectau

 

8. Data – 1%

Mae gweithio gyda data yn ymddangos ym mhob un o'r categorïau. Fodd bynnag, mae gan rai sefydliadau ddiddordeb penodol yn y ffordd y gallant ddefnyddio eu data eu hunain yn well, gan gynnwys:

 • gwneud eu data yn fwy hygyrch i ymwelwyr
 • gan ei gyflwyno mewn ffyrdd mwy ymgysylltiol
 • cefnogi pobl i wneud defnydd o'u data

 

Ein camau nesaf

Byddwn yn parhau i adolygu'r wybodaeth o'r arwyddion, ac yn ei defnyddio i addasu'r ffordd rydym yn ymdrin â'n cynllun treftadaeth digidol. Diolch i'r holl sefydliadau sydd eisoes wedi cymryd rhan. Bydd y canlyniadau llawn ar gael ym mis Hydref 2020.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...