Bemptom Cliffs

Tirweddau, parciau a natur

Tirweddau, parciau a natur

Tirweddau, parciau a natur

Ers 1994 rydym wedi dyfarnu dros £1.8bn i fwy na 4,200 o brosiectau tir, natur a bioamrywiaeth ledled y DU.

Natur yw ein math hynaf – ac un o'n mathau mwyaf bregus o dreftadaeth.

Nid yw gofalu am natur a helpu pobl i ddeall ei bwysigrwydd erioed wedi bod yn bwysicach. Dyna pam mae ariannu tirweddau a natur yn un o'n blaenoriaethau ariannu strategol allweddol tan 2024. 

Rydym yn blaenoriaethu prosiectau tirwedd a natur sy'n:

  • cefnogi adferiad natur
  • darparu atebion sy'n seiliedig ar natur i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd
  • ailgysylltu pobl â thirweddau a natur

Mae gan y sector treftadaeth rôl bwysig i'w chwarae o ran lleihau allyriadau carbon a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Dysgwch fwy am yr hyn rydym yn ei wneud i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Discovering wildlife at Thatcham

Yr hyn a ddisgwyliwn gan brosiectau yr ydym yn eu hariannu

Rydym am i bob math o brosiectau treftadaeth, mawr a bach, i:

  • cyfyngu ar unrhyw ddifrod posibl i'r amgylchedd
  • cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd ac yn enwedig ar gyfer natur

Darllenwch fwy am ein gofynion cynaliadwyedd amgylcheddol.

Darllenwch ein canllawiau cynaliadwyedd amgylcheddol.

Canisp Suilven Lock

Yr hyn yr ydym yn ei ariannu

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ers 1994 rydym wedi buddsoddi £1.6biliwn mewn tirweddau a natur, gan gynnwys mwy na £950m mewn parciau cyhoeddus a mynwentydd.

Cynefinoedd a rhywogaethau

Butterfly

Rydym yn cefnogi prosiectau sy'n gwarchod ac yn gwella cynefinoedd ac yn diogelu rhywogaethau gwerthfawr y DU.

Tirweddau

Romney Marsh

Disgwyliwn i brosiectau llwyddiannus ddangos sut y byddant yn mynd i'r afael â'r heriau allweddol a wynebir gan dirweddau a natur y DU.

Parciau cyhoeddus a mannau gwyrdd trefol

Green roof of cafe

Mae parciau cyhoeddus yn wynebu gostyngiad difrifol mewn cyllid gan awdurdodau lleol. Dyma sut y gallwn helpu eich parciau a mannau gwyrdd trefol.

Gerddi a mynwentydd

Mae'r DU yn fyd-enwog am ei chyfoeth o barciau a gerddi hanesyddol. Dyma sut y gall ein cyllid helpu i ofalu amdanynt.