Casgliadau Dynamig

Casgliadau Dynamig

Plant mewn amgueddfa
Mae ein hymgyrch newydd yn cefnogi sefydliadau casglu ledled y DU i ddod yn fwy cynhwysol a gwydn, gan ganolbwyntio ar ymgysylltu, ail-ddehongli a rheoli casgliadau.

Mae casgliadau'n helpu i ddod â straeon niferus pobl a chymunedau ledled y DU yn fyw.

Yn y Gronfa Treftadaeth, rydym am gefnogi amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifau a sefydliadau eraill i wneud y gorau o'u casgliadau. 

Bydd ein hymgyrch Casgliadau Dynamig yn cefnogi sefydliadau casglu drwy ddod â chyllid prosiect at ei gilydd drwy ein rhaglenni agored, adnoddau digidol a rhannu gwybodaeth.

Fe'i cynlluniwyd i fynd i'r afael â heriau hirdymor yn y sector, y mae llawer ohonynt wedi'u gwaethygu gan bandemig y coronafeirws (COVID-19). Bydd hefyd yn helpu sefydliadau i adeiladu ar syniadau a thueddiadau arloesol a ddatblygwyd dros y blynyddoedd diwethaf, yn enwedig o ran ymgysylltu digidol.

Mae'r ymgyrch hefyd yn gweithredu ar y galw am gasgliadau i esblygu i ddiwallu anghenion newidiol y cymunedau o'u cwmpas, ac i adlewyrchu mwy o hanes a phrofiadau pobl. 

Cynhwysol, gwydn, esblygol

Bydd Casgliad Dynamig yn:

 • cael ei ddefnyddio gan, ac yn ystyrlon i, ystod ehangach o bobl
 • galluogi gwahanol safbwyntiau i gael eu clywed ac amrywiaeth o straeon i gael eu hadrodd
 • cael ei reoli a'i adolygu'n weithredol

Cadw mewn cysylltiad

Cofrestrwch i'n cylchlythyr am y newyddion diweddaraf am gasgliadau a straeon ysbrydoledig o bob rhan o'r DU.

Eisiau cynnal prosiect Casgliadau Dynamig?

Beth rydyn ni'n chwilio amdano

Wrth i'r sector barhau i wella o effaith y pandemig, rydym yn awyddus i gefnogi prosiectau sy'n cynllunio ar gyfer newid a manteision tymor hwy i ymwelwyr, cynulleidfaoedd a sefydliadau.

Rydym am gefnogi prosiectau sy’n:

 • gwneud casgliadau yn berthnasol i ac ystod ehangach o bobl
 • cynnwys y cyhoedd yn weithredol wrth reoli, defnyddio a datblygu casgliadau
 • mabwysiadu agwedd greadigol, strategol a chynaliadwy at gasgliadau

Mae gennym dair blaenoriaeth ariannu ar gyfer casgliadau – ymgysylltu, ail-ddehongli a rheoli casgliadau yn well.

Ymgysylltu

Rydym am ariannu prosiectau sy'n trawsnewid y ffordd y mae pobl yn ymgysylltu â chasgliadau, ac yn gwneud y newidiadau hirdymor sydd eu hangen i adeiladu cynulleidfa amrywiol.   

Byddwn yn ariannu prosiectau sy'n:

 • canolbwyntio ar y gynulleidfa i ddeall y ffordd orau o gysylltu pobl â chasgliadau – boed hynny drwy weithgareddau digidol, dod â chasgliadau i bobl a/neu annog ymweliadau ar y safle 
 • cydweithio â chynulleidfaoedd i greu cynnwys a gweithgareddau, a chynnwys pobl wrth wneud penderfyniadau ynghylch casgliadau
 • meithrin gallu mewn sefydliadau i gryfhau ymgysylltiad nawr ac yn y dyfodol, er enghraifft drwy gefnogi arweinwyr, staff a gwirfoddolwyr i ennill sgiliau a hyder

Ail-ddehongli

Rydym am ariannu prosiectau a fydd yn helpu pobl y mae eu profiadau wedi'u heithrio o'r blaen i deimlo eu bod yn cael eu cynrychioli a'u clywed. Rydym am ariannu prosiectau sy'n adlewyrchu cyfoeth a chymhlethdod treftadaeth y DU drwy gasgliadau.

Rydym am ariannu prosiectau a fydd yn:

 • dod â safbwyntiau a chyd-destunau newydd i gasgliadau sy'n cael eu harddangos a/neu mewn storfeydd
 • creu dehongliad newydd neu adnewyddu arddangosfeydd blinedig i adlewyrchu mwy o straeon a phrofiadau pobl
 • mynd i'r afael â rôl casglu sefydliadau mewn anghyfiawnder hanesyddol a pharhaus  

Rheoli casgliadau

Rydym am ariannu prosiectau a fydd yn dod ag atebion newydd i faterion hirdymor ym maes gofal a defnydd casgliadau, ac yn arwain at reoli a datblygu casgliadau'n fwy effeithlon.

Er enghraifft, byddwn yn ariannu:

 • adolygiadau casgliadau sy'n arwain at ddatblygiad strategol a/neu resymoli
 • partneriaethau newydd a/neu drefniadau rheoli rhwng sefydliadau i rannu seilwaith, arbenigedd neu adnoddau eraill
 • rhaglenni benthyciadau i alluogi mwy o fynediad cyhoeddus i gasgliadau
 • prosiectau sy'n defnyddio technoleg ddigidol i reoli casgliadau a storfeydd yn well 

Mae'n rhaid i brosiectau sy'n ymwneud â gwaredu gadw at y naill neu'r llall Pecyn Cymorth Gwaredu Cymdeithas yr Amgueddfeydd (MA).neu'r Cod Moeseg y Gymdeithas Archifau a Chofnodion

Gallwn ariannu rhywfaint o waith digido a chatalogio fel rhan o brosiect ehangach, lle mae'n cefnogi ymgysylltu ac ail-ddehongli.

Canlyniadau

Mae'n rhaid i brosiectau Casgliadau Dynamig gyflawni ein canlyniad cynhwysiant: bydd ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth

Bydd disgwyl i brosiectau Casgliadau Dynamig hefyd gyflawni ein canlyniad cydnerthedd: bydd y sefydliad a ariennir yn fwy gwydn.   

Efallai y bydd eich prosiect hefyd yn bodloni ein canlyniadau eraill hefyd. 

Pwy all ymgeisio

Mae Casgliadau Dynamig wedi'u hanelu'n bennaf at sefydliadau casglu, gan gynnwys:

 • amgueddfeydd (achrededig a heb ei achredu)
 • archifau
 • llyfrgelloedd hanesyddol
 • cymunedol a sefydliadau eraill sy'n dal casgliadau, neu sy'n gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu prosiect sy'n seiliedig ar gasgliadau

Sut i ymgeisio

Bydd cyllid Casgliadau Dynamig yn cael ei ddarparu drwy ein Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Rydym yn disgwyl i ymgeiswyr wneud cais am grant o dan £250,000.

Mewn rhai achosion, gallem ariannu prosiectau strategol mwy sy'n cefnogi nifer o sefydliadau neu'n adeiladu partneriaethau i ddatblygu seilwaith ac adnoddau a rennir.

Os oes gennych ddiddordeb mewn prosiect mwy, cyflwynwch Ddatganiad o Ddiddordeb neu siaradwch â ni yn gynnar.

Sut i ymgeisio:

Mae'n hanfodol eich bod yn rhoi enw i'ch prosiect sy'n dechrau gyda #DYC. Mae hyn er mwyn i ni allu olrhain ceisiadau Casgliadau Dynamig, ac nid at ddibenion allanol na marchnata.

Pryd i ymgeisio

Gallwch wneud cais fel rhan o'r ymgyrch drwy gydol Fframwaith Ariannu Strategol 2019-2024. Nid oes terfynau amser penodol.

Ein cefnogaeth i gasgliadau

Mae Casgliadau Dynamig yn gweithredu ar anghenion y sector a amlygwyd gan Adolygiad Mendoza, ac adolygiadau amgueddfeydd annibynnol eraill ledled Cymru a Lloegr.

Mae'n dilyn dwy rownd o'n rhaglen Casglu Diwylliannau, a welodd ni'n buddsoddi dros £8miliwn rhwng 2008 a 2019. 

Mae Casgliadau Dynamig hefyd yn adeiladu ar ein profiad helaeth o gefnogi'r sector – mae hynny'n fuddsoddiad o dros £2.2biliwn i fwy na 5,600 o brosiectau amgueddfeydd, llyfrgell, archif a chasgliadau ers 1994.

Cydweithio

Drwy gydol yr ymgyrch byddwn yn gweithio gyda phartneriaid ledled y DU. Mae hyn yn cynnwys Cyngor Celfyddydau Lloegr (ACE) ac Orielau Amgueddfeydd yr Alban, gyda phartneriaethau pellach i'w cyhoeddi cyn bo hir yng Ngogledd Iwerddon a Chymru.

Rydym wedi cydweithio'n agos ag ACE i ddatblygu Casgliadau Dynamig ochr yn ochr â'u blaenoriaeth eu hunain sy'n cyfyngu ar amser Datgloi Casgliadau. 

Mae ymgyrch Datgloi Casgliadau ACE wedi'i hanelu at brosiectau sy'n helpu amgueddfeydd ledled Lloegr i ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd drwy feithrin dealltwriaeth o'r gwrthrychau y maent yn gofalu amdanynt. Mae'n canolbwyntio ar dri maes o waith casgliadau: ail-ddehongli, adolygu casgliadau a sgiliau digidol.

Outfits on display
Queer Looks exhibition at Brighton Museum. Credit: Tessa Hallmann

Projects

Wear it Out: the heritage of LGBTQ+ dress in Sussex, 1917-2017

This cultural heritage project explored how some people from LGBTQ+ communities have historically used clothing to express identity. It focused on Sussex in the time period 1917-2017.

A curator in front of display of African costume
Curator Edith Ojo in front of Aso-oke, a Celebration of Style display case. Credit: James Pike, Royal Pavilion & Museums, Brighton & Hove

Publications

Making real changes in collections development

Understanding the impact of our Collecting Cultures programme, and a look ahead to our new campaign, Dynamic Collections.
Gallery wall full of paintings of owls at Seven Stories museum
Gallery wall at Seven Stories, inspired by David Almond's work

Projects

The National Centre for Children's Books: Seven Stories

A grant from Collecting Cultures helped the National Centre for Children's Books to improve its resilience and literary reputation, and to make long-term strategic changes in collections planning.

A comic Creator giving a talk in front of a crowd at The Cartoon Museum
Comic Creator Jamie Smart giving a talk at The Cartoon Museum. Credit: The Cartoon Museum

Projects

Comic Creators

The Comic Creators Project helped the London-based charity to diversify its audience by expanding its collections and events programme.

Young woman in a gallery

Projects

Creative Wiltshire and Swindon

A partnership of heritage organisations used a Collecting Cultures grant to collect the work of local people.

Arddangosfa prosiect archaeoleg gymunedol
Prosiect archaeoleg gymunedol yn cael ei gyd-greu gan gymunedau sy'n gweithio gydag Amgueddfeydd Dinbych-y-pysgod ac Arberth

Projects

Amgueddfa Cymru: Hel Trysorau, Hel Straeon

Daeth y prosiect hwn, gyda chefnogaeth ein cronfa Casglu Diwylliannau, ag amgueddfeydd ledled Cymru ynghyd â helwyr trysorau lleol, gan wella perthnasoedd a chasgliadau hirdymor.

People in science fiction costumes

Projects

Exploring Childhoods

This project allowed the museum to be more adventurous, deepen relationships with community partners and seek out new audiences for more contemporary collections.

A line of people smiling
The collecting panel for Fashioning Africa

Projects

Fashioning Africa at Brighton Royal Pavilion & Museums

Meaningful relationships were built with local communities and diverse experts in this Collecting Cultures project, which saw new ways of working trialled and access widened.