Cronfa Argyfwng Treftadaeth - £50,000 to £250,000

Ariannu Cronfa Argyfwng Treftadaeth

Grantiau o £50,000 i £250,000

NEWYDD! Canllawiau wedi'u diweddaru a dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

Rydym wedi diweddaru'r canllawiau hyn a'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar 18 Mehefin i gynnwys y newidiadau canlynol:

 • Wrth i sefydliadau baratoi ailagor, byddwn yn talu'r costau sy'n gysylltiedig â gwneud hyn yn ddiogel ac yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.
 • Yn ogystal â chostau sy'n hanfodol i sefydlogi eich sefydliad, byddwn yn talu costau sy'n deillio o baratoi i adfer, gan gynnwys adolygiadau strategol o fodelau busnes, cynlluniau gweithredu a busnes, a buddsoddiad i alluogi darparu gwasanaethau yn ddigidol. Mae'r canllawiau hyn bellach yn cynnwys mwy o enghreifftiau o gostau adfer i'ch helpu i gynllunio'ch cais.
 • Mae'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth (grantiau £3,000-£50,000 a £50,000-£250,000) bellach ar agor tan hanner dydd, 31 Gorffennaf. Dyma'r dyddiad cau terfynol ar gyfer ceisiadau.
 • Byddwn yn cyhoeddi rhagor o gyfleoedd ariannu ym mis Gorffennaf.

Trosolwg

Mae'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth yn derbyn ceisiadau ar gyfer dwy lefel grant, £3,000 i £50,000 neu £50,000 i £250,000, i dalu am gostau argyfwng yn ystod y cyfnod anodd yma.

Mae'r canllawiau hyn ar gyfer grantiau o £50,000 i £250,000 ar gyfer asedau treftadaeth sydd mewn perygl uniongyrchol. Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda phartneriaid a rhanddeiliaid ac rydym wedi penderfynu ymestyn cyfnod y cyllid yma fel y gallwn barhau i ddarparu cymorth. Bydd y ffurflen gais bellach ar gael tan hanner dydd, 31 Gorffennaf 2020.

Gallwch ddod o hyd i'r canllawiau ar gyfer £3,000 i £50,000 yma.

Bydd y ffurflen gais am grantiau o £50,000 i £250,000 ar gael o ddydd Iau 21 Mai a byddwch yn gallu gwneud cais unrhyw bryd tan 30 Mehefin 2020.

Rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid a rhanddeiliaid a byddwn yn adolygu'r amserlen yma yn unol â'r angen a'r galw. Rydym yn disgwyl llawer o alw am y gronfa yma a byddwn yn blaenoriaethu cyllid yn erbyn y rhestr meini prawf isod.

Amlinellir y broses ymgeisio isod. Os oes angen cymorth neu gyngor arnoch cyn i chi wneud cais, cysylltwch â'ch tîm lleol.

Pwy all wneud cais

Fel dosbarthwr y Loteri Genedlaethol, rydym yn blaenoriaethu cyllid ar frys i ddiogelu safleoedd treftadaeth ac asedau yr ydym wedi buddsoddi ynddynt o'r blaen, er mwyn sicrhau nad ydynt yn cael eu colli i'r cyhoedd.

I wneud cais am grantiau £50,000 i £250,000 o'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth, rhaid i chi fod yn:

 • sefydliad nid-er-elw
 • derbynnydd presennol neu flaenorol o grant yn uniongyrchol gennym ar gyfer prosiect sy'n ymwneud ag ased treftadaeth sydd mewn perygl
 • perchennog neu reolwr ased treftadaeth sydd mewn perygl oherwydd anghenion ariannol eich sefydliad dros y 4 mis nesaf

Mae'n rhaid i chi fodloni'r tri maen prawf uchod i wneud cais am arian drwy'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth, £50,000 i £250,000. Os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, mae'n bosibl y byddwch yn gymwys i gael cymorth arall wrth i ni ddatblygu ein cymorth strategol tymor hwy neu fentrau eraill.

Gall fod achosion lle mae'r ased treftadaeth wedi'i drosglwyddo i sefydliad newydd ers iddo gael arian. Gallwch ymgeisio o hyd os yw'r ased wedi derbyn cyllid gennym yn y gorffennol.

Nid ydym yn derbyn ceisiadau gan:

 • sefydliadau statudol, er enghraifft, awdurdodau lleol, hyd yn oed os ydych wedi cael cyllid gennym o'r blaen
 • perchenogion preifat treftadaeth, hyd yn oed os ydych wedi cael arian gennym o'r blaen
 • sefydliadau sydd wedi derbyn cyllid gennym o'r blaen ar gyfer grantiau prosiect o £10,000 ac o dan
 • sefydliadau a ariennir yn bennaf gan Lywodraeth y DU a llywodraethau datganoledig
 • sefydliadau sydd â pherthynas ariannu uniongyrchol ag adrannau o'r Llywodraeth ac yn eu noddi. Dylai'r sefydliadau hyn fynd at eu cyrff noddi i gael unrhyw gymorth ychwanegol yn hytrach na gwneud cais i Gronfa Argyfwng Treftadaeth. Sefydliadau sydd eisoes wedi derbyn cyllid brys gan ddosbarthwr Loteri Cenedlaethol arall, oni bai eich bod yn gallu cyflwyno achos clir bod angen pob grant i dalu am weithgarwch penodol sy'n berthnasol i bob dosbarthwr. Fel rhan o'n ffocws ar sicrhau bod y Loteri Genedlaethol yn manteisio i'r eithaf ar fuddsoddi mewn cymunedau, dylai sefydliadau sydd wedi'u hariannu gan arianwyr gwahanol y Loteri Genedlaethol, yn y lle cyntaf, ddewis y gronfa fwyaf perthnasol a'u cymhwyso'n unig iddynt.
 • grantïon yn y gorffennol sydd wedi derbyn grant ar gyfer caffaeliad penodol untro o dreftadaeth gludadwy, er enghraifft, paentiad
 • sefydliadau sydd wedi gwneud cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth £3,000 i £50,000 lefel grant ac nad ydynt wedi bod yn llwyddiannus
 • sefydliadau sydd eisoes wedi derbyn grant drwy'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth

Sut y byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau?

Rydym yn disgwyl llawer o alw am y cyllid yma, a byddwn yn blaenoriaethu sefydliadau:

 • gael mynediad cyfyngedig i ffynonellau eraill o gymorth, er enghraifft, oddi wrth lywodraethau, dosbarthwyr eraill y Loteri Genedlaethol, arian brys arall o ymddiriedolaethau a sefydliadau
 • eisoes wedi rhoi cynnig ar opsiynau eraill i roi'r gorau i fod mewn perygl. Er enghraifft, rhoi prosiectau ar stop dros dro, ail-lunio cerrig milltir, ail-greu cyllid arall i gefnogi gweithrediadau o ddydd i ddydd, lleihau costau ond gwneud y mwyaf o swyddogaeth prosiectau presennol, a elwir hefyd yn beirianneg gwerth
 • mewn mwy o berygl ariannol o COVID-19 oherwydd dibyniaeth ar ffrydiau incwm masnachu neu godi arian yn y gymuned
 • mewn mwy o berygl ariannol oherwydd y cronfeydd wrth gefn cyfyngedig

Yn ogystal â'r lefel uwch yma o'r Gronfa Argyfwng, byddwn hefyd yn rhoi blaenoriaeth i sefydliadau sy'n

 • canolbwyntio ar ased treftadaeth sydd mewn perygl o ganlyniad i COVID-19
 • gwneud cyfraniad eithriadol i leoedd a chymunedau
 • oherwydd eu rôl strategol yn y sector treftadaeth, mae'n debygol y byddant wedi derbyn buddsoddiad sylweddol yn y gorffennol o Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol
 • yn gallu dangos bod gennych hanes da o weithio tuag at ein canlyniadau cynhwysiant gorfodol, bydd ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth
 • yn gallu dangos eu bod yn rheoli atyniadau treftadaeth sy'n bwysig i'r economi ymwelwyr treftadaeth. Yn enwedig y rhai mewn ardaloedd o amddifadedd sy'n cyflawni ein canlyniad i adfywio economaidd, caiff yr economi leol hwb.
 • yn gallu dangos hanes da o weithio tuag at ein canlyniad llesiant, bydd gan bobl well llesiant.

Byddwn hefyd yn blaenoriaethu:

 • Mae sefydliad yn gweithio o fewn un neu fwy o'r 13 maes ffocws a nodwyd gennym yn ein Fframwaith Ariannu Strategol
 • Parodrwydd a photensial i chwarae rôl arweiniol yn y gwaith o adfer ac ad-drefnu'r sector treftadaeth yn y tymor hwy
 • Ceir tystiolaeth o archwilio a datblygu ffrydiau incwm newydd yn llwyddiannus i gefnogi cynaliadwyedd ac ailgyflunio sefydliadau yn y tymor hwy

Wrth asesu ceisiadau, byddwn yn ystyried maint a chwmpas yr effeithiau a'r manteision ehangach y mae eich sefydliad yn eu darparu, yn unol â'n canlyniadau o ran adfywio economaidd, cynhwysiant a llesiant. Byddwn hefyd yn ystyried y gwahaniaeth sylweddol y mae ein cymorth yn debygol o'i wneud yng nghyd-destun y sefydliad a'r dreftadaeth yr ydych yn ei rheoli, ei maint a'i chymharu â maint y risg yr ydych yn ei hwynebu a'r dreftadaeth yr ydych yn gofalu amdani. Rydym yn gweithio gyda llywodraethau a chyllidwyr eraill i ystyried pa gymorth arall allai fod ar gael lle na fydd ein cyllid yn ddigon i fynd i'r afael â'r heriau a wynebir.

Oherwydd y galw uchel am y math yma o gyllid, bydd sefydliadau yn llai o flaenoriaeth o ran cymorth os ydynt:

 • mewn sefyllfa well i gael arian brys o ffynonellau eraill
 • materion cydnerthu sylweddol a pharhaus cyn-ddyddio argyfwng COVID-19. Os yw hyn yn berthnasol i'ch sefydliad chi, rydym yn argymell eich bod yn trafod y materion hyn gyda'ch tîm lleol, oherwydd efallai y byddwn yn gallu darparu cyngor a chymorth drwy ein mentrau strategol tymor hwy

Beth fyddwn ni'n ei ariannu?

Mae'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth yn gyllid tymor byr i gefnogi'r camau gweithredu sydd eu hangen ar unwaith i sefydlogi gweithrediadau, rheoli risgiau annisgwyl a'ch helpu i ddechrau meddwl am adferiad.

Gallwch wneud cais i ni am grant rhwng £50,000 a £250,000 i dalu am gostau hanfodol am hyd at bedwar mis. Gallwch hefyd wneud cais am gyfraniad tuag at gynyddu eich gweithgareddau digidol a chynnig yn ystod y cyfnod yma, gan brofi gweithgareddau newydd a fydd yn helpu adferiad eich sefydliad, ac adolygu ac adolygu eich cynlluniau strategol a gweithredu.

Nid oes angen cyllid partneriaeth.

Rydym am gefnogi sefydliadau i fynd i'r afael â risgiau uniongyrchol, i'ch helpu i fod yn fwy sefydlog, fel y gallwch weithio tuag at adferiad tymor hirach ac (os yn berthnasol) adolygu cynlluniau cyflawni ar gyfer eich prosiectau.

Fel canllaw gallech wneud cais i ni am gostau i:

 • sefydlogi eich sefydliad yn y tymor byr i sicrhau nad yw'r dreftadaeth hanfodol yr ydych yn gofalu amdani yn cael ei rhoi mewn perygl pellach drwy COVID-19, er enghraifft, costau staff i ganiatáu i chi ymateb, dylunio a chyflawni cynlluniau
 • sefydlogi ased treftadaeth sydd mewn perygl uniongyrchol, er enghraifft gwaith cadwraeth brys i ddiogelu eich treftadaeth
 • eich helpu i gynllunio a chychwyn o'r newydd, pan fyddwch yn rhoi o'r neilltu neu'n tynnu allan o ddefnyddio eich ased/asedau treftadaeth, a dulliau eraill o ddiogelu treftadaeth sydd mewn perygl
 • cynnal adolygiadau rheoli risg ar unwaith a phrofi'r camau gweithredu a nodwyd yn ôl yr angen i ddiogelu eich sefydliad
 • ad-drefnu'r cynlluniau busnes, y llywodraethu a'r gweithgarwch sydd eu hangen i helpu i ddiogelu dyfodol eich sefydliad. Gallai hyn gynnwys treialu ffyrdd newydd o weithio i wella sefydlogrwydd eich sefydliad. Byddwn yn disgwyl i chi ystyried cynaliadwyedd amgylcheddol eich sefydliad a'ch prosiect yn y dyfodol fel rhan o'ch gwaith cynllunio yn y dyfodol
 • eich helpu i reoli eich safle yn ystod ymbellhau cymdeithasol. Gallai hyn gynnwys staff ychwanegol i helpu i reoli ciwiau, PPE ar gyfer staff a gwirfoddolwyr, hyfforddiant, glanhau ychwanegol, gweithredu dulliau talu digyswllt, a strwythurau dros dro i helpu i reoli ymwelwyr, fel ar gyfer ciwiau neu doiledau ychwanegol
 • cael cyngor gan weithwyr proffesiynol, er enghraifft ar risg, diogelwch, sut i gefnogi eich staff neu ar fodelau busnes newydd
 • talu costau gweithredol hanfodol, er enghraifft, diogelwch y safle, cynnal amodau hinsoddol ar gyfer casgliadau, neu reoli da byw ar gynefinoedd
 • talu am offer TG hanfodol a chostau cysylltedd i gefnogi gweithio gartref a gweithgareddau i alluogi eich sefydliad i roi gwybodaeth ar-lein ac i ryngweithio â'ch cymuned/cwsmeriaid

Beth fyddwn ni ddim yn ei ariannu?

 • costau sy'n gymwys i gael eu cynnwys gan gymorth y Llywodraeth, er enghraifft,
 • y costau cyflogau sy'n weddill i staff ffyrlo nad ydynt yn cael eu cynnwys yng nghynllun cadw swyddi'r Llywodraeth, neu unrhyw gostau cyflog ychwanegol uwchlaw'r cap ar ffyrlo
 • costau diswyddo staff nad ydynt yn cael eu hariannu gan brosiect cyfredol Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol
 • costau y gellir eu hosgoi yn y tymor byr. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os ydym yn credu bod hyn yn wir ac yn tynnu'r rhain allan o'ch cais am grant
 • costau y byddwch yn eu hysgwyddo y tu hwnt i bedwar mis o bwynt eich cais, efallai y byddwn yn ystyried rhai costau adfer sydd ychydig yn fwy hirdymor os yw hynny'n gwneud synnwyr i'ch sefydliad (er enghraifft, efallai y bydd angen mwy o amser ar adolygiadau cynlluniau busnes i ddeall effaith COVID-19)
 • unrhyw beth sy'n mynd yn groes i gyngor Llywodraeth ar COVID-19
 • TAW adenilladwy
 • costau sy'n gysylltiedig â hyrwyddo achos neu gredoau sefydliadau gwleidyddol neu ffydd

Sut i wneud cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth

Cyn i chi wneud cais

Os yw eich prosiect Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi'i gwblhau, siaradwch â'ch tîm ymgysylltu lleol am gyngor.

Os yw eich prosiect Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn dal i weithredu, rydym yn argymell eich bod yn siarad â'ch Rheolwr Buddsoddi cyn i chi ddechrau cais. Byddwn yn trafod yr opsiynau sydd ar gael i chi.

Os oes angen i chi wneud cais i ni am unrhyw gostau cyfalaf uniongyrchol ar gyfer prosiect sy'n bodoli eisoes o dan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, sicrhewch eich bod yn siarad â'ch Rheolwr Buddsoddi cyn i chi wneud cais. Efallai y byddwn yn gallu cynnig cynnydd yn eich grant presennol yn lle hynny.

Pan fyddwch yn barod i wneud cais

Sicrhewch eich bod wedi darllen y canllawiau a frequently asked questions, yn drylwyr, eich bod yn gymwys i wneud cais, a'ch bod wedi paratoi eich atebion i the application questions ymlaen llaw.

Os ydych yn gwneud cais am £10,000 neu fwy, bydd angen i chi anfon dogfen ategol atom hefyd. Ar ôl i chi gyflwyno'ch cais, byddwn yn anfon e-bost atoch gyda chyfarwyddiadau i lanlwytho eich dogfen ategol. Mae’n e-bost awtomataidd, felly anfonwch eich dogfen ategol yn unig.

 • Rhagolwg llif arian o fis i fis ar gyfer eich sefydliad yn cwmpasu o leiaf y cyfnod yr ydych yn gwneud cais am gyllid ar ei gyfer. Ystyr llif arian yw dogfen sy'n dangos llif yr incwm a'r gwariant yr ydych yn eu rhagweld. Mae'n rhaid i chi gynnwys nodiadau i esbonio'r rhagdybiaethau rydych yn eu gwneud ynghylch unrhyw incwm a ragwelwyd yn rhesymol o unrhyw ffynonellau cyllid brys a disgwyliadau ynghylch ailagor safleoedd i ymwelwyr.

Noder: Ni ellir cadw'r ffurflen gais wrth i chi fynd yn eich blaenau, rhaid ei chwblhau ar yr un pryd.

Ffurflen Gais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth

Ffurflen Gais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich cais

Byddwn yn gwirio bod eich sefydliad a'ch cais yn bodloni'r meini prawf a amlinellir uchod. Os nad yw eich cais yn bodloni nodau'r Gronfa, efallai y caiff ei wrthod yn gynharach yn y cyfnod asesu, a byddwn yn rhoi gwybod i chi am hyn ar y pryd.

Efallai y byddwn yn cysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth pan fyddwn yn dechrau asesu eich cais.

Byddwn yn ceisio dod yn ôl atoch gyda phenderfyniad o fewn pythefnos i bedair wythnos i chi gyflwyno eich cais llawn, gan gynnwys y ddogfen ategol ofynnol. Efallai y byddwn yn penderfynu cynnig swm gwahanol i chi i'r swm rydych chi'n gofyn amdano. Bydd eich dyfarniad grant yn cael ei gadarnhau'n ysgrifenedig.

Mae'r broses yma wedi'i chynllunio i fod mor gyflym a syml â phosibl, tra'n parhau i sicrhau bod ein harian yn cael ei ddyrannu i'r rheini sydd â'r angen mwyaf.

Os dyfernir grant i chi

Bydd angen i chi gyflwyno ffurflenni ychwanegol ar ein system er mwyn i ni allu gwneud taliad.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd angen i chi wneud hyn a'ch tywys drwy'r broses. Os dyfernir grant i chi, byddwn yn anfon llythyr dyfarnu grant newydd atoch a bydd angen i chi gwblhau ffurflen caniatâd i gychwyn. Pan fyddwch wedi cwblhau'r broses yma, byddwn yn talu 100% o'ch grant ymlaen llaw.

Ni fyddwn yn derbyn ailgyflwyniadau o dan y Gronfa Argyfwng Treftadaeth oherwydd natur uniongyrchol y cyllid yma. Os ydych wedi gwneud cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth am rymag £3,000 a £50,000 a'ch bod eisoes wedi cael penderfyniad, yna ni allwch wneud cais am y Gronfa £50,000 i £250,000.

Adrodd ar eich cynnydd

Hoffem i chi gadw mewn cysylltiad a rhoi gwybod i ni os yw'r risg i'ch sefydliad yn newid. Bydd hefyd dau bwynt lle bydd angen i chi adrodd yn ffurfiol i ni: unwaith yn ystod ac unwaith ar ddiwedd eich prosiect.

Rydym wrthi'n datblygu ein pecyn cymorth a byddwn yn gallu darparu cyngor a chyfleoedd cymorth busnes ar-lein a thrwy raglenni newydd a fydd yn cael eu lansio ar ôl i fesurau ymbellhau cymdeithasol gael eu lleddfu.

Rydym yn datblygu ein dull o ymdrin â chymorth brys yn ystod y cyfnod anodd yma a bydd eich profiad yn cael ei ddefnyddio i helpu i lywio ymyriadau brys gennym ni a'n partneriaid yn y dyfodol.

Gwerthuso effaith y Gronfa Argyfwng Treftadaeth

Byddwn ni, a phartneriaid eraill y Loteri Genedlaethol sydd hefyd yn cynnig cymorth mewn argyfwng, am allu olrhain yr effaith y mae hyn wedi'i chael ar sefydliadau, lleoedd a chymunedau unigol.

Byddwn yn rhoi gwerthusiad ar waith a bydd angen i chi gymryd rhan mewn peth casglu data syml i gefnogi hyn.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol

Deallwn mai diogelu dyfodol eich treftadaeth, eich sefydliad a staff a gwirfoddolwyr fydd eich blaenoriaeth.

Er bod mesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith, byddwn yn gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus am grantiau weithio gyda ni i gydnabod eu bod wedi derbyn grant Cronfa Argyfwng Treftadaeth drwy ein gweithgareddau cyfathrebu, gan gynnwys cydnabod rôl y Loteri Genedlaethol.

Cymorth ychwanegol

Mae ffynonellau eraill o gymorth ac arian ar gael gan lywodraethau, ac mae'r rhain wedi'u rhestru ar ein gwefan.

Darllenwch ddatganiad hygyrchedd y Gronfa Argyfwng Treftadaeth

Darganfyddwch fwy am yGronfa Argyfwng Treftadaeth a darllenwch ein cwestiynau cyffredin