Cyflwyno ffurflen Datganiad o Ddiddordeb: grantiau dros £250,000

Cyflwyno ffurflen Datganiad o Ddiddordeb: grantiau dros £250,000

Diweddarwyd ddiwethaf: 2 Chwefror 2022

Gofynnwn i bob ymgeisydd sy'n gofyn am grant o fwy na £250,000 i lenwi ffurflen Datganiad o Ddiddordeb.

Y rheswm am hyn yw ein bod yn cydnabod faint o waith sy'n mynd i wneud cais am gyllid a chynllunio prosiect. Mae'r cam Datganiad o Ddiddordeb yn ein helpu i hidlo unrhyw brosiectau sy'n annhebygol o dderbyn cyllid, ac yn arbed amser i chi weithio ar gais llawn yn ddiangen.

Mae'r cyfrif geiriau Datganiad o Ddiddordeb yn fwriadol fyr (uchafswm o 1,000 o eiriau) i leihau'r amser a'r ymdrech i chi gwblhau'r cam yma.

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir gennych i benderfynu a ddylid eich gwahodd i gyflwyno cais am gam datblygu. Os byddwch yn llwyddiannus, mae’n rhaid i chi wneud cais o fewn 12 mis i dderbyn y gwahoddiad. Os yw eich Datganiad o Ddiddordeb yn aflwyddiannus, ni allwch gyflwyno cais am brosiect. Bydd angen i chi gyflwyno Datganiad o Ddiddordeb newydd yn gyntaf. Mae’n rhaid i chi aros tri mis cyn i chi wneud hyn. 

Cyn cyflwyno

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen:

Mae gwybodaeth lawn am yr hyn a ariennir gennym ar gael ar adran Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol: £250,000–£5miliwn.

Gweler y nodiadau isod ar sut i gwblhau eich ffurflen Datganiad o Ddiddordeb.

Sut i gyflwyno

Pan fyddwch yn barod, llenwch y ffurflen ar ein gwasanaeth Cael cyllid ar gyfer prosiect treftadaeth.

Bydd angen i chi gofrestru cyfrif ar eich cyfer chi eich hun ac ar gyfer y sefydliad rydych yn gwneud cais amdano.

Clywed yn ôl gennym ni

Ein nod yw ymateb i'ch Datganiad o Ddiddordeb o fewn 20 diwrnod gwaith.  

Byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy e-bost a ydych yn llwyddo i gael eich gwahodd i gyflwyno cais am gam datblygu.

Os nad ydym yn eich gwahodd i wneud cais ar hyn o bryd, byddwn yn rhoi adborth i chi.

Rhesymau cyffredin dros Ddatganiadau o Ddiddordeb aflwyddiannus

Nid yw Datganiad o Ddiddordeb bob amser yn llwyddiannus. Mae rhai rhesymau cyffredin yn cynnwys:

 • peidio â darparu digon o wybodaeth am gynulleidfaoedd targed nac esbonio sut y bydd y prosiect yn cyflawni ein canlyniad gorfodol 'bydd ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth'
 • ailadrodd ein rhestr o ganlyniadau yn hytrach na nodi pa ganlyniadau y bydd y prosiect yn eu cyflawni
 • peidio ag egluro sut y cyflawnir y canlyniadau
 • dweud wrthym am waith cyfalaf yn unig
 • peidio ag egluro'r angen/galw am y prosiect na chefnogaeth ehangach iddo

Sut i ysgrifennu eich disgrifiad Datganiad o Ddiddordeb 

Dyma rai awgrymiadau ar sut i ddisgrifio eich prosiect, yn dilyn yr awgrymiadau ar y ffurflen.

Beth mae'r prosiect yn ei wneud

Dywedwch wrthym pa weithgareddau treftadaeth yr ydych yn mynd i'w darparu. Mae hyn yn cynnwys y ddau:

 • gweithgareddau ymgysylltu sy'n cynnwys pobl mewn treftadaeth
 • gweithgareddau cyfalaf, megis trwsio a chadwraeth neu brynu offer

Dywedwch wrthym am unrhyw agweddau sydd eisoes yn cael eu datblygu neu eu cadarnhau, megis:

 • arfarniadau opsiynau
 • astudiaethau dichonoldeb
 • gwaith paratoadol a ariennir gan sefydliadau eraill
 • cyllid partneriaeth
 • caniatâd ar gyfer gwaith, yn enwedig ar gyfer y cyfnod datblygu

Canlyniadau'r rhaglen

Dywedwch wrthym sut y bydd eich prosiect yn cyflawni ein canlyniad gorfodol 'Bydd ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth'.

Bydd angen i chi ddisgrifio:

 • unrhyw weithgareddau treftadaeth a fydd yn helpu i gyflawni'r canlyniad hwn
 • pwy yw eich cynulleidfa darged/sy'n
 • pwy yw eich partneriaid, yn enwedig partneriaid cymunedol
 • sut mae eich cynigion yn dileu rhwystrau i gyfranogiad treftadaeth

Dysgwch ragor yn ein canllawiau cynhwysiant.

Bydd angen i ni hefyd wybod am unrhyw ganlyniadau eraill  y byddwch yn eu cyflawni.

Canolbwynt Treftadaeth

Dywedwch wrthym am y dreftadaeth a pham mae'n bwysig i bobl (dysgwch ragor ar ein Yr hyn a ariannwn).  

Cyngor: peidiwch â gwastraffu eich cyfrif geiriau drwy ailadrodd gwybodaeth sydd eisoes ar gael i'r cyhoedd ar-lein.

Os nad yw eich prosiect yn cynnwys unrhyw weithgareddau sy'n cynnwys pobl mewn treftadaeth, ni allwn ei ariannu.

Rhesymau dros y prosiect  

Dywedwch wrthym unrhyw resymau cryf pam mae'n rhaid i'ch prosiect fynd yn ei flaen nawr. Gall hyn gynnwys:

 • bod yn rhan o gynllun adfywio neu fenter ehangach
 • cyllid partneriaeth â chyfyngiad amser cyfyngedig
 • tystiolaeth bod partneriaid, megis datblygwyr neu sefydliadau cymunedol, am gymryd rhan
 • treftadaeth mewn perygl
 • caniatâd ar gyfer gwaith a gyflawnwyd eisoes, yn enwedig ar gyfer y cyfnod datblygu

Cyfnodau datblygu a chyflawni 

Os ydych am wneud cais i ni am fwy na £250,000, yn gyntaf bydd angen i chi wneud cais am grant a'i sicrhau i ddatblygu eich cynlluniau a'ch prosiect ymhellach. Dyma'r hyn a alwn yn "gyfnod datblygu".

Mae’n rhaid i'r cyfnod datblygu gymryd amser realistig (heb fod yn hwy na dwy flynedd).

Mae'r adran Gwybodaeth sydd ei hangen arnom o'r canllawiau ymgeisio yn esbonio pa wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer cais cyfnod datblygu a chais cyfnod cyflawni. Bydd hyn yn ddefnyddiol i chi wrth ddweud wrthym am linell amser eich gweithgareddau.

Costau cyffredinol

Llenwch y costau amcangyfrifedig ar gyfer camau datblygu a chyflawni eich prosiect. Mae hyn yn cynnwys unrhyw incwm a gadarnhawyd.

Cwestiynau Cyffredin Datganiad o Ddiddordeb

Pryd y byddaf yn clywed a yw fy Natganiad o Ddiddordeb wedi bod yn llwyddiannus?

Ein nod yw ymateb i'ch Datganiad o Ddiddordeb o fewn 20 diwrnod gwaith.

Beth sy'n digwydd os fydd dy Natganiad o Ddiddordeb yn aflwyddiannus?

Byddwn yn esbonio ein rhesymau dros beidio â gwahodd cais ar hyn o bryd.

Gellir cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb newydd ar ôl tri mis.

Beth sy'n digwydd os bydd fy Natganiad o Ddiddordeb yn llwyddiannus?

Byddwn yn ysgrifennu atoch yn cadarnhau gwahoddiad i wneud cais am gyllid. Efallai y byddwn yn cynnig adborth gan ein panel Datganiad o Ddiddordeb mewnol.

Yna byddwn yn rhyddhau ffurflen gais cyfnod datblygu i'ch porth ymgeisio.

Nid yw gwahoddiad i wneud cais am gyllid yn gwarantu grant gennym, ond mae'n dangos ein bod yn gweld potensial yn eich syniad.

Os caf fy ngwahodd i wneud cais am gyllid, pa gymorth y gallaf ddisgwyl ei gael i ddatblygu fy mhrosiect a'm cais?

Nid oes gennym y gallu i gefnogi pob sefydliad sy'n gwneud cais am gyllid.

Byddwn yn blaenoriaethu ein cefnogaeth i'r sefydliadau hynny a nodwyd fel blaenoriaeth yn ein Fframwaith Ariannu Strategol. Mae'r rhain yn cynnwys ein 13 Maes Ffocws a grwpiau nad ydynt yn cael eu gwasanaethu'n benodol mewn treftadaeth.  

Ein gofyniad yw gwaith cyfalaf yn unig. Ydych chi'n ariannu hyn?

Na. Y canlyniad pwysicaf yr ydym yn chwilio amdano ym mhob prosiect yw eu bod yn cynnwys 'ystod ehangach o bobl mewn treftadaeth'. Ni fyddai prosiectau sy'n ceisio cyllid ar gyfer gwaith cyfalaf yn unig yn gallu cyflawni'r canlyniad hwn yn ddigon da.

A yw Datganiadau o Ddiddordeb yn cael eu trin yn wahanol mewn gwahanol rannau o'r DU? 

Na. Mae'r Datganiad o Ddiddordeb a'r broses ymgeisio yr un fath ledled y DU.

Cyhoeddir y gyllideb sydd ar gael i gefnogi prosiectau newydd yn ein Cynllun Busnes a bydd lefel y gystadleuaeth a'r galw yn amrywio ledled y DU.