Cymorth Busnes a Datblygu Menter

Cymorth Busnes a Datblygu Menter

Dyn yn trwsio hen wal
Cefnogi sefydliadau sy'n gweithio gyda threftadaeth i feithrin eu gallu a'u gwydnwch.

Wrth i'r sector treftadaeth wynebu rhai o'i heriau mwyaf, mae ein cefnogaeth yn bwysicach nawr nag erioed o'r blaen. 

Fel ymrwymiad a wnaed yn ein Fframwaith Ariannu Strategol ac mewn ymateb i argyfwng y coronafeirws (COVID-19), rydym wedi cyflwyno rhaglenni ac adnoddau i helpu'r sector treftadaeth i ddod yn fwy cadarn, mentrus a blaengar.

Rydym wedi buddsoddi dros £4 miliwn mewn rhaglenni cymorth busnes a hyfforddiant datblygu menter ledled y DU.

Rydym yn hyrwyddo hydwythedd drwy amrywiaeth o ddulliau – drwy roi grantiau, rhaglenni hyfforddiant a chymorth wedi'u hariannu, a rhannu'r arferion gorau rydym wedi'u dysgu dros 25 mlynedd fel y cyllidwr grant penodol mwyaf i dreftadaeth y DU.

Crëwyd y dulliau amrywiol hyn i helpu sefydliadau i gael mwy o allu i wrthsefyll bygythiadau, ymateb i gyfleoedd ac addasu i amgylchiadau sy'n newid er mwyn rhoi dyfodol mwy diogel i chi.

Sut rydym yn helpu

Rydym wedi buddsoddi dros £4 miliwn mewn rhaglenni cymorth busnes a hyfforddiant datblygu menter ledled y DU, gan weithio gyda sefydliadau ac arbenigwyr yn y sector i'w darparu.

Rhaglenni cymorth busnes

Gan weithio gydag arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol allanol, datblygwyd amrywiaeth o raglenni cymorth busnes wedi'u teilwra i bob gwlad yn y DU.

Mae Ailadeiladu Treftadaeth yn rhaglen am ddim a ddarperir gan y Gynghrair Dreftadaeth sy'n cynnig cymorth un-i-un a grwpiau bach i sefydliadau ac unigolion sy'n gweithio gyda threftadaeth ledled y DU. 

Bydd y rhaglen yn helpu cyfranogwyr i fagu hyder, goresgyn heriau uniongyrchol a chynllunio ar gyfer dyfodol cynaliadwy. Bydd y prif feysydd ffocws yn cynnwys cynllunio busnes, codi arian, a marchnata a chyfathrebu.

Cefnogaeth

Mae ceisiadau ar gyfer Rownd 5 y rhaglen yn cau ar 2 Mehefin 2021. Hwn fydd y cyfle olaf i wneud cais am gymorth cynllunio busnes yn y rhaglen hon. 

Mae'r ystod lawn o gymorth sydd ar gael yn cynnwys: 

 • cymorth busnes un-i-un gyda Creative United
 • sesiwn strategaeth gyfathrebu un-i-un a sesiwn ddilynol gydag Ymddiriedolaeth y Cyfryngau
 • ymgynghoriaeth codi arian un-i-un gyda'r Sefydliad Siartredig Codi Arian
 • hyfforddiant Ailadeiladu arweinyddiaeth mewn sesiynau grŵp gydag Arweinyddiaeth Clore
 • hyfforddiant Rheoli Llesiant mewn sesiynau grŵp gyda Steve Wood & Associates
 • marchnata Digidol ar gyfer Gweithwyr Llawrydd Treftadaeth yn hyfforddi mewn sesiynau grŵp gydag Ymddiriedolaeth y Cyfryngau
 • hyfforddiant Llythrennedd Ariannol mewn sesiynau grŵp gyda Creative United

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i wefan Rebuilding Heritage.

Gweminarau am ddim i'r sector treftadaeth

Wrth archebu nawr, mae digwyddiadau Goroesi i Gynaliadwyedd yn edrych ar sut y gall sefydliadau treftadaeth ddefnyddio'r hyn rydym wedi'i ddysgu yn y pandemig i wneud newidiadau er gwell. Mae'r digwyddiadau hyn yn rhad ac am ddim ac yn agored i bawb.

Man working on a dry stone wall in the North of England

Mae'r Heritage Compass yn rhaglen ddwy flynedd sydd wedi'i chynllunio i helpu sefydliadau treftadaeth bach a chanolig yn Lloegr i dyfu gwydnwch a bywiogi'r sector. Mae'n cael ei ddarparu gan Cause4 mewn partneriaeth â Chymdeithas Marchnata'r Celfyddydau a Creative United.

Gwahoddwyd 150 o sefydliadau treftadaeth i gael hyfforddiant wedi'i deilwra, mentora a dysgu gan gymheiriaid, datblygu strategaeth a symud ymlaen fel rhan o garfan newydd ddeinamig o sefydliadau treftadaeth.

Mae ceisiadau bellach ar gau, ond gallwch gofrestru ar gyfer ein negeseuon e-bost i ddilyn diweddariadau o'r rhaglen hon.

Kingfisher at the Montrose Basin Visitor Centre, Scotland

Mae Goroesi i Ffynnu: Cefnogi Treftadaeth Gynaliadwy Busnesau Treftadaeth yr Alban yn rhaglen hyfforddi gwydnwch ac arweinyddiaeth sy'n gweithio gyda 40 o sefydliadau treftadaeth yn yr Alban i'w helpu i ddatblygu modelau busnes cynaliadwy. Bydd yr hyfforddiant wedi'i deilwra yn ymdrin â phynciau arweinyddiaeth, llywodraethu, cynllunio busnes ac ymgysylltu â'r gymuned.

Mae'r rhaglen hon yn cael ei chyflwyno gan arbenigwyr yn y diwydiant o Museums Galleries Scotland, Fforwm Amgylchedd Adeiledig yr Alban a Greenspace Scotland.

Raleigh Hall development for Black Cultural Archives - two women studying archive material
Llun gan: Kois Miah

Mae Re:Model yn rhaglen a lansiwyd ym mis Hydref 2020 ac mae'n cael ei chyflwyno gan Thrive and Arts & Business NI.

Mae sefydliadau ac unigolion yng Ngogledd Iwerddon sy'n rhan o'r rhaglen yn gweithio i greu eu cynllun newid personol eu hunain a fydd yn gweithredu fel map tuag at wydnwch a chynaliadwyedd. Mae'r rhaglen hon yn cynnwys cymysgedd o weithdai, grwpiau bach, cyfarfodydd un-i-un a rhwydweithio.

Mae carfan gychwynnol eisoes wedi'i recriwtio a bydd ail rownd o geisiadau yn agor ym mis Medi 2021.

Mae Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion yn brosiect dwyieithog ledled Cymru sy'n ceisio helpu sefydliadau treftadaeth micro, bach a chanolig i ddod yn fwy gwydn a chynaliadwy drwy ehangu eu ffrydiau incwm, eu cynulleidfaoedd, eu timau a'u byrddau.

Fe'i harweinir gan CGGC mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru a bydd gweithgareddau'n cael eu cynnal o fis Hydref 2021.

Mae'r gweithgareddau'n cynnwys:

 • archwiliadau iechyd sefydliadol i adolygu gwydnwch a galluogi dull mwy strategol ac effeithlon o ddatblygu busnes, ac yna sesiynau hyfforddi ar feysydd i'w datblygu.
 • rhaglen hyfforddi a gyflwynir gyda Chanolfan Cydweithredol Cymru
 • digwyddiadau a gweithgareddau a gynlluniwyd ar y cyd ag EYST, Pride Cymru ac Anabledd Cymru i gael mwy o bobl i gymryd rhan mewn treftadaeth
 • arian grant i gyflawni'r camau gweithredu a nodwyd mewn archwiliadau iechyd neu sesiynau hyfforddi.

Cysylltwch â cyllido@wcva.cymru am ragor o wybodaeth, neu cysylltwch drwy Twitter @CatalystCymru

Older man teaching a teenage girl a heritage craft in Scotland

Rhaglenni datblygu menter

Rydym wedi datblygu dwy raglen ledled y DU gyda'r nod o gefnogi sefydliadau sy'n gweithio gyda threftadaeth i ddatblygu sgiliau menter.

Bydd Camau at Gynaliadwyedd yn cefnogi 60 o sefydliadau o bob rhan o'r DU i gryfhau eu sgiliau arwain strategol a chynhyrchu incwm. Mae'r rhaglen 14 mis yn cael ei chyflwyno gan yr Academi Mentrau Cymdeithasol, gyda chefnogaeth partneriaid consortiwm.

Bydd sefydliadau sy'n cymryd rhan yn dysgu bod yn uchelgeisiol ac yn flaengar, a sut i gyflawni prosiectau newydd cyffrous. Bydd y rhaglen yn darparu'r canlynol:

 • helpu sefydliadau i baratoi ar gyfer cynaliadwyedd a'i feithrin
 • ariannu hyd at £10,000 i helpu i lunio a lansio syniadau busnes
 • hyfforddiant wedi'r rhaglen / mentora busnes
 • adnoddau a phecynnau cymorth ar gyfer llwyddiant

Bydd ail rownd y rhaglen hon ar agor ar gyfer ceisiadau yn ddiweddarach yn 2021 a gallwch gofrestru eich diddordeb nawr. 

Mae'r Ysgol Entrepreneuriaid Cymdeithasol (SSE) yn gweithio gyda Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Dreftadaeth a'r Gronfa Treftadaeth Bensaernïol i gyflawni'r rhaglen Masnach Treftadaeth.

Bydd y rhaglen yn cefnogi arweinwyr hyd at 52 o sefydliadau treftadaeth i ddatblygu a chryfhau eu entrepreneuriaeth. Ei nod yw rhoi'r sgiliau a'r rhwydweithiau sydd eu hangen ar sefydliadau i fod yn fwy arloesol, cynyddu incwm a gwydnwch ariannol a fasnachwyd, a chreu newid cadarnhaol o fewn eu sefydliadau a'u cymunedau.

Bydd SSE yn cefnogi sefydliadau i ddod â threftadaeth i gynulleidfa ehangach, felly mae'r sector mewn sefyllfa well i adeiladu cymdeithas fwy cysylltiedig a chynhwysol.

Er mwyn cyflawni'r rhaglen hon, mae SSE yn gweithio mewn partneriaeth â grŵp llywio sy'n cynnwys amrywiaeth eang o arweinwyr a dylanwadwyr o bob rhan o'r sector treftadaeth. Bydd y grŵp llywio yn helpu i lunio gweledigaeth a chynnig dysgu'r rhaglen, er mwyn sicrhau ei bod yn uchelgeisiol ac wedi'i thargedu at anghenion y sector.

Manteision allweddol

 • 8 diwrnod o ddysgu yn seiliedig ar gyfoedion rhwng mis Hydref 2021 a mis Mehefin 2022 
 • Grant Dychwelyd Masnach hyd at £10,000, gan gefnogi adferiad o bandemig y coronafeirws (COVID-19)
 • Ennill rhwydwaith cymorth o gyfoedion o'r un anian

Sut i ymgeisio 

Ewch i wefan SSE i gael gwybod mwy a gwneud cais.

Mae'r rhaglen yn agored i sefydliadau treftadaeth y DU ‒ darllenwch nodiadau canllaw'r SSE ar gyfer meini prawf cymhwysedd llawn.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1pm ar 16 Ebrill 2021.

Datblygu ac ariannu

Ar ddechrau'r achosion o goronafeirws (COVID-19), gwnaethom atal grantiau prosiect i neilltuo ein holl adnoddau i gyllid brys ac adfer. Roedd hyn yn cynnwys ein Cronfa Argyfwng Treftadaeth gwerth £50m ein hunain, yn ogystal ag arian a ddarparwyd ar ran y llywodraeth yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2020-21, byddwn wedi dosbarthu mwy na £500miliwn i'r sector. 

O fis Tachwedd 2020, dechreuwyd ailagor Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn graddol gyda blaenoriaethau wedi'u hailffocysu. Rydym am gefnogi'r sector yn y tymor canolig a meithrin newid cadarnhaol ar draws treftadaeth y DU. Un o'n blaenoriaethau allweddol yw gwella gwydnwch sefydliadau sy'n gweithio ym maes treftadaeth.

Two gardeners pruning some flowers at Dyffryn Gardens, Wales

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr i gael y diweddariadau diweddaraf ar ein cyllid rhaglenni cymorth yn syth i'ch mewnflwch.

Darganfyddwch fwy o adnoddau, gwybodaeth ddefnyddiol a diweddariadau isod:

Henrietta Hopkins

Publications

Realiti Newydd: codi arian mewn argyfwng

Dyma'r Ymchwilydd a gwerthuswr Henrietta Hopkins, Cyfarwyddwr Hopkins Van Mil, yn cyflwyno adroddiad newydd sy'n canfod bod gwaddol treftadaeth yn gonglfaen i wytnwch mewn cyfnod heriol.
Organisational resilience guidance

Publications

Canllaw Cydnerthedd Sefydliadol

Cyflwyniad Mae'r canllawiau hyn wedi'u cynllunio i'ch helpu i gyflawni ein canlyniad: gyda'n buddsoddiad bydd eich sefydliad yn fwy gwydn. Gallech fod yn chwilio am gyllid i feithrin gallu neu gyflawni newid strategol sylweddol drwy feithrin sgiliau neu wybodaeth newydd, ac archwilio modelau
Man taking a picture of himself using a touchscreen at an interactive exhibition
Museum of Making, Derby

Hub

Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Mae Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth yn fenter sydd wedi'i chynllunio i godi sgiliau a hyder digidol ar draws holl sector treftadaeth y DU.
Young woman in Science Gallery

Hub

Treftadaeth y Dyfodol

Darganfyddwch y diweddaraf am effaith coronafeirws (COVID-19) ar y sector treftadaeth, a thu hwnt.
Gwirfoddolwyr yng ngardd 'The Wilderness'
Gwirfoddolwyr yng ngardd 'The Wilderness'. Credyd: MHA

Projects

The Wilderness: Achub Treftadaeth Natur i Wella Llesiant

Er gwaethaf heriau yn ystod y pandemig, mae prosiect The Wilderness yn dangos sut y gellir gwella llesiant pobl hŷn drwy fynd ati i adfer ac ymgysylltu â threftadaeth naturiol.

View from a blacony looking down to the ground floor of a museum, with aeroplanes suspended from the ceiling

Basic Page

Canlyniad: bydd y sefydliad a ariennir yn fwy gwydn

Beth mae'r canlyniad hwn yn ei olygu

Os yw eich prosiect yn llwyddiant, bydd gan eich sefydliad fwy o allu i addasu i amgylchiadau sy'n newid er mwyn rhoi dyfodol cadarn i chi. Mae hyn yn cynnwys y gallu i reoli bygythiadau a heriau a gallu ymateb i gyfleoedd newydd.

Byddwch yn dangos eich bod