Canllawiau ymgeisio: Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol o £3,000 i £10,000 a £10,000 i £100,000

Daw i rym ar 25 Tachwedd 2020

Cyllid prosiect gwydnwch a chynhwysiant i gefnogi sefydliadau sy'n gweithio gyda threftadaeth i addasu ac ymateb i'r amgylchedd newidiol y maen nhw bellach yn gweithredu ynddo.

Trosolwg

Rydym yn derbyn ceisiadau am grantiau o £3,000 i £10,000 a £10,000 i £100,000 ar gyfer prosiectau sy'n:

Cefnogi sefydliadau sy'n gweithio gyda threftadaeth i addasu ac adfer yn sgil yr argyfwng coronafeirws (COVID-19). Gallai'r gwaith hwn gynnwys:

 • adolygu modelau a chynlluniau busnes presennol
 • datblygu dulliau newydd o agor i'r cyhoedd yn ystod ymbellhau cymdeithasol
 • datblygu ffyrdd newydd, creadigol a mwy gwydn o weithio
 • sicrhau bod eich sefydliad mewn sefyllfa dda i ymgysylltu ag ystod ehangach o bobl â threftadaeth yn y dyfodol

Neu

Yn canolbwyntio ar gynhwysiant, dan arweiniad a/neu ymgysylltu â grwpiau amrywiol sydd fel arfer yn cael eu tangynrychioli mewn treftadaeth (er enghraifft, pobl ifanc, cymunedau lleiafrifoedd ethnig a phobl LHDT+, pobl anabl a phobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is). Cyfeiriwch at ein canllawiau cynhwysiant i gael rhagor o wybodaeth. Gallai'r gwaith hwn gynnwys:

 • archwilio gwahanol genedlaethau, cymunedau a'u hanes
 • iechyd meddwl ac amgylcheddau hanesyddol
 • prosiectau sy'n canolbwyntio ar hanes dan arweiniad pobl ifanc
 • Treftadaeth LHDT+

Rydym yn disgwyl derbyn mwy o geisiadau da nag y gallwn eu cefnogi yn y cam cyntaf hwn o'n cyllid Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol sydd wedi'i ailagor. Gellir ystyried ceisiadau da nad ydynt wedi'u hariannu o fewn y cam cyntaf yma o fewn ail gam y cyllid sydd i fod i agor ym mis Chwefror.

Rhaglen dreigl yw hon felly nid oes dyddiadau cau. Gallwch wneud cais pryd bynnag y byddwch yn barod, a byddwn yn asesu eich cais o fewn wyth wythnos. Y bydd eich cynigion wedyn yn cael eu trafod yn y cyfarfod penderfynu nesaf.

Darllenwch y canllawiau  isod cyn i chi wneud cais am grant. Mae'r canllawiau'n dweud mwy wrthych am y mathau o brosiectau y gallwn eu hariannu yn ystod y cam yma.

Noder: Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn defnyddio'r un ffurflenni ar draws amrywiaeth o raglenni a weinyddir gennym, ac mae angen ateb rhai cwestiynau'n wahanol ar gyfer cronfeydd yma. Mae’n rhaid i chi ddarllen y canllawiau hyn yn ofalus a Chwestiynau'r Cais a'r Nodiadau Cymorth cyn i chi ddechrau eich cais.

Yr hyn a olygwn wrth dreftadaeth

Gall treftadaeth fod yn unrhyw beth o'r gorffennol yr ydych yn ei werthfawrogi ac am ei drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol. Gall treftadaeth olygu gwahanol bethau i wahanol bobl.

Fel canllaw, gallai treftadaeth gynnwys:

 • atgofion a phrofiadau pobl (a gofnodir yn aml fel 'hanesion llafar')
 • traddodiadau diwylliannol (er enghraifft, straeon, gwyliau, crefftau, cerddoriaeth a dawns)
 • natur (er enghraifft, cynefinoedd, rhywogaethau a daeareg)  
 • tirweddau naturiol a rhai sydd wedi’u cynllunio fel parciau a gerddi
 • archaeoleg gymunedol
 • adeiladau, henebion ac amgylcheddau hanesyddol
 • casgliadau o wrthrychau, llyfrau neu ddogfennau mewn amgueddfeydd, llyfrgelloedd  neu archifau
 • hanesion pobl a chymunedau neu leoedd a digwyddiadau
 • treftadaeth ieithoedd a thafodieithoedd
 • lleoedd a gwrthrychau sy'n gysylltiedig â'n hanes diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth

Os bydd eich prosiect o fudd i bobl yng Nghymru, rhaid i chi ddefnyddio'r Gymraeg pan fyddwch yn cyflawni eich prosiect. Cyfeiriwch at ein canllawiau ar ddefnyddio'r Gymraeg yn eich prosiect i gael rhagor o wybodaeth.

Pwy all wneud cais

Rydym yn derbyn ceisiadau gan:                                                                 

Sefydliadau dielw, awdurdodau lleol, sefydliadau sector cyhoeddus neu berchnogion preifat treftadaeth sydd angen cael gafael ar gymorth ar gyfer ymaddasu a datblygu mwy o wydnwch. Neu, partneriaethau dan arweiniad unrhyw un o'r sefydliadau/perchnogion hyn.

Neu

Sefydliadau neu bartneriaethau sy'n arwain prosiectau sy'n canolbwyntio ar gynhwysiant dan arweiniad a/neu grwpiau amrywiol (fel pobl ifanc, cymunedau lleiafrifoedd ethnig a phobl LHDT+, pobl anabl a phobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is). Mae hyn yn cynnwys sefydliadau sy'n berchen ar dreftadaeth, yn ei rheoli neu'n gofalu, neu sefydliadau sy'n darparu gweithgarwch sy'n ymgysylltu ac yn cysylltu pobl â threftadaeth. Croesewir ceisiadau gan grwpiau cymunedol nad ydynt yn seiliedig ar dreftadaeth ond sy'n gallu darparu gweithgarwch sy'n canolbwyntio ar dreftadaeth ac nad ydynt wedi derbyn grant o'r blaen gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Fel canllaw mae hyn yn cynnwys:

 • elusennau, ymddiriedolaethau a sefydliadau corfforedig elusennol
 • grwpiau cymunedol a gwirfoddol
 • cynghorau cymunedol/plwyfi
 • cwmnïau buddiannau cymunedol
 • sefydliadau ffydd neu eglwysig
 • awdurdodau lleol
 • sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus
 • perchnogion treftadaeth preifat (er enghraifft, unigolion)

Bydd sefydliadau yn flaenoriaeth is ar gyfer cymorth pe bai ganddynt broblemau sylweddol a pharhaus o ran cydnerthedd cyn pandemig COVID-19. Os yw hyn yn berthnasol i'ch sefydliad, rydym yn argymell eich bod yn cael cymorth drwy ein rhaglenni cymorth busnes a datblygu menter.

Perchnogion preifat treftadaeth

Fel perchennog treftadaeth preifat, rhaid i chi ddangos bod budd cyhoeddus eich prosiect yn gorbwyso nag unrhyw enillion preifat.

Partneriaethau 

Ar gyfer prosiectau dros £10,000, dylech ymdrechu i weithio gyda phobl eraill i ddatblygu a chyflawni eich prosiect. Os ydych yn bwriadu gweithio gyda sefydliad arall i gyflawni cyfran sylweddol o'ch prosiect, rydym yn eich cynghori i ffurfioli eich perthynas â chytundeb partneriaeth. Os bydd eich partneriaid prosiect yn darparu nwyddau neu wasanaethau y telir amdanynt drwy ein grant, bydd angen i ni weld eich cytundeb partneriaeth fel rhan o'ch cais..

Os ydych yn gwneud cais ar y cyd, bydd angen i chi benderfynu pa sefydliad fydd yr ymgeisydd arweiniol. Bydd yr ymgeisydd arweiniol yn llenwi'r ffurflen gais ac, os byddwch yn llwyddiannus, yn derbyn y grant ac yn adrodd ar gynnydd. Fel arfer, rydym yn disgwyl i berchennog y dreftadaeth fod yn ymgeisydd arweiniol. Os nad yw perchennog y dreftadaeth yn gwneud y cais, yna gofynnwn iddynt ymrwymo i delerau'r grant.

Eich cyfraniad

Ar gyfer grantiau rhwng £3,000 i £100,000, nid oes arnom angen cyfraniad gennych.

Fodd bynnag, dylech ystyried a allai cyllidwyr, sefydliadau neu bobl eraill gefnogi eich prosiect, naill ai gydag arian parod, neu gyfraniadau nad ydynt yn arian parod. 

Cyfraniadau arian parod

Gallai fod o gronfeydd wrth gefn eich sefydliad ei hun, rhodd gan gymwynaswr, grant gan gyllidwr arall neu gymorth arall a wnaed drwy godi arian (er enghraifft, cyllid torfol).

Cyfraniadau nad ydynt yn arian parod

Dyma beth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich prosiect nad oes rhaid i chi dalu amdano (er enghraifft, llogi ystafell neu offer). Dim ond os ydynt yn gostau prosiect uniongyrchol a allai fod wedi bod yn rhan o gyllideb eich prosiect y gallwn dderbyn cyfraniadau nad ydynt yn arian parod.

Amser gwirfoddoli

Dyma’r amser y mae gwirfoddolwyr yn ei roi i gefnogi'r gwaith o gyflawni eich prosiect. Rydym yn defnyddio cyfradd safonol i gyfrifo gwerth eich amser gwirfoddoli:

 • gwirfoddolwr proffesiynol (er enghraifft, cyfrifeg neu addysgu): £50 yr awr
 • gwirfoddolwr â sgiliau (er enghraifft, arwain taith dywys): £20 yr awr
 • gwirfoddolwr (er enghraifft, gwaith gweinyddol): £10 yr awr

Yr hyn y gallwn ei ariannu

Bydd yr arian yn cefnogi gweithgarwch sy'n:

 • helpu sefydliadau a chymunedau sy'n gweithio gyda threftadaeth i ddechrau adfer ac addasu i'r argyfwng COVID-19 parhaus  

Neu

 • yn cael ei arwain gan a/neu'n ymgysylltu â grwpiau amrywiol sydd fel arfer yn cael eu tangynrychioli mewn treftadaeth, megis pobl ifanc, cymunedau lleiafrifoedd ethnig a phobl LHDT+, pobl anabl a phobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is.

Enghreifftiau o gostau

I'ch helpu i gynllunio eich cais, rydym wedi cynnwys rhai enghreifftiau o'r math o gostau y gallech fod am eu cynnwys. Gallwn dalu unrhyw gost resymol sy'n helpu eich sefydliad i wella a dod yn hyfyw, megis:

 • costau ailagor
 • model busnes, cynllun strategol neu adolygiad llywodraethu
 • adnewyddu cynlluniau busnes, gweithredol neu gynlluniau gweithgareddau
 • cyflwyno ffyrdd newydd o weithio
 • cyngor gan weithwyr proffesiynol, er enghraifft, ar risg, diogelwch, sut i gefnogi eich staff neu ar fodelau busnes newydd
 • cynyddu eich gallu a'ch gweithgareddau digidol
 • profi ac ymgynghori ar weithgareddau newydd a fydd yn helpu eich sefydliad i addasu neu adfer
 • gweithgareddau i alluogi eich sefydliad i gyrraedd ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd drwy ffyrdd digidol
 • gweithgareddau i ddatblygu neu ehangu eich cynulleidfaoedd
 • gweithgareddau sy'n cynnwys grwpiau amrywiol mewn treftadaeth
 • addasiadau a chymorth ar gyfer mynediad a chyfranogiad
 • hyfforddiant sgiliau, gan gynnwys lleoliadau hyfforddi â thâl, yn enwedig i bobl sydd mewn mwy o berygl o gael eu heffeithio'n andwyol gan yr heriau economaidd a achoswyd gan COVID-19 (er enghraifft, pobl ifanc)
 • adennill costau llawn (ar gyfer prosiectau dros £10,000)

Dylai'r rhan fwyaf o'ch costau ymgeisio ymwneud  â gwydnwch neu waith sy'n canolbwyntio ar gynhwysiant..

Canllawiau COVID-19

Fel rhan o'ch cynllunio, bydd angen i chi ystyried rhagdybiaethau am ymbellhau cymdeithasol nad ydynt yn golygu risgiau ariannol sylweddol i'ch sefydliad. Cyfeiriwch at ganllawiau a chyfyngiadau cenedlaethol a lleol ynghylch ymgorffori mesurau iechyd y cyhoedd yn eich rhagdybiaethau. 

Dylai sefydliadau hefyd sicrhau nad ydynt yn cynnig gweithgarwch na ellir ei addasu i leihau risgiau sylweddol os bydd y sefyllfa'n gwaethygu. 

COVID-19 guidance

Yr hyn na allwch wneud cais amdano

 • diffygion gweithredol a chostau brys
 • ad-daliadau benthyciad
 • costau diswyddo
 • costau sy'n gymwys i gael eu cynnwys gan gymorth y Llywodraeth (er enghraifft, ffyrlo)
 • y costau cyflog sy'n weddill i staff ar ffyrlo nad ydynt yn dod o dan Gynllun Cadw Swyddi Coronafeirws y Llywodraeth, neu unrhyw gostau cyflog ychwanegol sy'n uwch na'r cap ar ffyrlo
 • unrhyw beth sy'n mynd yn groes i gyngor y Llywodraeth ar COVID-19
 • TAW adenilladwy
 • costau sy'n gysylltiedig â hyrwyddo achos neu gredoau sefydliadau gwleidyddol neu ffydd
 • costau a gwmpesir eisoes drwy gyllid cymorth brys, er enghraifft, drwy ein Cronfa Argyfwng Treftadaeth, y Gronfa Adfer Diwylliant (Lloegr), Cronfa Adfer Treftadaeth Gogledd Iwerddon, Cronfa Adfer Diwylliant Cymru, Cronfa Adfer a Chydnerthedd (a ddarperir gan Amgueddfeydd Orielau'r Alban), Cronfa Adfer yr Amgylchedd Hanesyddol (a ddarperir gan Historic Environment Scotland).
 • costau cyfalaf gan gynnwys gwaith atgyweirio brys a gweithgareddau cynnal a chadw

Sut i wneud cais

Cyn i chi wneud cais

Noder: Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn defnyddio'r un ffurflenni ar draws amrywiaeth o raglenni a weinyddir gennym, ac mae angen ateb rhai cwestiynau'n wahanol ar gyfer y gronfa hon.

Rhaid i chi ddarllen dogfennau Cwestiynau Cais a Nodiadau Cymorth yn ofalus ar gyfer ceisiadau o £3,000 i £10,000 (LINK)  a £10,000 i £100,000  (LINK) i ddeall pa wybodaeth sydd ei hangen ble. Peidiwch â defnyddio'r eiconau cymorth sydd wedi'u gwreiddio yn y ffurflen ar-lein.

 • £3,000 i £10,000 Cwestiynau Cais a Nodiadau Cymorth (LINK)
 • £10,000 i £100,000 Cwestiynau Cais a Nodiadau Cymorth (LINK)

Gallwch wneud cais am grant pryd bynnag y byddwch yn barod.

Mae cyngor cyn ymgeisio ar gael ar gyfer prosiectau dros £10,000. Os hoffech gael help i ddatblygu eich syniad cyn i chi ddechrau eich cais llawn, gallwch gyflwyno ffurflen ymholiad prosiect. Sicrhewch fod cynigion eich prosiect yn mynd i'r afael â'r canlyniad cynhwysiant gorfodol.

Dylai prosiectau o dan £10,000 fynd yn syth i gais llawn. Os byddwch yn cyflwyno ffurflen ymholiad prosiect ar gyfer prosiect o dan £10,000, ni fyddwch yn derbyn ymateb. Mae copi o'r ffurflen i'w gweld ar ein gwefan.

Rhaid i'ch prosiect:

 • ystyried gofynion penodol y cyllid hwn
 • ddim yn dechrau cyn i ni roi gwybod i chi am y penderfyniad ar eich cais am gyllid (bydd amseru'r hysbysiad yn dibynnu ar pryd rydych chi'n gwneud cais a faint rydych chi'n gwneud cais amdano)
 • cael cynllun clir, gyda dechrau, canol a diwedd diffiniedig (os yn llwyddiannus, byddwn yn disgwyl i'ch prosiect ddechrau o fewn tri mis i'r penderfyniad) i

I gael cymorth technegol, neu gymorth gyda hygyrchedd, cysylltwch â'n tîm gwasanaeth cwsmeriaid drwy e-bost: enquire@heritagefund.org.uk

 

Canlyniadau’r prosiect

Ein canlyniadau

Mae'r cyllid yma wedi'i gynllunio i ganolbwyntio ar eich gwydnwch sefydliadol neu ar brosiectau sy'n sicrhau cynhwysiant mewn treftadaeth. Rhaid cyflawni'r canlyniad gorfodol ym mhob prosiect:

 • bydd ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth (gorfodol)
 • bydd y sefydliad a ariennir yn fwy gwydn

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae'r canlyniadau hyn yn ei olygu a'r hyn rydym yn chwilio amdano, cyfeiriwch at y dogfennau Cwestiynau Cais a Nodiadau Cymorth [LINK] Mae rhagor o wybodaeth am gynhwysiant a gwydnwch sefydliadol ar gael ar ein gwefan hefyd.

Effaith amgylcheddol

Disgwyliwn i ymgeiswyr ystyried pa gamau y gallant eu cymryd i greu effeithiau amgylcheddol cadarnhaol a lleihau effeithiau amgylcheddol negyddol drwy eu prosiect. Dylai'r mesurau a weithredwch fod yn briodol ar gyfer maint eich prosiect.

Rydym yn darparu canllawiau ar gynaliadwyedd amgylcheddol ar ein gwefan.

Sut y byddwn yn asesu ceisiadau

Wrth asesu eich cais, byddwn yn ystyried a ydych yn bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer y gronfa. Os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hanfodol, ni fyddwn yn asesu eich cais ymhellach.

Byddwn hefyd yn ystyried a yw eich cynlluniau a'ch lefel risg yn gymesur â swm y cyllid yr ydych yn gwneud cais amdano.

Meini Prawf Hanfodol

Dim ond os gallwch fodloni'r holl feini prawf hanfodol y dylech wneud cais am y cyllid yma. I wneud cais, rhaid i chi fod angen cyllid i:

 • Cefnogi gweithgarwch a fydd yn eich helpu i addasu ac adfer yn yr argyfwng COVID-19 parhaus. Gallai'r gwaith hwn gynnwys adolygu modelau a chynlluniau busnes presennol, datblygu dulliau newydd o agor i'r cyhoedd yn ystod ymbellhau cymdeithasol, a datblygu ffyrdd newydd, creadigol a mwy gwydn o weithio, gan sicrhau bod eich sefydliad mewn sefyllfa dda i ymgysylltu ag ystod ehangach o bobl â threftadaeth yn y dyfodol

Neu

 • Darparu gweithgarwch sy'n canolbwyntio ar gynhwysiant dan arweiniad a/neu ymgysylltu â grwpiau amrywiol sydd fel arfer yn cael eu tangynrychioli mewn treftadaeth (er enghraifft, pobl ifanc, cymunedau lleiafrifoedd ethnig a phobl LHDT+, pobl anabl a phobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is). Cyfeiriwch at ein canllawiau cynhwysiant i gael rhagor o wybodaeth.

Rhaid i chi hefyd:

 • allu dangos y bydd eich gweithgaredd a ariennir gennym yn cyflawni ein canlyniad cynhwysiant
 • Perchennog, rheolwr neu gynrychiolydd treftadaeth, neu gallwch ddangos y gallwch gyflwyno gweithgaredd sy'n ymgysylltu ac yn cysylltu pobl â threftadaeth. Croesewir ceisiadau gan grwpiau cymunedol nad ydynt yn seiliedig ar dreftadaeth ond sy'n gallu darparu gweithgarwch sy'n canolbwyntio ar dreftadaeth ac nad ydynt wedi derbyn grant o'r blaen gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.
 • Mae angeni sefydliad dielw, awdurdod lleol, sefydliad sector cyhoeddus neu berchennog preifat treftadaeth gael cymorth i ymaddasu. Neu, partneriaeth dan arweiniad unrhyw un o'r sefydliadau/perchnogion hyn.

Rhaid i chi fodloni'r holl feini prawf hanfodol uchod i wneud cais am gyllid. Dylai'r rhan fwyaf o'ch costau ymgeisio ymwneud â gwydnwch neu waith sy'n canolbwyntio ar gynhwysiant.

Meini prawf blaenoriaeth

Os oes gennym nifer fawr o geisiadau sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol uchod, byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau gan sefydliadau sydd:

 • Heb dderbyn cyllid drwy ein Cronfa Argyfwng Treftadaeth na'r cronfeydd adfer diwylliannol ac argyfwng a  ddosbarthwyd gan lywodraethau'r DU, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon: Cronfa Adfer Diwylliant (Lloegr), Cronfa Adfer Treftadaeth Gogledd Iwerddon, Cronfa Adfer Diwylliant Cymru, Cronfa Adfer a Chydnerthedd (a ddarperir gan Amgueddfeydd Orielau'r Alban), Cronfa Adfer yr Amgylchedd Hanesyddol (a ddarperir gan Historic Environment Scotland).
 • yn gweithio o fewn un neu fwy o'r 13 Maes Ffocws a nodwyd gennym yn ein Fframwaith Ariannu Strategol
 • yn cyflawni'r rhan fwyaf o weithgarwch y prosiect dros y flwyddyn nesaf (hyd at ddiwedd 2021) i fynd i'r afael ag effeithiau COVID-19

Os gellid cefnogi eich gweithgareddau arfaethedig drwy'r cronfeydd adfer presennol sy'n cael eu cynnig gan y DU a'u bod wedi esblygu, byddwn yn disgwyl ichi wneud cais i'r cronfeydd hynny a byddwch yn flaenoriaeth isel ar gyfer y cyllid yma.

Cydbwyso meini prawf

Ar ôl i'r meini prawf blaenoriaeth gael eu cymhwyso, bydd ein penderfynwyr yn defnyddio'r meini prawf canlynol i gydbwyso'r buddsoddiad a gwahaniaethu rhwng ceisiadau y gellir eu hariannu:

 • Byddwn yn blaenoriaethu lle mae ceisiadau'n dod o ardaloedd o'r DU a gafodd lai o Gronfa Argyfwng Treftadaeth a chronfeydd brys adfer diwylliant y DU a llywodraeth ddatganoledig.

Dogfennau ategol

Cyfeiriwch at Gwestiynau'r Cais a'r Nodiadau Cymorth i gael rhagor o wybodaeth am wybodaeth ategol sy'n ofynnol ar gyfer ceisiadau o £3,000 i £10,000 (LINK) a £10,000 i £100,000 o geisiadau.

Sicrhewch fod eich dogfennau ategol gorfodol yn barod gan nad yw eich cais wedi'i gwblhau hebddynt ac ni ellir asesu eich cais.

Dogfennau cefnogi ceisiadau £3,000 to i £10,000

Dogfennau gorfodol:

 • dogfennau llywodraethu (er enghraifft, cyfansoddiad)
 • eich cyfrifon ariannol diweddaraf
 • Dogfen Word un ochr o A4 yn unig (lle ychwanegol ar gyfer Cais Cwestiwn 1b: Disgrifiwch eich prosiect)

Dogfennau cefnogi ceisiadau £10,000 to i £100,000

Dogfennau gorfodol:

 • dogfennau llywodraethu (er enghraifft, cyfansoddiad)
 • eich cyfrifon ariannol diweddaraf
 • Cynllun Prosiect
 • Dogfen Word 1 ochr A4 yn unig (lle ychwanegol ar gyfer Cais Cwestiwn 1b: Disgrifiwch eich prosiect)

Dogfennau dewisol os yw'n berthnasol i'ch prosiect:

 • cytundebau partneriaeth
 • disgrifiadau swydd
 • briffiau ar gyfer gwaith a gomisiynir yn fewnol neu'n allanol
 • cyfrifiadau o adennill costau llawn

Os nad yw'r dogfennau hyn gyda'ch cais, byddwn mewn cysylltiad â chi a bydd angen i chi eu darparu o fewn pum diwrnod gwaith.

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno'ch cais

Unwaith y byddwch yn cyflwyno'ch cais ar-lein, byddwn yn gwirio bod popeth yn ei le a byddwn mewn cysylltiad i roi gwybod i chi pryd y gallwch ddisgwyl penderfyniad.

Byddwn yn gwirio bod eich sefydliad a'ch cais yn bodloni'r meini prawf a amlinellir uchod. Os nad yw eich cais yn bodloni'r meini prawf, ni fyddwn yn gallu asesu eich cais a byddwn yn rhoi gwybod i chi am hyn.

Os yw eich cais yn bodloni'r meini prawf, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir yn eich cais a dogfennau ategol i asesu eich cais.

Byddwn yn asesu eich cais ymhen wyth wythnos.. Y bydd ein cynigion wedyn yn cael eu trafod yn y cyfarfod penderfynu nesaf.

Bydd y cyfarfod penderfynu cyntaf ganol mis Ionawr a bydd y cyfarfod penderfynu terfynol yn ystod y cam yma cyn diwedd mis Chwefror.

Fel sefydliad sy'n rhoi arian cyhoeddus, rydym yn cynnal rhai gwiriadau ar y wybodaeth a roddwch i ni pan fyddwch yn gwneud cais (er enghraifft, efallai y byddwn yn gwirio ein hanes gyda ni neu'n cynnal gwiriadau hunaniaeth neu dwyll).

Mae ein proses ymgeisio yn gystadleuol, ac ni allwn ariannu pob cais o ansawdd da a gawn.

Newidiadau i'r canllawiau hyn

Rydym wedi datblygu'r rhaglen ariannu hon yn gyflym iawn er mwyn ymateb i anghenion uniongyrchol y sector treftadaeth. Byddwn yn parhau i adolygu ein prosesau i sicrhau ein bod yn gallu darparu cymorth lle mae ei angen.

Rydym yn cadw'r hawl i wneud unrhyw newidiadau sydd eu hangen i'r canllawiau hyn..  Byddwn yn cyfleu unrhyw newidiadau cyn gynted â phosibl drwy'r dudalen we hon.

Dogfennau i'ch helpu i wneud cais

Grantiau o £3,000 i £10,000

Grantiau o £10,000 i £100,000

Canllawiau ychwanegol

 

Canllawiau Arfer Da

Canlyniadau

Canllawiau Digidol

Mae canllawiau ar gyfer pob prosiect i'w gweld ar ein gwefan.

Mae gennym ofynion sy'n berthnasol i unrhyw 'allbynnau digidol' prosiect sydd wedi'u cynllunio i roi mynediad i dreftadaeth a/neu i helpu pobl i ymgysylltu â threftadaeth a dysgu amdani. Er enghraifft, ffotograffau, testun, meddalwedd, cynnwys gwe ac apiau, cronfeydd data, modelau 3D, recordiadau sain a fideo.

Nid yw eitemau a grëwyd wrth reoli'r prosiect, er enghraifft negeseuon e-bost rhwng aelodau'r tîm a chofnodion cyfarfodydd, wedi'u cynnwys yn y gofyniad.

Os byddwch yn derbyn grant rhwng £3,000 a £100,000, rhaid i bob allbwn digidol fod:

 • 'ar gael' (mae'r allbynnau ar gael am ddim ar-lein a gallwch roi mynediad i'r ffeiliau digidol ar alw) am bum mlynedd o ddyddiad cwblhau'r prosiect
  • os bydd yr ymgeisydd arweiniol yn berchennog preifat ar dreftadaeth, bydd telerau'r grant yn para deng mlynedd o Ddyddiad Cwblhau'r Prosiect
 • 'gellir ei defnyddio' (mae'r allbynnau'n gweithredu fel y bwriadwyd ac yn cael eu diweddaru'n ddiweddaraf)
 • 'agored' (mae allbynnau digidol wedi'u trwyddedu i'w defnyddio gan eraill o dan drwydded 'Priodoleddau 4.0 Rhyngwladol (CC-BY4.0), ac eithrio cod a metadata, y dylid eu rhyddhau o dan Drwydded Parth Cyhoeddus oni bai ein bod wedi cytuno fel arall)
 • Rhaid i bob prosiect anelu at fod mor hygyrch â phosibl. Bydd angen i brosiectau dros £10,000 fodloni o leiaf safon hygyrchedd Sengl A W3C.

Cymorth Gwladwriaethol 

Mae Cymorth Gwladwriaethol yn derm Cymunedol Ewropeaidd sy'n disgrifio mathau o gymorth (ariannol fel arfer) gan gorff cyhoeddus a roddir i ymgymeriadau yn ôl disgresiwn gyda'r potensial i ystumio cystadleuaeth ac effeithio ar fasnach rhwng aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd.

Mae rheolau Cymorth Gwladwriaethol yn atal cystadleuaeth ormodol rhag codi pan fydd gan sefydliadau fantais economaidd sylweddol drwy gael y cyfan neu rywfaint o arian yn cael ei ddarparu o adnoddau'r wladwriaeth er anfantais i sefydliadau eraill na allant ond defnyddio eu cyllid preifat eu hunain.

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn ariannwr cyhoeddus ac mae ein grantiau'n ddarostyngedig i reolau Cymorth Gwladwriaethol. Pe byddai gennym grant y canfuwyd wedyn ei fod yn torri rheolau Cymorth Gwladwriaethol, byddai'n ofynnol i ni adennill yr arian hwnnw oddi wrth y grantî.

Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw prosiectau a gefnogir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn Gymorth Gwladwriaethol oherwydd eu bod:

 • nad ydynt yn cael eu hystyried yn weithgarwch economaidd
 • yn cael eu hystyried yn rhai nad ydynt yn ddewisol gan mai'r prif fuddiolwr yw'r cyhoedd
 • na fyddai'n cael effaith fesuradwy ar fasnach o fewn yr UE

Ystyrir bod y prosiectau hyn yn "ddim cymorth" gan eu bod yn dod o dan yr Hysbysiad ar y Syniad o Gymorth Gwladwriaethol (NoSA).

Fel arfer, ystyrir bod grantiau Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol tuag at brosiectau caffael tir a threftadaeth naturiol yn "ddim cymorth" gan mai eu prif amcan yw gwarchod a/neu adfer tirweddau, cynefinoedd a rhywogaethau er budd bioamrywiaeth.

Mewn rhai achosion, lle mae prosiectau ar raddfa sylweddol fawr, economaidd eu natur ac felly gallent ddenu her fasnachol, mae Erthygl 53 o Reoliad Eithrio Bloc Cyffredinol 2014 (CE) Rhif 651/2014 (GBER) yn caniatáu cymorth tuag at gostau cyfalaf prosiect diwylliannol neu dreftadaeth am hyd at €100m a chostau gweithredu o hyd at €50m yn amodol ar arddangos bylchau cyllid addas ym mhob achos. Gellir cefnogi'r prosiectau hyn o dan eithriad bloc.

Cyfrifoldeb ymgeisydd yw gwirio a oes angen cliriad Cymorth Gwladwriaethol. Dylai ymgeiswyr ofyn am gyngor cyfreithiol annibynnol os nad ydynt yn siŵr a fydd angen clirio prosiect.

I gael rhagor o wybodaeth am Gymorth Gwladwriaethol ewch i: www.gov.uk/guidance/state-aid