Cwestiynau Cyffredin Cronfa Argyfwng Treftadaeth

Illustration of speech bubbles, one with a question mark
Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi llunio cronfa gwerth £50miliwn i gefnogi'r sector treftadaeth fel ymateb ar unwaith i'r achosion o coronafeirws (COVID-19).

Rydym wedi creu'r rhestr yma o gwestiynau cyffredin i helpu sefydliadau i ddeall a chwblhau cais am Gronfa Argyfwng Treftadaeth. Gweler hefyd y canllawiau ymgeisio llawn.

Diweddarwyd ddiwethaf: 15 May 2020

 

Cwestiynau Cyffredin y Gronfa Argyfwng Treftadaeth

 

Ar gyfer pwy mae'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth?

Fel dosbarthwr i'r Loteri Genedlaethol, rydym yn blaenoriaethu cyllid ar frys yn y sector treftadaeth. Rydym am ddiogelu asedau treftadaeth a sefydliadau yr ydym wedi buddsoddi ynddynt o'r blaen er mwyn sicrhau nad ydynt yn cael eu colli i'r cyhoedd.

I wneud cais am y Gronfa Argyfwng Treftadaeth, rhaid i chi fod yn:

 • sefydliad nid-er-elw
 • derbynnydd presennol neu flaenorol o grant yn uniongyrchol gennym
 • perchennog, rheolwr neu gynrychiolydd treftadaeth, neu sydd â hanes o ddangos tystiolaeth o gyflawni gweithgarwch treftadaeth cyfranogol

Mae'n rhaid i chi fodloni'r tri maen prawf  uchod i wneud cais am arian drwy'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth. Os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth arall wrth i ni ddatblygu ein cymorth a'n mentrau strategol tymor hwy.

Pryd fydda i'n gallu gwneud cais?

Bydd y Gronfa Argyfwng Treftadaeth yn agored i geisiadau o 15 Ebrill 2020 tan 30 Mehefin 2020.

Os na fydd sefydliadau'n gwneud cais ar unwaith, a oes perygl y byddant yn colli’r cyfle oherwydd bod y £50m cyfan eisoes wedi'i ddyrannu?

Na. Mae'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth ar agor tan fis Mehefin a bydd cyllid yn cael ei ddyrannu dros y cyfnod.

Rydym yn annog sefydliadau i beidio â rhuthro eu ceisiadau. Rydym yn eu cynghori i ddarllen y canllawiau ymgeisio yn ofalus a sicrhau eu bod yn gofyn am y cymorth cywir drwy'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth.

Pam yr ydych yn cau'r Gronfa ym mis Mehefin? Efallai y bydd yn cymryd rhagor o amser i rai sefydliadau ymgeisio am nad ydynt yn cael asesiad llawn o'r effaith.

Y Gronfa Argyfwng Treftadaeth yw'r rhan gyntaf o becyn ehangach o gymorth i'r sector treftadaeth. Ei nod yw darparu cyllid ar unwaith i sefydlogi gweithrediadau a rheoli risgiau na ellir eu rhagweld.

Beth sy'n digwydd os na fyddwn yn llwyddiannus?

Os cewch eich gwrthod byddwn yn rhoi gwybod i chi. Ni fyddwch yn gallu cyflwyno cais arall.

Nid yw'r canllawiau'n gofyn i sefydliadau gyfrifo'u costau drwy adennill costau'n llawn.

Ni fyddwn yn gofyn am wybodaeth am adennill costau llawn (FCR) fel rhan o'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth. Ni fyddwn yn gwneud unrhyw gyllid drwy fodel adennill costau llawn (FCR), dim ond drwy gyfraniadau uniongyrchol i staff a chostau cynnal prosiect.

A wnewch chi ariannu'r colledion a wnaed cyn inni wneud ein cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth?

Na. Os byddwch yn cronni costau rhwng cyflwyno'ch cais a'n penderfyniad i ddyfarnu arian, byddwn yn ymdrin â'r cyfnod hwnnw.

Ni fyddwn yn ariannu unrhyw gostau sy'n codi o'r amser cyn i chi gyflwyno'ch cais.

A fydd y grant llawn yn cael ei dalu ymlaen llaw?

Bydd. Grantiau argyfwng yw'r rhain a byddwn yn eu talu cyn gynted â phosibl.

A fydd sefydliadau sydd â chronfeydd wrth gefn anghyfyngedig mawr yn gallu gwneud cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth?

Byddem yn disgwyl i sefydliadau ddefnyddio eu cronfeydd wrth gefn anghyfyngedig i'w helpu drwy'r anawsterau presennol. Drwy gronfeydd wrth gefn mawr anghyfyngedig, rydym yn golygu'r sefydliadau hynny sydd â chronfeydd wrth gefn i gefnogi o leiaf chwe mis o weithrediadau. Mae'r canllawiau ar gyfer y Gronfa Argyfwng Treftadaeth yn nodi pwy all wneud cais a sut y byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau.

A all mannau addoli ymgeisio i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth?

Gall addoldai wneud cais i'r gronfa am gostau argyfwng sy'n gysylltiedig â diogelu eu treftadaeth. Mae angen iddynt ystyried a ellir cefnogi eu prosiect drwy gronfeydd brys eraill cyn cyflwyno cais i ni.

Ar gyfer ymgeiswyr Eglwys Lloegr, dylai plwyfi gysylltu â'u hesgobaeth i archwilio unrhyw gymorth a allai fod ar gael, cyn gwneud cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth.

Mae fy Amgueddfa yn rhan o Gynllun Portffolio Cenedlaethol Cyngor Celfyddydau Lloegr (ACE). A allwn wneud cais i ACE a'ch cyllid argyfwng?

Rydym ni a ACE yn credu y byddai'n well i'r rhan fwyaf o Sefydliadau Portffolio Cenedlaethol Amgueddfeydd (NPO) sydd angen cymorth i wneud cais i gronfa frys Cyngor y Celfyddydau yn hytrach nag i'n Cronfa Argyfwng Treftadaeth, gan y byddant yn derbyn arian refeniw gan Gyngor y Celfyddydau. Os byddwch yn gwneud cais i'r ddau ohonom, rhaid i chi nodi yn eich cais eich bod wedi gwneud hynny (neu eich bod yn bwriadu gwneud hynny), ond dim ond gan un cyllidwr y dylech dderbyn arian.

Sut y gwneir penderfyniadau ariannu?

Bydd panel yn cynnwys aelodau o'n huwch dîm rheoli yn cwrdd bob pythefnos i wneud penderfyniadau.

Bydd hyn yn cynnwys cynrychiolwyr o'r pedair gwlad. Byddwn yn sicrhau bod prosiectau ledled y DU sydd â'r angen mwyaf yn gallu cael gafael ar gyllid. Byddwn yn monitro lledaeniad cyllid (e.e. daearyddiaeth a sector) er mwyn sicrhau bod pob rhan o'r DU a phob math o dreftadaeth yn elwa.

Os ydych yn blaenoriaethu mathau penodol o dreftadaeth, a oes unrhyw ddiben yn berthnasol?

Oes. Mae rhaglen y Gronfa Argyfwng Treftadaeth yn canolbwyntio ar gefnogi'r holl dreftadaeth drwy gyfnod argyfwng coronafeirws (COVID-19). Darllenwch y canllawiau i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y gallwn ei gefnogi.

Dydw i ddim wedi derbyn cyllid gennych yn y gorffennol. A oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i helpu?

Rydym yn gweithio ar ddarparu cymorth a chyngor i helpu sefydliadau i wella eu gwydnwch a chynyddu eu sgiliau digidol.

Bydd y rhain ar gael i'n grantïon presennol a'r sector treftadaeth ehangach, gan gynnwys y rhai nad ydynt yn derbyn grantiau. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael maes o law.

Mae ffynonellau cyllid eraill sydd ar gael wedi'u rhestru ar ein gwefan.

Pam nad ydych yn defnyddio'r system ymgeisio arferol – mae ein holl fanylion sefydliad eisoes ar gael?

Mae'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth wedi'i chynllunio i ymateb yn uniongyrchol i argyfwng coronafeirws (COVID-19) ac i sicrhau y gallwn gael cyllid yn gyflym i'r rhai sydd â'r angen mwyaf. Rydym yn gofyn gwahanol gwestiynau ac yn cynnal y broses mewn ffordd wahanol i ymateb i anghenion y sector.

Pam na allwn ni gadw'r ffurflen a dod yn ôl?

Nid yw meddalwedd y ffurflen yn caniatáu hyn am resymau data a phreifatrwydd. Yn fwriadol, rydym wedi cadw'r ffurflen gais yn fyr a chryno fel bod modd cwblhau'r cyfan ar yr un pryd.

Rydym yn argymell eich bod yn darllen y canllawiau yn ofalus ac yn paratoi eich atebion cyn dechrau llenwi'r ffurflen.

Mae hyn yn ymddangos yn fwy o waith na chais arferol?

Ni ddylai fod. Mae'r ffurflen gais a'r broses wedi'u llunio i ganolbwyntio ar y cwestiynau a'r wybodaeth allweddol sydd eu hangen arnom i wneud penderfyniadau fel y gallwn gefnogi sefydliadau yn ystod y cyfnod yma o argyfwng.

Sut y byddwn yn gwybod bod ein cais wedi eich cyrraedd?

Byddwn yn anfon ymateb e-bost atoch pan fydd wedi dod i law. Cofiwch wirio eich holl flychau, gan gynnwys eich mewnflwch sbam.

Os nad ydych wedi clywed oddi wrthym o fewn tri diwrnod gwaith o gyflwyno'ch cais, cysylltwch â ni.

A allwch anfon copi o'n cais drwy e-bost atom?

Nid ydym yn gallu gwneud hyn felly mae'n bwysig eich bod yn cadw copi o'r wybodaeth yr ydych yn bwriadu ei chyflwyno yn eich cais.

Ni allwn gofio ein cyfeirnod grant blaenorol (neu ni allwn gael gafael arno am ein bod yn gweithio gartref)?

Ni allwch fwrw ymlaen â chais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth heb y rhif yma. Bydd y cyfeirnod wedi'i gynnwys ar bob gohebiaeth gyda'ch sefydliad am eich grant(iau) blaenorol a bydd y wybodaeth hon yn dal i fod ar gael drwy'r porth ymgeisio. Gallwch fewngofnodi i'r porth ymgeisio drwy unrhyw gyfrifiadur cyn belled â bod gennych eich manylion mewngofnodi.

Fel dewis olaf, gallwch gysylltu â'ch swyddfa leol a gofyn am gyfeirnod eich grant.

Ni chawsom unrhyw negeseuon e-bost ar ôl i ni gyflwyno ein ffurflen (neu ein dogfennau ategol)?

Gwiriwch eich mewnflwch sbam os gwelwch yn dda. Os nad ydych wedi clywed oddi wrthym o fewn tridiau o gyflwyno'ch cais, cysylltwch â ni.

Allwn ni ddim cael gafael ar negeseuon e-bost gwaith oherwydd ein bod yn gweithio o gartref, beth ydym ni'n ei wneud?

Gallwch ddefnyddio e-bost di-waith ar gyfer y ffurflen gais yma.

Allwn ni ddim cael gafael ar adroddiadau ariannol gan ein bod ni'n gweithio gartref, beth rydyn ni'n ei wneud?

Bydd angen i chi gael y wybodaeth hon neu ni allwch fwrw ymlaen â chais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth . Mae angen gwybodaeth ariannol gyfredol arnoch i allu llenwi'r ffurflen gais a'r deunyddiau ategol.

Pryd fyddwn ni'n clywed ein llwyddiannus neu’n aflwyddiannus?

Unwaith y bydd gennym gais cyflawn (ffurflen a gwybodaeth ategol) byddwn yn anfon eich cais am asesiad. Byddwn yn gwneud penderfyniad ar eich cais o fewn pythefnos i bedair wythnos.

Mae ein grant blaenorol yn hŷn na 10 mlynedd, a allwn ni wneud cais o hyd?

Gallwch wneud cais ond yr ydym yn disgwyl llawer o alw am y math yma o gyllid a bydd y sefydliadau a gwblhaodd eu prosiect diwethaf o dan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol dros 10 mlynedd yn ôl yn llai o flaenoriaeth o ran cael cymorth.

A all elusennau treftadaeth mawr ledled y DU wneud cais?

Gall, ond mae'r sefydliadau hyn yn llai o flaenoriaeth o ran cael cymorth drwy'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth . Mae'n annhebygol y bydd grant rhwng £3,000 a £50,000 yn ddigon i gefnogi sefydliad mawr drwy'r argyfwng presennol.

Rydym yn gweithio gyda llywodraethau a chyllidwyr eraill i ystyried pa gymorth arall allai fod ar gael lle na fydd ein cyllid yn ddigon i fynd i'r afael â'r heriau a wynebir.

Rydych yn dweud bod y sefydliad sydd â materion cydnerthu sylweddol a pharhaus cyn argyfwng COVID-19 yn flaenoriaeth is ar gyfer cymorth drwy'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth. Sut yr ydych yn diffinio'r materion gwydn hyn?

Edrychir ar y rhain ar sail pob achos yn unigol. Rydym yn gofyn i sefydliadau gyflwyno gwybodaeth ariannol fel rhan o'u cais. Os yw'n amlwg nad yw'r sefyllfa ariannol wedi codi oherwydd yr argyfwng presennol yna mae'n annhebygol y bydd eich cais yn flaenoriaeth ar gyfer cymorth.

Rydym yn argymell bod sefydliadau sydd â grantiau eisoes yn siarad â'u rheolwyr buddsoddi/uwch reolwyr buddsoddi i drafod eu sefyllfaoedd.

Mae gan ein sefydliad nifer o asedau treftadaeth sydd i gyd dan yr un enw cofrestru a Threfniadaeth elusennol. A allwn wneud mwy nag un cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth?

Na. Rydym yn disgwyl i sefydliadau wneud un cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth . Mae’r  Gronfa wedi’i chreu i helpu sefydliadau i sefydlogi eu gweithrediadau a rheoli risgiau na ellir eu rhagweld. Gall y cyllid dalu am gostau anochel na fyddwch fel arall yn gallu eu talu am hyd at bedwar mis.

Dim ond am gostau hanfodol y dylech wneud cais i ni, ond gall y rhain fod yn cynnwys costau ar draws nifer o safleoedd/asedau treftadaeth.

A ellir defnyddio'r arian yma fel cyllid refeniw?

Gellir. Rydym yn rhoi mynediad i sefydliadau i gyllid ar gyfer costau gweithredol.

Mae'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth yn gyllid tymor byr i gefnogi'r camau gweithredu sydd eu hangen ar unwaith i sefydlogi gweithrediadau a rheoli risgiau na ellir eu rhagweld.

Gall y cyllid dalu am gostau anochel na fyddwch fel arall yn gallu eu talu am hyd at bedwar mis.

Dim ond am gostau hanfodol y dylech chi wneud cais i ni.

Mae hyn yn cymryd gormod o amser, rydym mewn argyfwng?

Rydym yn atebol am yr arian yr ydym yn ei roi, hyd yn oed mewn argyfwng ac felly mae angen inni gael proses i sicrhau ein bod yn dyfarnu'r cyllid yma mewn modd teg ac agored. Rydym yn gwneud penderfyniadau mewn pythefnos i bedair wythnos a ddylai fod yn ddigon i helpu'r rhan fwyaf o sefydliadau.

Gallwch gyflymu'r broses drwy sicrhau bod eich cais yn gyflawn a bod eich dogfennau ategol yn cael eu cyflwyno cyn gynted â phosibl.

A all y Gronfa Argyfwng Treftadaeth gefnogi costau digidol?

Gall y Gronfa Argyfwng Treftadaeth gael ei defnyddio i gefnogi offer TG hanfodol a chostau cysylltedd i gefnogi gweithio o'r cartref a gweithgarwch sy'n ymwneud â'r cyhoedd.

Er enghraifft, os nad yw'r sefydliad yn berchen ar unrhyw gyfarpar TG a/neu os nad oes gan aelodau o staff fynediad at fand eang, gellir cynnwys costau gliniaduron a chynlluniau data mewn ceisiadau am gymorth. Dim ond costau hanfodol y dylid eu cyflwyno yma, a dylai unrhyw gostau cyfarpar fod mor gystadleuol â phosibl.

Ystyr 'wynebu'r cyhoedd' yw gweithgareddau sy'n galluogi'r sefydliad i roi gwybodaeth amdano'i hun ar-lein a rhyngweithio â'i gymuned. Er enghraifft, anfon cylchlythyrau e-bost, diweddaru gwefan neu flog, postio gwybodaeth i safleoedd cyfryngau cymdeithasol, neu gymryd rhan mewn galwadau fideo-gynadledda.

Mae ein Menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth  yn helpu sefydliadau i ddatblygu eu hymarfer digidol yn ystod yr argyfwng presennol a thu hwnt.

A yw'r Fenter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth ar wahân i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth, ac a fyddwch yn parhau i gymryd ceisiadau agored am y gronfa honno? Ac a allwn ni wneud cais i'r ddwy gronfa?

Mae'r Fenter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth yn rhan annibynnol o'n hymateb i sefyllfa coronafeirws (COVID-19). Mae ar wahân i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth. Nid oes rhaglen grant agored yn gysylltiedig â'r fenter ddigidol ar hyn o bryd. Y Gronfa Argyfwng Treftadaeth  yw ein hunig raglen agored.

Mae Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth yn darparu cymorth sgiliau digidol, yn enwedig hyfforddiant ac adnoddau. Mae cyfleoedd yn agored i bob sefydliad treftadaeth, p'un a ydynt wedi cael eu hariannu gennym ni o'r blaen ai peidio. Mae'r fenter wedi'i chynllunio i helpu i gael sefydliadau ar-lein drwy ddatblygu sgiliau a fydd yn eu cefnogi y tu hwnt i'r argyfwng presennol ac i'r dyfodol.

Os caiff cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth ei wrthod, a allwn apelio neu ailymgeisio gyda phrosiect wedi'i ddiwygio?

Na. Nid oes darpariaeth ar gyfer apelio neu ailgeisiadau.

A allaf wneud cwyn ynghylch sut yr ydych wedi ymdrin â'r cais ar gyfer y Gronfa Argyfwng Treftadaeth a sut mae gwneud hyn?

Deallwn y byddwch yn siomedig gyda'r penderfyniad. Gallwch wneud cwyn ynglŷn â sut rydym wedi delio â'ch cais ar ôl iddo gael ei asesu gan y panel penderfynu ond dim ond os bydd yn gallu ystyried ac ymchwilio i'r gŵyn:

 • Ni wnaethom ddilyn y gweithdrefnau cyhoeddedig ar gyfer asesu eich cais
 • Gallwch ddangos ein bod wedi camddeall rhan sylweddol o'ch cais
 • Gallwch ddangos nad oeddem wedi cymryd sylw o wybodaeth berthnasol

Rhaid gwneud cwyn yn ysgrifenedig drwy e-bostio enquire@heritagefund.org.uk o fewn 10 diwrnod gwaith o dderbyn eich penderfyniad ar y cais.

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi gyflwyno cwyn yn ymwneud â sut yr ydych wedi ymdrin â'm cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth?

Ein nod yw cydnabod eich cwyn o fewn tri diwrnod gwaith. Bydd panel cwynion yn adolygu eich cwyn, sy'n annibynnol ar banel penderfyniadau'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth.

Ein nod yw cyfathrebu penderfyniad o fewn 15 diwrnod gwaith o'r pryd y gwnaethoch gyflwyno'ch cwyn. Proses un cam yw hon ac nid oes hawl i adolygu'r ymateb hwn. Os caiff eich cwyn ei chadarnhau, bydd eich cais yn cael ei ailgyflwyno i'w asesu.

Sut ydw i'n cael gwybod mwy am drefn gwyno'r Gronfa Argyfwng T reftadaeth?

Cysylltwch â'n tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar 020 7591 6044 neu e-bostiwch enquire@heritagefund.org.uk.

Rwyf wedi cael grant gan y Gronfa Argyfwng Treftadaeth ac mae'n llai na'r hyn y gofynnais amdano. Alla i apelio?

Deallwn y byddwch yn siomedig gyda'r penderfyniad. Nid oes darpariaeth ar gyfer apelio nac ail-ymgeisio.

Nid wyf yn bodloni meini prawf cymhwysedd y Gronfa Argyfwng Treftadaeth. A allaf wneud cwyn am hyn?

Na. Deallwn y byddwch yn siomedig nad ydych yn gallu gwneud cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth. Efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth arall wrth i ni ddatblygu ein cymorth strategol a mentrau eraill yn y tymor hwy. Edrychwch ar ein gwefan i gael diweddariadau.

Er mwyn eich cynorthwyo, rydym wedi rhestru rhywfaint o gymorth arall ar ein gwefan a allai fod yn berthnasol i chi a'ch sefydliad a byddwn yn diweddaru hyn gyda rhagor o wybodaeth wrth iddo ddod i law.

 

Cwestiynau cyffredin ar gyfer ail elfen y Gronfa Argyfwng Treftadaeth: £50,000-£250,000

 

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng dwy elfen y Gronfa Argyfwng Treftadaeth?

Mae'r ddau ran y Gronfa Argyfwng Treftadaeth yn helpu sefydliadau i fynd i'r afael â risgiau uniongyrchol, dod yn fwy sefydlog a gweithio tuag at adferiad tymor hwy. Mae'r canllawiau yn nodi'r gofynion ar gyfer y ddwy elfen o'r cyllid.

Mae'r cyllid £50,000-£250,000 yn blaenoriaethu cefnogaeth i dreftadaeth sydd mewn perygl oherwydd coronafeirws (COVID-19) ac i sefydliadau sydd wedi derbyn cyllid sylweddol gennym yn y gorffennol, ac sy'n gallu dangos hanes profedig a photensial yn y dyfodol i gyflawni'n gryf ar y canlyniadau a gyhoeddwyd gennym ar gyfer cynhwysiant, llesiant a'r economi.

Pa elfen o'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth y dylwn i wneud cais amdani?

Mae'r ddau ran wedi'u cynllunio i helpu gyda chostau cynnal hanfodol eich sefydliad dros y pedwar mis nesaf, unwaith y byddwch wedi manteisio ar gymorth arall sydd ar gael gan y Llywodraeth. Dylech adolygu anghenion y dreftadaeth yr ydych yn ei rheoli a sefyllfa ariannol eich sefydliad i ganfod pa lefel a pha fath o gymorth y gallai fod ei angen arnoch.

Rydym yn eich cynghori i ddarllen ein canllawiau yn ofalus. Maent yn amlinellu'r blaenoriaethau ar gyfer cymorth o dan bob elfen o'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth.

A allwn gael cyngor cyn ymgeisio ar ein cais posibl?

Wrth gwrs. Gallwch gysylltu â'ch tîm lleol a byddant yn gallu rhoi cyngor i chi ynghylch a ddylai eich sefydliad wneud cais i'r Gronfa ai peidio. Byddant hefyd yn gallu rhoi cyngor i chi am y mathau o bethau y gallwn eu cefnogi drwy'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth a pha elfen o gyllid fyddai fwyaf priodol i helpu eich sefydliad a'ch treftadaeth.

A all y Gronfa Argyfwng Treftadaeth gefnogi ein sefydliad i baratoi i ailagor ein safle treftadaeth/ased?

Gall y Gronfa Argyfwng Treftadaeth dalu am rai o'r costau i'ch helpu i ddechrau meddwl am adferiad. Gallai hyn gynnwys treialu ffyrdd newydd o weithio i wella sefydlogrwydd eich sefydliad.

Mae gennym hefyd becyn ehangach o gymorth i'r sector treftadaeth gan gynnwys ein menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth a hyfforddiant cymorth busnes.

Mae gennym gais wedi'i gyflwyno am £3,000-£50,000 y Gronfa Argyfwng Treftadaeth, ond mae arnom angen mwy o arian. Beth ddylen ni ei wneud?

Rydym yn eich cynghori i adolygu'r canllawiau ymgeisio ar gyfer elfen newydd y Gronfa Argyfwng Treftadaeth a gweithio allan os ydych yn gymwys i wneud cais. Dylech gysylltu â'ch tîm lleol wedyn – gallant drafod eich sefyllfa a rhoi gwybod i chi sut i drosglwyddo'ch cais, os yw hynny'n briodol.

Rydym eisoes wedi cael grant gan elfen £30,000-£50,000 y Gronfa Argyfwng Treftadaeth, ond mae arnom angen mwy o arian. Beth ddylen ni ei wneud?

Cynlluniwyd y Gronfa Argyfwng Treftadaeth i helpu gyda chostau rhedeg hanfodol ar gyfer eich sefydliad dros y pedwar mis nesaf, unwaith y byddwch wedi defnyddio cymorth arall sydd ar gael gan y Llywodraeth. Nid ydym yn derbyn ail geisiadau i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth. Os yw'ch amgylchiadau wedi newid yn eithriadol ers eich cais, cysylltwch â'ch Rheolwr Buddsoddi i gael cyngor.

Mae argyfwng coronafeirws (COVID-19) yn gwella ychydig, pam rydych chi’n dal i roi cyllid brys?

Mae'r sector treftadaeth, fel llawer o sectorau eraill, yn dal i wynebu sefyllfa argyfyngus wrth i bellhau cymdeithasol, agor a chyfyngiadau masnachu barhau. Nod ein Cronfa Argyfwng Treftadaeth yw cynorthwyo'r sector i ddelio ag effeithiau'r cyfyngiadau parhaus hyn.

Pam mae'r rhaglen yn cau ddiwedd Mehefin?

Mae'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth yn cefnogi sefydliadau drwy effaith uniongyrchol coronafeirws (COVID-19). Byddwn yn parhau i adolygu'r dyddiad cau ar 30 Mehefin.

Rydym yn datblygu rhagor o opsiynau cymorth yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf wrth i ni gasglu gwybodaeth am anghenion cyfnewidiol treftadaeth a'r sector treftadaeth.

Mae’r rhaglen ar gyfer ceisiadau wedi bod ar agor rhwng 21 Mai a 30 Mehefin yn unig. Pam fod yr amserlen mor dynn ar gyfer derbyn cais?

Mae sefyllfa coronafirus (COVID-19) yn ddigynsail ac rydym wedi bod yn gweithio i sicrhau bod ein cyllid yn gallu cefnogi treftadaeth a'r sector treftadaeth. Rydym wedi ymateb i geisiadau gan y sector i gael arian allan yn gyflym. Er bod yr amserlenni'n dynn, rydym wedi cynllunio'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth i fod yn syml ac yn syml i wneud cais iddi. Bydd gennym fwy o opsiynau cymorth yn dod i'r amlwg yn ystod y misoedd nesaf.

Nid oeddem yn llwyddiannus gyda'n cais i £3,000-£50,000 y Gronfa Argyfwng Treftadaeth, a allwn wneud cais i'r elfen yma?

Na. Os nad oedd eich cais yn llwyddiannus yn y maes £3,000-£50,000 yna nid ydym yn argymell eich bod yn gwneud cais ar gyfer £50,000-250,000.

Os byddwn yn gwneud cais ar gyfer £50,000-£250,000 y Gronfa Argyfwng Treftadaeth ac nad ydynt yn llwyddiannus, a allwn ni wedyn wneud cais ar gyfer £3,000-£50,000?

Na. Os bydd ein panel penderfynu yn penderfynu bod angen cymorth arnoch ond nad ydych mewn sefyllfa i ddyfarnu'r lefel o grant y gofynnir amdani, byddant yn cynnig i chi'r swm y maent yn barod i'w ddyfarnu. Os na fu'ch cais yn llwyddiannus, ni ddylech wneud unrhyw geisiadau pellach i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth.

A yw'r cyllid yma’n dod o'r £50 miliwn a gyhoeddwyd gennych eisoes ynteu a yw'r cymorth yn ychwanegol?

Bydd grantiau a wneir drwy ddwy elfen y Gronfa Argyfwng Treftadaeth yn dod o'n cyllid argyfwng o £50m.

 

 

Grantïon presennol a rhaglenni agored

 

 

A oes ffynonellau eraill o arian brys y dylwn i fod yn edrych arnynt?

Oes. Mae'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth ar gyfer sefydliadau na allant sicrhau cyllid o ffynonellau eraill.

Rydym yn disgwyl y byddai pob ymgeisydd wedi ystyried opsiynau ariannu eraill, yn enwedig arian y Llywodraeth megis cefnogi cyflogau staff  ac incwm gweithwyr hunangyflogedig.

Rydym mewn perygl o gau yn barhaol – pa gymorth allwch chi ei roi?

Darllenwch dros ganllawiau'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth a chysylltwch â'ch tîm lleol  i drafod eich opsiynau. Byddwn yn cydweithio â phartneriaid ar draws y sector i geisio sicrhau'r canlyniadau gorau i bobl a threftadaeth.  

A fyddwch yn dal i wneud taliadau i'r grantïon presennol?

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein grantïon presennol a byddwn yn trafod gyda chi sut mae argyfwng coronafeirws (COVID-19) yn effeithio ar eich prosiect/au presennol. Rydym am fod mor hyblyg â phosibl er mwyn eich cefnogi drwy hyn.

Rydym wedi derbyn cyllid ac am oedi dechrau ein prosiect. A yw hynny'n iawn?

Byddwn yn ceisio bod mor hyblyg â phosibl gyda thelerau eich grant/darpariaeth eich prosiect.

Os oes angen i chi ohirio eich prosiect, dylech siarad â'ch rheolwr buddsoddi neu uwch reolwr buddsoddi yn eich swyddfa leol.

Rydym am ailgychwyn ein prosiect a ariennir, beth ddylem ni ei wneud?

Dim ond os yw'n ddiogel y dylech chi ail-gychwyn y prosiect a gyllidwyd. Dylech barhau i ddilyn canllawiau'r Llywodraeth ar coronafeirws. Os ydych yn teimlo ei bod yn ddiogel ailgychwyn eich prosiect a gyllidir yna dylech gysylltu â'ch Rheolwr Buddsoddi a gallant roi cyngor pellach i chi am eich camau nesaf.

Pam yr ydych wedi oedi cyn cael cyllid ar gyfer grantiau newydd?

Rydym wedi rhewi ein grantiau er mwyn i ni allu canolbwyntio ar ein hymateb brys a chefnogi'r sefydliadau treftadaeth sy'n wynebu'r risg fwyaf.

Gwyddom fod hyn yn anodd iawn os ydych yn paratoi cais neu'n aros am benderfyniad cyllido. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion am grantiau yn y dyfodol maes o law.

Pwy sy'n cael eu heffeithio gan y penderfyniad i oedi pob grant cyllido newydd?

Mae hyn yn effeithio ar bob sefydliad a gyflwynodd gais i'n rhaglen Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol (pob lefel grant o £3,000 i £5m) a'r rhaglen grant Menter Treftadaeth ac nid ydynt wedi cael penderfyniad eto.

Nid yw'n cynnwys unrhyw sefydliad sydd wedi derbyn cyllid datblygu ac sydd wedi cyflwyno cais am grant cyflawni - neu sy'n bwriadu ei gyflwyno.

Ydych chi'n dal ar agor ar gyfer ceisiadau newydd?

Na. Rydym wedi rhewi derbyn ceisiadau newydd. Fodd bynnag, rydym yn derbyn ceisiadau cyflwyno prosiect gan sefydliadau sydd wedi derbyn cyllid datblygu.

Rydym yn canolbwyntio ein holl ymdrechion ar gefnogi ein grantïon presennol a chyflenwi ein Cronfa Argyfwng Treftadaeth i'r sector.

A allaf/a fydd yn rhaid i mi ailymgeisio am yr un prosiect?

Mewn egwyddor, oes. Byddwn yn derbyn cais am yr un prosiect pan fydd ein prosesau ymgeisio yn ailagor maes o law.

Bryd hynny, byddem yn eich cynghori i adolygu'r deunyddiau cais ar ein gwefan ac i gysylltu â'r rheolwr buddsoddi neu uwch reolwr buddsoddi yn eich swyddfa leol am gyngor.

Pryd y mae eich rhaglenni ariannu arferol yn mynd i ailagor ar gyfer ymholiadau a cheisiadau?

Ni fyddwn yn ailagor y rhaglenni ariannu arferol tan o leiaf mis Hydref 2020. Rydym yn adolygu'r sefyllfa'n gyson wrth i ni gasglu gwybodaeth am anghenion cyfnewidiol treftadaeth a'r sector treftadaeth.

Sut ddylwn i sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf ar gael i chi?

Byddem yn eich cynghori'n gryf i ymuno â'n cylchlythyr a dilyn ein sianeli cyfryngau cymdeithasol:

Bydd yr holl wybodaeth wedi'i diweddaru yn ymddangos ar ein gwefan.

Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn argymell bod pob grantî a phob ymgeisydd yn ystyried a fyddai cais i Gynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws

yn ffordd o liniaru rhai o'r heriau a berir gan y sefyllfa bresennol. Dylai sefydliadau gyfeirio at ganllawiau cyhoeddedig y Llywodraeth.

Mae grantïon Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cael arian cyhoeddus i gyflawni ein canlyniadau polisi, a nodir gan bob grantî yn eu cais. Gallai ein grantïon fod yn gymwys ar gyfer y cynllun cadw swyddi coronafeirws (CJRS) ar yr amod:

 • Ni chânt eu hariannu'n bennaf gan y Llywodraeth, ac ni ellir adleoli eu staff i gynorthwyo gyda'r ymateb coronafeirws (COVID-19).

 • Nid ydynt eisoes yn cael arian cyhoeddus sydd wedi'i gynllunio'n benodol i dalu am gostau staff y maent yn hawlio amdanynt nawr.*

 • Ni ddylai cyfanswm eu grantiau a'u taliadau cynllun cadw swyddi gynrychioli mwy na 100% o lefel y cyfanswm incwm y byddent wedi disgwyl ei gael ar gyfer cyflogau a chostau cyflog cysylltiedig yn ystod y cyfnod yma mewn senario heb argyfwg (er mwyn osgoi amheuaeth, mae hyn yn cynnwys incwm a enillwyd a chyfrannwyd ato).

Bydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn caniatáu i grantïon amrywio eu grantiau a ddyrannwyd i dalu am staff sy'n gymwys ar gyfer y cynllun cadw swyddi, er mwyn eu galluogi i ddyrannu cyllid i weithgareddau hanfodol eraill er mwyn sicrhau hylifedd parhaus. Dylai'r grantî drafod ei gynigion gyda'i reolwr buddsoddi/uwch reolwr buddsoddi.

Byddwn yn gofyn i bob sefydliad sydd wedi gwneud cais i gynllun cadw swyddi coronafeirws ac sy'n ddeiliaid grantiau cyfredol, gadarnhau:

 • Ni chânt eu hariannu'n bennaf gan y Llywodraeth, ac ni ellir adleoli'r staff sy'n cael eu hystyried ar gyfer y cynllun cadw swyddi i gynorthwyo gyda'r ymateb coronafeirws (COVID-19).

 • Nid ydynt yn defnyddio'r cyllid yma nac arian y Llywodraeth i ddyblu cyflogau gweithwyr ar seibiant.

 • Nid yw'r taliadau a gânt o ganlyniad i'r cynllun cadw swyddi yn cyfuno â'u cyllid cyhoeddus presennol a'r hyn a ragwelwyd, i olygu eu bod bellach yn cael cyfanswm o arian cyhoeddus sy'n fwy na'u lefel ddisgwyliedig o incwm i dalu cyflogau a chostau cyflog cysylltiedig am y cyfnod yma.

 • Bydd cadarnhad ysgrifenedig yn cael ei ychwanegu fel amod ar gyfer eu taliad grant nesaf.

*Ni allwn gynghori sefydliadau ynglŷn â chymhwysedd ar gyfer cynllun y Llywodraeth. Rydym yn darparu cyllid prosiect ar gyfer sefydliadau a fyddai fel arfer yn cynnwys cyfran o gostau cyflogau. Noder efallai y bydd cyngor y Llywodraeth yn agored i newid a dylech gyfeirio'n ôl at wefan y Llywodraeth am y cyngor diweddaraf.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...