Cwestiynau Cyffredin Cronfa Argyfwng Treftadaeth

Illustration of speech bubbles, one with a question mark
Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi llunio cronfa gwerth £50miliwn i gefnogi'r sector treftadaeth fel ymateb ar unwaith i'r achosion o coronafeirws (COVID-19).

Diweddarwyd ddiwethaf: 18 Mehefin 2020

Nod y cwestiynau cyffredin hyn yw helpu sefydliadau i ddeall y Gronfa Argyfwng Treftadaeth. Dylai ymgeiswyr hefyd ddarllen y canllawiau ymgeisio llawn.

Mae'r cwestiynau cyffredin wedi'u rhannu'n dair adran:

  • Cronfa Argyfwng Treftadaeth
  • Y broses ymgeisio
  • Grantïon presennol a'n rhaglenni agored

 

Cronfa Argyfwng Treftadaeth

 

A allwn gael cyngor cyn ymgeisio ar ein cais posibl?

Wrth gwrs. Gallwch gysylltu â'ch tîm lleol a byddant yn gallu rhoi cyngor i chi ynghylch a ddylai eich sefydliad wneud cais i'r Gronfa ai peidio. Byddant hefyd yn gallu rhoi cyngor i chi am y mathau o bethau y gallwn eu cefnogi drwy'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth a pha elfen o gyllid fyddai fwyaf priodol i helpu eich sefydliad a'ch treftadaeth.

A all y Gronfa Argyfwng Treftadaeth gefnogi ein sefydliad i baratoi i ailagor ein safle treftadaeth/ased?

Gall y Gronfa Argyfwng Treftadaeth dalu am rai o'r costau i'ch helpu i ddechrau meddwl am adferiad. Gallai hyn gynnwys treialu ffyrdd newydd o weithio i wella sefydlogrwydd eich sefydliad.

Mae gennym hefyd becyn ehangach o gymorth i'r sector treftadaeth gan gynnwys ein menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth a hyfforddiant cymorth busnes.

A wnewch chi ariannu'r colledion a wnaed cyn inni wneud ein cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth?

Na. Os byddwch yn cronni costau rhwng cyflwyno'ch cais a'n penderfyniad i ddyfarnu arian, byddwn yn ymdrin â'r cyfnod hwnnw.

Ni allwn yn ariannu unrhyw gostau sy'n codi o'r amser cyn i chi gyflwyno'ch cais.

A fydd y grant llawn yn cael ei dalu ymlaen llaw?

Bydd. Grantiau argyfwng yw'r rhain a byddwn yn eu talu cyn gynted â phosibl.

A fydd sefydliadau sydd â chronfeydd wrth gefn anghyfyngedig mawr yn gallu gwneud cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth?

Byddem yn disgwyl i sefydliadau ddefnyddio eu cronfeydd wrth gefn anghyfyngedig i'w helpu drwy'r anawsterau presennol. Drwy gronfeydd wrth gefn mawr anghyfyngedig, rydym yn golygu'r sefydliadau hynny sydd â chronfeydd wrth gefn i gefnogi o leiaf chwe mis o weithrediadau. Mae'r canllawiau ar gyfer y Gronfa Argyfwng Treftadaeth yn nodi pwy all wneud cais a sut y byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau.

A all mannau addoli ymgeisio i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth?

Gall addoldai wneud cais i'r gronfa am gostau argyfwng sy'n gysylltiedig â diogelu eu treftadaeth, gwnewch yn siŵr eich bod yn adolygu'r holl ganllawiau cyn bwrw ymlaen â'r cais. Dylech archwilio a oes modd cefnogi eich anghenion drwy gronfeydd argyfwng eraill cyn cyflwyno cais i ni. Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gafael ar arian i gefnogi ymateb cymunedol i COVID-19 dylech gysylltu â'r cronfeydd cymorth cymunedol perthnasol.

Mae ffynonellau cyllid eraill ar gael o fewn y sector, efallai y bydd darpar ymgeiswyr yn dymuno ymchwilio i'r cyfleoedd ar gyfer cymorth a gynigir gan Historic England ac Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi. Ar gyfer ymgeiswyr o Eglwys Lloegr, dylai plwyfi gysylltu â'u hesgobaeth i archwilio unrhyw gymorth a allai fod ar gael, cyn gwneud cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth. Yn yr un modd, dylai'r rheini o grefyddau ac enwadau eraill gysylltu â'u cyrff rhanbarthol neu genedlaethol yn gyntaf.

Mae gan ein sefydliad nifer o asedau treftadaeth sydd oll o dan yr un enw cofrestru a threfniadol elusennol, a allwn wneud mwy nag un cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth?

Na. Rydym yn disgwyl i sefydliadau wneud un cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth. Mae’r Gronfa yno i helpu sefydliadau i sefydlogi gweithrediadau, rheoli risgiau na ellir eu rhagweld ac ailagor/adfer. Dim ond am gostau hanfodol y dylech wneud cais i ni ond gall y rhain fod yn cynnwys costau ar draws nifer o safleoedd/asedau treftadaeth.

Mae ein grant blaenorol yn hŷn na 10 mlynedd, a allwn ni wneud cais o hyd?

Gallwch, fe allwch wneud cais ond bydd sefydliadau a gwblhaodd eu prosiect Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol diwethaf dros 10 mlynedd yn ôl yn llai o flaenoriaeth i gael cymorth.

Rydym mewn perygl o gau yn barhaol – pa gymorth allwch chi ei roi?

Darllenwch dros ganllawiau'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth a chysylltwch â'ch tîm lleol  i drafod eich opsiynau. Byddwn yn cydweithio â phartneriaid ar draws y sector i geisio sicrhau'r canlyniadau gorau i bobl a threftadaeth.  

Dydw i ddim wedi derbyn cyllid gennych yn y gorffennol. A oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i helpu?

Rydym yn gweithio ar ddarparu cymorth a chyngor i helpu sefydliadau i wella eu gwydnwch a chynyddu eu sgiliau digidol. Mae'r fenter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth ar gael i'n grantïon presennol a'r sector treftadaeth ehangach, gan gynnwys y rhai nad ydynt yn derbyn grantiau. 

Mae ffynonellau cyllid eraill sydd ar gael wedi'u rhestru ar ein gwefan.

A all y Gronfa Argyfwng Treftadaeth gefnogi costau digidol?

Gall y Gronfa Argyfwng Treftadaeth gael ei defnyddio i gefnogi offer TG hanfodol a chostau cysylltedd i gefnogi gweithio o'r cartref a gweithgarwch sy'n ymwneud â'r cyhoedd.

Er enghraifft, os nad yw'r sefydliad yn berchen ar unrhyw gyfarpar TG a/neu os nad oes gan aelodau o staff fynediad at fand eang, gellir cynnwys costau gliniaduron a chynlluniau data mewn ceisiadau am gymorth. Dim ond costau hanfodol y dylid eu cyflwyno yma, a dylai unrhyw gostau cyfarpar fod mor gystadleuol â phosibl.

Ystyr 'wynebu'r cyhoedd' yw gweithgareddau sy'n galluogi'r sefydliad i roi gwybodaeth amdano'i hun ar-lein a rhyngweithio â'i gymuned. Er enghraifft, anfon cylchlythyrau e-bost, diweddaru gwefan neu flog, postio gwybodaeth i safleoedd cyfryngau cymdeithasol, neu gymryd rhan mewn galwadau fideo-gynadledda.

Mae ein Menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth  yn helpu sefydliadau i ddatblygu eu hymarfer digidol yn ystod yr argyfwng presennol a thu hwnt.

O dan Gynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws y Llywodraeth, o 1 Gorffennaf 2020, bydd sefydliadau'n cael yr hyblygrwydd i ddod â chyflogeion ffyrlo yn ôl yn rhan-amser. A all y Gronfa Argyfwng Treftadaeth gynnwys costau staff rhan amser?

Gallant. O 1 Gorffennaf daw'r cynllun yn fwy hyblyg. Mae'r hyblygrwydd ar gael i gyflogwyr sy'n defnyddio'r cynllun ar hyn o bryd i staff sydd ar ffyrlo. Gall cyflogeion ddychwelyd i weithio'n rhan amser o ffyrlo fel rhan o'r hyblygrwydd yma. Gall sefydliadau unigol benderfynu ar yr oriau a'r patrymau sifftiau y bydd eu gweithwyr yn gweithio wrth eu dychwelyd, fel y gallant benderfynu ar y dull gorau ar gyfer eu sefydliadau-a byddant yn gyfrifol am dalu eu cyflogau tra'u bod yn y gwaith. Bydd y CJRS yn parhau i dalu cyfran o'r costau ar gyfer y rhan fursenned o'u cyflog.

Gallwn dalu costau staff rhan amser sy'n dychwelyd i weithio o ffyrlo ar yr amod y gall y cyflogwr gyflwyno'r achos bod angen y staff i gyflawni canlyniadau ein cyllid ac y byddant yn rheoli'r dreftadaeth neu'r gwaith adfer/ailagor. Byddwn yn caniatáu i'r rhai sy'n derbyn grantiau'r argyfwng presennol ail-broffilio eu grant presennol yn seiliedig ar y cyngor diweddaraf yma. Rydym yn cynghori'r rhai sy'n derbyn grantiau CAD cyfredol i gysylltu â'u rheolwr buddsoddi i drafod.

 

 

Y broses ymgeisio

 

 

Pam na allwn ni gadw'r ffurflen a dod yn ôl?

Nid yw meddalwedd y ffurflen yn caniatáu hyn am resymau data a phreifatrwydd. Yn fwriadol, rydym wedi cadw'r ffurflen gais yn fyr a chryno fel bod modd cwblhau'r cyfan ar yr un pryd.

Rydym yn argymell eich bod yn darllen y canllawiau yn ofalus ac yn paratoi eich atebion cyn dechrau llenwi'r ffurflen.

Sut y byddwn yn gwybod bod ein cais wedi eich cyrraedd?

Byddwn yn anfon ymateb e-bost atoch pan fydd wedi dod i law. Cofiwch wirio eich holl flychau, gan gynnwys eich mewnflwch sbam.

Os nad ydych wedi clywed oddi wrthym o fewn tri diwrnod gwaith o gyflwyno'ch cais, cysylltwch â ni.

Ni allwn gofio ein cyfeirnod grant blaenorol (neu ni allwn gael gafael arno am ein bod yn gweithio gartref)?

Ni allwch fwrw ymlaen â chais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth heb y rhif yma. Bydd y cyfeirnod wedi'i ddefnyddio ar bob gohebiaeth gyda'ch sefydliad am eich grant(iau) blaenorol a bydd y wybodaeth yma yn dal i fod ar gael drwy'r Porth Ymgeisio. Gallwch fewngofnodi i'r Porth Ymgeisio drwy unrhyw gyfrifiadur cyn belled â bod gennych eich manylion mewngofnodi. Gallwch hefyd gysylltu â'ch swyddfa leol a gofyn am gyfeirnod eich grant.

A allwch anfon copi o'n cais drwy e-bost atom?

Nid ydym yn gallu gwneud hyn felly mae'n bwysig eich bod yn cadw copi o'r wybodaeth yr ydych yn bwriadu ei chyflwyno yn eich cais.

Ni chawsom unrhyw negeseuon e-bost ar ôl i ni gyflwyno ein ffurflen (neu ein dogfennau ategol)?

Gwiriwch eich mewnflwch sbam os gwelwch yn dda. Os nad ydych wedi clywed oddi wrthym o fewn tridiau o gyflwyno'ch cais, cysylltwch â ni.

Allwn ni ddim cael gafael ar negeseuon e-bost gwaith oherwydd ein bod yn gweithio o gartref, beth ydym ni'n ei wneud?

Gallwch ddefnyddio e-bost di-waith ar gyfer y ffurflen gais yma.

Allwn ni ddim cael gafael ar adroddiadau ariannol gan ein bod ni'n gweithio gartref, beth rydyn ni'n ei wneud?

Bydd angen i chi gael y wybodaeth hon neu ni allwch fwrw ymlaen â chais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth . Mae angen gwybodaeth ariannol gyfredol arnoch i allu llenwi'r ffurflen gais a'r deunyddiau ategol.

Pryd fyddwn ni'n clywed ein llwyddiannus neu’n aflwyddiannus?

Unwaith y bydd gennym gais cyflawn (ffurflen a gwybodaeth ategol) byddwn yn anfon eich cais am asesiad. Byddwn yn gwneud penderfyniad ar eich cais o fewn pythefnos i bedair wythnos.

Sut y gwneir penderfyniadau ariannu?

Bydd panel yn cynnwys aelodau o'n huwch dîm rheoli yn cwrdd bob pythefnos i wneud penderfyniadau.

Bydd hyn yn cynnwys cynrychiolwyr o'r pedair gwlad. Byddwn yn sicrhau bod prosiectau ledled y DU sydd â'r angen mwyaf yn gallu cael gafael ar gyllid. Byddwn yn monitro lledaeniad cyllid (e.e. daearyddiaeth a sector) er mwyn sicrhau bod pob rhan o'r DU a phob math o dreftadaeth yn elwa.

Rydym eisoes wedi cael grant gan y Gronfa Argyfwng Treftadaeth, ond mae arnom angen mwy o arian. Beth ddylen ni ei wneud?

Mae'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth wedi'i chynllunio i helpu gyda chostau rhedeg ac ailagor hanfodol i'ch sefydliad dros y pedwar mis nesaf. Nid ydym yn derbyn ail geisiadau i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth. Os yw'ch amgylchiadau wedi newid neu os oes angen i chi gael costau ailagor/adfer yn awr ers eich cais, cysylltwch â'ch rheolwr buddsoddi i gael cyngor.

Nid oeddem yn llwyddiannus gyda'n cais ar gyfer £3,000-£50,000 y Gronfa Argyfwng Treftadaeth. A allwn wneud cais i'r gronfa fwy?

Na. Os nad oedd eich cais yn llwyddiannus yn y maes £3,000-£50,000 yna nid ydym yn argymell eich bod yn gwneud cais ar gyfer £50,000-250,000.

Os byddwn yn gwneud cais ar gyfer £50,000-£250,000 y Gronfa Argyfwng Treftadaeth ac nad ydynt yn llwyddiannus, a allwn ni wedyn wneud cais ar gyfer £3,000-£50,000?

Na. Os bydd ein panel penderfynu yn penderfynu bod angen cymorth arnoch ond nad ydych mewn sefyllfa i ddyfarnu'r lefel o grant y gofynnir amdani, byddant yn cynnig i chi'r swm y maent yn barod i'w ddyfarnu. Os na fu'ch cais yn llwyddiannus, ni ddylech wneud unrhyw geisiadau pellach i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth.

Os caiff cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth ei wrthod, a allwn apelio neu ailymgeisio gyda phrosiect wedi'i ddiwygio?

Na. Nid oes darpariaeth ar gyfer apelio neu ailgeisiadau.

A allaf wneud cwyn ynghylch sut yr ydych wedi ymdrin â'm cais i'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth? Sut ydw i'n gwneud hyn?

Deallwn y gallech fod yn siomedig gyda phenderfyniad. Gallwch wneud cwyn ynglŷn â sut rydym wedi delio â'ch cais ar ôl iddo gael ei asesu gan y panel penderfynu ond dim ond os bydd yn gallu ystyried ac ymchwilio i'r gŵyn:

  • Ni wnaethom ddilyn y gweithdrefnau cyhoeddedig ar gyfer asesu eich cais.
  • Gallwch ddangos ein bod wedi camddeall rhan sylweddol o'ch cais.
  • Gallwch ddangos nad oeddem wedi cymryd sylw o wybodaeth berthnasol.

Rhaid gwneud cwyn yn ysgrifenedig drwy anfon e-bost at enquire@heritagefund.org.uk  o fewn 10 diwrnod gwaith o dderbyn eich penderfyniad ar y cais. Ein nod yw cydnabod eich cwyn o fewn tri diwrnod gwaith.

Bydd panel cwynion yn adolygu eich cwyn, sy'n annibynnol ar banel penderfyniadau'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth. Ein nod yw cyfathrebu penderfyniad o fewn 15 diwrnod gwaith o'r pryd y gwnaethoch gyflwyno'ch cwyn.

Proses un cam yw hon ac nid oes hawl i adolygu'r ymateb yma. Os caiff eich cwyn ei chadarnhau, bydd eich cais yn cael ei ailgyflwyno i'w asesu.

Cysylltwch â'n tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar 020 7591 6044 neu e-bostiwch enquire@heritagefund.org.uk.

 

Grantïon presennol a'n rhaglenni agored

 

A fyddwch yn dal i wneud taliadau i'r grantïon presennol?

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein grantïon presennol a byddwn yn trafod gyda chi sut mae argyfwng coronafeirws (COVID-19) yn effeithio ar eich prosiect/au presennol. Rydym am fod mor hyblyg â phosibl er mwyn eich cefnogi drwy hyn.

Rydym wedi derbyn cyllid ac am oedi dechrau ein prosiect. A yw hynny'n iawn?

Byddwn yn ceisio bod mor hyblyg â phosibl gyda thelerau eich grant/darpariaeth eich prosiect.

Os oes angen i chi ohirio eich prosiect, dylech siarad â'ch rheolwr buddsoddi neu uwch reolwr buddsoddi yn eich swyddfa leol.

Pam yr ydych wedi oedi cyn cael cyllid ar gyfer grantiau newydd?

Rydym wedi rhewi ein grantiau er mwyn i ni allu canolbwyntio ar ein hymateb brys a chefnogi'r sefydliadau treftadaeth sy'n wynebu'r risg fwyaf.

Gwyddom fod hyn yn anodd iawn os ydych yn paratoi cais neu'n aros am benderfyniad cyllido. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion am grantiau yn y dyfodol maes o law.

Pryd mae eich rhaglen Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn ailagor ar gyfer ymholiadau a cheisiadau?

Ni fyddwn yn ailagor y rhaglenni ariannu arferol tan o leiaf mis Hydref 2020. Rydym yn adolygu'r sefyllfa'n gyson wrth i ni gasglu gwybodaeth am anghenion cyfnewidiol treftadaeth a'r sector treftadaeth.

Rydym am ailgychwyn ein prosiect a ariennir, beth ddylem ni ei wneud?

Dim ond os yw'n ddiogel y dylech chi ail-gychwyn y prosiect a gyllidwyd. Dylech barhau i ddilyn canllawiau'r Llywodraeth ar coronafeirws. Os ydych yn teimlo ei bod yn ddiogel ailgychwyn eich prosiect a gyllidir yna dylech gysylltu â'ch Rheolwr Buddsoddi a gallant roi cyngor pellach i chi am eich camau nesaf.

Rydym wedi ailgychwyn neu eisiau ailgychwyn ein prosiect a gyllidwyd ond mae angen mwy o arian arnom i'w gwblhau, beth ydym yn ei wneud?

Rydym yn parhau i gefnogi'r miloedd o brosiectau sydd gennym eisoes o ran darparu a datblygu ledled y DU. Rydym yn helpu prosiectau i adolygu a deall eu hanghenion, trafod newidiadau o ran cwmpas neu gost a, lle bynnag y bo modd, rydym yn hyblyg o ran taliadau, amodau grant a gofynion adrodd yn ôl. Mae angen i bob prosiect arfarnu ei opsiynau cyn ceisio cyllid ychwanegol.

Rydym yn cynghori grantïon i gysylltu â'u rheolwr buddsoddi cyn gynted â phosibl i drafod eu sefyllfa ac i gael rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o gymorth y gallwn ei gynnig. Byddwn yn ystyried ceisiadau i gynyddu swm y cyllid yr ydym wedi'i ddyfarnu i brosiect yn dilyn adolygiad o'r opsiynau sydd ar gael a bydd yn eich hysbysu o'r broses i'w dilyn.

A oes dyddiad cau ar gyfer gofyn am gynnydd i'n prosiect presennol?

Na, rydym yn derbyn ceisiadau ar unrhyw adeg.

Cawsom arian drwy'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth, a allwn wneud cais am gynnydd i'n dyfarniad grant hefyd?

Gallwch

Caiff ein prosiect ei ariannu gan amrywiaeth o gyllidwyr ac mae arnom angen cynnydd mewn cyllid i gwblhau ein prosiect, beth rydym yn ei wneud?

Cysylltwch â'ch rheolwr buddsoddi os yw eich prosiect yn profi anawsterau cyn gynted â phosibl fel y gallwn drafod sut y gallwn helpu. Fel rhan o'r opsiynau sydd ar gael i chi, byddem yn disgwyl i chi gael sgwrs gyda'ch holl gyllidwyr i weld a allant hefyd ddarparu cynnydd yn eu dyfarniadau grant.

Mae ein prosiect yn y cyfnod datblygu, a allwn gael cynnydd i'n dyfarniad grant i orffen ein gwaith cyfnod datblygu?

Na. Rydym yn disgwyl i brosiectau sy'n cael eu datblygu gael eu cwblhau heb ragor o gynnydd yn ein dyfarniad grant cychwynnol. Dylech drafod yr opsiynau gyda'ch rheolwr buddsoddi pe byddech yn dod ar draws problemau wrth gyflawni'r holl ddibenion cymeradwy o fewn eich cyllideb. 

Sut ddylwn i sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf ar gael i chi?

Byddem yn eich cynghori'n gryf i ymuno â'n cylchlythyr a dilyn ein sianeli cyfryngau cymdeithasol:

Bydd yr holl wybodaeth wedi'i diweddaru yn ymddangos ar ein gwefan.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...