Star trails at Kielder

Data Agored

Data Agored

Rydym wedi ymrwymo i dryloywder fel y gall pobl gael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt am ein harian grant.

Oherwydd hyn rydym yn cefnogi data agored, sef data sy'n:

  • cyhoeddi'n rhagweithiol
  • wedi'i ddarparu mewn fformatau sy'n ddarllenadwy ar beiriant (fel csv)
  • wedi'u darparu i'w hailddefnyddio

Rydym yn glynu wrth yr egwyddorion canlynol wrth ddarparu ein data:

  • cyhoeddi amserol – byddwn yn rhyddhau a diweddaru ein data yn flynyddol
  • rydym yn darparu data wedi'i ddadgyfuno
  • rydym yn defnyddio safonau cyffredin drwy weithio gyda'r fenter 360Giving yn ogystal i gyhoeddi ein data grant drwy GrantNav
  • parchu preifatrwydd – dim ond data nad yw'n bersonol a gyhoeddir

Data allweddol ynglŷn â Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol: 2018-19

Key Data about The National Lottery Heritage Fund: 2018-19

Data Grant

Mae'r gwaith yma wedi'i drwyddedu o dan drwydded agored y llywodraeth ar gyfer gwybodaeth sector cyhoeddus, sy'n eich galluogi i ddefnyddio ac ailddefnyddio'r wybodaeth sydd ar gael o dan y drwydded hon yn rhwydd ac yn hyblyg, gyda dim ond ychydig o amodau.

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano, cysylltwch â ni.

More like this...

Natur a Thirweddau canllaw arfer da

Mae'r canllaw yma i'ch helpu i gynllunio a chyflawni prosiectau sy'n ymwneud â gwaith neu weithgarwch sy'n gysylltiedig â chynefinoedd, rhywogaethau, tirweddau, daeareg neu'r ecosystemau y maen nhw yn rhan ohonynt.

Beth yw Data Agored?

Felly beth ydym yn ei olygu gan "Data Agored"? Yn syml: data y gellir ei ddefnyddio'n rhydd, a rennir ac a ddatblygir gan unrhyw un, unrhyw le, at unrhyw ddiben. Gall "Agored" fod yn berthnasol i wybodaeth o unrhyw ffynhonnell ac am unrhyw bwnc. Gall unrhyw un ryddhau eu data o dan drwydded agored i