Gallwch wneud cais nawr am grantiau hyd at £10 miliwn

Gallwch wneud cais nawr am grantiau hyd at £10 miliwn

People enjoying an event in the courtyard of The Piece Hall
An event in the courtyard of The Piece Hall, which was revitalised with the help of National Lottery funding.
Rydym wedi cynyddu terfyn uchaf ein Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol i gefnogi prosiectau treftadaeth ar raddfa fwy ar draws y DU.

Pan lansiwyd Treftadaeth 2033, ein strategaeth 10 mlynedd newydd, bu i ni gydnabod fod ein trothwy £5m ar gyfer grantiau - a bennwyd dros 20 mlynedd yn ôl - yn cyfyngu ar gyfleoedd i rai mentrau gyflwyno cais.

Rydym am fuddsoddi mewn prosiectau treftadaeth mwy uchelgeisiol sy'n rhannu ein cred yng ngrym treftadaeth i ddod â phobl ynghyd, meithrin balchder yn eu lle a chysylltu â'r gorffennol.

Mae 2023–2024 yn flwyddyn bontio cyn gweithredu Treftadaeth 2033 yn llawn. Byddwn yn gwneud newidiadau i'n dull gweithredu fesul cam. Y newid cyntaf - o heddiw - yw cynyddu'r swm y gallwch wneud cais amdano i £10m.

Rydym am gefnogi'r prosiectau treftadaeth gorau, mwyaf uchelgeisiol ac arloesol ar draws y DU. Gwyddom fod chwyddiant a'r argyfwng costau byw yn gwneud hynny'n anodd o dan ein trothwy presennol.

Eilish McGuinness, Prif Weithredwr Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol

Sut i wneud cais

Bydd y broses ymgeisio a gwneud penderfyniadau yn aros yr un peth â'n grantiau blaenorol o £250,000 i £5m. Bydd ceisiadau a dderbynnir eleni yn cael eu hasesu ar feini prawf ein Fframwaith Ariannu Strategol 2019-2024 presennol.

Fodd bynnag, oherwydd y llinellau amser sy'n gysylltiedig â datblygu prosiectau ar y raddfa hon, byddwn hefyd yn gofyn i chi ystyried ein hegwyddorion buddsoddi Treftadaeth 2033 newydd:

Bydd angen i chi gyflwyno dogfen ategol o 500 gair neu lai yn amlinellu sut y bydd eich prosiect yn ymateb i'r pedair egwyddor.

Ceisio uchelgais ac arloesedd

Meddai Eilish McGuinness, Prif Weithredwr Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol: "Rydym am gefnogi'r prosiectau treftadaeth gorau, mwyaf uchelgeisiol ac arloesol ar draws y DU. Gwyddom fod chwyddiant a'r argyfwng costau byw yn gwneud hynny'n anodd o dan ein trothwy presennol.

"Mae cynyddu ein grantiau i £10m yn golygu y gallwn gefnogi prosiectau ar raddfa fwy sy'n cyrraedd ymhellach, a chyflwyno ein gweledigaeth i werthfawrogi a gofalu am dreftadaeth ac i'w chynnal ar gyfer pawb yn y dyfodol.

"Mae'n bosib hefyd y byddwn yn ystyried buddsoddi uwchlaw'r trothwy hwn ar gyfer prosiectau treftadaeth gwirioneddol eithriadol.”

Y camau nesaf

Bwrw golwg ar ein harweiniad ymgeisio ar gyfer Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol rhwng £250,000 a £10m, a chysylltwch â'ch swyddfa leol os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach.

Mae Treftadaeth 2033 yn nodi'n gryno ein hegwyddorion a'n huchelgeisiau trosgynnol ar gyfer y deng mlynedd nesaf. Ym mis Gorffennaf, byddwn yn rhyddhau'r cyntaf o gyfres o gynlluniau cyflwyno a fydd yn rhoi rhagor o fanylion ynghylch sut y byddwn yn buddsoddi arian y Loteri Genedlaethol yn y blynyddoedd i ddod. Tan hynny, gofynnir i chi barhau i wneud ceisiadau am ariannu gan ddefnyddio ein harweiniad a'n canlyniadau presennol.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...