Dod â threftadaeth i garreg eich drws

Dod â threftadaeth i garreg eich drws

Runner celebrating at race finish line
Gyda llawer o'r DU yn ôl dan gyfyngiadau llymach yn sgil y pandemig, rydym wedi casglu rhai o'n hoff weithgareddau treftadaeth i'w mwynhau gartref.

Rydym yn falch o fod wedi cefnogi'r sector treftadaeth yn ystod y pandemig drwy gyllid brys  ac adferiad, a rydym wedi rhyfeddu o weld y ffyrdd creadigol y mae prosiectau wedi'u haddasu.

Mae cymryd rhan mewn diwylliant yn codi hwyliau ac yn gwella llesiant. Gyda llawer o leoliadau byw bellach ar gau i'r cyhoedd, gobeithiwn y gall y digwyddiadau a'r gweithgareddau ar-lein leddfu rhai o'ch hiraeth diwylliannol.

Ymunwch â ni a'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon drwy ddefnyddio'r hashnodau #HeritageFromHome a #HereForCulture.

Dysgu

Man behind sculptural artwork
Eifftoleg dan gyfyngiadau symud

Mae Amgueddfa Manceinion yn cynnal detholiad eang o ddigwyddiadau ar-lein. Tiwniwch i mewn bob dydd Iau am 3pm ar gyfer Egyptology in Lockdown dan arweiniad Dr Campbell Price, Curadur yr Aifft a Sudan, yn fyw o'i swyddfa gartref.

Kresen Kernow yw'r cartref i gasgliad mwyaf y byd o luniau, mapiau a dogfennau sy'n ymwneud â hanes cyfoethog ac amrywiol Cernyw. Porwch drwy 850 mlynedd o hanes Cernyw o'ch ystafell fyw eich hun!

Archwiliwch dreftadaeth Jamaican yn yr arddangosfa Back to Life ar-lein. Mae'r arddangosfa'n coffáu'r genhedlaeth gyntaf o Jamaicaid a ddaeth i Leeds yn y 1940au – 60au.

Gwrando

Porwch drwy gasgliad anhygoel Archif Sain y Llyfrgell Brydeinig o dros 6.5 miliwn o recordiadau o leferydd, cerddoriaeth, bywyd gwyllt a'r amgylchedd. Dilynwch eu taith o gadw sain Prydain ar eu cyfrif Twitter @BLSoundHeritage.

Man looking through archive
Beth fyddwch chi'n ei ganfod yn Archif Sain y Llyfrgell Brydeinig?

Mae Archifau'r Clybiau Ieuenctid wedi casglu dros 100,000 o luniau o ddegawdau o ddiwylliant ieuenctid y DU ac mae'n rhannu rhai o ganfyddiadau'r babanod mewn podlediad bob pythefnos. Yn y bennod gyntaf, mae'r gwesteiwr Scarlett O'Malley yn siarad â ffotograffydd Gavin. Maent yn ymchwilio i'w hunaniaeth ieuenctid, ei amser fel astrologer a'i waith gyda’r cerddor a'r actor Plan B.

Advert for Youth Club podcast showing two people in deck chairs reading newspapers
Podcast Youth Club

Yn ddiweddar lansiodd Digital:Works podlediad wythnosol ar ôl cynnal cannoedd o gyfweliadau dros y blynyddoedd. Bydd y podlediadau'n archwilio bywydau a straeon dinasyddion blaenorol Llundain, gan gynnwys faciwîs yr Ail Ryfel Byd, gweithwyr bysiau Llundain, goleuwyr Tafwys, gweithwyr iard gychod, argraffwyr Fleet Street a mwy. 

Gwrandewch ar y podlediad Dear Poppy, am sgwrs ddiddorol rhwng pobl ifanc yn eu harddegau heddiw a menyw ifanc ffuglennol o'r enw Poppy a oedd yn byw drwy drawma'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Cymryd Rhan

Mae Neuadd Toynbee yn Nwyrain Llundain wedi cau eu canolfan ond wedi dechrau Gweithgareddau Activities Against Isolation ar Facebook, grŵp cymunedol ar-lein pwrpasol i unrhyw un sy'n poeni y byddant yn unig neu wedi’u diflasu yn ystod cyfnod ynysu. Gallwch hefyd gymryd rhan yn eu Gwasanaeth Phone Befriending Service, sy'n dwyn ynghyd bobl â diddordebau cyffredin ar gyfer sgwrs reolaidd dros y ffôn. 

Woman speaking on phone
Sgyrsiau ffôn Neuadd Toynbee

Gwylich ddarllediad byw Amgueddfa Llundain o'r ffilm fer We the People am y gorffennol, y presennol a dyfodol gweithredaeth yn Brixton. Dilynir y ffilm gan drafodaeth yn archwilio effaith y ffilm. Tiwniwch i mewn ddydd Iau 19 Tachwedd am 6pm. 

Creu

Reimagine Remake Replay yw grŵp o bobl ifanc sy'n canolbwyntio ar alluogi pobl ifanc eraill i gysylltu a gwella casgliadau amgueddfeydd gan ddefnyddio cyfryngau creadigol a thechnoleg ddigidol. Gwahoddir pobl ifanc 19-25 oed yng Ngogledd Iwerddon i gymryd rhan yn eu cyfres o ddigwyddiadau sy'n gwneud masg wyneb gyda'r artist Kit Rees drwy fis Tachwedd a mis Rhagfyr.

Mae Leighton House yn annog pawb i fod yn greadigol drwy gymryd rhan yn eu gweithdai Celf Islamaidd am ddim drwy gydol mis Tachwedd. Maent hefyd yn cael gweithgareddau ar-lein hwyliog eraill fel tiwtorialau crefft, cyfres Artistiaid mewn Sgwrs a thaflenni gweithgareddau.

Advert showing a screening of We the People
Bydd darllediad Amgueddfa Llundain o’r ffilm We the People yn digwydd ar 19 Tachwedd, 6pm

Eisiau mwy? 

Os nad yw hyn wedi eich helpu i oroesi eich hiraeth diwylliannol, gweler ein rhestr helaeth a grëwyd yn gynharach eleni.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...