Gainsborough House

Ein Strategaeth Gorfforaethol 2018-2021

Ein Strategaeth Gorfforaethol 2018-2021

Ein Strategaeth Gorfforaethol 2018-2021

Mae ein Strategaeth Gorfforaethol ar gyfer y blynyddoedd 2018 i 2021 yn adeiladu ar 24 mlynedd o brofiad a dosbarthu grantiau'r Loteri Genedlaethol a’r Gronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol yn llwyddiannus ledled y DU.

Ein gweledigaeth a rôl

Caiff bywydau pob person eu trawsnewid a'u cyfoethogi gan dreftadaeth sy'n cael ei werthfawrogi am y newid cadarnhaol a pharhaol y mae'n ei greu.

Rydym yn ysbrydoli, arwain ac yn ariannu treftadaeth y DU i greu'r newid hwn i bobl a chymunedau, nawr ac yn y dyfodol.

Rydym yn ysbrydoli ac yn arwain trwy:

 • Adeiladu partneriaethau strategol a chydweithredu
 • Ysbrydoli a chefnogi arloesedd
 • Hyrwyddo gallu a gwydnwch y sector treftadaeth
 • Eirioli am werth treftadaeth i gymdeithas
 • Rhannu dysgu ac arfer gorau

Rydyn ni’n ariannu treftadaeth y DU drwy:

 • Gweithio'n unol â Fframwaith Ariannu Strategol y Loteri Genedlaethol
 • Parhau i roi grantiau ledled y DU
 • Gwneud i'n harian fynd ymhellach drwy fenthyciadau a buddsoddiadau cymdeithasol
 • Datblygu sgiliau ac amrywiaeth y sector
 • Datblygu busnes newydd: defnyddio ffynonellau cyllid newydd, ochr yn ochr â grantiau'r Loteri Genedlaethol a Chronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol.
 • Sicrhau newid cadarnhaol a pharhaol

Drwy ein harweinyddiaeth, ein cefnogaeth a'n buddsoddiad, bydd treftadaeth ledled gwledydd a rhanbarthau'r DU yn fwy gwerthfawr, cynhwysol, gwydn, mentrus ac mewn cyflwr gwell.

Bydd hyn yn helpu treftadaeth i gyfrannu mwy at yr economi a dod yn fwy cysylltiedig mewn cymunedau lleol.

Ein tystiolaeth

Mae ein cynlluniau ar gyfer 2019–2024 wedi'u seilio ar ystod eang o ymchwil strategol, dadansoddi data a gwerthusiadau o effaith cyllid yn y gorffennol.

 • Adroddiad ymgynghori'r Fframwaith Ariannu Strategol: crynodeb gweithredol - ymchwiliodd arolwg o dros 10,000 o bobl yn y DU i farn y cyhoedd ar dreftadaeth a sut y caiff ei werthfawrogi; a oedd y farn a fynegwyd yn ymchwil chwaraewyr y Loteri Genedlaethol hefyd yn wir am y boblogaeth gyffredinol; a'r hyn yr oedd pobl yn ei feddwl am ein hamcanion strategol arfaethedig. Yn gyffredinol, dilyswyd canfyddiadau ymchwil chwaraewyr y Loteri Genedlaethol a chytunwyd ar fwyafrif helaeth o bobl â phob un o'n chwe amcan strategol
 • Canfyddiadau'r cyhoedd o dreftadaeth 2018 - ymatebodd pobl o dros 1,500 o sefydliadau i'n hymgynghoriad strategol, a gynhaliwyd ar-lein ac mewn cyfres o ddigwyddiadau ledled y DU. Cafwyd cefnogaeth eang gan randdeiliaid i'n cynlluniau ar gyfer 2019–2024, ac rydym wedi gwneud addasiadau a gwelliannau i rai yng ngoleuni'r safbwyntiau a fynegwyd