Gainsborough House

Ein Strategaeth Gorfforaethol 2018-2021

Ein Strategaeth Gorfforaethol 2018-2021

Mae ein Strategaeth Gorfforaethol ar gyfer y blynyddoedd 2018 i 2021 yn adeiladu ar 24 mlynedd o brofiad a dosbarthu grantiau'r Loteri Genedlaethol a’r Gronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol yn llwyddiannus ledled y DU.

Ein gweledigaeth a rôl

Ysbrydoli, arwain ac ariannu treftadaeth y DU i greu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl a chymunedau, yn awr ac yn y dyfodol.

Rydym yn ysbrydoli ac yn arwain trwy:

 • Adeiladu partneriaethau strategol a chydweithredu
 • Ysbrydoli a chefnogi arloesedd
 • Hyrwyddo gallu a gwydnwch y sector treftadaeth
 • Eirioli am werth treftadaeth i gymdeithas
 • Rhannu dysgu ac arfer gorau

Rydyn ni’n ariannu treftadaeth y DU drwy:

 • Lansio Fframwaith Ariannu Strategol y Loteri Genedlaethol newydd
 • Gwneud grantiau parhaus yn y DU
 • Sicrhau fod ein harian yn mynd ymhellach trwy fenthyciadau a buddsoddiadau cymdeithasol
 • Datblygu sgiliau ac amrywiaeth y sector
 • Datblygiad busnes newydd: Creu ffynonellau cyllid newydd, ochr yn ochr â grantiau'r Loteri Genedlaethol a’r Cronfa Goffa.
 • Gwneud newidiadau i’n grantiau yn ystod y flwyddyn ariannol 2018-19.

Sicrhau newid cadarnhaol a pharhaol

Drwy ein harweinyddiaeth, ein cefnogaeth a'n buddsoddiad, bydd treftadaeth ledled gwledydd a rhanbarthau'r DU yn fwy gwerthfawr, cynhwysol, gwydn, mentrus ac mewn cyflwr gwell.

Bydd hyn yn helpu treftadaeth i gyfrannu mwy at yr economi a dod yn fwy cysylltiedig mewn cymunedau lleol.