Ystod lawn o arian y Loteri Genedlaethol yn ailddechrau gyda blaenoriaethau wedi'u hailffocysu ar gyfer 2021-22

A man inspecting the wood of boat
Mae ceisiadau ar agor ar gyfer Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol o £3,000 hyd at £5miliwn. Byddwn yn blaenoriaethu prosiectau sy'n cyfrannu at ein hadferiad o'r argyfwng coronafeirws (COVID-19).

Mae ailddechrau ariannu prosiectau yn nodi dychweliad i'n busnes craidd, ond nid yw'n dychwelyd i 'fusnes fel arfer'.

Wrth i'r pandemig barhau i effeithio ar gynifer o agweddau ar ein bywydau, rydym am ariannu prosiectau sy'n dangos gwerth treftadaeth i'n bywyd cenedlaethol ac sy'n cefnogi economïau, lleoedd a chymunedau lleol.

Blaenoriaethau wedi'u hailffocysu ar gyfer 2021-22

Rhwng mis Ebrill 2021 a mis Mawrth 2022, wrth wneud penderfyniadau ariannu, byddwn yn blaenoriaethu prosiectau treftadaeth sy'n:

  • rhoi hwb i'r economi leol
  • annog datblygu sgiliau a chreu swyddi
  • cefnogi llesiant
  • creu lleoedd gwell i fyw, gweithio ac ymweld â nhw
  • gwella gwydnwch sefydliadau sy'n gweithio ym maes treftadaeth

Mae ein canlyniad cynhwysiant – bydd ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth – yn parhau i fod yn orfodol ar gyfer pob prosiect a ariannu gennym.

Yn ogystal, mae’n rhaid i bob prosiect ddangos eu bod yn amgylcheddol gyfrifol ac yn integreiddio mesurau amgylcheddol yn eu prosiectau.

Dysgwch fwy am y canlyniadau rydym yn disgwyl i brosiectau eu cyflawni, ac archwilio cyd-destun llawn ein Blaenoriaethau ar gyfer Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ar gyfer 2021-22.

Adeiladu’n ôl

Dywedodd Ros Kerslake, Prif Swyddog Gweithredol Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol: "Mae gan dreftadaeth rôl hanfodol i'w chwarae o ran gwneud cymunedau'n lleoedd gwell i fyw ynddynt, creu ffyniant economaidd a chefnogi llesiant personol. Mae'r rhain i gyd yn mynd i fod yn hanfodol bwysig wrth i ni adeiladu'n ôl o'r pandemig.

"Yn ystod 2020 fe wnaethon ni ganolbwyntio ar gefnogi treftadaeth ledled y DU i addasu ac ymateb i effaith uniongyrchol argyfwng COVID-19. Erbyn diwedd y flwyddyn ariannol hon byddwn wedi cefnogi mwy na 1,500 o sefydliadau ar draws y sector treftadaeth gyda dros £500miliwn o gyllid gan y Loteri Genedlaethol a'r Llywodraeth.

"Ein ffocws nawr yw cefnogi'r sector treftadaeth i gryfhau ei adferiad, addasu a ffynnu eto. Mae ailagor ceisiadau am brosiectau treftadaeth yn allweddol i lwyddiant hyn."

Yr un dreftadaeth

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi'r un ystod eang o brosiectau a gweithgareddau treftadaeth yr ydym bob amser wedi'u cefnogi – o dreftadaeth ddiwydiannol a safleoedd, cestyll a mannau addoli hanesyddol, i straeon ac atgofion ein cymunedau, i barciau cyhoeddus, tirweddau naturiol a bywyd gwyllt brodorol.

Fodd bynnag, rydym yn disgwyl i bob cais adlewyrchu'n llawn yr amgylchiadau newydd a achoswyd gan COVID-19 a'n blaenoriaethau diwygiedig ar gyfer ariannu.

Clywch fwy gan ein Pennaeth Strategaeth, Araba Webber:

Canllawiau wedi'u diweddaru

Rydym wedi diweddaru ein canllawiau Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn unol â'r blaenoriaethau diwygiedig hyn ar gyfer 2021-22.

Cymerwch eich amser i ddarllen yr holl ganllawiau a gwybodaeth ategol cyn i chi wneud cais. Ystyriwch yn ofalus y ffordd orau o lunio eich gweithgaredd a sut rydych chi'n mynd i'w reoli.

Rydym yn disgwyl derbyn nifer fawr o geisiadau, a bydd angen i ni flaenoriaethu lle gall ein buddsoddiad wneud gwahaniaeth sylweddol.

Dysgwch fwy ac archwiliwch y canllawiau ymgeisio newydd.