Ai chi fydd Prosiect Cynaliadwy y Flwyddyn 2024?

Ai chi fydd Prosiect Cynaliadwy y Flwyddyn 2024?

Mae llong Brunel SS Great Britain yn sefyll yn ei doc sych
Enillodd Ymddiriedolaeth SS Great Britain y wobr cynaladwyedd ar y cyd yn 2023. Llun: Adam Gasson / Ymddiriedolaeth SS Great Britain.
Mae'r categori cynaliadwyedd yng Ngwobrau Amgueddfeydd + Heritage yn gyfle gwych i arddangos eich dull o reoli neu gyfleu effaith yr argyfwng hinsawdd.

Mae'r sector treftadaeth yn chwarae rôl bwysig wrth helpu i daclo newid yn yr hinsawdd a diogelu ein byd naturiol. Rydym yn chwilio am brosiectau neu arddangosfeydd amgylcheddol gynaliadwy sy'n helpu i gyflawni hyn.

Rydym yn arbennig o falch o barhau i weithio gyda'r Gronfa Treftadaeth i hyrwyddo pwysigrwydd gwarchod ein hamgylchedd a sut y gall y sector hwn wneud gwahaniaeth.

Anna Preedy, Cyfarwyddwr y Gwobrau Amgueddfeydd a Threftadaeth

Mae'r wobr, yr ydym yn ei noddi am y bumed flwyddyn yn olynol, yn helpu i daflu goleuni ar ddulliau creadigol o daclo newid yn yr hinsawdd. Gobeithiwn y bydd y rhain yn ysbrydoli eraill i ymwreiddio cynaladwyedd yn ganolog i'r hyn a wnânt.

Daeth y wobr i ben ar gyfer ceisiadau ar 1 Chwefror 2024.

Dyddiadau allweddol

  • Cyhoeddi rhestr fer: Dydd Iau 14 Mawrth 2024
  • Enwau'r enillwyr: mewn seremoni fyw yn Llundain nos Fercher 15 Mai 2024

Bydd hyd at ddau enillydd

  1. Un sydd wedi defnyddio dulliau syml, fforddiadwy a hawdd eu trosglwyddo, fel ein henillydd yn 2023, yr Amgueddfa Fwyd.
  2. Un sy’n brosiect â chynaladwyedd amgylcheddol yn ganolog iddo, fel ein henillydd yn 2023, Ymddiriedolaeth SS Prydain Fawr

Y broses ddethol

Rydym am weld prosiectau neu arddangosfeydd amgylcheddol gynaliadwy rhagorol sy'n dangos arfer gorau wrth reoli neu gyfathrebu effeithiau amgylcheddol.

Efallai bod eich prosiect wedi defnyddio, er enghraifft, mesurau effeithlonrwydd ynni, cynlluniau teithio gwyrdd i ymwelwyr neu ymagweddau unigryw at ennyn diddordeb cynulleidfaoedd yn yr argyfwng hinsawdd.

Dylai ceisiadau hefyd nodi unrhyw fanteision economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol ehangach i'r sefydliad neu'r gymuned sydd wedi deillio o 'feddwl yn gynaliadwy’.

Rhaid i brosiectau fod wedi’u lleoli yn y DU a chael eu cyflwyno yn 2023.

Pobl yn rhoi cynnig ar fwyd wedi'i wneud o gynhwysion gwrychoedd wrth fwrdd arddangos
Ymwelwyr yn rhoi cynnig ar ryseitiau danadl poethion yn yr arddangosfa, Hedgerow gan gyd-enillydd 2023, yr Amgueddfa Fwyd

Y Gwobrau Amgueddfeydd a Threftadaeth

Meddai Anna Preedy, Cyfarwyddwr Amgueddfeydd a Threftadaeth: “Mae’r gwobrau’n dathlu’r tapestri cyfoethog o brofiadau a’r llu o leisiau gwahanol sy’n ffurfio ein sector, gan daflu goleuni ar brosiectau a rhaglenni, rhai mawr a rhai bach.

“Mae'n bleser arbennig i ni barhau i weithio gyda’r Gronfa Treftadaeth i hyrwyddo pwysigrwydd gwarchod ein hamgylchedd a lliniaru effaith newid yn yr hinsawdd, gan ddangos sut y gall y sector hwn wneud gwahaniaeth yn yr ymgyrch i gyrraedd sero net.”

Rhedeg prosiect treftadaeth gynaliadwy

Fel ariannwr mwyaf treftadaeth y DU, mae gennym rôl arwyddocaol i’w chwarae wrth wella cynaladwyedd amgylcheddol drwy’r prosiectau a ariannwn, nawr yn fwy nag erioed.

Rydym am i'n holl brosiectau wneud eu gorau glas i helpu i liniaru ac addasu i effeithiau newid yn yr hinsawdd a helpu natur i ymadfer.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...