Kick the Dust Norfolk Journeys: helpu pobl ifanc i gael gwaith

Kick the Dust Norfolk Journeys: helpu pobl ifanc i gael gwaith

Mae person sy'n gwisgo masg yn cyffwrdd ag arddangosfa greadigol o jariau gwydr
Getting work experience curating the 'Museum in a Jar' exhibition
I ddathlu Diwrnod Sgiliau Ieuenctid y Byd, darganfyddwch sut mae rhaglen profiad gwaith ar themau treftadaeth yn helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau hanfodol a sicrhau cyflogaeth.

Mae'r cyfyngiadau symud wedi bod yn anodd i lawer o bobl ifanc, yn gymdeithasol ac o ran addysg a datblygu gyrfa. Mae nifer y bobl ifanc mewn cyflogaeth yn parhau i fod yn is na chyn y pandemig, er bod diweithdra'n dychwelyd i lefelau cyn pandemig.

Mae Kick the Dust Norfolk Journeys yn ceisio mynd i'r afael â hyn drwy helpu pobl ifanc i gymryd rhan mewn profiad gwaith ar lefel treftadaeth, cyfleoedd gwirfoddoli a phrosiectau creadigol. 

Cyfle i feithrin sgiliau yn y gweithle

Mae rhaglen Profiad Gwaith Kick the Dust yr Ardal Orllewinol yn dod â phobl ifanc 14-25 oed ynghyd â staff yn Amgueddfa Stories of Lynn yn Kings Lynn. Yma, mae pobl ifanc yn cael eu cefnogi i feithrin sgiliau yn y gweithle yr hoffent ganolbwyntio arnynt - fel siarad cyhoeddus, curadu, neu ysgrifennu ar gyfer cynulleidfa broffesiynol.

Mae'r rhaglen 13 wythnos yn gweithio'n agos gydag ysgolion lleol a phartneriaid eraill i gefnogi'r rhai ag anghenion iechyd a dysgu ychwanegol, yn ogystal â'r rhai sy'n profi aflonyddwch yn eu bywydau. 

A person rests from painting an exhibit that resembles a giant bookPeintio arddangosfa

Ers ei lansio yn 2020, mae'r rhaglen wedi bod yn boblogaidd gyda phobl ifanc, gyda phob carfan yn cael ei llenwi, a rhai sesiynau ychwanegol yn cael eu cynnig i ateb y galw.

Mae pobl ifanc yn rhyngweithio â staff o bob rhan o'r amgueddfa, y cyngor lleol a Gwasanaeth Amgueddfa Norfolk. Caiff gweithgareddau eu teilwra i'r sgiliau yr hoffai pob carfan eu datblygu, ac mae'r bobl ifanc yn cofnodi ac yn myfyrio'n rheolaidd ar eu cynnydd.

Profiad ymarferol

Yn y prosiect 'Museum in a Jar', cafodd pobl ifanc gyfle i gynllunio, curadu a rhoi cyhoeddusrwydd i'w harddangosfa eu hunain. Cawsant eu llunio gyda churadur proffesiynol ac adran gyfathrebu'r amgueddfa, a'u helpodd i rannu'r arddangosfa ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Mewn prosiect arall, 'Deal Justly With All', dewisodd pobl ifanc wrthrychau ar gyfer arddangosfa a oedd yn canolbwyntio ar dlodi a digartrefedd yn yr ardal leol. Ymgysylltodd y grŵp hwn â'r maer lleol, a'u helpodd i ennill sgiliau ysgrifennu ar gyfer cynulleidfa broffesiynol.

Fel rhan o'r rhaglen, cynigiwyd ffug gyfweliadau i bobl ifanc, fel y gallent fyfyrio ar eu cyflawniadau a dysgu sut i siarad amdanynt mewn cyd-destun proffesiynol.

Three people watch a fourth wearing gloves who handles a piece of fabric.Dysgu am drin gwrthrychau yn Amgueddfa Lynn

Sicrhau cyflogaeth

Aeth pump o'r cyfranogwyr ymlaen i sicrhau eu swyddi cyntaf ar ôl eu lleoliadau, gan gynnwys rolau mewn amgueddfa, cynghorau lleol a chartref gofal. Roedd y sgiliau a ddatblygwyd yn cynnwys:

  • cynllunio
  • marchnata
  • ysgrifennu proffesiynol
  • curadu gwrthrychau
  • gwaith tîm

Cawsant ddealltwriaeth hefyd o'r sector treftadaeth a'u hardal leol.

Hybu sgiliau a hyder

Dywedodd un cyfranogwr ifanc: "[Mae'n] dipyn o deimlad swreal i wybod fy mod wedi helpu i gyfrannu at rywbeth ystyrlon a phwysig i bobl feddwl amdano. Roeddwn wedi meddwl o'r blaen bod prosiectau fel arddangosfa ar-lein allan o'm cyrraedd a dim ond pan ddeuthum yn weithiwr proffesiynol profiadol y byddwn byth yn gallu gweithio a chreu un.''

Yr effaith fwyaf y mae Kick The Dust wedi'i chael arnaf dros y misoedd diwethaf fu fy hwb enfawr mewn hyder! Rwyf wedi manteisio ar gyfleoedd y byddwn fel arfer yn rhy ofnus i feddwl amdanynt hyd yn oed.

Cyfranogwr ifanc â heriau iechyd meddwl

Dywedodd un o gyfranogwyr â heriau iechyd meddwl: "Ers ymuno â thîm Kick The Dust ym mis Rhagfyr 2020, rwyf wedi cael cynnig cyfleoedd diddiwedd ac wedi ennill sgiliau a chysylltiadau hirhoedlog.

"Yr effaith fwyaf y mae Kick The Dust wedi'i chael arnaf dros y misoedd diwethaf fu fy hwb enfawr mewn hyder! Rwyf wedi manteisio ar gyfleoedd y byddwn fel arfer yn rhy ofnus i feddwl amdanynt hyd yn oed." 

Dywedodd un arall: "Nawr, tua phum mis ar ôl mynd ar fy nhaith gyda nhw, mae gen i leoliad Kickstart gyda sefydliad y celfyddydau, Collusion!

"[Kick The Dust] yw fy ngrŵp cymorth creadigol sydd wedi fy helpu drwy'r cyfnod anodd hwn ac yn fy ysbrydoli bob dydd i barhau i gymryd cymaint o gyfleoedd ag y gallaf eu trin."

Ynglŷn â'r awduron

Dyma un o gyfres o flogiau am Kick the Dust, rhaglen o 12 prosiect ar raddfa fawr sy'n gwneud treftadaeth yn berthnasol i fywydau pobl ifanc 11-25 oed. 

Mae Renaisi yn fenter gymdeithasol sydd wedi bod yn helpu pobl a lleoedd i ffynnu ers dros 20 mlynedd. Renaisi sy'n gyfrifol am werthusiad lefel rhaglen Kick the Dust. 

Mae'r Ganolfan Effaith Ieuenctid yn dwyn ynghyd ymarferwyr, cyllidwyr a llunwyr polisi i wella gwasanaethau a chymorth i bobl ifanc ledled y DU. Mae'r Ganolfan yn dod â safbwynt sector ieuenctid i werthuso Kick the Dust.

Mae Kick the Dust Norfolk Journeys yn rhaglen sy'n seiliedig ar Norfolk sy'n grymuso pobl ifanc i gymryd mwy o ran mewn treftadaeth leol. 

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...