Cynllun Meithrin Capasiti yr Adferiad Gwyrdd

Rydym yn cynnig grantiau o £5,000–£100,000 i sefydliadau amgylcheddol feithrin sgiliau, datblygu syniadau a gwella'r gwasanaethau y maent yn eu darparu.

Mae Cynllun Meithrin Capasiti yr Adferiad Gwyrdd yn gynllun grant refeniw newydd gwerth £920,000 i gynyddu capasiti o fewn y sector sefydliadau anllywodraethol amgylcheddol (eNGO). Rydym yn dosbarthu'r gronfa hon mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

  • rydym yn derbyn Datganiadau o Ddiddordeb rhwng 16 Tachwedd a 6 Rhagfyr
  • ceisiadau ar agor ar 23 Tachwedd ac yn cau ar 10 Ionawr 2021

Beth a olygwn wrth adferiad gwyrdd?

Gwyrdd:

  • gwrthdroi'r dirywiad mewn natur (argyfwng natur)
  • mynd i'r afael ag argyfwng yr hinsawdd a chynyddu'r gallu i wrthsefyll effeithiau newid yn yr hinsawdd
  • mynd i'r afael â phatrymau anghynaliadwy o gynhyrchu a defnyddio (yr economi gylchol)

Adferiad:

  • buddsoddiad sy'n cefnogi creu swyddi a marchnadoedd newydd (adferiad economaidd)
  • targedu camau gweithredu at y grwpiau, y cymunedau a'r lleoedd hynny sydd fwyaf agored i niwed, a/neu sydd wedi cael eu taro galetaf i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau ac amddifadedd sylfaenol (adferiad cymdeithasol)

Nodau'r gronfa

Drwy Gynllun Meithrin Capasiti yr Adferiad Gwyrdd rydym am:

  • rhoi cymorth i sefydliad anllywodraethol amgylcheddol gynyddu capasiti drwy lywodraethu cryfach, cydnerthedd ariannol, ymgysylltu â'r gymuned, datblygu prosiectau a sgiliau perthnasol eraill
  • rhoi sefydliad anllywodraethol amgylcheddol - yn enwedig sefydliadau llai - ar sail fwy cynaliadwy drwy gefnogi datblygiad prosiectau o ansawdd uwch
  • gwella cyrhaeddiad sefydliad anllywodraethol amgylcheddol i gymunedau heb gynrychiolaeth eang (lleiafrifoedd ethnig, pobl ifanc, pobl anabl, ardaloedd amddifadedd, ac ati)

Cynnwys

< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0">
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0">
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0">
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0">
< class="field--name-field-item-title accordion-title" class="paragraph paragraph--type--paragraph-accordion-wrapper paragraph--view-mode--default accordion" tabindex="0">