Gerddi Botaneg Cymru

Yr Iaith Gymraeg

Yr Iaith Gymraeg

Mae Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol / Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi mabwysiadu'r egwyddor y bydd, wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru, yn trin y Gymraeg a'r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal. Mae'r cynllun hwn yn nodi sut y byddwn yn gweithredu'r egwyddor honno wrth ddarparu gwasanaethau i'r cyhoedd yng Nghymru.

Cafodd y cynllun hwn gymeradwyaeth Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar 28 Mehefin 2007.

Rydyn ni ar hyn o bryd yn gweithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg i barhau i wella a diwygio ein Cynllun Iaith Gymraeg presennol ac rydym yn anelu at gyhoeddi'r cynllun diwygiedig cyn gynted â phosibl. Byddwn yn cyflwyno ymrwymiadau newydd yn ogystal â chyhoeddi canllawiau a phecyn newydd cynhwysfawr o adnoddau i hyrwyddo dwyieithrwydd a fydd yn helpu prosiectau i gyflawni yn y ddwy iaith yng Nghymru.

Beth sydd angen i mi ei wneud yn y cyfamser?

Os byddwch yn derbyn cyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i gyflawni eich prosiect yng Nghymru, bydd angen i chi wneud hynny'n ddwyieithog. Mae cynnig gwasanaethau i'ch prosiectau yn Gymraeg a Saesneg yn rhan o'ch dibenion cymeradwy. Mae hefyd yn gyfle perffaith i sicrhau bod eich prosiect yn cyrraedd ystod eang o bobl mewn cymunedau ledled y wlad. Mae'n rhaid i siaradwyr Cymraeg allu cael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau yn Gymraeg a rhaid cynhyrchu'r holl ddeunyddiau ar gyfer y cyhoedd yn y ddwy iaith.

Mae'n bwysig eich bod yn ystyried sut y byddwch yn cyflawni eich prosiect yn ddwyieithog cyn i chi gyflwyno'ch cais am gyllid, gan y bydd angen i chi gynnwys unrhyw gostau cysylltiedig o fewn cyllideb eich prosiect. Dylech ddangos yn glir sut y byddwch yn cynnig darpariaeth ddwyieithog yng nghyllideb a chynllun eich prosiect ac yn cynnwys y gyllideb ar gyfer cyfieithu o dan y categori costau 'Arall' yn adran costau prosiect y ffurflen gais.

Mae gennym gyfeiriad e-bost uniongyrchol yn y Gronfa i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am fod yn ddwyieithog. Cysylltwch â cymorthcymraeg@heritagefund.org.uk neu cysylltwch â'n prif gyfeiriad e-bost cymru@heritagefund.org.uk a byddwn yn cysylltu'n ôl cyn gynted â phosibl.

Gallwch hefyd siarad yn uniongyrchol â'ch Rheolwr Buddsoddi neu un o'n Rheolwyr Ymgysylltu ar ddechrau'r broses ymgeisio.