Telerau Safonol ar gyfer Grantiau: £10,000 i £100,000

Diffiniadau:

'rydym', 'ni', 'ein' – Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (sy'n gweinyddu Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol).

'chi', 'eich' – y sefydliad(au) y dyfarnwyd y Grant iddo (iddynt) fel y nodwyd yn y Llythyr Hysbysu Grant ac unrhyw sefydliad sy'n cytuno i fod yn derbynwyr grant ar y cyd ac i gydymffurfio â'r Contract Grant.

Amodau grant ychwanegol - unrhyw amodau grant ychwanegol a nodir yn eich Llythyr Hysbysiad Grant.

Cais – eich Ffurflen Gais wedi’i llenwi ac unrhyw ddogfennau neu wybodaeth y byddwch yn eu hanfon atom i ategu'ch cais am grant.

Dibenion Cymeradwy – mae'r Dibenion Cymeradwy yn crynhoi'r Prosiect a ddisgrifir yn eich Cais.

Defnydd Cymeradwy – sut y gwnaethoch chi ddweud y byddech yn defnyddio'r Eiddo yn eich Cais (gan ganiatáu ar gyfer unrhyw newidiadau yr ydym wedi cytuno arnynt i ryddhau unrhyw un o'r Grantiau).

Allbynnau Digidol – yr holl ddeunydd gyda chynnwys treftadaeth sy'n cael ei greu neu ei gopïo i mewn i fformat digidol gennych neu ar eich rhan mewn cysylltiad â'r Prosiect.

Adroddiad Gwerthuso – yr adroddiad y mae'n rhaid i chi ei anfon atom cyn i ni dalu'r 10% olaf o'r Grant yn adrodd hanes y Prosiect, ei gyflawniadau a'r gwersi a ddysgwyd.

Grant – y swm a nodwyd yn y Llythyr Hysbysu Grant.

Contract grant – yn cynnwys y canlynol;

 • Llythyr Hysbysiad Grant;
 • Telerau Safonol y Grant;
 • Unrhyw Amodau Grant Ychwanegol; a
 • Ffurflen Caniatâd i Ddechrau wedi’i llofnodi.

Dyddiad y daw'r Grant i Ben – y dyddiad y mae’n rhaid i chi gwblhau’r Prosiect fel y nodwyd yn y Llythyr Hysbysu Grant.

Llythyr Hysbysu Grant – ein llythyr sy'n cadarnhau ein bod yn dyfarnu Grant i chi.

Trwydded Agored – mae trwydded agored yn rhoi caniatâd i gael mynediad at waith, ei ailddefnyddio a'i ailddosbarthu heb lawer, neu dim cyfyngiadau, o gwbl.  Mae sawl trwydded agored ar gael ond y drwydded agored ddiofyn sydd ei hangen arnom yw trwydded Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), neu gyfwerth.

Canllawiau eraill – yr holl ganllawiau eraill sy’n berthnasol i’ch Prosiect ar ein gwefan, yn cynnwys:

 • Canllawiau'r Cynllun Cadwraeth
 • Canllawiau Gwerthuso
 • Canllawiau Arferion Da
 • Canllawiau Cynllun Rheoli a Chynnal a Chadw
 • Canllawiau Caffael
 • Deall eich Treftadaeth

Canlyniadau - rydym yn disgrifio'r gwahaniaeth rydym am ei wneud gyda'n cyllid drwy set o naw canlyniad. Y canlyniadau yw newidiadau, effeithiau neu fuddion sy'n digwydd o ganlyniad uniongyrchol i'r prosiect. Bydd pob un o'r prosiectau a ariennir gennym yn cyflawni un neu fwy o'r Canlyniadau hyn.

Ffurflen Caniatâd i Ddechrau - y ffurflen rydych yn ei chyflwyno i ni yn gofyn am ganiatâd i ddechrau’r Prosiect.

Caniatâd i Ddechrau - ein cadarnhad ysgrifenedig y gallwch gychwyn y Prosiect.

Canllaw Ceisiadau’r Rhaglen – y ddogfen sy'n nodi cwmpas y rhaglen a sut i wneud cais.

Prosiect – y dibenion a gymeradwywyd gennym fel y nodwyd yn y Cais (gan ystyried unrhyw newidiadau rydym ni a chi wedi’u cytuno yn ysgrifenedig hyd at ddyddiad ein penderfyniad i ddyfarnu’r Grant i chi ac unrhyw newidiadau y dywedwn wrthych amdanynt yn y Llythyr Hysbysu Grant). Disgrifir y dibenion hyn fel ‘Dibenion Cymeradwy’ weithiau, ac maent yn cynnwys chi yn cael ac yn defnyddio cyllid partneriaeth fel y nodwyd yn y Cais, a’r modd y dywedodd y byddech yn defnyddio’r Eiddo (os oes eiddo).

Dyddiad Cwblhau'r Prosiect – dyddiad y llythyr y byddwn yn ei anfon atoch yn nodi y bod y Prosiect wedi'i gwblhau.

Eiddo – unrhyw eiddo rydych yn ei brynu, ei greu, ei dderbyn neu ei adfer, neu eiddo sydd fel arall yn cael ei ariannu gan y Grant gan gynnwys allbwn digidol, hawliau eiddo deallusol ac unrhyw ddogfennau rydych yn eu cynhyrchu neu'n eu gorchymyn fel rhan o'r Prosiect.

Derbyn Grant - y canllawiau rydym yn eu cyhoeddi i esbonio sut y byddwn yn talu'r Grant, monitro'r Prosiect a chytuno ar newidiadau i'r Grant.

Telerau Grant Safonol - y telerau safonol a nodir yma

Contract Tymor y Grant - hyd y Contract Grant fel y'i nodir yn y Llythyr Hysbysiad Grant.

Trydydd Parti – unrhyw un o berchenogion Eiddo Trydydd Parti.

Eiddo Trydydd Parti – unrhyw eiddo a nodir yn y cais sy'n perthyn i Drydydd Parti neu sy'n cael ei reoli ganddo.

Gofynion Perchenogaeth Trydydd Parti - y gofynion a nodir yng Nghanllawiau Ceisiadau'r Rhaglen a Derbyn Grant sy'n ymwneud â'r trefniadau cytundebol y disgwyliwn i chi ymrwymo iddynt gyda Thrydydd Parti.

Cyflawni'r Dibenion Cymeradwy

1. Dim ond at y Dibenion Cymeradwy y dylech ddefnyddio'r Grant, oni bai eich bod yn cael ein cymeradwyaeth ymlaen llaw.

2. Ni ddylech ddechrau gweithio i gyflawni'r Dibenion Cymeradwy cyn Caniatâd i Ddechrau.

3. Rhaid i chi gyflawni'r Dibenion Cymeradwy a sicrhau y daw eich Grant i ben erbyn Dyddiad Dod i Ben y Grant.

4. Rhaid i chi ddefnyddio'r Eiddo,neu ganiatáu iddo gael ei ddefnyddio, dim ond ar gyfer y Diben a Gymeradwywyd yn ystod Cyfnod y Contract Grant.

5. Yn ogystal â'r Telerau Grant Safonol hyn, rhaid i chi ddilyn yr Amodau Grant Ychwanegol (os oes rhai) a nodir yn y Llythyr Hysbysu Grant, mynd i'r afael ag unrhyw faterion a nodwn wrth fonitro, a bodloni'r gofynion a nodir yn Arweiniad Ceisiadau'r Rhaglen, Derbyn Grant, y canllawiau sydd gennym ynghylch cydnabod eich grant ar ein gwefan, ac unrhyw ganllawiau eraill a gyhoeddir ar ein gwefan sy'n berthnasol i'r  Prosiect.

6. Rhaid i chi gyflawni'r Dibenion Cymeradwy yn unol ag arfer gorau cyfredol yn eich ardal dreftadaeth ac i safon sy'n briodol i Brosiect sy'n bwysig i'r dreftadaeth genedlaethol. Rhaid i chi ddilyn yr holl ddeddfwriaeth a rheoliadau sy'n berthnasol.

7. Rydych yn cydnabod bod y Grant yn dod o gronfeydd cyhoeddus ac ni fyddwch yn defnyddio'r Grant mewn ffordd sy'n gyfystyr â Chymorth Gwladwriaethol na ellir ei gymeradwyo. Os ystyrir ei fod yn Gymorth Gwladwriaethol na ellir ei gymeradwyo, yna bydd gofyn i chi ad-dalu'r Grant cyfan ar unwaith.

Monitro prosiectau

8. Rhaid i chi roi unrhyw adroddiadau cynnydd a gwybodaeth a chofnodion ariannol neu wybodaeth a chofnodion eraill y gallai fod eu hangen arnom o bryd i'w gilydd ar y Grant, yr Eiddo, y Dibenion Cymeradwy (a'u cyflawni) a'r Defnydd Cymeradwy.

9. Rhaid i chi ganiatáu i ni (neu unrhyw un rydym yn ei awdurdodi) gael unrhyw fynediad y gallai fod ei angen arnom i:

 • archwilio'r Eiddo ac unrhyw waith iddo;
 • monitro ymddygiad a chynnydd y Dibenion Cymeradwy;a
 • monitro'r Defnydd Cymeradwy.

Yn yr achosion hyn byddwn yn rhoi rhybudd i chi. Byddwch yn adrodd ar gynnydd y Prosiect ar adegau y cytunwyd arnynt gyda ni.

10. Efallai y byddwn yn gofyn i chi ddarparu prawf eich bod wedi cymryd camau i leihau'r risg o dwyll. Efallai y byddwn yn gofyn i chi adael i ni archwilio eich prosesau a'ch gweithdrefnau cyfrifyddu i wirio effeithiolrwydd mesurau gwrth-dwyll.

11. Byddwn yn monitro cynnydd y Prosiect a byddwn yn cynnal gwiriadau ar ddiwedd y Prosiect ac ar ôl hynny i gadarnhau ei fod yn cyflawni'r Canlyniadau a ddisgwylir. Os byddwn ni (neu unrhyw un rydym yn ei awdurdodi) yn gwneud unrhyw argymhellion ar y materion a nodir ym mharagraff 9, rhaid i chi ystyried yr argymhellion hynny wrth gyflawni eich rhwymedigaethau i ni.

12. Rhaid i chi gymryd camau priodol i fonitro eich llwyddiant eich hun wrth gyflawni'r Dibenion Cymeradwy ac wrth ddefnyddio'r Eiddo at y Diben Cymeradwy. Ar ôl cwblhau'r Prosiect, rhaid i chi gyflwyno eich Adroddiad Gwerthuso cyn y byddwn yn rhyddhau'r taliad Grant  terfynol.

13. Rhaid i chi roi cyfeiriad neu gyfeiriadau gwe (URL/au) y safle neu'r safleoedd i ni a fydd yn cynnal eich Allbynnau Digidol am y cyfnod penodedig o amser, a diweddaru'r rhain os caiff deunyddiau eu hadleoli. Ar gyfer prosiectau lle mae deunyddiau wedi'u lleoli ar draws ystod o safleoedd, mae angen URL tudalen mynegai ar-lein.

Caffael

14. Cyn i chi ddechrau unrhyw gam o'r gwaith sydd ei angen i gyflawni'r Dibenion Cymeradwy, rhaid i chi roi'r holl gontractau angenrheidiol ar waith gyda chontractwyr a chynghorwyr proffesiynol sydd â chymwysterau priodol i'ch galluogi i orffen y cam hwnnw o'r gwaith. Rhaid i gontractau adeiladu gynnwys cymal sy'n eich galluogi i gadw rhan o ffioedd y contractwyr ar ôl cwblhau'r gwaith yn ymarferol. Os ydych am i unrhyw gontractau fod ar delerau gwahanol, rhaid i chi gael ein cymeradwyaeth ymlaen llaw.

15. Os yw'r Dibenion Cymeradwy yn cynnwys prynu nwyddau neu wasanaethau neu wneud gwaith, rhaid i chi gynnal ymarfer tendro yn unol â'r gofynion a nodir yn y Canllawiau Derbyn Grant a Chaffael sydd ar gael ar ein gwefan.

Eiddo

16. Rhaid i chi barhau i fod yn berchen ar yr Eiddo a chadw rheolaeth lwyr dros yr hyn sy'n digwydd iddo. Heblaw fel y caniateir o dan baragraff 25 (Allbynnau Digidol), rhaid i chi beidio â gwerthu, gosod neu fel arall ran ohono nac unrhyw fuddiant ynddo, na rhoi unrhyw hawliau i unrhyw un arall (neu gymryd unrhyw gamau i wneud hynny) heb ein cymeradwyaeth ymlaen llaw. Os rhoddwn ein cymeradwyaeth i chi, gall ddibynnu ar unrhyw un o'r gofynion canlynol.

 • eich bod yn talu cyfran o'r enillion net o werthu neu osod yr Eiddo o fewn mis i gymryd rhan yn yr asedau neu nwyddau eraill;
 • eich bod yn gwerthu neu'n gosod yr Eiddo ar ei werth llawn ar y farchnad;
 • unrhyw gyflyrau eraill sy'n addas yn ein barn ni.

Efallai y byddwn yn hawlio swm gennych yn yr un gyfran â'r pris gwerthu ag y mae'r Grant i gost wreiddiol y Dibenion Cymeradwy, neu'r gyfran o'r Grant a wariwyd ar yr asedau neu'r nwyddau dan sylw, pa un bynnag sydd fwyaf. Rhaid i chi dalu beth bynnag a benderfynwn sy'n briodol o dan yr amgylchiadau. Efallai y byddwn yn penderfynu peidio â gofyn i chi ad-dalu'r Grant (neu unrhyw ran ohono fel y gwelwn yn dda) am unrhyw reswm ond ein lle ni yw penderfynu hynny.

17. Rhaid i chi gynnal a chadw'r Eiddo mewn cyflwr da. Os yw'r Dibenion  Cymeradwy yn cynnwys creu, trwsio neu adfer eiddo, rhaid i chi gynnal a chadw'r  Eiddo mewn cyflwr da ar ôl i'r gwaith gael ei wneud. Os yw'r Dibenion Cymeradwy yn cynnwys paratoi cynllun cynnal a chadw a rheoli neu gynllun cadwraeth, rhaid i chi gynnal, rheoli neu warchod yr Eiddo yn unol â'r fersiwn o'r cynllun perthnasol yr ydym wedi'i gymeradwyo.

18. Rhaid i chi yswirio'r Eiddo i'r safon a nodir yn (a defnyddio unrhyw enillion o'r yswiriant yn unol â) Canllawiau Cais y Rhaglen a Derbyn Grant.

19 Rhaid i chi gadw unrhyw wrthrychau neu osodiadau sy'n rhan o'r  Eiddo mewn amgylchedd ffisegol ddiogel a phriodol.

20. Rhaid i chi ddweud wrthym, yn ysgrifenedig, o fewn pum diwrnod gwaith am unrhyw golled neu ddifrod sylweddol i'r Eiddo.

21. Rhaid i chi drefnu i'r cyhoedd gael mynediad priodol i'r Eiddo. Rhaid i chi sicrhau nad oes unrhyw berson yn cael ei wrthod yn afresymol i gael mynediad i'r Eiddo.

22. Os yw'r Dibenion Cymeradwy yn cynnwys defnyddio rhan o'r Grant  i brynu, derbyn, creu, adfer, gwarchod neu ariannu Eiddo Trydydd Parti fel arall, rhaid i chi gydymffurfio â Gofynion Perchnogaeth y Trydydd Parti.

Cyhoeddusrwydd a chydnabyddiaeth

23. Efallai y byddwn yn gwneud diben a swm y Grant yn gyhoeddus ym mha ffordd bynnag sy'n addas yn ein barn ni.

24. Unwaith y byddwn wedi cyhoeddi'r Grant, rhaid i chi gydnabod y Grant yn gyhoeddus yn unol â'r gofynion a nodir yn y canllawiau ar ein gwefan. Rhaid i chi fodloni unrhyw ofynion cydnabyddiaeth neu gyhoeddusrwydd eraill y gallwn ddweud wrthych amdanynt o bryd i'w gilydd. Cyn inni wneud unrhyw gyhoeddiad cyhoeddus am y Grant, rhaid ichi beidio â chyhoeddi unrhyw ddatganiad cyhoeddus, datganiad i'r wasg na chyhoeddusrwydd arall mewn perthynas â'r Grant nac sy'n cyfeirio atom, ac eithrio ar ffurf yr ydym wedi'i chymeradwyo ymlaen llaw.

25. Rhaid i chi hefyd roi delweddau digidol cydraniad uchel o’r Prosiect i ni ar ffurf electronig. Rydych yn rhoi'r hawl i ni ddefnyddio'r rhai rydych yn eu darparu i ni ar unrhyw adeg, gan gynnwys eu rhoi mewn fformat digidol a'u newid. Rhaid i chi gael yr holl hawliau sydd eu hangen arnoch chi a ni i'w defnyddio cyn i chi eu defnyddio neu eu hanfon atom. Rhaid i chi hefyd gymhwyso'r Drwydded Agored Angenrheidiol Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) i'r delweddau.

Allbynnau digidol

26. Rydych yn cytuno i:

 • rhoi trwydded ddi-dâl heb fod yn gyfyngedig i ni ddefnyddio, copïo, cadw a rhannu'r Allbynnau Digidol fel y gwelwn yn dda ac i roi is-drwyddedau o'r un math ar gyfer Tymor y Contract Grant;
 • cymhwyso Priodoledd Creative Commons 4.0 International (CC BY 4. 0) Trwydded  Agored neu gyfwerth, i'r holl Allbynnau Digidol a ariennir gan grant, ac eithrio cod a metadata, ac nid ydynt yn cynnwys asedau parth cyhoeddus nac atgynhyrchiadau digidol nad ydynt yn wreiddiol o asedau parth cyhoeddus (gweler isod).
 • nodi a chymhwyso Creative Commons yn glir 0 1.0 Cyffredinol (CC0 1.0) Cysegriad Parth Cyhoeddus, neu gyfwerth â:
  • cod a metadata a grëwyd yn ystod y prosiect; ac
  • asedau parth cyhoeddus neu atgynhyrchiadau digidol nad ydynt yn wreiddiol o asedau parth cyhoeddus
 • cael a chynnal mewn grym yr holl awdurdodiadau o unrhyw fath sy'n ofynnol i chi gymhwyso'r Drwydded Agored berthnasol neu'r Cyflwyno Parth Cyhoeddus (CC BY 4.0 neu CC0 1.0).
 • contract i'r perwyl bod unrhyw greu gennych chi neu ar eich rhan chi neu ar eich rhan o ddeunydd sy'n ffurfio Allbynnau Digidol yn cael ei wneud ar delerau bod naill ai'r hawlfraint yn y deunydd digidol wedi'i neilltuo i chi neu fod perchennog yr hawlfraint yn cytuno y gellir rhannu deunydd o dan Drwydded Agored CC BY 4.0 neu gyfwerth.;
 • sicrhau bod yr Allbynnau Digidol yn cael eu diweddaru, yn gweithredu fel y bwriadwyd ac nad ydynt yn darfod cyn pum mlynedd wedi Dyddiad Cwblhau'r Prosiect (lle mae'r ymgeisydd arweiniol yn berchennog preifat ar dreftadaeth, bydd telerau'r grant yn para am 10 mlynedd o Ddyddiad Cwblhau'r Prosiect)
 • cydymffurfio â'r Telerau Grant Safonol hyn mewn perthynas â'r ffeiliau digidol sy'n ffurfio'r Allbynnau Digidol ar gyfer Tymor y Contract Grant. Er mwyn osgoi amheuaeth, mae hyn yn cynnwys sicrhau mynediad ar-lein am ddim i'r  Allbynnau Digidol. Ni ddylech ryddhau Allbynnau Digidol eich prosiect ar delerau eraill heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

Talu ac ad-dalu grantiau

27. Byddwn, hyd at Ddyddiad Dod i Ben y Grant, yn talu'r Grant i chi neu unrhyw randaliad ohono yn unol â'r Telerau Grant Safonol hyn a'r gweithdrefnau a esbonnir wrth Dderbyn Grant cyn belled â:

 • Mae'r Loteri Genedlaethol yn parhau i weithredu o dan y Loteri Genedlaethol ac ati. Deddf 1993 (fel y'i diwygiwyd o bryd i'w gilydd), ac mae digon o arian ar gael i ni o dan y Ddeddf; a
 • rydym yn fodlon eich bod yn cyflawni (ac y byddwch yn parhau i gyflawni) neu wedi cyflawni'r Dibenion Cymeradwy yn unol â'r Telerau Grant Safonol hyn  a'ch bod yn gwario'r Grant yn gymesur ag unrhyw gronfeydd eraill a gewch o ffynonellau eraill at y Dibenion Cymeradwy.

28. Rydych yn cydnabod mai'r Grant yw cyfanswm yr arian y byddwn yn ei ddarparu ac na fydd yn cael ei gynyddu o ganlyniad i orwario neu am unrhyw reswm arall.

29. Rhaid i chi ad-dalu i ni ar unwaith unrhyw Grant yr ydym wedi'i dalu i chi (a byddwn yn atal unrhyw randaliadau o'r Grant yn y dyfodol) os:

 • nad ydych yn gweithredu mwyach, neu os cewch eich datgan yn fethdalwr neu eich rhoi mewn gweinyddiaeth, derbynnydd neu ddiddymu;
 • os ydych, yn ein barn ni, wedi rhoi gwybodaeth dwyllodrus, anghywir neu gamarweiniol i ni;
 • eich bod wedi gweithredu'n esgeulus mewn unrhyw fater arwyddocaol neu'n dwyllodrus mewn cysylltiad â'r Dibenion Cymeradwy neu'r Defnydd  Cymeradwy;
 • bod unrhyw awdurdod cymwys yn cyfarwyddo ad-dalu'r Grant;
 • mae newid sylweddol yn eich statws;
 • eich bod yn cadw gwybodaeth sy'n berthnasol i gynnwys eich Cais yn fwriadol;
 • os ydych yn gwneud neu'n methu â gwneud unrhyw beth sy'n dwyn anfri arnom ni neu'r Loteri Genedlaethol, neu sydd, yn ein barn ni, yn rhoi arian cyhoeddus mewn perygl, neu os byddwn yn terfynu neu'n atal unrhyw grant arall a roddwn i chi;
 • os byddwch yn methu â gwneud cynnydd da gyda'r Prosiect neu'n annhebygol yn ein barn ni o gwblhau'r Prosiect neu gyflawni'r Canlyniadau  y cytunwyd  arnynt gyda ni; neu
 • os na fyddwch yn cadw at unrhyw un o'r Telerau Grant Safonol hyn.

30. Os byddwch yn cwblhau'r Dibenion  Cymeradwy heb wario swm llawn y  Grant,rhaid i chi ad-dalu'r rhan o'r Grant nad  ydych wedi'i wario. Byddwn yn eich trin fel gwario'r  Grant yn gymesur â chronfeydd eraill yr oeddech i fod i'w derbyn o ffynonellau eraill at y Dibenion Cymeradwy.

31. Os ydych yn gwerthu neu'n rhannu'n rhannol fel arall gyda'r Eiddo cyfan neu ran ohono heb ein caniatâd o dan baragraff 15, neu os ydych yn derbyn arian mewn rhyw ffordd arall o ganlyniad i'r ffaith nad ydych yn dilyn y Telerau Grant Safonol hyn, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu cyfran o'r enillion net i ni ar unwaith os yw'r gyfran honno'n fwy na'r swmy byddai gennym hawl iddo fel arall o dan baragraff 28.

Termau cyffredinol

32. Ni allwch drosglwyddo'r Grant nac unrhyw hawliau o dan y Telerau Grant Safonol hyn, ac ni ddylech wneud cais iddynt.

33. Rhaid i chi gymryd pob cam a llofnodi a dyddio unrhyw ddogfennau sy'n angenrheidiol i gyflawni eich rhwymedigaethau o dan y Telerau Grant Safonol hyn  ac i roi'r hawliau a roddir i ni oddi tano.

34. Os oes mwy nag un ohonoch, bydd unrhyw atebolrwydd o dan y Telerau Grant Safonol hyn yn berthnasol i chi i gyd gyda'ch gilydd ac ar wahân.

35. Efallai y byddwn yn dibynnu ar unrhyw un o'n hawliau o dan y Telerau Grant Safonol hyn ar unrhyw adeg, hyd yn oed os nad ydym bob amser yn dewis gwneud hynny ar unwaith. Os penderfynwn beidio â dibynnu ar un hawl, efallai y byddwn yn dal i ddibynnu ar unrhyw un o'n hawliau eraill o dan y Telerau Grant Safonol hyn.

36. Os oes angen ein cymeradwyaeth arnoch ar gyfer unrhyw beth, rhaid i chi ysgrifennu atom i ofyn amdano. Dim ond os byddwn ni (neu unrhyw un a awdurdodwn) yn ei roi i chi yn ysgrifenedig y cewch ddibynnu ar unrhyw gymeradwyaeth sydd ei hangen o dan y Telerau Grant Safonol hyn.

37. Bydd unrhyw hysbysiad, cais neu ddogfen arall a anfonwn at ei gilydd o dan y Telerau Grant Safonol hyn yn ysgrifenedig a bernir eu bod wedi'u rhoi os cânt eu cyflwyno'n bersonol â llaw neu drwy'r post i'r cyfeiriad ar gyfer cyflwyno'r parti perthnasol. Os caiff ei ddarparu â llaw, ystyrir bod pob gohebiaeth o'r fath wedi'i rhoi pan ddaw i law (ac eithrio os caiff ei derbyn ar benwythnos neu ar ôl 5pm ar unrhyw ddiwrnod gwaith, ystyrir eu bod wedi'u derbyn ar y diwrnod gwaith nesaf) ac os cânt eu postio bernir bod pob gohebiaeth o'r fath wedi'i rhoi a'i derbyn ar yr ail ddiwrnod gwaith ar ôl postio o'r fath.

38. Mae unrhyw ddogfennau y mae angen i chi eu hanfon atom o dan y Telerau Grant Safonol hyn at ein dibenion ein hunain yn unig. Os byddwn yn cymeradwyo neu'n derbyn unrhyw ddogfennau, nid yw hyn yn golygu ein bod wedi eu cymeradwyo na'u derbyn at unrhyw ddiben arall.

39. Bydd Cyfnod y Contract Grant yn para am y cyfnod a nodir yn y Llythyr Hysbysu Grant.

40. Ni all unrhyw un heblaw chi na ni orfodi'r Telerau Grant Safonol hyn.