Canlyniad: bydd yr economi leol yn cael hwb

Canlyniad: bydd yr economi leol yn cael hwb

Beth mae'r canlyniad hwn yn ei olygu

Os yw eich prosiect yn llwyddiannus, bydd incwm ychwanegol i fusnesau lleol presennol a bydd swyddi'n cael eu creu neu eu cefnogi. Efallai y bydd busnesau newydd yn eich ardal leol hefyd.

Byddwch yn gallu dangos bod busnesau lleol wedi elwa o'ch prosiect. Y rheswm am hyn fydd eich bod wedi gwario'ch grant yn lleol, neu eich bod wedi annog mwy o dwristiaid i ymweld â'r ardal leol. Efallai mai'r rheswm am hyn yw eich bod wedi darparu safleoedd newydd ar gyfer busnesau a symudodd i'r ardal neu a ehangodd eu gweithrediadau oddi mewn iddi, a arweiniodd at greu swyddi newydd neu fuddsoddiad pellach yn eich ardal leol.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano

Byddwch yn gallu dangos bod y newidiadau hyn wedi digwydd o ganlyniad uniongyrchol i'ch prosiect.

Byddwch yn gwneud hyn drwy ddefnyddio gwybodaeth am yr economi leol, cyn ac ar ôl eich prosiect.

Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth hon gan leoedd fel eich awdurdod lleol, asiantaeth datblygu economaidd neu sefydliadau twristiaeth.

Pethau i'w hystyried

Treftadaeth yn cyfrannu at economïau lleol: gall yr arian sy'n cael ei wario ar y prosiect a'r bobl a ddenir i'r ardal o ganlyniad i'r prosiect gynhyrchu arian a chyfleoedd i fusnesau lleol sy'n cefnogi swyddi lleol.

Cadwyni a gwasanaethau cyflenwi: mae'r cyflenwadau a'r gwasanaethau a gaffaelir, gan gynnwys mewn diwydiannau eraill – fel adeiladu neu fwyd a diod – yn creu incwm i fusnesau eraill.

Ymwelwyr a thwristiaid: yr ymwelwyr a'r twristiaid a ddenwyd i'r ardal sy'n gwario arian gyda busnesau lleol, yn cefnogi swyddi drwy greu incwm i fusnesau lleol.

Creu adeiladau busnes newydd: darparu adeiladau ar gyfer busnesau newydd sy'n symud i'r ardal, yn creu swyddi newydd ac yn denu buddsoddiad pellach, sydd i gyd yn helpu i hybu'r economi. 

Byddwch yn realistig: byddwch yn realistig am effaith uniongyrchol y prosiect – peidiwch â gor-hawlio am y gwahaniaeth uniongyrchol y bydd y prosiect yn ei wneud.

Cloddiwch yn ddyfnach: defnyddiwch wybodaeth am yr economi leol gan yr awdurdod lleol, yr asiantaeth datblygu economaidd neu'r sefydliad twristiaeth. Gall y wybodaeth helpu i ddarganfod sut y gall y prosiect gyfrannu.

Gall effaith economaidd fod yn hirdymor: edrychwch ar y cyfnod o amser y disgwylir i'r prosiect wneud effeithiau economaidd drosto – gall hyn fod yn hirdymor, er enghraifft, bum mlynedd yn ddiweddarach.

Parth effaith: diffinio'r cwmpas daearyddol – ardal yr awdurdod lleol, y sir a/neu'r rhanbarth. Gall y prosiect effeithio ar feysydd yn wahanol.

Mesur yr effaith o astudiaeth sylfaenol neu ddata a disgrifio'r dull a ddewisir. Mae adnoddau ar gael i'ch helpu i ddarganfod beth i'w fesur a sut.

Datgloi cyllid arall: gall dangos sut mae'r prosiect yn cyfrannu at yr economi leol ddatgloi cyllid arall. Mae'r gwerth y mae diwydiant yn ei greu ar gyfer yr economi yn aml yn cael ei fesur gan GYC (Gwerth Ychwanegol Crynswth).

Rhagor o wybodaeth