Canlyniad: bydd yr ardal leol yn lle gwell i fyw, gweithio neu ymweld

Canlyniad: bydd yr ardal leol yn lle gwell i fyw, gweithio neu ymweld

Beth mae'r canlyniad hwn yn ei olygu

Os yw eich prosiect yn llwyddiannus, bydd pobl yn gweld gwelliant yn eu hardal leol, ac yn cael cyfleoedd i gysylltu ag ef.

O ganlyniad i wella treftadaeth yr ardal - neu o'r cyfleoedd rydych wedi'u darparu i bobl leol gymryd rhan, ymweld â threftadaeth a'i mwynhau - bydd pobl leol yn adrodd eu bod yn teimlo eu bod yn gwneud yr ardal yn lle gwell i fyw, gweithio neu ymweld ag ef.

Bydd teimlad o fwy o falchder yn yr ardal leol a/neu ymdeimlad cryfach o gymuned neu berthyn.

Bydd ymwelwyr yn ei chael hi'n hawdd cynllunio eu taith a chael gafael ar wybodaeth y gallai fod ei hangen arnynt cyn amser.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano

Bydd pobl leol yn cydnabod gwelliannau yn yr ardal leol, ac yn adrodd am fwy o werthfawrogiad o'u lleoedd a mannau a rennir.

Bydd ymwelwyr â'r ardal/treftadaeth leol hefyd yn dweud wrthych ei fod wedi gwella o ganlyniad uniongyrchol i'ch prosiect a'r hyn y maent yn ei werthfawrogi amdano.

Pethau i'w hystyried

Lleoedd ffyniannus: Gall treftadaeth fod wrth wraidd prosiectau sy'n seiliedig ar leoedd, gan helpu cymunedau a lleoedd i ffynnu.

Gweledigaeth a rennir: Edrych ar anghenion lleol am dreftadaeth a chynnwys cymunedau mewn cynlluniau ar gyfer y dyfodol drwy wrando ar bobl sy'n byw, gweithio ac ymweld ag ardal.

Mannau gwyrdd: Gwneud y gorau o fannau gwyrdd trefol a'u gwella er mwyn dod â phobl yn nes at natur.

Mannau cymunedol: Meddyliwch am fannau lle mae pobl yn dod at ei gilydd – parciau, glannau môr, strydoedd mawr, amgueddfeydd lleol a'r holl leoedd rhyngddynt!

Trawsnewid lleoedd mewn partneriaeth: Trawsnewid ardal gyfan drwy brosiectau partneriaeth sy'n cymryd ymagwedd uchelgeisiol ac sy'n canolbwyntio ar stryd, tref neu dirwedd hanesyddol gyfan.

Lleoedd gwell i fyw, gweithio ac ymweld â nhw: Drwy fuddsoddi mewn lleoedd gallwn wella a chysylltu pobl â threftadaeth. Mae lleoedd gwell yn cael effaith ar ansawdd bywydau pobl ac yn gwella llesiant.

Meddyliwch yn lleol: Gall 'lleol' olygu gwahanol bethau mewn gwahanol leoedd. Mae gan rai ardaloedd hunaniaeth benodol a all ysbrydoli pobl i gefnogi treftadaeth leol.

Mae gan bob ardal stori i'w hadrodd: Gall prosiectau sy'n darganfod, hyrwyddo a dathlu natur unigryw'r ardal wella cymeriad ac ymdeimlad o le, ac annog pobl leol i archwilio'r hyn sydd yno.

Cysylltu cymunedau: Mae sefydliadau sy'n gweithio gyda'i gilydd i wella eu hardal leol yn cyfrannu at gymunedau cryfach a mwy gwydn.

Lleoedd i fyw ynddynt: Bydd buddsoddi mewn ardaloedd a mannau sydd wedi'u hesgeuluso yn creu amgylchedd gwaith gwell, yn denu busnesau lleol ac yn gwella'r economi leol.

Rhagor o wybodaeth