Canlyniad: bydd pobl wedi datblygu sgiliau

Canlyniad: bydd pobl wedi datblygu sgiliau

Beth mae'r canlyniad hwn yn ei olygu

Os yw eich prosiect yn llwyddiannus, yna bydd unigolion wedi ennill y sgiliau perthnasol i sicrhau bod treftadaeth yn derbyn gofal, yn cael ei rheoli, ei deall neu ei rhannu'n well. Gallai hyn gynnwys sgiliau cadwraeth, addysgu neu hyfforddi, cynnal a chadw, digidol a rheoli prosiectau.

Gallai gweithgareddau strwythuredig gynnwys:

  • rhaglen fentora
  • hyfforddiant yn y gwaith
  • lleoliadau hyfforddi â thâl
  • ymgymryd â phrentis
  • sesiynau hyfforddi i wirfoddolwyr
  • cyrsiau byr allanol 

Gallai gweithgareddau ddigwydd ar-lein neu wyneb yn wyneb, neu fel cymysgedd o'r rhain.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano

Bydd pobl sy'n ymwneud â'ch prosiect, gan gynnwys staff, prentisiaid, hyfforddeion a gwirfoddolwyr, yn gallu dangos cymhwysedd mewn sgiliau newydd, penodol. Lle y bo'n briodol, byddant wedi ennill cymhwyster ffurfiol neu byddant wedi cael cymorth i gael gwaith yn y sector treftadaeth.

Rydym am weld ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth drwy greu hyfforddiant mwy cynhwysol, cyflogaeth lefel mynediad a chyfleoedd dilyniant.

Pethau i'w hystyried

Byddwch yn uchelgeisiol: gall ariannu datblygu sgiliau gyfrannu at bopeth. Er enghraifft, yr economi leol, gwydnwch y sector, cyflwr treftadaeth a llesiant pobl.

Anghenion a phrinder sgiliau: mae angen i weithgarwch sgiliau a hyfforddiant fynd i'r afael â phrinder sgiliau a nodwyd - absenoldeb cydnabyddedig – ar gyfer y prosiect, yn y sefydliad neu'r gweithlu treftadaeth yn gyffredinol.

Sgiliau pwy?: defnyddio'r cyfle i uwchsgilio a datblygu staff, gwirfoddolwyr, ymddiriedolwyr presennol neu greu prentisiaethau newydd, hyfforddeion neu gyfleoedd cyn cyflogi.

Sawl ffordd: mae hyfforddiant strwythuredig o ansawdd uchel, fel prentisiaethau, hyfforddiant yn y swydd neu hyfforddiant mewnol, cyrsiau byr, cymwysterau achrededig a hyfforddeiaethau â thâl i gyd yn ffyrdd effeithiol o ddatblygu sgiliau.

Hyfforddiant i bawb: creu gweithgareddau hyfforddi mwy cynhwysol sy'n cynnwys pobl nad ydynt eisoes wedi'u cynrychioli'n dda yn eich gweithlu neu mewn treftadaeth. Gallai gynnwys cyfleoedd cyflogaeth lefel mynediad a rhannu sgiliau.

Datblygu pobl ifanc: mae ymchwil wedi dangos bod gwaith i'w wneud o hyd i hyrwyddo gyrfaoedd treftadaeth i bobl ifanc. Creu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd a chyfeirio cyfleoedd gyrfa. Gall hyn ychwanegu gwerth at brosiectau a chefnogi pobl ifanc leol i ymgysylltu â threftadaeth mewn ffordd wahanol.

Amser ac adnoddau'r cynllun: mae angen i hyfforddiant effeithiol fod wedi'i strwythuro a'i gynllunio'n dda. Peidiwch â thangyfrifo'r amser a'r adnoddau sydd eu hangen i gomisiynu hyfforddwyr, datblygu cyrsiau newydd, cyfleoedd hyfforddi neu bartneriaethau effeithiol, na goruchwylio a chefnogi recriwtiaid newydd.

Partneriaethau: nodi darparwyr hyfforddiant a all gefnogi anghenion pawb. Efallai y bydd sefydliadau eraill ag anghenion tebyg y gallwch bartneru â nhw i gomisiynu cymorth.

Mesur yr effaith: defnyddio data llinell sylfaen am yr hyfforddeion i fesur effaith yr ymyriad hyfforddi. Defnyddio dulliau fel hunanasesu, dyddiaduron gwaith neu bortffolios i fonitro sut mae'r hyfforddiant yn effeithio ar unigolion. Hefyd, casglwch yr effaith ar eich sefydliad.

Grant mwy, mwy o effaith: dylai grantiau dros £250,000 ddangos sut y bydd y prosiect yn gwella gallu'r diwydiant treftadaeth i ddarparu hyfforddiant cynaliadwy, a sut y bydd y gweithgareddau'n darparu llwybrau gyrfa clir.

Enghraifft o brosiect digidol

Mae Ymddiriedolaeth Ffatri Iâ Great Grimsby yn dangos ymrwymiad i ymgorffori sgiliau digidol ym mhob rhan o'r sefydliad. Mae'n archwilio opsiynau ar y ffordd orau o gyfuno hanes, ymgysylltu â'r gymuned, cyfleoedd masnachol a gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer yr ardal.

Bydd y prosiect yn gweithio gydag arbenigwyr i archwilio gwahanol dechnolegau digidol. Bydd gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi ac yn rhannu eu sgiliau gydag aelodau newydd, gan feithrin gwybodaeth am alluoedd technoleg ddigidol ymhlith ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr.

Rhagor o wybodaeth