Canlyniad: bydd gan bobl gwell llesiant

Canlyniad: bydd gan bobl gwell llesiant

Beth mae'r canlyniad hwn yn ei olygu

Os yw eich prosiect yn llwyddiannus, bydd unigolion yn teimlo'n fwy cysylltiedig â'r rhai o'u cwmpas o ganlyniad i'ch prosiect. Efallai y byddant hefyd yn teimlo'n fwy cysylltiedig â'r man lle maent yn byw. Dyma a olygwn wrth gwell llesiant. 

Er mwyn cyflawni'r canlyniad hwn, dylai eich prosiect gael ei gynllunio i effeithio ar lesiant. Dylid ei ddatblygu gyda sefydliadau arbenigol os ydych yn bwriadu cynnwys pobl drwy wasanaethau iechyd meddwl neu bobl ag anableddau dysgu. 

Efallai y byddwch yn rhoi cyfleoedd i bobl fod yn fwy egnïol neu i gyfarfod a chydweithio ar-lein. Er enghraifft, gwirfoddoli mewn parc, cymryd rhan mewn archaeoleg gymunedol, rhannu sgiliau digidol, neu feithrin cysylltiadau newydd ag eraill. 

Yr hyn rydym yn chwilio amdano

Byddwch chi, neu'ch gwerthuswr allanol, yn defnyddio dulliau gwerthuso cydnabyddedig i fesur llesiant. 

Byddwch yn gofyn i bobl sut maen nhw'n teimlo ar ôl cymryd rhan yn eich prosiect. 

Gallai cyfranogwyr adrodd:

  • mwy o hapusrwydd
  • mwy o foddhad
  • lefelau is o bryder
  • teimlo bod bywyd yn fwy gwerth chweil o ganlyniad i gymryd rhan â'ch prosiect

Byddant yn teimlo'n fwy cysylltiedig â'r rhai o'u cwmpas, neu â chymuned sy'n cyfarfod ar-lein, neu efallai'n fwy cysylltiedig â'r lle y maent yn byw ynddo.

Pethau i'w hystyried

Cyllideb ar gyfer cynhwysiant: cynllunio a chyllideb ar gyfer costau teithio hanfodol, lluniaeth o ansawdd da, toiledau hygyrch neu Changing Place a chynnwys costau gofalwyr.

Crëwch gyfleoedd llesiant pleserus wrth i chi gynllunio: gall picnic gyda cherddoriaeth fyw, taith dywys o amgylch safle lleol neu gyfleoedd trin gwrthrychau ysgogi pawb.

Byddwch yn strategol: peidiwch â cheisio gwneud popeth ar unwaith. Bydd dechrau'n fach yn eich helpu i ddatblygu a rhannu dysgu.

Byddwch yn hyblyg: gall ymatebion pobl wneud i'ch cynlluniau newid neu gymryd mwy o amser.

Canolbwyntiwch ar bobl o'r cychwyn cyntaf: ymgynghori a gwirio o'r dechrau gyda'r bobl neu'r grwpiau rydych chi eisiau eu cynnwys fwyaf.

Defnyddio adnoddau sy'n bodoli eisoes: Bydd adnoddau a chanllawiau'r Gronfa Dreftadaeth ar gynhwysiant a gwerthuso yn eich helpu i integreiddio arfer gorau cyffredinol yn eich cynlluniau llesiant.

Defnyddiwch wahanol arddulliau dysgu yn eich cynlluniau: dylech gynnwys gweithgareddau corfforol, creadigol neu ymarferol mewn grwpiau bach neu fwy.

Cynlluniwch ar gyfer mesur yr effaith a'r gwahaniaeth rydych am ei wneud o'r dechrau

Gan ddefnyddio offer mesur effaith a llesiant sefydledig, mae'r What Works Centre for Wellbeing yn esbonio'r dulliau. 

Adeiladu cymuned: datblygu brwdfrydedd am lesiant. Rhannwch eich dysgu drwy gyfryngau cymdeithasol, digwyddiadau, ac yn eich cylchlythyr.

Dylech gynnwys moeseg a diogelu: a oes angen cymorth arnoch gan wasanaethau'r sector ieuenctid neu oedolion sy'n agored i niwed i sicrhau bod pawb yn ddiogel?

Rhagor o wybodaeth