Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol: £250,000 i £5miliwn

Gwybodaeth am bwy all wneud cais am grant treftadaeth, terfynau amser a beth sy'n digwydd ar ôl i chi wneud cais.

Pwy all ymgeisio

Gallwch ymgeisio am grant o £250,000 i £5miliwn os ydych yn:

  • sefydliad dielw
  • sefydliadau dielw wedi’u harwain gan bartneriaethau

Sut i ymgeisio

Darllenwch dros y dogfennau allweddol isod, ac yna cyflwynwch ffurflen gais, drwy ein

Byddwn yn adolygu eich datganiad o ddiddordeb ac yn dweud wrthych os fyddwn yn eich gwahodd i gyflwyno cais ar gyfer cyfnod datblygu.

Pryd i ymgeisio

Ar gyfer grantiau rhwng £250,000 a £5miliwn, pennir dyddiadau cau ar gyfer gwneud cais ymlaen llaw er mwyn egluro pa bryd y gwneir penderfyniadau ariannu.

Os cewch eich gwahodd i gyflwyno cais cam datblygu, dylech ei gyflwyno drwy ein porth ymgeisio ar-lein drwy:

  • 28 Mai 2019 i dderbyn penderfyniad erbyn diwedd Medi 2019
  • 20 Awst 2019 i dderbyn penderfyniad erbyn diwedd Tachwedd 2019
  • 19 Tachwedd 2019 i dderbyn penderfyniad erbyn diwedd Mawrth 2020

Sicrhewch bod dyddiad cychwyn eich prosiect yn ddyddiad hwyrach na dyddiad y penderfyniad.

Er enghraifft, os ydych am i benderfyniad ariannu gael ei wneud erbyn diwedd Medi 2019, bydd yn rhaid i chi gyflwyno eich cais llawn drwy ein porth ceisiadau ar-lein heb fod yn hwyrach na 28 Mai 2019. Rhaid i'ch prosiect gael dyddiad cychwyn sydd  ddim cynt na 1 Hydref 2019 i'w ystyried ar gyfer y rownd yma.

Beth sy’n digwydd ar ôl i chi ymgeisio

Ar ôl i chi gyflwyno cais cam datblygu, byddwn yn ei asesu o fewn 12 wythnos. Yna, yn dilyn asesiad, caiff ei neilltuo i gyfarfod penderfynu chwarterol.

Beth sydd angen i chi ei gyfrannu’n ariannol

Mae'n rhaid i chi gyfrannu o leiaf 5% o gostau eich prosiect ar gyfer grantiau hyd at £1m ac o leiaf 10% ar gyfer grantiau gwerth £1m neu fwy.

Dewisol - gallwch wneud cais am fenter treftadaeth

Mae rhai prosiectau treftadaeth yn ceisio sicrhau twf economaidd drwy fuddsoddi mewn treftadaeth. Rydym yn galw'r prosiectau 'menter treftadaeth' hyn ac mae gennym ganllawiau arbennig ar eu cyfer, isod.

Dogfennau allweddol i’ch cynorthwyo gyda’ch cais:

More like this...

Sut i ymgeisio

Mae ein proses ymgeisio yn gystadleuol ac ni allwn ariannu pob cais o ansawdd da a dderbyniwn.