Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol: £250,000 i £5miliwn

Ariannu Grantiau o £250,000 i £5miliwn (gan gynnwys menter treftadaeth)

Pwy all ymgeisio

Gallwch ymgeisio am grant o £250,000 a £5miliwn os ydych yn:

 • sefydliad di-elw
 • partneriaeth dan arweiniad sefydliad di-elw

Sut i ymgeisio

Dilynwch y camau isod i ddysgu beth sy'n digwydd wrth ymgeisio am grantiau rhwng £250,000 a £5miliwn.

 1. Darllenwch y dudalen yma

  Dilynwch y camau hyn a darllenwch y dudalen gyfan. Yn gyntaf, bydd angen i chi:

 2. Creu cyfrif

  Er mwyn ymgeisio bydd angen i chi ddefnyddio ein porth ymgeisio, os nad oes gennych gyfrif eto, bydd angen i chi:

 3. Penderfynu ar bryd i ymgeisio

  Ar gyfer grantiau rhwng £250,000 a £5m, pennir dyddiadau cau ar gyfer gwneud cais ymlaen llaw er mwyn egluro pa bryd y gwneir penderfyniadau ariannu.

  Os cewch eich gwahodd i gyflwyno cais cam datblygu, dylech ei gyflwyno drwy ein porth ymgeisio ar-lein erbyn:

  • 28 Mai 2019 i dderbyn penderfyniad erbyn diwedd Medi 2019
  • 20 Awst 2019 i dderbyn penderfyniad erbyn diwedd Tachwedd 2019
  • 19 Tachwedd 2019 i dderbyn penderfyniad erbyn diwedd Mawrth 2020

  Sicrhewch bod dyddiad cychwyn eich prosiect yn ddyddiad hwyrach na dyddiad y penderfyniad.

 4. Cynllunio eich cyfraniad ariannol

  Mae'n rhaid i chi gyfrannu o leiaf 5% o gostau eich prosiect ar gyfer grantiau hyd at £1m ac o leiaf 10% ar gyfer grantiau gwerth £1m neu fwy.

 5. Darllenwch am fenter treftadaeth

  Mae rhai prosiectau treftadaeth yn ceisio sicrhau twf economaidd drwy fuddsoddi mewn treftadaeth. Rydym yn galw'r prosiecta hyn yn 'fenter treftadaeth'.

 6. Cyflwyno datganiad o ddiddordeb

  Gofynnwn i bob ymgeisydd am grant dros £250,000 i lenwi ffurflen datganiad o ddiddordeb.

  Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir gennych i benderfynu a ydym am eich gwahodd i gyflwyno cais ar gyfer cyfnod datblygu ai peidio.

  Ein nod yw ymateb i'ch diddordeb o fewn 20 diwrnod gwaith i'w dderbyn.

  Os byddwn yn penderfynu eich gwahodd i wneud cais, byddwn yn cysylltu â chi i drafod y camau nesaf. Os nad ydym yn eich gwahodd i wneud cais byddwn yn egluro ein rheswm.

 7. Ymgeisio am grant

  Os ydych wedi cael eich gwahodd i gyflwyno cais, byddwn yn asesu eich cais o fewn 12 wythnos ar ôl i chi ei gyflwyno. Ar ôl i ni asesu eich prosiect, caiff ei neilltuo i gyfarfod pwyllgor chwarterol ar gyfer penderfyniad ffurfiol.

  Dogfennau i'ch cynorthwyo i ymgeisio

  I fwrw ati gyda'ch cais

  Menwgofnodwch i'n porth ymgeisio