Our Shared Cultural Heritage project

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi ymrwymo i adeiladu cymuned amrywiol a gwerthfawr o staff, sy'n adlewyrchu amrywiaeth y cyhoedd yn y DU a'r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt.

Er mwyn i dreftadaeth, pobl a chymunedau fod yn gynhwysol, gwyddom fod angen i ni ddarparu amgylchedd lle gall pawb ffynnu a chyflawni eu potensial. Dim ond os all pobl fod yn nhw eu hunain yn y gweithle y gall hyn ddigwydd.

Rydym yn cydnabod ac yn cefnogi amrywiaeth ac yn gwerthfawrogi'r cyfoeth a ddaw yn sgil cynhwysiant. Rydym yn cydnabod bod pobl yn dod o lawer o wahanol ddiwylliannau a chefndiroedd ac yn anelu at sicrhau y gall pawb gymryd rhan lawn yn ein cymuned. Rydym yn mynd ati i fynd i'r afael ag allgáu a hyrwyddo buddiannau pawb.

Cyflogwr hyderus o ran Anabledd

Rydym bob amser yn ymdrechu i wneud addasiadau rhesymol i staff anabl.

Fel Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd, byddwn ni'n gwarantu ein bod yn cyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol gofynnol ar gyfer pob swydd wag.

Rydym wedi ymrwymo i hygyrchedd a chyfle cyfartal - drwy gronfa'r Loteri Genedlaethol yr ydym yn ei ddosbarthu ac fel cyflogwr.

Gellir trafod a threfnu unrhyw ofynion arbennig cyn cyfweliad. Cysylltwch â'n tîm Adnoddau Dynol.

Ffôn: 020 7591 6000
Ffôn testun: 020 7591 6255
E-bost: HR-Ops@heritagefund.org.uk

Datganiad Cydraddoldeb y Gweithlu

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn hyrwyddo amrywiaeth y gweithlu ac yn cydnabod y gwerth y mae hyn yn ei roi i'n hamgylchedd gwaith ac i'r gwasanaethau a ddarparwn i'n cwsmeriaid a'n rhanddeiliaid. Rydym yn croesawu ac yn dathlu'r gwahaniaethau rhwng pobl, gan gydnabod cryfderau a manteision gweithlu a chymdeithas amrywiol a chynhwysol. Credwn y dylai treftadaeth fod ar gael i bob rhan o gymdeithas - a chredwn yn gyfatebol y dylai ein gweithlu ein hunain hefyd adlewyrchu pob rhan o gymdeithas.

Ein hymrwymiad yw adeiladu cymuned weithlu werthfawr ac amrywiol, sy'n adlewyrchu amrywiaeth y cyhoedd yn y DU yn fwy, drwy hyrwyddo cyfle cyfartal ac amrywiaeth ym mhob agwedd ar gyflogaeth, er mwyn gwella effeithiolrwydd a hyblygrwydd ein gweithlu. Nid ydym yn gwahaniaethu. Rydym yn gwneud penodiadau yn seiliedig ar alluoedd a sgiliau a dim byd arall – ond ar yr un pryd rydym wedi ymrwymo'n weithredol i wella amrywiaeth ein sefydliad i adlewyrchu'r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt.

Rydym yn addo darparu amgylchedd gweithio a dysgu cynhwysol i'n pobl sy'n blaenoriaethu tegwch, cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ogystal ag urddas a pharch at bawb. Byddwn yn creu gweithle lle nad yw bygythiadau, gwahaniaethu, aflonyddu, bwlio ac erledigaeth yn cael eu goddef a'u hatal a'u gwrthwynebu'n weithredol.

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhob agwedd ar ein gweithgareddau, drwy ddatblygu polisïau, gweithdrefnau, rhaglenni hyfforddi a datblygu teg a theg, sy'n cael eu cymhwyso'n gyson a'u monitro'n rheolaidd. Yn amodol ar ddarpariaethau statudol, ni chaiff neb sy'n gweithio yn y Gronfa ei drin yn llai ffafriol oherwydd hil (gan gynnwys ethnigrwydd, lliw, tarddiad cenedlaethol/ethnig a chenedligrwydd), rhyw, anabledd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd neu gred/diffyg cred, ailbennu rhywedd, priodas neu bartneriaeth sifil, mamolaeth/tadolaeth neu feichiogrwydd, cred wleidyddol, statws cymdeithasol neu statws gyrfa. 

Bydd y Gronfa yn bodloni'r holl rwymedigaethau statudol o dan ddeddfwriaeth berthnasol a lle bo'n briodol yn rhagweld gofynion cyfreithiol yn y dyfodol. Caiff hyn ei lywio gan: