Our Shared Cultural Heritage project

Cyfleoedd Cyfartal

Cyfleoedd Cyfartal

Mae ein polisi yn cwmpasu darpariaethau Deddf Cydraddoldeb 2010.

Mae'r Ddeddf yn disodli'r ddeddfwriaeth flaenorol, ac yn sicrhau bod ein gweithle yn amgylchedd teg.

Nid ydym yn gwahaniaethu yn erbyn staff nac ymgeiswyr cymwys. Byddwn yn eich barnu ar eich galluoedd a'ch sgiliau a dim byd arall.

Rydym yn ymrwymedig i wella amrywiaeth ein sefydliad, er mwyn adlewyrchu'r cymunedau yr ydym yn gweithio ynddynt.

Cyflogwr hyderus o ran Anabledd

Rydym bob amser yn ymdrechu i wneud addasiadau rhesymol i staff anabl.

Fel Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd, byddwn ni'n gwarantu ein bod yn cyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol gofynnol ar gyfer pob swydd wag.

Gellir trafod a threfnu unrhyw ofynion arbennig cyn cyfweliad. Cysylltwch â'n tîm Adnoddau Dynol dros y ffôn: 020 7591 6000.

Rydym wedi ymrwymo i hygyrchedd a chyfle cyfartal - drwy gronfa'r Loteri Genedlaethol yr ydym yn ei ddosbarthu ac fel cyflogwr.

Buddsoddwyr mewn Pobl

Mae'r safon Buddsoddwyr mewn Pobl yn dangos ein hymrwymiad i'n hadnodd mwyaf: ein pobl.

Rydym wedi bod yn ddeiliad cydnabyddedig o’r safon Buddsoddwyr mewn Pobl ers 2002. Rydym wedi cael tri o adolygiadau llwyddiannus ers hynny.

Mae ein hymdrechion i gadw'r safon yn sail i'n gwaith i ddarparu cyfleoedd dysgu a datblygu parhaus ar gyfer ein holl staff.

 

More like this...

Canllaw Llesiant

Bydd y canllawiau yma yn eich helpu i fynd i'r afael â'r canlyniad 'bydd gan bobl fwy o lesiant' yn eich prosiect. Mae'n fater i bawb sy'n gwneud cais am grant, waeth beth yw maint neu fath y sefydliad yr ydych yn ei gynrychioli neu faint o arian yr ydych yn gofyn amdano.

Sgiliau a hyfforddiant – canllaw arfer da

Cyflwyniad Pan fyddwch yn gwneud cais am gyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, bydd angen i chi fynd i'r afael â rhai o'n canlyniadau. Bydd pobl wedi datblygu sgiliau yw un o naw canlyniad y gall eich prosiect anelu at eu cyflawni gyda'n harian. Pa un yw eich prosiect wedi'i ganolbwyntio'n llawn