Heritage Emergency Fund Access Statement

Ariannu Cronfa Argyfwng Treftadaeth

Grantiau o £50,000 i £250,000

Mae'r datganiad hygyrchedd yma’n berthnasol i'r ffurflen gais ar gyfer y Gronfa Argyfwng Treftadaeth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Mae'r wefan yn cael ei chynnal a’i chadw gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan yma. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

  • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau mwyaf diweddar o JAWS, NVDA a VoiceOver)
  • deall y testun syml â phosibl sydd ar y wefan

Pa mor hygyrch yw'r wefan yma

Gwyddom nad yw rhai rhannau o'r wefan yma’n gwbl hygyrch:

  • dim ond yn weledol y dangosir rhai elfennau o strwythur y pennawd
  • mae rhai cwestiynau wedi'u diffinio'n rhaglif fel botymau ond ni ellir rhyngweithio â nhw
  • nid oes unrhyw ddull i ganiatáu i bobl sgipio'r pennawd ailadroddus ar bob tudalen.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan yma mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, testun hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu Braille:

Anfonwch e-bost at enquire@heritagefund.org.uk

Ffoniwch 020 7591 6044 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9.00am – 5.00pm)

Gallwch hefyd gysylltu â'n prif swyddfa yn Llundain drwy ffacs neu ffôn testun:

Ffacs 020 7591 6001, ffôn testun 020 7591 6255

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn dod yn ôl atoch mewn 14 diwrnod.

Os na allwch weld y map ar ein tudalen 'Cysylltwch â ni', ffoniwch ni neu e-bostiwch ni am gyfarwyddiadau.

Adrodd problemau hygyrchedd gyda'r wefan

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan yma. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen yma neu'n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â thîm dylunio'r gwasanaeth digidol drwy anfon e-bost at enquire@heritagefund.org.uk neu ffoniwch 020 7591 6044.

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi rheoliadau (hygyrchedd) cyrff y sector cyhoeddus (gwefannau a chymwysiadau symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus â'r ffordd yr ydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r gwasanaeth cynghori a chefnogi cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni yn bersonol

Rydym yn darparu gwasanaeth cyfnewid testun i bobl sy'n fyddar, â nam ar eu clyw neu sydd â rhwystr lleferydd. Gallwch gysylltu â ni drwy ffôn testun yn 020 7591 6255.

Os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad ag unrhyw un o'n swyddfeydd, gallwn drefnu deymaglydd iaith arwyddion Prydain (BSL).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan yma

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi ymrwymo i sicrhau bod ei gwefan yn hygyrch, yn unol â rheoliadau hygyrchedd cyrff y sector cyhoeddus (gwefannau a chymwysiadau symudol) (Rhif 2) 2018.

Compliance status

Mae'r wefan yma yn cydymffurfio'n rhannol â chanllawiau hygyrchedd cynnwys y we fersiwn 2.1 safon AA, oherwydd y diffyg cydymffurfiaeth a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Mae'r cynnwys a restrir isod yn ddi-hygyrch am y rhesymau canlynol.

Baich anghyfartal

Llywio a chael gafael ar wybodaeth

Does dim modd anwybyddu'r cynnwys ailadroddus ym mhennawd y dudalen (er enghraifft, yr opsiwn 'neidio i'r prif gynnwys').

Cyhoeddir cwestiynau lluosog fel botymau gan dechnoleg darllenydd sgrin ond ni ellir rhyngweithio â nhw.

Strwythur pennawd

Ar bob tudalen mae testun sy'n cael ei arddull yn debyg fel pennawd, ond nid yw’n strwythur pennawd.

Mae'r ffurflen yma yn cael ei hadeiladu a'i chynnal trwy feddalwedd trydydd parti a’i dylunio i edrych fel ein gwefan.

Rydym wedi asesu cost datrys y problemau gyda'r llywio a strwythur y pennawd. Credwn y byddai gwneud hynny'n awr yn faich anghymesur o fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd. Byddwn yn gwneud asesiad arall ym mis Hydref 2020.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd yma

Paratowyd y datganiad yma ar 9 Ebrill 2020. Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 9 Ebrill 2020.

Cafodd y wefan yma ei phrofi ddiwethaf ar 8 Ebrill 2020. Cynhaliwyd y profion gan aelodau o staff Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Gwnaethom brofi pob tudalen o'r ffurflen gais gan ddefnyddio troslais, gwe-lywio a dyfeisiau symudol yn unig.