Cymru: cyfarfod dirprwyedig Mai 2022

Cymru: cyfarfod dirprwyedig Mai 2022

Rhestr o Benderfyniadau o dan bwerau dirprwyedig i Pennaeth Buddsoddi, Cymru ar 3 Mai 2022.

Rhestr o benderfyniadau

Teitl y Prosiect: Adnewyddu Cymunedol Eglwys a Mynwent Sant Samlet

Ymgeisydd: Cyngor Plwyf Llansamlet

Crynodeb o'r prosiect: Prosiect 15 mis i adfer ac atgyweirio Eglwys Sant Samlet, yn Llansamlet ac i gynnal ystod eang o weithgareddau ymgysylltu, gan gynnwys yn y fynwent gyfagos.

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £180,000 (23.34%)

 

Teitl y Prosiect: Yr Ardd Ddirgel

Ymgeisydd: Innovate Trust Ltd

Crynodeb o'r prosiect: Prosiect 18 mis mewn partneriaeth ag Amgueddfa Sain Ffagan i adfer yr ardd o amgylch Ysgubor Fawr er budd pobl ag anableddau dysgu a'r cyhoedd yn ehangach.

Penderfyniad: Gwrthod

 

Teitl y Prosiect: Ailymweld â Dogni Bwyd

Ymgeisydd: CETMA Cyf

Crynodeb o'r prosiect: Prosiect i ymchwilio, blasu ac ail-greu ryseitiau dogni a grëwyd gan lywodraeth y Deyrnas Unedig yn ystod yr Ail Ryfel Byd, cynnal arddangosiadau coginio a gweithdai a threfnu ymweliadau ag amgueddfeydd/arddangosfeydd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Penderfyniad: Gwrthod

 

Teitl y Prosiect: Ein Milltir Sgwâr

Ymgeisydd: Awel Aman Tawe

Crynodeb o'r prosiect: Prosiect i weithio gydag aelodau'r gymuned i archwilio hanes, gan ddefnyddio archifau, atgofion a deunydd presennol i ddal a chadw'r rhain drwy broses greadigol a'u hintegreiddio i wead  adeilad Hwb y Gors.

Penderfyniad: Dyfarnu grant o £59,400 (26.9%)

 

Teitl y Prosiect: Jamaica Dathliadau 60 oed Jiwbilî Diemwnt Annibyniaeth

Ymgeisydd: Cylch Trefol Casnewydd

Crynodeb o'r prosiect: Prosiect i ŵyl ddeuddydd yn Nhŷ Tredegar, Casnewydd, i ddathlu 60 mlynedd ers Annibyniaeth Jamaica a jiwbilî platinwm y Frenhines.

Penderfyniad: Gwrthod

 

Teitl y Prosiect: Caffael Cerbydau Rheilffordd Hanesyddol

Ymgeisydd: Rheilffordd Ysgafn Arfordir Gogledd Cymru Cyfyngedig

Crynodeb o'r prosiect: Prosiect 12 mis i ariannu'r broses o gaffael ac adfer locomotif a cherbyd.

Penderfyniad: Gwrthod

 

Teitl y Prosiect: Perllan Treftadaeth Gymunedol Bagillt

Ymgeisydd: Cynyrchiadau Calon Cymunedol

Crynodeb o'r prosiect: Prosiect i ddatblygu Perllan Treftadaeth Gymunedol o ddeugain o goed yn Sir y Fflint, sy'n arddangos mathau treftadaeth Gymreig o afalau, gellyg ac eirin ar ofod sydd wedi gordyfu sy'n eiddo i Gymdeithas Treftadaeth Bagillt.

Penderfyniad: Dyfarnu Grant o £8,760 (100%)

 

Teitl y Prosiect: Adfer ac Adnewyddu Ardalydd Colofn a Bwthyn Ynys Môn

Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Colofnau Ynys Môn

Crynodeb o'r prosiect: Newid yng nghanran y grant i ddarparu ar gyfer ail-gwmpas prosiect oherwydd costau uwch ac anhawster i gael cyfanswm yr arian cyfatebol er mwyn parhau â'r gwaith prosiect sydd ei angen.

Penderfyniad: Cytuno ar newid yng nghanran y grant o 49% i 52%

 

Teitl y Prosiect: Porth Tywi ym Mharc yr Esgob, Abergwili

Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Porth Tywi

Crynodeb o'r prosiect: Cynnydd yn y grant oherwydd cynnydd mewn costau ac oedi a achosir gan COVID19 sydd wedi erydu cronfeydd wrth gefn a chyllidebau staffio wedi'u disbyddu.

Penderfyniad: Dyfarnu cynnydd yn y grant o £85,000. Cytuno ar newid yng nghanran y grant o 62% i 63%.