Challenge and change

In 2004 Demos produced a report looking at the ‘cultural value’ of heritage. The authors distinguished between the intrinsic, instrumental and institutional impacts of heritage, and recommended that HLF needed to take each into account when making grant awards.

Atodiad Maint
challengeandchange_culturalvalue.pdf366 KB 366 KB

More like this...

Cydnerthedd sefydliadol – canllaw arfer da

Cyflwyniad Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ystyried sut y gall Cronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) eich cefnogi i wneud eich sefydliad yn fwy cydnerth neu ymgymryd â’r gwaith o reoli treftadaeth. Gallech fod yn chwilio am gyllid i feithrin gallu neu gyflawni newid strategol sylweddol drwy feithrin

Gwerthuso Canllawiau arfer da

Yn y canllawiau hyn, rydym yn darparu peth gwybodaeth ynglŷn â sut i gynnal gwerthusiad o'ch prosiect a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Mae hwn yn cynnwys cyngor a syniadau ar gyfer creu eich adroddiad gwerthuso, yn ogystal â gwybodaeth am werthuso'r canlyniadau y mae eich prosiect am eu

Deall eich treftadaeth

Mae'r ddogfen yma’n rhoi arweiniad cryno ynghylch deall treftadaeth eich gwrthrych, eich lle neu'ch safle. Drwy ystyried yr holl wahanol agweddau ar dreftadaeth, y gobaith yw y bydd gennych yr holl offer a gwybodaeth sydd eu hangen arnoch i helpu pobl i ymgysylltu'n llawn â'ch prosiect. Byddwch