Cronfa Arloesi Treftadaeth

Cronfa Arloesi Treftadaeth

Cymorth i brosiectau archwilio, profi a datblygu ffyrdd newydd o weithio ar draws y gweithlu treftadaeth.

Pwysig

Cronfa Arloesi Treftadaeth yn derbyn ceisiadau mwyach.

Diweddariadau i’r arweiniad

Crëwyd y dudalen ar 5 Gorffennaf 2022. 

Tudalen wedi'i diweddaru ddiwethaf ar 2 Awst 2022. Gweler yr holl ddiweddariadau ar waelod y dudalen hon. 

Trosolwg

Mae'r Gronfa Arloesi Treftadaeth yn rhaglen ariannu beilot ar gyfer arbrofwyr, cydweithredwyr a dysgwyr o bob rhan o dreftadaeth, ledled y DU. Rydym yn chwilio am bobl sydd am chwarae rhan flaenllaw mewn atebion arloesol ar gyfer gwneud y gweithlu treftadaeth yn addas ar gyfer y dyfodol.

Nid arloesi yw'r ateb i bopeth i fod – dylai fod yn ymwneud â'ch sefydlu i feddwl am yr hyn a allai fod ymhen 20 mlynedd.

Gweithiwr treftadaeth naturiol proffesiynol

Fe'i cynlluniwyd i gefnogi sefydliadau i archwilio, profi a thyfu'r ffyrdd newydd o weithio sydd eu hangen i gefnogi dyfodol ein treftadaeth amrywiol.

Gellir defnyddio'r cyllid i gefnogi sefydliadau i ddod o hyd i atebion ymarferol a fydd yn eu helpu – a hefyd yn cael eu rhannu ar draws y sector.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod:

 • ymrwymedig i'r broses arloesi
 • barod i ddysgu ac arbrofi
 • barod i rannu eu methiannau yn ogystal â'u llwyddiannau
   

Beth rydym yn ei olygu wrth "ffyrdd newydd o weithio"?

Rydym yn golygu materion sy'n ymwneud â gweithlu'r dyfodol (boed yn gyflogedig neu'n wirfoddol). Mae'r materion hyn yn effeithio ar p'un a oes gan sefydliadau nifer y staff a'r sgiliau i fodloni gofynion ac uchelgeisiau ar gyfer treftadaeth amrywiol y DU yn y dyfodol.

Rydym yn ymwybodol y gallai'r rhain fod yn gysylltiedig â materion cymhleth ac ehangach sy'n ymwneud ag amrywiaeth, cynhwysiant, perthnasedd, cynulleidfaoedd a dehongli.

Sut bydd y Gronfa Arloesi Treftadaeth yn gweithio?

Mae'r Gronfa Arloesi Treftadaeth yn rhaglen beilot. Y bwriad yw meithrin gallu arloesi o fewn, ar draws a rhwng gwahanol rannau o dreftadaeth o amgylch heriau cyffredin – y gweithlu, y sgiliau a'r ffyrdd o weithio sydd eu hangen ar gyfer y dyfodol.   

Bydd y Gronfa Arloesi Treftadaeth yn cynnwys tri cham.

Cam 1: Archwilio

Mae Archwilio wedi'i anelu ar gyfer sefydliadau yn y cam syniadau cynnar. Bydd y cam hwn yn canolbwyntio ar ddiffinio problem clir a'ch helpu i ddatblygu atebion posibl ar gyfer profi'n ymarferol.

Rydym yn argymell edrych ar offeryn Helpu Arloesedd Nesta, a all helpu i nodi cyfleoedd a heriau a chreu syniadau.
Bydd y rhaglen yn darparu mynediad i:

 • grantiau o hyd at £25,000 i dalu am eich amser a'ch gweithgareddau yn ystod y cam hwn (hyd at chwe mis)
 • arbenigedd i'ch helpu i ddatblygu eich syniadau a'ch sgiliau trwy becyn cymorth strwythuredig  
 • dysgu a chyfnewid syniadau mewn grwpiau

Yn amodol ar gymeradwyaeth y Bwrdd, efallai y bydd grantiau pellach gan y Gronfa Arloesi Treftadaeth ar gael i gefnogi'r camau canlynol yn y daith arloesi.

Cam 2: Profi

Bydd y cam hwn yn cynnig cymorth i roi prototeipiau a syniadau addawol ar waith i gasglu tystiolaeth o'r hyn sy'n gweithio.

Cam 3: Tyfu

Bydd y cam hwn yn eich cefnogi i weithredu canfyddiadau'n ehangach, gan ymgorffori, rhannu a chyflwyno arfer da ar draws y sector treftadaeth.

Dim ond ar gyfer y cam Archwilio yn unig rydym yn derbyn ceisiadau ar hyn o bryd.
 

Pam yr ydym yn lansio'r Gronfa Arloesi Treftadaeth?

Mae arloesi'n digwydd yn bendant, ond nid yw wedi'i ddosbarthu'n gyfartal. Mae arnom angen hyder ar y cyd.

Gweithiwr amgueddfa proffesiynol

Yn 2021, gwnaethom gynnal ymchwil darganfod ar draws y sector. Clywsom fod llawer o sefydliadau'n wynebu heriau tebyg o ran y gweithlu, wedi'u gwaethygu gan bandemig y coronafeirws (COVID-19).

Mae'r rhain yn cynnwys materion sy'n ymwneud â: sut rydym yn gweithio, pwy sydd wedi'i gynnwys yn y gweithlu (ac sydd ar goll ohono), pa sgiliau sydd eu hangen, a lle mae bylchau.

Clywsom hefyd, er mwyn mynd i'r afael â'r heriau hyn yn y tymor hir, fod angen amser, lle, adnoddau a'r cymorth cywir ar sefydliadau.

Os ydych chi'n cynnal sgyrsiau yn y ffordd gywir, cefnogwch ddatblygiadau arloesol bach a rhowch hyder i bobl wneud mwy... Mae angen lle ar bobl i feddwl mewn ffordd gefnogol.

Gweithiwr treftadaeth proffesiynol

Bydd y Gronfa Arloesi Treftadaeth yn helpu i gynhyrchu a meithrin syniadau sy'n ceisio sicrhau bod gan y gweithlu treftadaeth y gallu a'r sgiliau sydd eu hangen i ddiwallu anghenion y dyfodol.

Yn ein harolwg Calon Treftadaeth y DU yn 2022, roedd 54% o'r ymatebwyr am gael mwy o gefnogaeth i arloesi a phrofi dulliau newydd. Mae'r Gronfa Arloesi Treftadaeth yn rhan o'n hymateb ehangach i'r angen hwn.

Rydym yn derbyn ceisiadau gan sefydliadau treftadaeth o unrhyw faint neu fath, unrhyw le yn y DU. 

Gallai'r rhain gynnwys:  

 • sefydliadau dielw 
 • awdurdodau lleol 
 • sefydliadau sector cyhoeddus neu berchnogion treftadaeth preifat (gyda gweithlu) 

Ni allant gynnwys:

 • sefydliadau masnachol
 • sefydliadau er elw

Yn y cam Archwilio, rydym wedi comisiynu rhaglen cymorth arloesi arbenigol i eistedd ochr yn ochr â grant o hyd at £25,000

Gellir defnyddio'r cyllid i dalu am gostau amser staff i gyflawni prosiect Cronfa Arloesi Treftadaeth dros gyfnod o chwe mis. 

Gallai'r costau hyn gynnwys: 

 • cyflog aelod allweddol o staff neu gostau ôl-lenwi os yw'n berthnasol  
 • costau teithio a chynhaliaeth sy'n gysylltiedig â mynychu digwyddiadau wyneb yn wyneb neu gyflwyno gweithgareddau fel rhan o'r rhaglen

Gellir defnyddio hyd at 10% o'r cyllid i dalu costau'r deunyddiau a'r offer hanfodol sydd eu hangen wrth ymchwilio i'ch prosiect. Gallai hyn gynnwys prynu dyfeisiau hanfodol ac offer TG.

Yn eich cais Archwilio cam mae'n rhaid i chi nodi'n glir:

 • sut y byddwch yn archwilio ac yn diffinio eich syniad a'ch datganiad problem   
 • sut y bydd eich gwaith yn canolbwyntio ar y datblygiad strategol, llywodraethu a chynllunio ariannol pellach sy'n gysylltiedig â'ch syniad a sut y byddwch yn ymgysylltu â grwpiau perthnasol ac yn eu cynnwys   
 • sut y bydd arian y Loteri Genedlaethol, cyngor arbenigol a bod yn gysylltiedig â grŵp o gyfoedion sydd â nod cyffredin yn cryfhau eich sefydliad dros y tymor hwy

Cwestiynau i'w hystyried

 • Beth yw'r her i'r gweithlu yr ydych am ganolbwyntio arni?
 • Beth yw gwahanol elfennau'r her, a pham nad aethpwyd i'r afael â hwy o'r blaen?
 • Beth yw canlyniadau tymor byr, canolig, tymor hwy peidio â datrys yr her hon?
 • Pwy sydd angen cymryd rhan (yn fewnol a/neu'n allanol)? Sut gallech chi gael gwybod mwy am eu safbwyntiau?
 • Sut bydd yr archwiliad hwn yn ymwneud â gwaith parhaus yn eich sefydliad? 
 • Pa gymorth sydd gennych, ac a fydd ei angen arnoch, er mwyn i'r gwaith darganfod cynnar fod yn effeithiol? Gallai hyn fod gan eich sefydliad, y Gronfa Treftadaeth, a/neu sefydliadau neu bobl eraill.

Pynciau y gallech eu harchwilio gyda'n cyllid:

Ni all arloesedd  digwydd pan fyddwch chi'n ei ddisgrifio ymlaen llaw... Yn hytrach, dylem osod meini prawf sy'n canfod gallu, archwaeth a chapasiti – yn hytrach na bod yn rhagnodol am yr arbrawf.

Gweithiwr proffesiynol cymorth sector

Ystyriwch y dyfyniad uchod. 

Mae ein tri maen prawf allweddol ar gyfer y gronfa hon yn cyd-fynd â'r meddylfryd hwn (gweler Sut rydym yn asesu eich cais, isod).

Rydym am glywed am eich heriau chi sydd wedi'i ysbrydoli i feddwl am ffyrdd o weithio i dreftadaeth yn y dyfodol.

Dyma rai o'r pynciau a godwyd yn ein hymchwil:

 • sut i ameywio gweithlu treftadaeth y dyfodol drwy archwilio dulliau recriwtio newydd, rolau newydd, cysylltiadau â sectorau a lleoedd eraill
 • ail-ddychmygu dyfodol gwirfoddoli 
 • goresgyn heriau cadw drwy lwybrau dilyniant, cynigion iechyd a llesiant gwell, gweithio hyblyg, ac ati 
 • manteisio i'r eithaf ar dechnolegau a dulliau newydd sy'n symleiddio prosesau craidd ac yn creu gwell amodau i staff a gwirfoddolwyr

Bydd cam Archwilio'r Gronfa Arloesi Treftadaeth yn darparu hyd at £25,000 a chwe mis o gymorth hyfforddi ac arloesi i grantïon i archwilio'ch her a datblygu rhai syniadau cychwynnol i brototeipio.

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym ni 

 • mynediad i garfan o grantïon eraill y Gronfa Arloesi Treftadaeth
 • mynediad at arbenigwyr arloesi a fydd yn eich hyfforddi a'ch cefnogi
 • cyllid i dalu am amser staff i archwilio'r broblem yr ydych yn ei hwynebu a dechrau fframio atebion posibl
 • cyllid ar gyfer costau gweithgareddau cysylltiedig yn y cyfnod archwilio hwn

Yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl gennych chi

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cymryd rhan mewn rhaglen dysgu a datblygu arloesedd, dan arweiniad The Young Foundation

Bydd hyn yn cynnwys:

 • chwe sesiwn ar-lein 3.5 awr (tua un y mis) gyda holl gyfranogwyr y rhaglen
 • cymorth hyfforddi unigol/tîm dros chwe mis

Bydd y cymorth hwn yn helpu unigolion a thimau i feithrin eu hyder, eu sgiliau a'u galluoedd mewn arferion arloesi.

Mae cymryd rhan yn y rhaglen gymorth yn allweddol i chi dderbyn eich cyllid grant. Dylid ei gynnwys yn eich gwaith cynllunio adnoddau, ochr yn ochr â'r gwaith ar eich prosiectau arloesi fel rhan o'r prosiect.

Cymorth uwch

Rydym hefyd yn disgwyl i chi gael cefnogaeth gan uwch arweinwyr yn eich sefydliad. Gofynnwn i bob ymgeisydd enwi uwch arweinydd a fydd yn neilltuo amser i gefnogi eich gwaith ac eiriol drosto.

Dylid cofnodi hyn yn eich ffurflen gais fel cyfraniad nad yw'n arian parod. 

 • ar agor ar gyfer ceisiadau: 5 Gorffennaf 2022
 • cronfa yn cau ar gyfer ceisiadau: hanner dydd 27 Medi 2022
 • cyfnod cyfweld: 16 Tachwedd – 1 Rhagfyr 2022  
 • penderfyniadau a gyhoeddwyd: Rhagfyr 2022

Cymorth ymgeisio

Gwnewch gais gan ddefnyddio ein gwasanaeth Cael cyllid ar gyfer prosiect treftadaeth.

Noder: mae'r Gronfa Treftadaeth yn defnyddio'r un ffurflenni ar draws ein holl raglenni ariannu. Bydd angen ateb rhai cwestiynau'n wahanol ar gyfer y Gronfa Arloesi Treftadaeth – defnyddiwch y nodiadau cymorth ymgeisio hyn i'ch helpu i ateb. [ychwanegu dolen]

Peidiwch â defnyddio'r eiconau cymorth ar y ffurflen (oherwydd eu bod yn ymwneud â'n rhaglenni ariannu eraill).

Faint o geisiadau y gallaf eu gwneud?

Rydym yn disgwyl i sefydliadau wneud un cais yn unig i'r Gronfa Arloesi Treftadaeth.

Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio i helpu sefydliadau i ddrilio i lawr i un maes her gweithlu yn fanwl. Bydd cyfle i fireinio eich her a'ch ffocws penodol ynddo fel rhan o'r cam Archwilio.

Sefydliadau ymbarél

Gall sefydliadau sydd o dan un sefydliad ymbarél ond sy'n gweithredu ar draws sawl safle ledled y DU gyflwyno mwy nag un cais. Mae'n rhaid iddynt allu dangos yr angen, a bod ganddynt y gallu  i gyflawni o fewn yr amser sydd ar gael.

Dylai pob cais sefyll ar ei ben ei hun a chaiff ei asesu yn unol â'r meini prawf a nodir yn y canllawiau hyn.

Awgrymiadau ar lenwi'r ffurflen gais

Teitl ein prosiect

Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r fformat canlynol ar gyfer teitl eich prosiect: "Explore: enw eich sefydliad".

Mae hyn er mwyn i ni wybod eich bod yn gwneud cais am y Gronfa Arloesi Treftadaeth. Fel arall, efallai y bydd eich cais yn cael ei ohirio neu ei ystyried o dan y rhaglen anghywir.  

Dogfennau ategol

Bydd angen y dogfennau ategol canlynol:

 • dogfen lywodraethol   
 • cyfrifon y sefydliad   
 • CV yr unigolyn/unigolion a fydd yn arwain y prosiect neu ddatganiad o pam y cawsant eu dewis i arwain y gwaith  
 • llythyr cymorth (dewisol) gan uwch arweinydd yn eich sefydliad, yn nodi faint o amser y byddant yn ei neilltuo i'r rhaglen fel 'noddwr' ar gyfer y gwaith

Cymorth technegol

I gael cymorth technegol neu gymorth gyda hygyrchedd, cysylltwch â'n tîm gwasanaeth cwsmeriaid drwy e-bost: enquire@heritagefund.org.uk.

Byddwn yn asesu ceisiadau cymwys ar dri maen prawf allweddol:

1. Her gymhellol sy'n gysylltiedig â'r gweithlu treftadaeth  

Dylai'r her fod yn sylweddol yn awr, ond hefyd yn broblem barhaus a hirdymor. 

Dylai fod yn berthnasol i'ch sefydliad penodol, ond hefyd yn un y gallai sefydliadau treftadaeth eraill ddysgu ohono. 

2. Ymrwymiad i arloesi

Rydym yn chwilio am ymrwymiad i ddysgu a gweithio yn yr awyr agored.

Rydym am weld y sefydliad ehangach yn barod i ymgysylltu â'ch canfyddiadau a'ch methiannau. Byddwch yn gallu dangos bod eich sefydliad yn barod ac yn barod i ddysgu ac arbrofi.

Byddwch yn gallu dangos ymrwymiad i rannu syniadau, gwaith a dysgu – cadarnhaol a negyddol – gydag eraill (y tu mewn a'r tu allan i'ch sefydliad) fel rhan o'r broses hon.  

Rydym am wybod sut y gallai gweithio gyda grŵp cyfoedion eich helpu yn eich datblygiad personol a sefydliadol.      

Gallwch hefyd ddangos ymrwymiad clir i neilltuo'r amser a'r egni i'r gwaith hwn a'i fod yn cael ei ategu gan ymrwymiad gan arweinyddiaeth eich sefydliad.

3. Arweinydd/au enwebedig y prosiect a all ymgysylltu â'r sefydliad cyfan

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr lle bydd y cyllid yn helpu i ryddhau eu hamser i ymgysylltu â'r rhaglen ac ychwanegu gwerth at waith craidd presennol y sefydliad. Gallwch ddangos bod gan yr arweinydd/arweinwyr a enwir y sgiliau a'r gallu i ymgysylltu â'r rhaglen gymorth a chyflawni'r gwaith hwn.

Nid yw teitl eich swydd na lefel eich statws yn bwysig. Mae'n bwysicach eich bod yn cael cefnogaeth ehangach eich sefydliad i'ch helpu i ymgysylltu â'r rhaglen.

Ffactorau eraill

Bydd angen i chi hefyd ddangos eich sefydlogrwydd sefydliadol cyffredinol. Gallwch ddangos tystiolaeth o strwythurau llywodraethu cadarn.  

Meini prawf cydbwyso

Wrth wneud penderfyniadau dyfarnu terfynol, byddwn yn sicrhau, cyn belled ag y bo modd, bod grantiau'n cael eu cydbwyso ar draws math o dreftadaeth, lleoliad daearyddol a math o sefydliad.

Mae dau gam i'r broses asesu ceisiadau:

 • byddwn yn asesu pob cais yn erbyn y meini prawf llawn uchod i wneud rhestr fer. Ein nod yw rhoi gwybod i chi os ydych wedi cyrraedd y rhestr fer erbyn 6 Tachwedd 2022.
 • bydd yr ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd i gyfweliad, ac ar ôl hynny bydd panel yn gwneud penderfyniad terfynol. Ein nod yw rhoi gwybod i chi am ein penderfyniad erbyn mis Rhagfyr 2022.

Bydd rhagor o fanylion am y cyfweliad yn cael eu rhoi i ymgeiswyr ar y rhestr fer yn nes at yr amser.

Beth sy'n digwydd os byddwch yn aflwyddiannus?

Ni allwn roi adborth unigol ar bob cais aflwyddiannus.

Fodd bynnag, gan mai cronfa beilot yw hon, byddwn yn rhannu ein gwersi allweddol ein hunain a'n myfyrdodau ar y broses ariannu gyda sefydliadau aflwyddiannus yn ddiweddarach. 

Beth sy'n digwydd os byddwch yn llwyddiannus?

Darllenwch ein canllawiau grant Derbyn Cronfa Arloesi Treftadaeth.

Beth sy'n digwydd ar ôl fy grant chwe mis?

Ar ôl cwblhau'r cam Archwilio, ein nod yw cynnig cyfle i sefydliadau wneud cais am arian ychwanegol yng nghamau Profi a Thyfu'r Gronfa Arloesi Treftadaeth.

Dim ond sefydliadau sydd wedi cwblhau'r cam Archwilio all wneud cais am unrhyw gamau dilynol o'r Gronfa Arloesi Treftadaeth.  

Nid yw cymryd rhan yn y cam Archwilio yn gwarantu cyllid pellach i chi. Rhan allweddol o'r broses arloesi yw derbyn na fydd pob syniad yn llwyddo. Efallai y bydd y broses archwilio yn datgelu nad yw eich syniad yn haeddu profion pellach. 

Bydd rhagor o fanylion am gamau nesaf y Gronfa Arloesi Treftadaeth ar gael yn ddiweddarach.

Rheoli cymhorthdal

Ar adeg cyhoeddi'r canllawiau hyn, nid yw arian cyhoeddus ar gyfer sefydliadau bellach yn cael ei lywodraethu gan reolau cymorth gwladwriaethol y Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn fel y nodir yn Erthygl 107–109 o Gytuniad Gweithrediad yr Undeb Ewropeaidd a'r rheoliadau a chanllawiau cysylltiedig. 

Yn hytrach, mae pob penderfyniad grant a wneir ar ôl 11pm ar 31 Rhagfyr 2020 yn ddarostyngedig i drefn rheoli cymhorthdal newydd y DU. Nodir yr egwyddorion ym Mhennod 3 (Cymorthdaliadau) o Teitl XI (Maes Chwarae Gwastad) o Ran Dau (Masnach, Trafnidiaeth, Pysgodfeydd a Threfniadau Eraill) o'r Cytundeb Masnach a Chydweithredu.

Disgwylir y bydd canllawiau pellach, ymgynghoriad a deddfwriaeth newydd o bosibl yn y maes hwn i adeiladu ar yr egwyddorion hynny. Disgwylir i chi gydymffurfio ag egwyddorion y gyfundrefn rheoli cymhorthdal a bodloni unrhyw ofynion yn y dyfodol. Bydd cytundebau sy'n cael eu llunio yn cael eu hadolygu a'u hamrywio yn unol â hynny. Rydym yn cadw'r hawl i osod gofynion pellach ac amodau ychwanegol mewn perthynas â'r mater hwn. 

Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio a oes angen caniatâd cymorth gwladwriaethol neu ganiatâd rheoli cymhorthdal. Ceisiwch gyngor cyfreithiol annibynnol os nad ydych yn siŵr a fydd angen clirio prosiect.

Rheoli eich data

I gael rhagor o wybodaeth am sut y caiff eich data ei brosesu o dan y rhaglen grant hon, gweler ein polisi preifatrwydd.

Gwneud cwyn 

Gallwch ddarganfod sut i wneud cwyn ar ein tudalennau Gwneud cwyn: Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon a Gwneud cwyn: Yr Alban.


Diweddariadau

 • 21 Gorffennaf 2022: adran dyddiadau allweddol wedi'i diweddaru i gynnwys dolenni i weithdai.
 • 2 Awst 2022: dolen i'r gweminar cymorth ymgeiswyr a recordiwyd wedi'i ychwanegu at adran Dyddiadau Allweddol
 • 4 Hydref 2022: rhaglen wedi dod i ben.
 • 9 Tachwedd 2022: y dyddiad pan fyddwn yn hysbysu ymgeiswyr os ydynt wedi cyrraedd y rhestr fer yn yr adran 'Beth sy'n digwydd ar ôl i chi wneud cais' gael ei newid i ganol mis Tachwedd.