Woman cheering

Buddion

Buddion

Buddion

Oriau a gwyliau

Ar gyfer swydd lawn amser, bydd gweithwyr fel arfer yn gweithio 5 niwrnod yr wythnos o 40 awr, gan gynnwys un awr ar gyfer cinio, sy’n ddi-dâl.

Darperir gwyliau blynyddol o 26 diwrnod, a fydd yn codi i 31 diwrnod ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth cyfrifiadwy, yn ogystal â gwyliau banc/statudol a 1.5 'diwrnod braint' bob blwyddyn.

 

Bydd yr oriau ar gyfer swyddi rhan amser yn pro rata yn seiliedig ar wythnos waith 35 awr (net). Mae gwyliau blynyddol a hawl i Wyliau Banc hefyd yn cael eu cyfrifo ar sail pro rata.

Absenoldeb arbennig

Mae’r CGDG yn caniatáu absenoldeb arbennig di-dâl a gyda thâl mewn amgylchiadau penodedig a nodir yn ein llawlyfr staff.

Dysgu a datblygu

Mae Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (CGDG) yn gwbl ymroddedig i ddysgu a datblygu ac yn Fuddsoddwr mewn Pobl wedi'i achredu. Rydym:

  • yn darparu cyfnod sefydlu effeithiol a hyfforddiant cynefino ar gyfer staff newydd
  • yn rhoi cynllun datblygiad personol blynyddol i bob cyflogai
  • yn darparu mynediad i ystod eang o hyfforddiant gan gynnwys gweithdai ac e-ddysgu, yn ogystal â rhai cyfleoedd ar gyfer rhaglenni dysgu allanol
  • yn awyddus i sicrhau bod staff yn cael y sgiliau a'r wybodaeth gywir i gyflawni eu rolau yn effeithiol

Pensiwn

Mae'r CGDG yn cynnig yr opsiynau canlynol o ran pensiwn:

  • Aelodaeth o Alpha dan Brif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil (PCSPS)
  • Cyfrif Pensiwn Partneriaeth

Darperir mwy o wybodaeth am yr opsiynau hyn yn dilyn penodiad. 

Cyflog ymlaen llaw

Cynigir swm di-log ymlaen llaw i bob aelod o staff sydd wedi cwblhau eu cyfnod prawf, i dalu cost tocyn tymor blynyddol neu i brynu beic.

Ceir opsiwn hefyd o arian ymlaen llaw i dalu costau blaendal rhent am y mis cyntaf ar fflat neu dŷ. Caiff y swm a roddir ymlaen llaw ei ad-dalu ddrwy ddidyniad rheolaidd o'r cyflog.

Cynllun beicio i'r gwaith

Fel rhan o gynllun Beicio i'r Gwaith' y llywodraeth, mae'r CGDG yn gallu llogi beiciau ac offer diogelwch beicwyr i weithwyr fel budd di-dreth. Bydd gweithwyr yn dewis y beic a'r ategolion diogelwch sydd eu hangen a bydd yr CGDG yn llogi'r offer i'r cyflogai drwy ostyngiadau aberthu cyflog am isafswm cyfnod o 12 mis. Gall hyn arbed hyd at 40% ar y pris gwerthu i'r gweithwyr.

Aelodaeth campfa a sgrinio iechyd

Ar ôl tri mis o wasanaeth bydd yr CGDG yn cynnig hyd at £50 y mis (a delir drwy'r gyflogres ac sy'n drethadwy) ar gyfer aelodaeth i gampfa. Ar ôl blwyddyn o wasanaeth ceir hefyd opsiwn o sgrinio iechyd a ddarperir gan Nuffield Proactive Health.

Gofal Iechyd Benenden Healthcare

Gan fod yr CGDG yn gorff yn y sector cyhoeddus, mae gweithwyr yn gymwys i ymuno â Benenden Healthcare. Gall Benenden gynnig buddion gofal iechyd sy'n gweithio ochr yn ochr yn hytrach nac mewn cystadleuaeth â'r GIG. Mae'n gynllun cost isel, budd-uchel, sy'n cynnig ystod hyblyg o driniaeth ar gyfer gweithwyr a'u perthnasau enwebiedig.

Cynllun Talebau Gofal Plant

Mae'r CGDG yn gweithredu cynllun talebau gofal plant 'Computershare Voucher Services'. Drwy brynu talebau drwy eu cyflog misol, hyd at derfyn penodol, mae gweithwyr yn derbyn arbediad treth ac Yswiriant Gwladol ar y rhan honno o'u cyflog.

O 4 Hydref 2018, ni fydd y cynllun yma ar gael i ymgeiswyr newydd.