Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Mae Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth yn fenter uchelgeisiol sydd wedi'i chynllunio i godi hyder a sgiliau digidol ar draws holl sector treftadaeth y DU.

Diweddarwyd diwethaf: 6 Gorffennaf 2020

Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Yn fwy nag erioed, mae sefydliadau treftadaeth yn ceisio datblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ddigidol. Cynlluniwyd ein Menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth, a lansiwyd ar 10 Chwefror 2020, i'w helpu i ffynnu.

Gall technoleg ddarparu ffyrdd cost isel o gysylltu â chymunedau a dod â threftadaeth i fwy o bobl. Gall gefnogi sefydliadau drwy heriau tymor byr ac i wydnwch yn y dyfodol.

Ble bynnag yr ydych ar eich taith, gall y fenter hon eich helpu i gynnwys digidol yn eich gwaith.

Yr hyn yr ydym yn ei gynnig

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ac adnoddau i adlewyrchu gwahanol anghenion, lleoliadau, meintiau a lefelau profiad digidol sefydliadau treftadaeth.

Byddant yn cael eu hychwanegu isod yn ystod yr wythnosau sydd i ddod – edrychwch yn ôl neu cofrestrwch i'n cylchlythyr a thiciwch y blwch ‘Digidol' i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf.

Mae cam cyntaf y gweithgareddau hyn wedi cael ei ailffocysu a'i newid ar-lein mewn ymateb i argyfwng coronafeirws (COVID-19).

Gweithgareddau ac adnoddau

Bydd Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth yn cynnwys amrywiaeth eang o weithgareddau ac adnoddau am ddim i'ch helpu i wneud y mwyaf o ddigidol. Byddwn yn diweddaru'r dudalen yma’n rheolaidd – cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr a thiciwch y bocs 'Digidol' i gael y newyddion diweddaraf.

Canllawiau digidol

Rydym yn cynhyrchu pum canllaw digidol am ddim i helpu sefydliadau treftadaeth i gychwyn mewn meysydd digidol allweddol:

Mae'r canllaw cyntaf ar gael nawr: gweithio gyda phlant a phobl ifanc ar-lein.

Bydd y pedwar canllaw sy'n weddill yn cael eu rhyddhau o dros haf 2020.

Gweminarau

Byddwn hefyd yn cynnal cyfres o weminarau sy'n canolbwyntio ar feysydd digidol allweddol. Ychwanegir y rhain yma pan fyddant ar gael.

Adnoddau digidol

Rydym wedi llunio rhestr o adnoddau digidol ar gyfer sefydliadau treftadaeth mewn ymateb i adborth a gafwyd drwy ein harolwg DASH. Mae hyn yn perthyn i wyth categori:

 • Cynnal digwyddiadau a gweithgareddau ar-lein
 • Adeiladu cymunedau
 • Creu cynnwys digidol
 • Gweithio gyda data
 • Dysgu ar-lein
 • Marchnata a chyfathrebu digidol
 • Strategaeth ddigidol
 • Gweithio o bell

Y Lab Dreftadaeth Ddigidol

Rydym wedi ariannu'r Lab Dreftadaeth Ddigidol, rhaglen am ddim ar gyfer sefydliadau treftadaeth bach a chanolig sy'n ceisio datblygu eu galluoedd digidol. Fe'i rheolir gan Arts Marketing Association, mewn partneriaeth ag Arts Fundraising & Philanthropy, One Further a The Collections Trust.

 • The Lab: Academi Sgiliau Digidol ar-lein, 9 mis o hyd wedi'i deilwra'n arbennig. Bydd yn darparu cymorth mentora digidol ar gyfer 60 o sefydliadau treftadaeth bach a chanolig yn y DU o fis Medi 2020 tan fis Mehefin 2021. Mae'r Lab yn agored ar gyfer ceisiadau.
 • Gweithdai ar-lein
 • Digwyddiadau hyfforddi
 • Bŵtcamps digidol

Treftadaeth Ddigidol

Rydym hefyd wedi talu am Dreftadaeth Ddigidol, rhaglen sgiliau digidol dan arweiniad The Heritage Alliance ac wedi'i chefnogi gan y Media Trust, Charity Digital a Naomi Korn Associates

Bydd y Dreftadaeth Ddigidol yn cynnig hyfforddiant, dosbarthiadau meistr, canllawiau a chyfleoedd i rwydweithio â chyfoedion, gan gynnwys cynadleddau. Bydd yn cefnogi sefydliadau treftadaeth ar draws marchnata, ymgysylltu â chynulleidfaoedd, eiddo deallusol, diogelu data a dulliau a phrosesau busnes ar-lein. Mae'r holl weithgareddau am ddim.

Bydd Treftadaeth Ddigidol yn cynnal dros 700 o sefydliadau treftadaeth tan fis Gorffennaf 2021.

Beth arall rydyn ni'n ei wneud?

Mae gan Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth dri gweithgaredd pellach:

 • Mae ein Hagweddau Digidol ac arolwg Sgiliau ar gyfer Treftadaeth (DASH) yn helpu sefydliadau treftadaeth i nodi pa agweddau a sgiliau digidol allweddol sydd gan eu staff a'u gwirfoddolwyr eisoes, a pha ffyrdd newydd o ddefnyddio technoleg ddigidol yr hoffen nhw eu harchwilio. Roedd arwyddion i'r arolwg hefyd wedi ein helpu i nodi blaenoriaethau digidol ar gyfer y sector. Daeth y broses gofrestru i ben ar 3 Gorffennaf 2020.
 • Mae'r cwrs arwain y sector, a ddarperir gan Culture24, yn gweithio gyda gweithredwyr treftadaeth i ddatblygu cenhedlaeth newydd o arweinwyr digidol.
 • Mae ein Cronfa Hyder Digidol yn darparu grantiau a mentora i sefydliadau gychwyn ar fentrau digidol penodol. Mae hyn wedi'i dargedu at sefydliadau sy'n weithredol yn un o'r 13 maes ffocws a nodir yn ein Fframwaith Ariannu Strategol.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...