Canlyniadau

Ariannu Dysgwch sut i fod yn glir am ganlyniadau eich prosiect

Beth yw canlyniad y prosiect?

Mae canlyniad yn deillio o'r hyn y mae eich prosiect yn ei wneud. Mae'n newid sy'n digwydd, yn hytrach na gweithgaredd neu wasanaeth a ddarperir gennych, sy'n allbwn.

Y ffordd hawsaf o ddisgrifio canlyniad yw esbonio sut mae'n wahanol i allbwn.

 • Allbwn coginio cinio yw plât o fwyd. Ond y canlyniad yw’r person sy’n llawn dop ac yn fodlon ar ôl bwyta.
 • Allbwn athro yw nifer penodol o wersi mewn blwyddyn, ond y canlyniad yw myfyrwyr hapusach, doethach ac yn fwy abl o lwyddo.

Pan fyddwch yn cynllunio eich cynnig, mae'n bwysig iawn eich bod yn gwahanu'r allbwn (er enghraifft, 'adeiladu gofod digwyddiadau'), o'r canlyniad (er enghraifft, 'sicrhau bod dwywaith cymaint o bobl o'r gymuned leol yn ymgysylltu â'u straeon eu hunain').

Pam mae'n rhaid i chi nodi canlyniadau eich prosiect yn glir?

Mae canlyniadau prosiectau yn bwysig iawn i ni gan ein bod eisiau cefnogi prosiectau sy'n gwneud gwahaniaeth, yn hytrach na phrosiectau sy'n gwneud rhai pethau'n unig.

Mae hyn mor bwysig i ni fel ein bod wedi penderfynu na fyddwn ond yn cefnogi prosiectau sy'n egluro'n glir beth yw eu canlyniadau.

Yn fwy penodol, rydym wedi penderfynu cefnogi prosiectau sy'n arwain at un o'r naw math o ganlyniad sydd, yn ein barn ni, yn arbennig o bwysig.

Felly, yn syml: Os nad ydych yn glir ynghylch y canlyniadau y mae eich prosiect yn debygol o'u creu, ni fyddwn yn gallu cefnogi eich gwaith. Ac os ydych yn deall eich canlyniad yn glir, ond nad yw'n cyd-fynd ag un neu fwy o'r naw canlyniad a flaenoriaethwyd gennym, ni fyddwn ychwaith yn gallu eich helpu.

Ein canlyniadau

Mae 9 canlyniad i gyd. Rhaid i bob prosiect a ariannwn gyflawni ein canlyniad gorfodol.

Bydd rhai prosiectau a ariennir yn sicrhau'r canlyniad gorfodol yn unig, a gallai eraill gyflawni pedwar neu bump.

Nid oes rheidrwydd i enwi mwy nag un, ac rydym yn eich annog yn gryf i beidio â hawlio mwy o ganlyniadau nag yr ydych wir yn credu y gallwch eu cyflawni.

 1. Bydd ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth

  Beth mae’r canlyniad yma’n ei olygu

  Os yw eich prosiect yn llwyddiannus, bydd yr ystod o bobl sy'n elwa ar eich treftadaeth yn fwy amrywiol na chyn i'ch prosiect ddechrau.

  Er mwyn cyflawni hyn, bydd angen i chi gynnwys gwaith o ddatblygu cynulleidfa ac ymgynghori â'r gymuned yn eich cynlluniau.

  Bydd angen i chi gasglu a dadansoddi gwybodaeth am y bobl sy'n ymgysylltu â'ch treftadaeth - a'r rhai sydd ddim - a bydd angen i chi ddilyn sut mae hyn yn newid dros amser.

  Beth rydym yn chwilio amdano

  Rydym yn chwilio am arwyddion eich bod yn gallu dangos bod eich proffil o ran cynulleidfa neu wirfoddolwyr wedi newid rhwng dechrau a diwedd y prosiect. Gallai gynnwys, er enghraifft, ystod ehangach o oedrannau, ethnigrwydd a chefndiroedd cymdeithasol, mwy o bobl anabl, neu grwpiau nad ydynt erioed wedi ymgysylltu â'ch treftadaeth o'r blaen.

  Canlyniad gorfodol

  Rhaid i'r canlyniad yma fod yn rhan o'ch cynllun prosiect. Mae yna ganlyniadau eraill y gallai eich prosiect eu cyflawni, ond mae hwn yn ganlyniad gorfodol.

 2. Bydd treftadaeth mewn cyflwr gwell

  Beth mae’r canlyniad yma’n ei olygu

  Os bydd eich prosiect yn llwyddiannus, yna bydd gwelliannau i gyflwr ffisegol eich treftadaeth.

  Gallai'r gwelliannau hyn fod yn ganlyniad gwaith atgyweirio, adnewyddu neu waith i atal dirywiad pellach.

  Er enghraifft, trwsio to adeilad hanesyddol, gwarchod archif, clirio ffosydd cae neu drwsio llong.

  Gallai gwelliannau hefyd ddeillio o waith newydd, er enghraifft, adeiladu adeilad newydd i ddiogelu adfeilion, archaeoleg neu gerbydau hanesyddol. Neu, cynyddu maint cynefin sydd eisoes yn bodoli er budd rhywogaethau â blaenoriaeth.

  Beth rydym yn chwilio amdano

  Bydd arbenigwyr proffesiynol a threftadaeth yn gallu adnabod gwelliannau drwy safonau'r diwydiant.

  Caiff gwelliannau eu gweld hefyd gan bobl yn fwy cyffredinol, er enghraifft, gan drigolion lleol neu arolygon ymwelwyr.

 3. Bydd treftadaeth yn cael ei nodi a’i hegluro’n well

  Beth mae’r canlyniad yma’n ei olygu

  Os yw eich prosiect yn llwyddiannus, yna bydd ffyrdd newydd neu well o helpu pobl i wneud synnwyr o dreftadaeth.

  Gallai hyn gynnwys arddangosiadau mewn amgueddfa, ap ffôn clyfar gyda gwybodaeth am fioamrywiaeth a geoamrywiaeth tirwedd, sgyrsiau neu deithiau mewn adeilad hanesyddol, mynediad hygyrch i dŷ hanesyddol; neu wybodaeth ar-lein am archifau.

  Beth rydym yn chwilio amdano

  Bydd ymwelwyr a defnyddwyr yn dweud wrthych fod y dehongliad a'r wybodaeth a ddarperir gennych yn hawdd eu defnyddio ac yn briodol i'w hanghenion a'u diddordebau, a'u bod yn helpu eu dealltwriaeth, ac yn gwella eu profiad o dreftadaeth.

 4. Bydd pobl wedi datblygu sgiliau

  Beth mae’r canlyniad yma’n ei olygu

  Os yw eich prosiect yn llwyddiannus, yna bydd unigolion wedi ennill y sgiliau perthnasol i sicrhau bod treftadaeth yn cael gofal, ei rheoli, ei deall neu ei rhannu’n well (gallai hyn gynnwys cadwraeth, addysgu/hyfforddi, cynnal a chadw, digidol a phrosiect sgiliau rheoli).

  Gallai gweithgareddau hyfforddi strwythuredig, er enghraifft, fod yn rhaglen fentora anffurfiol, hyfforddiant mewn swydd, cael Prentis i weithio â chi neu gyrsiau byr allanol.

  Beth rydym yn chwilio amdano

  Bydd y bobl sy'n gysylltiedig â'ch prosiect, gan gynnwys staff, Prentisiaid a gwirfoddolwyr, yn gallu dangos eu bod yn gymwys i gael sgiliau newydd a phenodol a, lle bo'n briodol, byddan nhw wedi ennill cymhwyster ffurfiol.

 5. Bydd pobl wedi dysgu am dreftadaeth, gan arwain at newid mewn syniadau a gweithredoedd

  Beth mae’r canlyniad yma’n ei olygu

  Os yw eich prosiect yn llwyddiannus, yna bydd unigolion wedi datblygu eu dealltwriaeth o dreftadaeth oherwydd eich bod wedi rhoi cyfleoedd iddynt brofi treftadaeth mewn gwahanol ffyrdd sy'n diwallu eu hanghenion a'u diddordebau.

  Beth rydym yn chwilio amdano

  Bydd pobl yn gallu dweud wrthych beth maen nhw wedi'i ddysgu am dreftadaeth a pha wahaniaeth y mae hyn yn ei wneud iddyn nhw a'u bywydau, ar ôl profi eich prosiect.

  Gallai hyn fod drwy gymryd rhan yn eich prosiect, ymweld â'ch safle, neu ymgysylltu â'ch treftadaeth drwy dechnoleg ddigidol.

  Byddant hefyd yn gallu dweud wrthych beth y maen nhw’n eu gwneud â'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth honno; Er enghraifft, ei rannu â phobl eraill, ei ddefnyddio yn eu bywyd proffesiynol neu gymdeithasol, neu astudiaethau pellach.

 6. Bydd gan bobl well llesiant

  Beth mae’r canlyniad yma’n ei olygu

  Bydd unigolion yn teimlo'n fwy cysylltiedig â'r rhai o'u hamgylch o ganlyniad i'ch prosiect.

  Gallant hefyd deimlo eu bod yn fwy cysylltiedig â'r man lle maent yn byw. Dyna'r hyn yr ydym yn ei olygu gyda llesiant gwell.

  Er mwyn cyflawni'r canlyniad yma, dylai eich prosiect gael ei gynllunio i gael effaith ar lesiant. Dylid ei ddatblygu gyda sefydliadau arbenigol os ydych yn bwriadu cynnwys pobl drwy wasanaethau iechyd meddwl neu bobl ag anableddau dysgu.

  Efallai y byddwch yn darparu cyfleoedd i bobl fod yn fwy egnïol. Er enghraifft, gwirfoddoli mewn parc, cymryd rhan mewn archaeoleg gymunedol, rhannu sgiliau digidol, neu adeiladu cysylltiadau newydd gydag eraill.

  Beth rydym yn chwilio amdano

  Byddwch chi, neu eich gwerthuswr allanol, yn defnyddio dulliau gwerthuso cydnabyddedig i fesur llesiant.

  Byddwch yn gofyn i bobl sut maen nhw'n teimlo ar ôl cael profiad o'ch prosiect.

  Bydd cyfranogwyr yn sôn, er enghraifft, am fwy o hapusrwydd, mwy o foddhad, llai o bryder, a/neu fod bywyd yn teimlo'n fwy gwerth chweil o ganlyniad i gymryd rhan yn eich prosiect.

  Byddant yn teimlo mwy o gysylltiad â'r rhai o'u hamgylch, neu efallai'n fwy cysylltiedig â'r lle y maent yn byw.

 7. Bydd y sefydliad a ariennir yn fwy gwydn

  Beth mae’r canlyniad yma’n ei olygu

  Bydd gan eich sefydliad fwy o allu i wrthsefyll bygythiadau ac i addasu i amgylchiadau sy'n newid er mwyn rhoi dyfodol diogel i chi.

  Byddwch yn cyflawni hyn drwy lywodraethu cryfach a mwy o ymwneud yn lleol â'ch sefydliad, mwy o sgiliau rheoli a staff, ffynonellau arbenigedd a chyngor newydd, a gweithio mewn partneriaeth i rannu gwasanaethau, staff ac adnoddau.

  Beth rydym yn chwilio amdano

  Efallai y bydd gennych wirfoddolwyr newydd sy'n cynyddu eich gallu a'ch sgiliau, neu ffynonellau incwm newydd drwy weithgarwch masnachol, gwaddol neu raglenni codi arian.

  Byddwch yn gallu dangos bod eich sefydliad yn gryfach ac mewn sefyllfa well ar gyfer y dyfodol o ganlyniad i'r newidiadau a wnaed gennych fel rhan o'ch prosiect.

 8. Bydd yr ardal leol yn lle gwell i fyw, gweithio neu ymweld â hi

  Beth mae’r canlyniad yma’n ei olygu

  Bydd trigolion lleol yn cael gwell ansawdd bywyd ac yn gyffredinol bydd yr ardal leol yn fwy deniadol.

  Bydd hyn o ganlyniad i wella ymddangosiad safleoedd treftadaeth, neu oherwydd y cyfleoedd rydych wedi'u darparu i bobl leol, i ymweld â'r safle, i'w ddefnyddio, i gymryd rhan ac i fwynhau treftadaeth.

  Bydd preswylwyr yn dweud eu bod yn teimlo fwy o falchder yn yr ardal leol. Efallai hefyd fod ganddynt ymdeimlad cryfach o berthyn.

  Beth rydym yn chwilio amdano

  Bydd aelodau'r gymuned yn dweud fod ganddyn nhw fwy o ymdeimlad o ddealltwriaeth a rennir ac ymdeimlad gymunedol gwell.

  Bydd ymwelwyr â'ch treftadaeth yn dweud wrthych hefyd fod yr ardal wedi gwella o ganlyniad uniongyrchol i'ch prosiect a'r hyn y maent yn eu gwerthfawrogi.

 9. Bydd yn hwb i’r economi leol

  Beth mae’r canlyniad yma’n ei olygu

  Os bydd eich prosiect yn llwyddiannus, yna bydd incwm ychwanegol ar gyfer busnesau lleol presennol.

  Efallai y bydd busnesau newydd yn eich ardal leol hefyd. Byddwch yn gallu dangos bod busnesau lleol wedi elwa o'ch prosiect.

  Bydd hyn oherwydd i chi wario'ch grant yn lleol, neu eich bod yn annog mwy o dwristiaid i ymweld â'r ardal leol, neu efallai am eich bod wedi darparu adeiladau newydd ar gyfer busnesau a symudodd i'r ardal neu ehangu eu gweithrediadau oddi mewn iddi.

  Beth rydym yn chwilio amdano

  Byddwch yn gallu dangos bod y newidiadau hyn wedi digwydd o ganlyniad uniongyrchol i'ch prosiect.

  Byddwch yn gwneud hyn drwy ddefnyddio gwybodaeth am yr economi leol, cyn ac ar ôl eich prosiect.

  Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth yma mewn lleoedd fel eich awdurdod lleol neu sefydliadau twristiaeth.