Ffurflen Ymholiad Prosiect: £10,000 - £250,000

Ffurflen Ymholiad Prosiect: £10,000 - £250,000

Cyflwyno Ffurflen Ymholiadau Prosiect i'n rhaglen ariannu Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol £10,000 i £250,000.

Diweddarwyd ddiwethaf: 17 Medi 2021

Mae'r Ffurflen Ymholiadau Prosiect yn ffordd wych o gael adborth a chyngor gennym cyn i chi ddechrau gweithio ar gais llawn i'r rhaglen hon.

Mae'n gam dewisol ac nid yw'n rhan o'r broses ymgeisio ffurfiol. Gallwch symud ymlaen i wneud cais ar unrhyw adeg. 

Cyn cyflwyno

Mae'r adborth a gewch o'ch Ffurflen Ymholiadau Prosiect wedi'i gynllunio i'ch helpu i ddatblygu prosiect sy'n cyd-fynd â:

Cyfeiriwch at y ddau o'r rhain cyn cyflwyno ffurflen.

Gallwch hefyd weld cwestiynau Ffurflen Ymholiadau'r Prosiect ar waelod y dudalen hon neu lawrlwytho'r PDF o'r dudalen hon. 

Sut i gyflwyno

Pan fyddwch yn barod, llenwch y ffurflen ar ein porth ymgeisio.

Cyn cyflwyno, bydd angen i chi gofrestru cyfrif ar eich cyfer chi eich hun ac ar gyfer y sefydliad rydych yn gwneud cais amdano.

Clywed yn ôl gennym ni

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno ffurflen bydd aelod o'ch tîm Ymgysylltu lleol yn cysylltu â chi o fewn 10 diwrnod gwaith.

Yn dibynnu ar natur eich prosiect a'r wybodaeth a ddarperir gennych, efallai y byddwn yn rhoi adborth i chi drwy e-bost neu'n trefnu i siarad â chi. 

Gall ein cyngor gynnwys:

  • ai ni yw'r ariannwr priodol ar gyfer eich prosiect
  • pa feysydd y gallech fod am eu datblygu ymhellach i sicrhau bod eich prosiect yn bodloni ein canlyniadau'n gryf
  • sut y gallwch gryfhau ffocws treftadaeth eich prosiect

Cwestiynau Ffurflen Ymholiadau Prosiect

Ydych chi wedi siarad ag unrhyw un yn y Gronfa am eich syniad?

Os felly, dywedwch wrthym eu henw.

Beth yw'r angen am y prosiect hwn?

Er enghraifft, a oes perygl o golli eich treftadaeth? Neu, a oes cyfle i glymu i mewn gyda phen-blwydd neu goffáu arbennig? Dywedwch wrthym am unrhyw ymchwil rydych wedi'i wneud gyda'ch cynulleidfa. Mae gennych 200 o eiriau.

Disgrifiwch yr hyn y byddwch yn ei wneud yn ystod y prosiect

Dylech gynnwys unrhyw dasgau y mae'n rhaid i chi eu gwneud i gyflawni nod y prosiect. Mae gennych 200 gair ar ôl.

Oes gennych chi deitl ar gyfer y prosiect?

Gellir newid hyn ar unrhyw adeg. Peidiwch â phoeni os nad oes gan y prosiect deitl eto, gallwch adael hyn yn wag.

Dywedwch wrthym am dreftadaeth y prosiect

Cofiwch gynnwys i bwy mae'n bwysig a pham. Mae gennych 100 o eiriau.

Pa ganlyniadau ydych chi am eu cyflawni?

Mae canlyniad yn ganlyniad i'r hyn y mae eich prosiect yn ei wneud. Dywedwch wrthym pa un o'n 9 canlyniad rydych chi'n bwriadu eu cyflawni. Mae gennych 200 o eiriau.

Pwy fydd yn rhan o'r prosiect?

Dywedwch wrthym pwy fydd yn cynnal y prosiect, unrhyw bartneriaethau ac a fydd pobl yn gwirfoddoli ar y prosiect. Mae gennych 100 o eiriau.

Pa mor hir ydych chi'n meddwl y bydd y prosiect yn ei gymryd?

Dywedwch wrthym ddyddiad dechrau a gorffen amcangyfrifedig os oes gennych chi. Mae gennych 50 gair.

Faint mae'r prosiect yn debygol o gostio?

Os gwyddoch, dywedwch wrthym am y costau pwysicaf. Gellir amcangyfrif y costau hyn. Mae gennych 200 o eiriau.

Faint o gyllid yr ydych yn bwriadu gwneud cais amdano gennym ni?

£[nodwch y swm]