Ffurflen Ymholiad Prosiect: £10,000 - £250,000

Mae'r ffurflen ymholiadau prosiect yma’n ffordd dda o gael adborth gennym ni cyn i chi ddechrau gweithio ar gais llawn. Dim ond copi o'r ffurflen yw hwn.

I’w gyflwyno, cwblhewch eich ffurflen ar ein porth ymgeisio.

Crynodeb

 • Enw eich sefydliad
 • Cyfeirnod y prosiect
 • Teitl y prosiect (dewiswch deitl sydd, yn eich barn chi, yn disgrifio eich prosiect orau)
 • Dyddiad cyflwyno

Adran un – eich sefydliad

1a. Enw a chyfeiriad eich sefydliad

 • Llinell Cyfeiriad 2
 • Llinell Cyfeiriad 3
 • Tref / Dinas
 • Sir
 • Cod post

1b. A yw cyfeiriad eich prosiect yr un fath â chyfeiriad eich sefydliad?

1c. Manylion y prif berson cyswllt

 • Rôl
 • A yw cyfeiriad y prif berson cyswllt yr un fath â'r cyfeiriad yn 1a?
 • Rhif ffôn yn ystod y dydd, gan gynnwys cod ardal
 • Rhif ffôn arall
 • Dywedwch wrthym am unrhyw anghenion cyfathrebu penodol sydd gan y cyswllt yma. Nodwch fod terfyn o 50 geiriau ar gyfer y cwestiwn yma.
 • Ar gyfer prosiectau sydd wedi'u lleoli yng Nghymru, pa iaith ddylen ni ei defnyddio i gyfathrebu â'r prif gyswllt?
 • Saesneg
 • Cymraeg
 • Y ddwy iaith (dwyieithog)

1d. Statws cyfreithiol eich sefydliad

Dewiswch un o'r canlynol:

1e. A ydych o'r farn mai cenhadaeth ac amcanion eich sefydliad yw: (Dewiswch yr opsiynau sy'n berthnasol)

 • Dan arweiniad pobl dduon neu leiafrifoedd ethnig
 • Dan arweiniad pobl anabl
 • Dan arweiniad LHDT+
 • Dan arweiniad menywod
 • Dan arweiniad pobl ifanc
 • (Ac yng Ngogledd Iwerddon yn unig:)

1f. Ble glywsoch chi amdanom ni? Dewiswch restr neu nodwch isod.

1g. A ydych chi eisoes wedi siarad ag unrhyw un yn ein Tîm Ymgysylltu am syniad eich prosiect?

Adran dau – cynnig prosiect

2a. Dywedwch wrthym am eich prosiect os gwelwch yn dda. Yn benodol, rhowch gynnig ar gynnwys:

 • Ffocws ar dreftadaeth
 • Beth fydd y prosiect yn ei wneud (gwaith cyfalaf a gweithgareddau)
 • Pa ddeilliannau rhaglen rydych chi'n gobeithio eu cyflawni
 • Pam rydych chi am wneud y prosiect yma (beth yw'r angen a'r galw)
 • Pwy fydd yn cymryd rhan yn y prosiect
 • Amserlenni (gan gynnwys dyddiadau dechrau a gorffen tebygol)
 • (Mae gan yr adran yma o'r ffurflen gyfanswm cyfrif geiriau o 800 o eiriau. Sylwch fod llinellau toriad yn y testun yn cyfrif fel geiriau cyfan.)

2b. Faint mae'ch prosiect yn debygol o gostio? Os ydych yn gwybod, dywedwch wrthym beth yw'r prif gostau tebygol. Nodwch fod yna derfyn o 250 o eiriau ar gyfer y cwestiwn yma.

2c. Faint o arian yr ydych yn debygol o ofyn amdano gennym ni?

Adran tri – cyflwyniad

Efallai y bydd eich tîm lleol yn dymuno defnyddio eich e-bost i anfon gwahoddiadau atoch i weithdai neu ddigwyddiadau y maen nhw’n eu cynnal ar gyfer ymgeiswyr posibl, neu wybodaeth ddefnyddiol arall am ein rhaglenni grant. Ticiwch y blwch yma os hoffech dderbyn y wybodaeth hon drwy e-bost. Gallwch danysgrifio ar unrhyw adeg.

Pan dderbyniwn y ffurflen yma, ein nod yw cysylltu â chi o fewn 10 diwrnod gwaith.