Penderfyniadau Pwyllgor Cymru Medi 2021

Penderfyniadau Pwyllgor Cymru Medi 2021

Rhestr o benderfyniadau a wnaed gan Bwyllgor Cymru, 9 Medi 2021.

Ceisiadau ail rownd Fframwaith Ariannu Strategol 

Dehongliadau a Phrosiect Boston Lodge     

Ymgeisydd: Cwmni Rheilffordd Ffestiniog

Prosiect: Gwella, diogelu a rhannu treftadaeth safle 'Top Yard' Gweithfeydd Boston Lodge. Trawsnewid safle treftadaeth o arwyddocâd cenedlaethol yn waith peirianneg gweithredol wrth ddatblygu sgiliau a gwybodaeth yn y sector rheilffyrdd treftadaeth.

Penderfyniad: Dyfarnu Grant Cyflawni o £3,144,100 (71%)

 

Ceisiadau rownd datbygu Fframwaith Ariannu Strategol 


Rheilffordd Talyllyn – Y Bennod Nesaf

Ymgeisydd: Talyllyn Holdings

Prosiect: Trawsnewid y prosiect yn gyfleusterau treftadaeth, peirianneg a masnachol y Rheilffyrdd. Gwaith adnewyddu i'r hen waith peirianyddol, gwelliannau i sied y cerbyd ac ailfodelu adeiladau Llechfan a Wharf i ddarparu gwell cyfleusterau gweithio ac ymwelwyr. Recriwtio Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned i arwain y rhaglen uchelgeisiol o ymgysylltu â'r gymuned er mwyn arallgyfeirio ar lefel gwneud penderfyniadau.

Penderfyniad: Gwrthod


The Trinity Centre ‒ Sanctuary for All

Ymgeisydd: Canolfan y Drindod Caerdydd

Prosiect: Adnewyddu, aildrefnu a gwella cyfleusterau Canolfan Gymunedol Canolfan y Drindod, sydd wedi'u lleoli yn hen Eglwys restredig Gradd II y Drindod.  Mae cyfleusterau gwell yn cynnig defnydd mwy hygyrch, ymarferol a chynaliadwy o'r gofod.

Penderfyniad: Dyfarnu Grant Datblygu o £63,945 (74%) â’r potensial o ariannu Grant Cyflawni gwerth £561,249


Hadau Gobaith ‒ Adfer morwellt yng Ngogledd Cymru 

Ymgeisydd: WWF-UK

Prosiect: Adfer rhywogaethau morol pwysig a chynefinoedd hanfodol dros 10 hectar o ddolydd morwellt ar Arfordir Gogledd Cymru.  Mae'r prosiect hwn yn mynd i'r afael â bylchau data blaenorol mewn cadwraeth dolydd morwellt ac yn gwella ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r rôl y gall morwellt ei chwarae wrth ymladd newid yn yr hinsawdd.

Penderfyniad: Dyfarnu Grant Datblygu o £60,000 (30%) â’r potensial o ariannu Grant Cyflawni gwerth £1,000,000