Adnoddau digidol ar gyfer sefydliadau treftadaeth

Mae argyfwng coronafeirws (COVID-19) wedi ysgogi llawer o sefydliadau treftadaeth i wneud defnydd newydd o ddigidol neu ddatblygu'r hyn y maent eisoes yn ei wneud. Rydym wedi rhoi rhestr o adnoddau at ei gilydd i'w cefnogi.

Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Mehefin 2020

Mae canlyniadau i'n harolwg Agweddau a Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth (DASH) wedi bod yn dweud wrthym pa fath o weithgareddau digidol y mae eu sefydliadau treftadaeth yn canolbwyntio arnynt ar hyn o bryd. Mae'r gweithgareddau hyn wedi disgyn i wyth categori cyffredinol:

 • Cynnal digwyddiadau a gweithgareddau ar-lein
 • Adeiladu cymunedau
 • Creu cynnwys digidol
 • Gweithio gyda data
 • Dysgu ar-lein
 • Marchnata a chyfathrebu digidol
 • Strategaeth ddigidol
 • Gweithio o bell

 

Rydym wedi llunio'r rhestr ganlynol o adnoddau digidol mewn ymateb – rydym yn gobeithio y bydd eich sefydliad yn eu gweld yn ddefnyddiol.

 Cynnal digwyddiadau a gweithgareddau ar-lein

Adeiladu cymunedau ar-lein

 • Gweithio gyda phlant a phobl ifanc ar-lein: mae canllaw cyntaf ein Menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth wedi’i gynhyrchu gan arbenigwyr diogelwch ar-lein Childnet International.
 • Diogelwch a phreifatrwydd ar-lein: Bydd canllaw cyflwyno newydd i ddiogelwch ar-lein a phreifatrwydd yn cael ei gyhoeddi ar ein gwefan cyn bo hir
 • Sesiynau un-i-un: fel rhan o'n Menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth, mae The Arts Marketing Association yn cynnal nifer o sesiynau ymgynghori un-i-un am ddim i sefydliadau treftadaeth bach a chanolig. Mae'r pynciau'n cynnwys mynediad digidol a chynhwysiant.
 • Offer digidol ar gyfer cymunedau: cynhyrchwyd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae'r canllaw hanfodol yma i adnoddau digidol yn cynnig nifer o adnoddau cyflym a hawdd yn seiliedig ar dechnoleg, gan gadw’r gost yn isel ond yr effaith yn fawr.  
 • Dysgwch gan wasanaethau elusennau eraill: Mae'r ‘service recipes’ hyn gan Catalyst yn enghreifftiau o sut mae elusennau yn gwneud defnydd o ddigidol. Mae'r ryseitiau'n cynnwys gweithio'n ddigidol gyda chymunedau bregus, helpu gweithwyr uniongyrchol i bontio i weithio o bell a symud gweithgareddau corfforol ar-lein. 
 • Ymchwil o bell: Mae'r canllawiau Catalyst hyn yn cynnwys cynnal ymchwil defnyddwyr a gwneud gwaith ymchwil dylunio o bell.  
 • Arwain grwpiau ar-lein: Mae'r adnodd rhad ac am ddim yma ar gyfer pobl sydd am arwain cyrsiau ar-lein, cyfarfodydd, hyfforddiant a digwyddiadau yn ystod y pandemig coronafeirws. Cyflwynir gan yr arbenigwyr hwyluso ar-lein Jeanne Rewa a Daniel Hunter. 
 • Isdeitlo: creu isdeitlau hygyrch drwy ddefnyddio'r fideos hyfforddiant am ddim hyn o StageTEXT.
 • Cyfarfod hygyrchedd ar-lein: Mae Drake Music wedi cyhoeddi cynghorion da ar hygyrchedd mewn cyfarfodydd fideogynadledda/ar-lein/cerddoriaeth o bell .   
 • Gwneud hanesion cudd yn weladwy: Mae'r canllaw The Whose Knowledge yn helpu sefydliadau i wneud menywod yn weladwy ar Wikipedia. Mae'n annog sefydliadau i ymuno a chymryd rhan mewn #VisibleWikiWomen – ymgyrch fyd-eang sy'n cynyddu nifer y delweddau o fenywod nodedig sydd wedi'u trwyddedu'n rhydd ar Wikipedia a'r rhyngrwyd ehangach, gan fynd i'r afael â'r anghydbwysedd rhwng y rhywiau ar-lein. Bydd y canllaw yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithio ar Wikipedia neu wneud hanesion cudd yn fwy gweladwy.
 • Ymunwch â rhwydweithiau byd-eang: Mae Creative Commons (CC) wedi sefydlu llwyfannau rhwydwaith byd-eang CC yn ddiweddar – tri rhwydwaith byd-eang newydd, gan gynnwys llwyfan Open GLAM i sefydliadau diwylliannol a threftadaeth, rhwydweithiau hawlfraint a rhwydwaith e-ddysgu. Mae'r rhwydweithiau'n darparu lle i rannu adnoddau a gwella cydweithio. https://creativecommons.org/2020/06/24/introducing-the-cc-global-network-platforms/  

Creu cynnwys digidol

Gweithio gyda data

 • Hyfforddiant a chymorth am ddim: Mae Treftadaeth Ddigidol yn brosiect newydd sy'n cael ei gefnogi gan Fenter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, sydd â'r nod o gynyddu'r hyfforddiant a'r cymorth sgiliau digidol am ddim sydd ar gael i sefydliadau treftadaeth. Gallwch ddod o hyd i ystod o adnoddau a gweithgareddau sy'n ymwneud â marchnata digidol, cyfathrebu, hawliau a thechnolegau.
 • Wikidata
 • Heriau a chyfleoedd data: Mae'r blog yma o 2017 gan y Llyfrgell Brydeinig yn canolbwyntio ar dreftadaeth a data.
 • Cydamseru rhwng casgliad y mudiad a Wikipedia: Mae'r post blog yma gan Wikimedia yn edrych ar ddata data roundtripping.
 • Cyrchu torfol: Mae Samantha Blickhan, Arweinydd Ymchwil Dyniaethau Zooniverse, yn ymchwilio i'r sefydliadau sy'n defnyddio'r dreftadaeth.

Dysgu ar-lein

 • Technegau dysgu ar-lein: bydd canllaw cyflwyno newydd i ddysgu ar-lein yn cael ei gyhoeddi drwy'r Fenter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth ym mis Gorffennaf. Cofrestrwch i'n rhestr bostio i gael y wybodaeth ddiweddaraf.
 • Technoleg addysg:
  • Bathodd Dave Cormier y term Cymuned Agored Enfawr Ar-lein - Massive Open Online (MOOC) yn 2008. Yn ddiweddar, gofynnodd i'w gymuned am argymhellion ar gyfer pobl sy'n dechrau dysgu ar-lein a chafodd ymateb gwych.
  • Yn y post hon, wedi'i hanelu at addysgwyr ond gyda defnydd ehangach, mae Dave yn disgrifio'r hyn y mae wedi'i ddysgu o symud ar-lein ar frys.
 • Creu adnoddau addysgol agored: Cwrs lefel cyflwyniadol cynhwysfawr o'r Brifysgol Agored ar greu adnoddau addysgol agored.
 • Cyflenwi ar-lein: Mae Ymddiriedolaeth Ufi VocTech  wedi cynhyrchu cyfres o weminarau arbenigol i helpu hyfforddwyr ac athrawon symud yn gyflym i gyflenwi ar-lein. Mae recordiadau gweminar yn cynnwys sut i greu dysgu digidol hygyrch, dewis yr offer cywir ar gyfer cyflwyno ar-lein, adeiladu eich busnes dysgu drwy'r cyfryngau cymdeithasol a darparu gwerth ariannol am wasanaethau.  
 • Ymunwch â rhwydweithiau byd-eang: Mae Creative Commons (CC) wedi sefydlu llwyfannau rhwydwaith byd-eang CC yn ddiweddar – tri rhwydwaith byd-eang newydd, gan gynnwys llwyfan Open GLAM i sefydliadau diwylliannol a threftadaeth, rhwydweithiau hawlfraint a rhwydwaith e-ddysgu. Mae'r rhwydweithiau'n darparu lle i rannu adnoddau a gwella cydweithio. https://creativecommons.org/2020/06/24/introducing-the-cc-global-network-platforms/  

Marchnata a chyfathrebu digidol

 • Hyfforddiant a chymorth am ddim: Mae Treftadaeth Ddigidol yn brosiect newydd sy'n cael ei gefnogi gan Fenter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, sydd â'r nod o gynyddu'r hyfforddiant a'r cymorth sgiliau digidol am ddim sydd ar gael i sefydliadau treftadaeth. Gallwch ddod o hyd i ystod o adnoddau a gweithgareddau sy'n ymwneud â marchnata digidol, cyfathrebu, hawliau a thechnolegau.
 • Tyfu ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd ar-lein: Cofrestrwch ar gyfer y gweminar Treftdaeth Ddigidol gyntaf: Tyfu ac Ymgysylltu â Chynulleidfaoedd Ar-lein, 14 Gorffennaf, 10:30. Bydd Kirsty Marrins yn ystyried sut i greu cynnwys diddorol, ysbrydoledig a chymhellol
 • Diogelwch a phreifatrwydd ar-lein: Bydd canllaw cyflwyno newydd i ddiogelwch ar-lein a phreifatrwydd yn cael ei gyhoeddi ar ein gwefan cyn bo hir
 • Diogelwch ar-lein a phreifatrwydd: bydd canllaw cyflwyno newydd i ddysgu ar-lein yn cael ei gyhoeddi drwy'r Fenter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth ym mis Gorffennaf. Cofrestrwch i'n rhestr bostio i gael y wybodaeth ddiweddaraf.
 • Sesiynau un-i-un: fel rhan o'n Menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth, mae The Arts Marketing Association yn cynnal nifer o sesiynau ymgynghori un-i-un am ddim i sefydliadau treftadaeth bach a chanolig. Mae'r pynciau'n cynnwys ymgysylltu â chynulleidfaoedd digidol, codi arian ac e-fasnach a marchnata digidol. 
 • Codi arian yn ystod argyfwng byd-eang:
 • Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i godi arian: Gwyliwch y canllaw fideo cam wrth gam gan y Digital Charity, a ddarlledwyd yn wreiddiol fel rhan o'u digwyddiad Digital Fundraising Day ym mis Tachwedd 2019.
 • Remix Academy: Mae Remix Academy yn cynnig nifer o weminarau a chanllawiau cam-wrth-gam  ar bynciau gan gynnwys modelau busnes digidol, gan ddefnyddio technolegau cost isel.
 • Presenoldeb ar-lein: Mae'r cwrs ar-lein yma sy'n rhad ac am ddim, pythefnos o hyd gan Brifysgol Leeds yn edrych ar sut i greu presenoldeb proffesiynol ar-lein.  
 • Meddylfryd y dyfodol: Mae’r dyfodolwr Anne Lise Kjaer yn siarad am rôl pobl, planed a chyda meddylfryd am y dyfodol wrth farchnata yn y fideo byr yma ar gyfer diwrnod marchnata digidol y Gymdeithas Marchnata Celfyddydau.
 • Cynhyrchu incwm a rhoddion: Mae rhwydwaith diwylliant digidol Cyngor y Celfyddydau wedi creu rhestr o adnoddau sy'n ymwneud â strategaethau cynhyrchu incwm a rhoi i helpu i feithrin cysylltiadau digidol a thyfu cyrhaeddiad ar-lein (PDF). Gweld mwy o adnoddau gan Gyngor y Celfyddydau/Rhwydwaith Diwylliant Digidol.
 • Cynnal treftadaeth ddigidol: Mae blog 'Apps, microsites and collections online' gan Mia Ridge yn edrych ar y gwaith parhaus o gynnal a chadw treftadaeth ddiwylliannol ddigidol.
 • Entrepreneuriaeth ddigidol: yn y cwrs yma ar ffurf cyfweliad, mae Guto Kawasaki yn trafod entrepreneuriaeth ddigidol.
 • Cyfryngau cymdeithasol: Mae'r cwrs ar-lein pythefnos o hyd am ddim yma gan FutureLearn yn edrych ar ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ar gyfer busnes, o greu presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol i fesur llwyddiant.  
 • Instagram ar gyfer busnes: Mae'r cwrs byr yma, sy'n cymryd tua dwy awr i'w gwblhau, yn edrych ar sut i dyfu eich busnes gydag Instagram.  
 • Google Analytics i ddechreuwyr: Mae'r Rhwydwaith Diwylliant Digidol wedi cynhyrchu fideo ar gyfer dechreuwyr i'w helpu i ddechrau arni gyda Google Analytics.
 • Ymgysylltu empethetig â chynulleidfaoedd: Mae'r erthygl yma gan Lab Peak Experience yn archwilio sut y gall amgueddfeydd barhau i ymgysylltu â'u cynulleidfaoedd yn ystod cyfnodau anodd.  
 • Wordpress: Mae gan elusen Digital Lab canllaw pum munud i Wordpress ar gyfer elusennau di-elw. Gellir defnyddio Wordpress i greu blog cost-effeithiol, hawdd ei gynnal neu wefan.
 • Hygyrchedd gwefan: mae’r Arts Marketing Association wedi rhannu canllaw defnyddiol gan Supercool sy'n dangos nad oes angen cyllideb fawr ac adnoddau enfawr i wneud gwelliannau sylweddol i hygyrchedd eich gwefan.  
 • Busnesau bach ac elusennau: Mae hwb digidol yn darparu amrywiaeth o adnoddau ar gyfer busnesau bach ac elusennau o Founders4Schools a Mentrau Digidol BCG, gyda chymorth gan DCMS. Mae'r adnoddau yn cynnwys gefnogaeth 1:1 gan arbenigwyr digidol, marchnata eich sefydliad, gwella dylunio a brandio a datblygu strategaeth cynnwys.
 • Darparu gwasanaethau digidol:
  • Mae Catalyst wedi cynhyrchu amrywiaeth o ganllawiau ar ddarparu gwasanaethau digidol, gan gynnwys datblygu modelau gwasanaeth newydd a gweithredu yn ystod y cyfnod gyfyngiadau.  
  • Mae Cyngor Mudiadau Gwirfoddol yr Alban wedi rhoi trosolwg o rai egwyddorion allweddol sy'n sail i ddarparu gwasanaethau digidol.
 • Mae Cyngor Rhyngwladol yr Amgueddfeydd (ICOM) wedi cynhyrchu canllawiau helaeth ar ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys ymdrin â digwyddiadau a chreu polisi cyfryngau cymdeithasol.  
 • Mae Charity Digital wedi postio'r canllaw yma i ddewis system rheoli cysylltiadau cwsmeriaid (CRM)

Strategaeth ddigidol

Gweithio o bell

 • Gweithio o bell am y tro cyntaf: Mae Catalyst wedi cynhyrchu sawl canllaw ar weithio o bell, gan gynnwys pecyn cymorth i gymunedau ar lawr gwlad sydd angen symud eu gwaith i ddigidol am y tro cyntaf.  
 • Datblygu hyder ar-lein: Mae'r cwrs ar-lein wyth wythnos am ddim yma gan Open Learn, 'llythrennedd digidol: llwyddo mewn byd digidol', yn archwilio ystod o sgiliau ac arferion digidol, gan gynnwys hunaniaeth ddigidol, llesiant ddigidol, aros yn ddiogel a chyfreithiol, canfod a defnyddio gwybodaeth ac offer ar-lein, a delio â gorlwytho gwybodaeth.
 • Defnyddio digidol yn y gweithle: Mae'r cwrs ar-lein chwe wythnos rhad ac am ddim yma o FutureLearn wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sydd â rhai sgiliau digidol ond a fyddai'n hoffi magu hyder wrth ddefnyddio technoleg ddigidol yn y gweithle:
 • Seiber-ddiogelwch: Mae 'Cyflwyniad i seiberddiogelwch: cadw'n ddiogel ar-lein' yn gwrs ar-lein am ddim gan Open Learn, a ddatblygwyd gan y Brifysgol Agored gyda chymorth rhaglen seiberddiogelwch genedlaethol Llywodraeth y DU.  
 • Sgiliau digidol: Mae 'Make it Click' yn gasgliad o adnoddau dysgu ar-lein i helpu i feithrin sgiliau digidol. Mae'n cynnwys cyrsiau, offer a thempledi ar bynciau sy'n cynnwys calendrau, dogfennau, e-bost, diogelwch ar-lein, lluniau, cyflwyniadau, cyfryngau cymdeithasol, taenlenni a gweithio o gartref.  
 • Gweithio o adref a chadw'n ddiogel ar-lein: Mae'r canllaw yma (PDF) gan The Prince’s Responsible Business Network yn rhoi cynghorion i weithio gartref ac i aros yn ddiogel ar-lein. Mae'n cysylltu ag e-ddysgu seiberddiogelwch am ddim, canllawiau gweithio gartref ac adnoddau busnes bach.

Running events and activities online

Digital guide: Working with children and young people online

This guide has been produced by online safety experts Childnet International as part of our Digital Skills for Heritage initiative. 

Digital guide: Online security and privacy 

This guide includes advice on safely working with data, remote working and WiFi, video conferencing and social media. It has been produced by data protection specialists Naomi Korn Associates for our Digital Skills for Heritage initiative. 

Online meeting accessibility 

Drake music have published top tips for accessibility in video conferencing, online meetings and remote music sessions.   

Video conferencing support

Catalyst have produced several guides on getting started with video conferencing, from choosing the right software to phishing and security.   

Citizens Online provide a roundup of their recommended links for organisations wanting to use video conferencing to run meetings and events 

Stream Zoom through YouTube

Discover how to combine the functionality of Zoom with the benefits of YouTube in this guide (pdf), produced by The Arts Council and Digital Culture Network.

Smartphone videos

Another Arts Council and Digital Culture Network collaboration: top tips for making videos on your smart phone.

See more Arts Council / Digital Culture Network resources

Digital Things

In the Digital Things newsletter, Alec Ward shares a wide range of creative examples of how the cultural sector is making use of digital. 

Building communities online

Digital guide: Working with children and young people online

This guide has been produced by online safety experts Childnet International as part of our Digital Skills for Heritage initiative. 

Digital guide: Online security and privacy 

This guide includes advice on safely working with data, remote working and WiFi, video conferencing and social media. It has been produced by data protection specialists Naomi Korn Associates for our Digital Skills for Heritage initiative. 

One-to-one sessions

As part of our Digital Skills for Heritage initiative, The Arts Marketing Association are hosting a number of free one-to-one consultation sessions for small to medium sized heritage organisations. Topics include digital access and inclusion.

Digital tools for communities

Produced by The National Lottery Community Fund, this Communities Essential Guide to Digital Tools offers several quick and easy virtual and tech-based tools, at low cost and high impact.

Learn from other charities’ services

These ‘service recipes’ from Catalyst are examples of how charities are making use of digital. Recipes include working digitally with vulnerable communities, helping direct workers make the transition to working remotely and moving physical activities online. 

Remote research

These Catalyst guides include conducting user research and making design research work remotely.  

Leading groups online

This free resource is for people who want to lead online courses, meetings, training and events during the coronavirus pandemic. From online facilitation experts Jeanne Rewa and Daniel Hunter. 

Subtitling

Create accessible subtitles by using these free training videos from StageTEXT.

Online meeting accessibility

Drake music have published top tips for accessibility in video conferencing, online meetings and remote music sessions.   

Make hidden histories visible

The Whose Knowledge guide helps institutions make women visible on Wikipedia. It encourages institutions to join and participate in #VisibleWikiWomen – a global campaign increasing the number of freely-licensed images of notable women on Wikipedia and the broader internet, addressing the online gender imbalance. The guide will be useful for anyone interested in working on Wikipedia or making hidden histories more visible.

Join global networks

Creative Commons (CC) has recently established CC Global Network Platforms – three new global networks, including the Open GLAM platform for cultural and heritage organisations, a copyright network and an e-learning network. The networks provide a space to share resources and improve collaboration.  

Creating digital content

Free training and support 

Heritage Digital is a new project supported by The National Lottery Heritage Fund’s Digital Skills for Heritage initiative, which aims to increase free digital skills training and support available to heritage organisations. You can find a range of resources and activities relating to digital marketing, communications, rights and technologies.  

One-to-one sessions

As part of our Digital Skills for Heritage initiative, The Arts Marketing Association are hosting a number of free one-to-one consultation sessions for small to medium sized heritage organisations. Topics include working with collections.  

Create great online content

Discover what makes online content a success and learn how to create engaging content in line with business goals in this two-week course from FutureLearn.

Presenting collections online

View inspiring examples of the range of ways you can present collections and organise displays online from the Collections Trust. 

Podcasting

See Creative Boom’s step-by-step beginners guide on how to start a podcast in 2020.

Hannah Hethmon of Better Lemon Creative Audio provides a useful how to guide: Super Quick DIY Podcasting for Museums & Other Nonprofits Closed by COVID-19.

This two-week online course from FutureLearn teaches you how to plan, write and publish your own stories in podcast form. 

Stream Zoom through YouTube

Discover how to combine the functionality of Zoom with the benefits of YouTube in this guide (pdf), produced by The Arts Council and Digital Culture Network. See more Arts Council / Digital Culture Network resources.

Digital storytelling 

Watch Europeana’s Solve-It-Session webinar on digital storytelling with guests Dr Federica Bressan and Dr Susan Hazan.  

See this publication on Digital Storytelling and Cultural Heritage from Athena Plus.

Shane Snow looks at ways of telling stories to communicate products, brands and causes in this one-hour video.

Make hidden histories visible

The Whose Knowledge guide helps institutions make women visible on Wikipedia. It encourages institutions to join and participate in #VisibleWikiWomen – a global campaign increasing the number of freely-licensed images of notable women on Wikipedia and the broader internet, addressing the online gender imbalance. The guide will be useful for anyone interested in working on Wikipedia or making hidden histories more visible.

Instagram magazine

Digital Lab presents Jade Joseph’s practical ideas on creating a digital magazine for Instagram.  

Make video content using a smart phone

A guide on hardware, software and distribution by The Arts Council and Digital Culture Network. 

See more Arts Council / Digital Culture Network resources.

Virtual tours dos and don’ts

This article from Frame explores what does and doesn’t work in virtual tours. 

Five-minute digital guides

Digital Charity Lab have a range of five-minute guides, including podcasting for non-profits and Google Adwords for charities.

Subtitling

Create accessible subtitles by using these free training videos from StageTEXT.

Create an online exhibition

Use Art UK’s free digital tool Curations.

Stay up-to-date

In the Digital Things newsletter, Alec Ward shares a wide range of creative examples of how the cultural sector is making use of digital.  

Chris Unit publishes the Cultural Digital newsletter which provides an up to the minute round up of digital activity across the arts and heritage sectors.

Create an email newsletter

Read Culture24’s how to guide.

Maintaining digital heritage

Apps, microsites and collections online is a blog post from Mia Ridge looking at the ongoing maintenance of digital cultural heritage.

Social media

London Museum Development from the Museum of London has a YouTube channel which includes support videos for using social media.

Working with data

Free training and support 

Heritage Digital is a new project supported by our Digital Skills for Heritage initiative, which aims to increase free digital skills training and support available to heritage organisations. You can find a range of resources and activities relating to digital marketing, communications, rights and technologies. 

Wikidata

Read an article by Dr Martin Poulter, Wikimedian in Residence at the University of Oxford: Wikidata: the new hub for cultural heritage.  

See this Europeana guide on how galleries, libraries archives and museums can get started with Wikidata.

This MediaWiki talk gives a 'gentle introduction to Wikidata for complete beginners

Wikimedia Deutschland have published a research report exploring how and why people in cultural industries use Wikidata (PDF). 

Data challenges and opportunities

This 2017 blog post from the British Library focuses on heritage and data.

Synchronising between an organisation’s collection and Wikipedia

This blog post from Wikimedia looks at data roundtripping.

Crowdsourcing

Samantha Blickhan, Zooniverse Humanities Research Lead, explores crowdsourcing for heritage organisations

Online learning

Getting started with online learning techniques

This introductory guide covers different techniques to share your heritage online and help people to learn about the UK's history. It is produced by the Association for Learning Technology as part of our Digital Skills for Heritage initiative

Education technology

Dave Cormier coined the term Massive Open Online Community (MOOC) in 2008. He recently asked his community for recommendations for people getting started with online learning and he received a terrific response.

In this post, aimed at educators but with a wider use, Dave describes what he has learnt from moving online in a hurry. 

Creating open educational resources

Take a comprehensive introductory level course from the Open University on creating open educational resources.

Online delivery

Ufi VocTech Trust have produced a series of expert webinars to help trainers and teachers quickly move to online delivery. Webinar recordings include how to create accessible digital learning, choosing the right tools for online delivery, building your learning business via social media and monetising services.

Join global networks

Creative Commons (CC) has recently established CC Global Network Platforms – three new global networks, including the Open GLAM platform for cultural and heritage organisations, a copyright network and an e-learning network. The networks provide a space to share resources and improve collaboration.   

Digital marketing and communications 

Free training and support

Heritage Digital is a new project supported by our Digital Skills for Heritage initiative. It aims to increase free digital skills training and support available to heritage organisations. You can find a range of resources and activities relating to digital marketing, communications, rights and technologies. 

Digital guide: Online security and privacy 

This guide includes advice on safely working with data, video conferencing and social media. It has been produced by data protection specialists Naomi Korn Associates for our Digital Skills for Heritage initiative. 

One-to-one sessions

As part of our Digital Skills for Heritage initiative, The Arts Marketing Association are hosting a number of free one-to-one consultation sessions for small to medium sized heritage organisations. Topics include digital audience engagement, fundraising and e-commerce and digital marketing. 

Fundraising during global crisis

This Arts Marketing Association article thinks through the next decade, including how to effectively communicate with donors. 

This article from Arts Professional looks at how to communicate with donors at a time of crisis. 

Using social media to raise funds

Watch Charity Digital’s step by step video guide, originally broadcast as part of their Digital Fundraising Day event in November 2019. 

Remix Academy

Remix Academy offers a number of webinars and step-by-step guides on topics including digital business models, monetising content and using low-cost technologies.  

Online presence

This free, two-week online course from the University of Leeds looks at how to create a professional online presence.  

Future mindset

Futurist Anne Lise Kjaer speaks about the role of people, planet and purpose and having a future mindset in marketing in this short video for Arts Marketing Association’s Digital Marketing Day. 

Income generation and donations

The Arts Council’s Digital Culture Network have created a list of resources around income generation and donation strategies to help build digital relationships and grow reach online (PDF). See more Arts Council / Digital Culture Network resources.

Maintaining digital heritage

Apps, microsites and collections online is a blog post from Mia Ridge looking at the ongoing maintenance of digital cultural heritage. 

Digital entrepreneurship

In this interview-style course, Guy Kawasaki discusses digital entrepreneurship. 

Social media

This free two-week online course from FutureLearn looks at using social media for business, from creating a social media presence to measuring success.  

The International Council of Museums (ICOM) have produced extensive guidance on using social media, including covering events and creating a social media policy.

Instagram for business

This short course, which takes approximately two hours to complete, looks at how to grow your business with Instagram.  

Google Analytics for beginners

The Digital Culture Network has produced a video for beginners to help them get started with Google Analytics. 

Empathetic audience engagement

This article from Peak Experience Lab explores how museums can continue to engage with their audiences during difficult times.  

Wordpress

Digital Charity Lab have a five-minute guide to WordPress for charities and non-profits. Wordpress can be used to create a cost effective, easy to maintain blog or website.

Customer relationship management

Charity Digital have posted a guide to choosing a customer relationship management (CRM) system.

Website accessibility

Arts Marketing Association share a handy guide from Supercool which demonstrates how you don’t need a big budget and huge resources to make significant improvements to the accessibility of your website.  

Small businesses and charities

Digital Boost provides a range of resources aimed at small businesses and charities from Founders4Schools and BCG Digital Ventures, with support from DCMS. Resources include 1:1 support from digital experts, marketing your organisation, improving design and branding and developing a content strategy.

Digital service delivery

Catalyst have produced a range of guides on digital service delivery, including developing new service models and operating during lockdown.  

The Scottish Council for Voluntary Organisations have provided an overview on some key principles behind digital service delivery. 

Digital strategy

How heritage can be supported by digital

This article from the Heritage Digital project looks at how digital skills can transform the heritage sector. 

Developing online confidence

This free eight-week online course from Open Learn, Digital Literacy: succeeding in a digital world, explores a range of digital skills and practices, including digital identity, digital wellbeing, staying safe and legal, finding and using information and online tools, and dealing with information overload. 

Digital during lockdown

This blog post series from Andrew McIntyre, shared by Arts Marketing Association, looks at organisational responses to digital in lockdown.    

Trustees and leaders

Charity Digital Code have produced a COVID-19 digital checklist for charity trustees and leaders

Digital leadership

Ceri Gorton presents Six characteristics of digital leadership. The article also contains links to further resources and reading, including the Arts and Humanities Research Council report Building Digital Leadership and Resilience in the UK’s Cultural Sector

Collections on Wikipedia

Elena Villaespesa and Trilce Navarette look at how open data initiatives can increase views, enrich data and provide automatic translation. 

Digital leadership

Nesta’s A Brief Introduction to Digital Government: A guide for public sector leaders who want to understand and get the best out of digital (PDF) focuses on government but provides useful information for heritage sector digital leadership. The guide looks at digital as an approach for streamlining existing processes, enabling new operating models, engaging citizens and making better use of information.

Maintaining digital heritage

Apps, microsites and collections online is a blog post from Mia Ridge looking at the ongoing maintenance of digital cultural heritage. 

Stay up-to-date

In the Digital Things newsletter, Alec Ward shares a wide range of creative examples of how the cultural sector is making use of digital.  

Chris Unit publishes the Cultural Digital newsletter which provides an up-to the-minute round-up of digital activity across the arts and heritage sectors.

Working at distance

First-time remote working

Catalyst have produced several guides on remote working, including a toolkit for grassroots communities needing to move their work to digital for the first time.  

Developing online confidence

This free eight-week online course from OpenLearn, Digital Literacy: succeeding in a digital world, explores a range of digital skills and practices, including digital identity, digital wellbeing, staying safe and legal, finding and using information and online tools, and dealing with information overload. 

Using digital in the workplace

This free six-week online course from FutureLearn is designed for people who have some digital skills but would like to build confidence in using digital technology in the workplace: 

Cyber security

Introduction to cyber security: stay safe online is a free online course from OpenLearn, developed by The Open University with support from the UK Government’s National Cyber Security Programme.  

Digital skills

Make It Click is a collection of online learning resources to help build digital skills. It includes courses, tools and templates on topics including calendars, documents, email, online security, photos, presentations, social media, spreadsheets and working from home.  

Working from home and staying safe online

This guide (PDF) from The Prince’s Responsible Business Network provides tips for working from home and staying safe online. It links to free cyber security e-learning, home working guidance and small business resources.

Citizens Online provide a short list of recommended working from home resources.

Argymell adnodd i'w gynnwys

 

Arolwg Agweddau Digidol a Sgiliau ar gyfer Treftadaeth (DASH)

Mae ein Hagweddau Digidol ac arolwg Sgiliau ar gyfer Treftadaeth (DASH) yn helpu sefydliadau treftadaeth i nodi pa agweddau a sgiliau digidol allweddol sydd gan eu staff a'u gwirfoddolwyr eisoes, a pha ffyrdd newydd o ddefnyddio technoleg ddigidol yr hoffen nhw eu harchwilio. Roedd arwyddion i'r arolwg hefyd wedi ein helpu i nodi blaenoriaethau digidol ar gyfer y sector. Daeth y broses gofrestru i ben ar 3 Gorffennaf 2020.

 

Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Nod ein menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth yw gwella sgiliau digidol a hyder ar draws holl sector treftadaeth y DU. Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr a dewiswch y blwch diddordeb 'Digidol' i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...