Cofnodion cyfarfod Pwyllgor Cymru a gynhaliwyd ddydd Iau 03 Rhagfyr 2021 am 9.30am

Aelodau:       

  • Y Farwnes Kay Andrews (Cadeirydd)
  • James Davies
  • David Robinson
  • Malcolm Smith
  • Sally Edwards
  • Shaheen Sutton
  • Abigail Tweed

Busnes y Pwyllgor

Croesawu

Croesawodd y Cadeirydd bawb i drydydd cyfarfod y flwyddyn ar gyfer Pwyllgor Cymru.   

Gwrthdaro Buddiannau

Datganwyd gwrthdaro buddiannau ar gyfer Profiad Llyn Efyrnwy: HG-17-06252

Cofnodion y cyfarfod ar 10 Medi 2020

Cymeradwywyd a llofnodwyd y cofnodion fel cofnod cywir o'r cyfarfod.

Adroddiad y Cadeirydd Ar lafar

Nododd y cadeirydd fod y cyfyngiadau symud amrywiol parhaus o wledydd ac ardaloedd ledled y DU wedi achosi heriau na welwyd eu tebyg o'r blaen ers mis Medi 2020.  

Roedd yn drawiadol sut yr oedd y Gronfa wedi rheoli dosbarthiad eithriadol incwm busnes newydd.  Diolchodd y cadeirydd i dîm Cymru, am yr arloesedd a ddangoswyd wrth weithredu'r Gronfa Argyfwng Treftadaeth a Thrysorau Treftdaeth mewn amserlenni heriol tynn.

Diolchodd y cadeirydd i'r arweinyddiaeth a ddangoswyd ar draws y Gronfa a'r cymorth a roddwyd i dimau unigol.

Diweddariad Corfforaethol

Cyflwynodd Eilish McGuinness y wybodaeth ddiweddaraf am weithgarwch corfforaethol.

Adroddiad Cyfarwyddwyr Gwlad

Cyflwynodd Cyfarwyddwr Cymru y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau yng Nghymru.

Papur Cyllideb Grant Gwlad 2020-21     

Cyflwynodd Pennaeth Buddsoddi Cymru bapur y gyllideb. 

Nid oedd ceisiadau ail rownd ar yr agenda, gyda chyfanswm y ceisiadau o £4,520,300.

SF4 Ceisiadau ail rownd i'w trafod a'u penderfynu

Treftadaeth ar gyfer Cymunedau - Parc Coffa Ynysangharad Pontypridd (YWMP)

Grantî: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf - Adfywio a Chynllunio

Cais: Grant o £1,439,300 (75%)

Prosiect: I adfer a gwella Parc Coffa Rhyfel Ynysangharad a chysylltu pobl leol, cymunedau ac ymwelwyr â'i dreftadaeth. Byddai'r bandstand, yr ardd heulog, y brigiad craig ffug a'r bloc toiledau yn cael eu hadfer a byddai gwelliannau'n cael eu gwneud i'r coetir, y llwyni a'r llwybrau cyfagos. Byddai Canolfan Ymgysylltu â'r Gymuned yn darparu gweithgareddau addysgol a hamdden i'r gymuned leol.

Dyfarnwyd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr £1,547,800 i rownd gyntaf y prosiect, gan gynnwys grant datblygu o £208,500 (76% o gyfanswm y costau datblygu cymwys) ym mis Ionawr 2018

Dyfarnwyd grant o £1,439,300 (75%) gan Bwyllgor Cymru i’r prosiect

Profiad Llyn Efyrnwy                                                                                           

Grantî: RSPB Cymru

Cais: Grant o £3,011,000 (38%)

Prosiect: Prosiect 4 mlynedd 10 mis i warchod ystâd Llyn Efyrnwy, gan wella ei photensial fel profiad i ymwelwyr. Byddai'r cynllun yn gwella statws y tir dynodedig iawn drwy bori wedi'i dargedu, ailbroffilio hagiau mawn, lleihau rhywogaethau estron goresgynnol a gwella cynefinoedd ar gyfer rhywogaethau gan gynnwys y gylfinir a'r grugiar ddu. Byddai profiad yr ymwelydd yn cael ei wella drwy frandio newydd, gwefan newydd, canolfan ymwelwyr newydd a pharcio gyda chyfleusterau hygyrch.

Dyfarnwyd grant rownd gyntaf o £3,299,900 gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr i’r prosiect, gan gynnwys grant datblygu o £288,900 (55% o gyfanswm y costau datblygu cymwys) ym mis Mehefin 2018

Cytunodd Pwyllgor Cymru fod y cais yn cynrychioli Risg uchel am gymorth a Gwrthodwyd y cais.

SF4 Ceisiadau ail rownd am drafodaeth ac argymhelliad i'r Bwrdd

Pont Gludo Casnewydd - Atgyweirio, Adfer a Dehongli

Grantî: Cyngor Dinas Casnewydd

Cais: Grant o £8,756,000 (73%)

Prosiect: Gwneud gwaith atgyweirio cynhwysfawr i Bont Gludo Casnewydd, adeiladu canolfan ymwelwyr newydd a datblygu rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau. Byddai atgyweiriadau'n cael eu gwneud gan gynnwys i'r rhychwant pontydd lefel uchel a byddai fframiau a chebl angori'r bont yn cael eu disodli. Byddai'r dehongliad yn cael ei wella'n sylweddol gyda chanolfan ymwelwyr newydd yn darparu tocynnau, siop, caffi, toiledau, ystafell arddangos, dysgu a gofod cymunedol.

Dyfarnwyd  grant rownd gyntaf o £9,708,400 gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr i’r prosiect gan gynnwys grant datblygu o £1,052,800 (78% o gyfanswm y costau datblygu cymwys) ym mis Ebrill 2018.

Cytunodd Pwyllgor Cymru fod y cais yn flaenoriaeth uchel ar gyfer cymorth ac argymhellodd y dylai Bwrdd yr Ymddiriedolwyr Ddyfarnu Grant o £8,756,000 (73%)

SF4 Trafodaeth am newid dibenion cymeradwy ail rownd

Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru: Mynediad i bawb i Archifdy BBC Cymru

Cyflwynwyd adroddiad diweddaru i'r Pwyllgor ar Archif Ddarlledu Genedlaethol Cymru.

Papurau er Gwybodaeth

Adroddiad Cyllid Twf Amgylcheddol                                                             

Cyflwynodd Rheolwr y Rhaglen y wybodaeth ddiweddaraf am becynnau Cyllid Amgylcheddol Cymru gan gynnwys Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, Coetir Cymunedol a'r Gronfa Adfer Gwyrdd.

Unrhyw Fater Arall Ar lafar

Nid oedd dim.

Cynhelir y cyfarfod nesaf ddydd Iau 11 Mawrth 2021