Canllawiau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Mae Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn gynllun grant cyfalaf sydd â'r nod o alluogi cymunedau yng Nghymru i adfer a gwella byd natur. Diweddariad 30 Gorffennaf 2020.

Natur yw ein hased mwyaf, ond mae o dan fygythiad.

Rydym yn cynnig grantiau o £10,000 - £50,000 (yn 2020-21) ar gyfer prosiectau cyfalaf yng Nghymru a fydd yn caffael, yn adfer ac yn gwella natur.

Rydym yn chwilio'n arbennig am brosiectau y gellir eu gweld "o garreg eich drws". Mae hyn yn golygu lle mae pobl yn byw, gweithio, defnyddio gwasanaethau cyhoeddus, teithio (gan gynnwys ymylon ffyrdd a chylchfannau) a threulio'u hamser hamdden (gan gynnwys mannau agored cyhoeddus).

Ariannu natur yw ein blaenoriaeth ar y cyd

Natur yw ein ffurf hynaf o dreftadaeth. Nid yw gofalu am natur a helpu pobl i ddeall ei bwysigrwydd erioed wedi bod yn fwy perthnasol. Mae angen hybu adferiad natur ar frys.

Dyna pam fod ariannu tirweddau a natur yn flaenoriaeth ariannu strategol ar gyfer Llywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Bydd y cynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn cynnig:

 • Bydd y cynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn cynnig:•    hyd at un flwyddyn o gyllid grant ar gyfer prosiectau natur sy'n werth hyd at £50,000. O dan rai amgylchiadau, gallwn ariannu hyd at £100,000 ond trafodwch hyn â ni cyn gwneud cais.
 • hyd at 100% o gyllid
 • cyllid ar gyfer sefydliadau dielw (statudol a thrydydd sector) gyda chyfrif banc a chyfansoddiad
 • Cyngor cyn ymgeisio (drwy anfon e-bost at: natur@heritagefund.org.uk)

Amseriadau

 • penderfyniadau o fewn wyth wythnos i'r cais
 • bydd y rhaglen grant yn aros ar agor hyd nes y bydd arian wedi dod i ben
 • rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl, fel bod gennych fwy o amser i gyflawni eich prosiect

Gofynion

 • rhaid i brosiectau allu cynnal yr ased yn y tymor hir
 • ni ellir defnyddio cyllid ar gyfer costau rhedeg sefydliadau na chostau cynnal a chadw rheolaidd asedau presennol

Cynyddwyd cyfanswm yr arian sydd ar gael i £2.3 miliwn (diweddariad 30 Gorffennaf 2020) rhwng Ebrill 2020 a Mawrth 2021. Ariennir y rhaglen ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Mae'n rhan o Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, menter newydd sy'n ceisio adfer a gwella byd natur ledled Cymru.

Atal, tyfu, newid ar gyfer twf amgylcheddol - yr hyn rydym yn ei ddisgwyl gan brosiectau

Mae maniffesto Prif Weinidog Cymru yn ymrwymo i atal a gwrthdroi'r dirywiad mewn natur ac i dyfu'r amgylchedd er budd cenedlaethau'r dyfodol. Gelwir hyn yn atal, tyfu, newid ar gyfer twf amgylcheddol.

Bydd twf amgylcheddol yn galluogi pobl i weld gwelliannau i'r amgylchedd naturiol "o'u stepen drws". Mae hyn yn cynnwys gweithgarwch a arweinir gan y gymuned a gofalu am leoedd bob dydd y mae pawb ohonom yn eu caru.

Mae’r sgôp Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn eang ac rydym yn bwriadu penderfynu arno'n lleol. Ond gall gynnwys rhai, neu lawer o, y mathau canlynol o amcanion Atal, Tyfu, Newid:

Atal y dirywiad mewn natur

 • atal a gwrthdroi effaith negyddol arferion hanesyddol ac adfer cynefinoedd ar dir
 • mewn afonydd, nentydd a phyllau lleol ac yn yr amgylchedd morol
 • lleihau'r defnydd o blaladdwyr, gwrteithiau a chompost sy'n seiliedig ar fawn
 • lleihau llygredd dŵr
 • newid arferion torri gwair
 • cael gwared â rhywogaethau ymledol ac anfrodorol a bygythiadau eraill i natur
 • gwella rheoleiddio dŵr a draenio

Tyfu natur

 • cynyddu nifer a maint 'lleoedd ar gyfer natur'
 • cynyddu amrywiaeth o rywogaethau
 • datblygu rhwydweithiau ecolegol gwydn, coridorau gwyrdd a darnau o fywyd gwyllt
 • cynyddu perllannau cymunedol, cynhwysedd ac argaeledd tyfu cymunedol, rhandiroedd
 • annog natur i ystâd y sector cyhoeddus – er enghraifft: adeiladau cyhoeddus, mannau
 • cyhoeddus, gerddi cymunedol ac asedau cyhoeddus eraill
 • cynyddu neu greu mannau gwyrdd trefol, coed stryd, seilwaith gwyrdd trefol a thoeau gwyrdd
 • cynyddu bioamrywiaeth – er enghraifft, drwy: helpu pryfed peillio, gwrychoedd, dolydd
 • ac ymylon blodeuog, coetiroedd a thrwy greu dolydd ar dir llethrog

Newid arferion

 • annog a dileu rhwystrau i 'wneud y peth iawn'
 • newid y defnydd o dir i hyrwyddo natur, adfer cynefinoedd, newid gallu ardal i arafu llifogydd neu ddŵr wyneb
 • gwella ansawdd pridd a dŵr
 • cynyddu mynediad diogel i ddŵr yfed (gorsafoedd ail-lenwi/ffynhonnau dŵr)
 • gwella ansawdd aer/cael gwared ar lygredd
 • defnyddio seilwaith gwyrdd i leihau llifogydd neu wella argaeledd dŵr
 • caffael, adfer a gwella natur yn ein trefi a'n dinasoedd ac yn yr amgylchedd morol

Nodwch mai dim ond ychydig o syniadau ar gyfer gweithredu yw'r rhain. Rydym yn annog prosiectau i fod yn arloesol.

Gellid cefnogi llawer o brosiectau ar lefel leol ond gellid ystyried rhai prosiectau ar raddfa tirwedd.

Paratoi eich cais

Mae'n bwysig eich bod yn meddwl am sut y bydd eich prosiect yn bodloni gofynion y cynllun grant yma.
Rhaid i'ch prosiect:

 • caffael, adfer neu wella natur

 • sicrhau twf amgylcheddol y gellir ei weld "o garreg eich drws"

 • cyflenwi ased cyfalaf sydd â chynllun ar gyfer cynnal a chadw yn y dyfodol

 • bod â chynllun ar gyfer gweithgarwch lleol, wedi'i gynllunio a'i arwain gan gymunedau. Galluogi cyfranogiad ar gyfer ystod ehangach o bobl; eu helpu i brofi a gwerthfawrogi natur, gan arwain at gamau gweithredu unigol a chymunedol i ddiogelu a gwella natur.

 • dangos manteision lluosog ychwanegol sy'n rhychwantu llesiant amgylcheddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol

 • deall a gwella bioamrywiaeth bresennol y safle a ddewiswyd

 • dilyn canllawiau derbyniol ar fioamrywiaeth a bioddiogelwch er enghraifft drwy ddefnyddio planhigion a gyrchir yn lleol, osgoi rhywogaethau anfrodorol, ymledol, gwrteithiau, plaladdwyr a'r defnydd o ddeunyddiau sy'n seiliedig ar fawn

 • Gall prosiectau gael eu lleoli unrhyw le yng Nghymru cyn belled â'u bod yn 'lleol' eu natur. Fodd bynnag, mae gennym ddiddordeb arbennig mewn prosiectau sy'n:

 • canolbwyntio ar ardaloedd o amddifadedd

 • wedi'u lleoli mewn ardaloedd trefol neu amdrefol (ardaloedd gwledig/trefol)

Gall prosiectau gael eu lleoli unrhyw le yng Nghymru cyn belled â'u bod yn 'lleol' eu natur. Fodd bynnag, mae gennym ddiddordeb arbennig mewn prosiectau sy'n:

 • canolbwyntio ar ardaloedd o amddifadedd
 • wedi'u lleoli mewn ardaloedd trefol neu amdrefol (ardaloedd gwledig/trefol)

Rydym am glywed gan gymunedau sy'n darparu prosiectau ar eu "stepen drws", ond efallai y bydd nifer fach o brosiectau arddangosol ar raddfa tirwedd hyd at £100,000 yn cael eu hystyried.

Canolbwyntio ar y "pethau bach sy'n gwneud effaith yn lleol"

Rydym yn annog pob prosiect i ystyried ychwanegu "pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth yn lleol". Efallai nad ydynt yn ganolbwynt nac yn rheswm i'r prosiect, ond gellir eu cynnwys i sicrhau mwy o werth a budd.  

Dylai pob prosiect geisio ymgorffori o leiaf un "peth bach" megis:

 • cynyddu rhandiroedd, tyfu cymunedol a pherllannau cymunedol
 • annog coedwigoedd bach a choed stryd
 • darparu ffynhonnau dŵr a gorsafoedd ail-lenwi
 • creu dolydd ac ymylon blodeuog er enghraifft drwy: blannu blodau gwyllt, creu dolydd
 • ar dir llethrog a newid arferion torri gwair
 • annog pryfed peillio: ymuno â'r cynllun cyfeillgar i wenyn  a dod yn bencampwyr
 • gwenyn a lleihau plaladdwyr
 • defnyddio compost di-fawn, defnyddio rhywogaethau brodorol, osgoi rhywogaethau
 • anfrodorol a defnyddio cynnyrch lleol lle bo hynny'n bosibl
 • peidio â lledaenu rhywogaethau goresgynnol estron, plâu a chlefydau nad ydynt yn
 • gynhenid, a'u dileu lle bynnag y bo modd.

Cymraeg

Bydd angen i chi gynnwys darpariaeth ar gyfer y Gymraeg o fewn eich prosiect. Rhowch fanylion am hyn ar eich ffurflen gais. Gallwch gynnwys costau cyfieithu o fewn eich cyllideb.

Cydnabyddiaeth

Bydd angen i chi gydnabod eich grant fel y'i nodir yng nghanllawiau Nghronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Beth y gallwch wario'r arian arno

Mae gwariant cyfalaf yn arian sy'n cael ei wario ar fuddsoddi a phethau a fydd yn creu twf yn y dyfodol. Natur yw ein hased mwyaf – mae'n sail i bopeth a wnawn yn awr ac yn y dyfodol, fel cymdeithas. Mae enghreifftiau o wariant cyfalaf yn cynnwys:

 • paratoi safle fel ffensio, clirio sbwriel, cael gwared ar rywogaethau ymledol neu adeiladu llwybrau a gatiau hygyrch
 • prynu coed, llwyni a phlanhigion eraill i greu'r lle lleol ar gyfer natur
 • prynu offer. Mae gwariant cyfalaf hefyd yn cynnwys hyfforddiant mewn defnyddio'r peiriannau a'r tanwydd prynu i'w ddefnyddio yn ystod y prosiect
 • cynllunio prosiectau, caffael a rheolaeth ariannol o gostau'r prosiect i sicrhau bod yr ased cyfalaf yn cyrraedd hyd at 10% o gyfanswm y Gronfa
 • cost llafur sy'n gysylltiedig ag unrhyw weithgareddau sy'n gysylltiedig â chreu'r ased naturiol

Gellir defnyddio hyd at uchafswm o 10% o'r grant cyfalaf yma i alluogi cyflawni'r prosiect. Mae hyn yn golygu costau cyflenwi prosiect cysylltiedig sy'n eich galluogi i greu'r lle ar gyfer natur megis:

 • cynllunio prosiectau

 • deunyddiau caffael

 • rheolaeth ariannol y prosiect

 • casglu a dadansoddi gwybodaeth reoli am gyflawni'r prosiect

Mae'n bosibl na fyddwch yn cynnwys costau trefniadol craidd (neu gyfran ohonynt) megis prydles swyddfa, gwres, goleuadau, TGCh, gan mai'r rhain yw eich costau rhedeg busnes arferol. Ni chewch gynnwys costau cynnal a chadw, hyfforddiant a chostau rhedeg parhaus.

Costau gweithgarwch

Gallwch hefyd gynnwys costau sy'n galluogi'r prosiect i gynnwys pobl wrth gyflawni a chwrdd â chanlyniad gorfodol Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol y bydd "ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth [gan gynnwys Tir a Natur"). Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ein canlyniad gorfodol yn y canllawiau cais manwl isod.

Allwch chi ddim gwario'r arian ar:

 • adennill cost lawn costau craidd y sefydliad
 • cynhaliaeth
 • gwaith adfer neu amnewid asedau presennol sydd eisoes yn fannau ar gyfer natur (er enghraifft clwydi, llwybrau)
 • gwaith nad yw'n ymwneud yn bennaf â gwella neu adfer natur, canolfannau ymwelwyr, dehongli (nid rhaglen fynediad sydd yma yn bennaf, rhaid i unrhyw drefniadau mynediad fod yn rhan fach o'r prosiect ar sail natur yn ei gyfanrwydd)
 • ffocws ar blannu coed; yn hytrach, dylai ymgeiswyr gyfeirio at y cynllun Coetir Cymunedol. Fodd bynnag, gellir cynnwys plannu coed fel rhan o gynllun cyffredinol ehangach.
 • Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod clefyd (Chalara) coed ynnyn yn broblem sylweddol ledled Cymru, ond nid yw hyn yn ffocws i'r rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.
 • Ni fydd y Gronfa yn ystyried ceisiadau am brosiectau i gael gwared neu reoli lludw yn unig, oherwydd nid yw'n adfer, nac yn gwella natur. Efallai y byddwn yn ystyried prosiectau lle mae elfen fach o clefyd (Chalara) coed ynnyn, fel rhan o brosiect ehangach i adfer a gwella natur. Bydd angen i'ch cais ddarparu tystiolaeth gref sy'n dangos enillion net i fioamrywiaeth a chreu ecosystemau gwydn.

Sut i wneud cais am £10,000 – £100,000

 1. Ar gyfer grantiau fwy na £50,000, dechreuwch drwy gysylltu â swyddfa Cymru Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol drwy e-bost: natur@heritagefund.org.uk.

 2. Ar gyfer pob grant arall, ymwelwch â'n porth ymgeisio a chofrestrwch gyfrif (neu mewngofnodwch os ydych wedi gwneud cais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol o'r blaen).

 3. O'r ddewislen, dewiswch £10,000–£100,000.

 4. Cwblhewch a chyflwynwch ffurflen ymholiadau prosiect, fel y gallwch gael adborth gennym ar eich prosiect cyn i chi gwblhau eich cais llawn.

 5. Pan fyddwch yn barod, cwblhewch a chyflwynwch gais llawn.


Nid oes ffurflen gais Lleoedd Lleol pwrpasol ar gyfer Cronfa Gyfalaf Natur ac felly dylech ddilyn y cyfarwyddiadau hyn yn ofalus ynghyd â'n harweiniad rheolaidd  ac ateb pob cwestiwn yn ein ceisiadau grant canolig (£10,000–£100,000).

Gellir dod o hyd i ddolenni i'r canllawiau a'r nodiadau cymorth perthnasol isod.

Enwi eich prosiect:

Dechreuwch deitl eich prosiect gyda #NATUR i'n helpu i adnabod eich cais yn gywir. Er enghraifft: #NATUR Dôl Flodau Bywyd Gwyllt Abercynon. Mae terfyn o 15 gair.

Gwneud cais am grantiau rhwng £10,000 a £100,000

Bydd angen i chi ddefnyddio'r canllawiau hyn ochr yn ochr â nodiadau cymorth i ateb y cwestiynau:

Adran 1

Cwestiwn 1a ac 1b – Defnyddiwch y nodiadau cais Tudalen 4 i'ch helpu i ateb y cwestiynau hyn.

Cwestiwn 1c – Mewn dim mwy na 200 o eiriau, dywedwch wrthym:

 • Beth fyddwch chi'n ei wneud i atal, tyfu a gwneud newid i natur
 • Pwy fydd yn cymryd rhan
 • Ar beth fyddwch chi’n gwario’r cyllid
 • Sut y byddwch yn cynnwys y Gymraeg o fewn eich prosiect

Cwestiwn 1d – Cyfeiriwch at nodiadau cymorth y cais Tudalen 4 (rhowch gyfeirnod grid neu god post os gallwch)

Cwestiwn 1e - Nodwch ddyddiad dechrau a gorffen eich prosiect. 

Cwestiwn 1f – Ysgrifenwch "Amh"

Cwestiwn 1g – Defnyddiwch y nodiadau cais Tudalen 5 i ateb y cwestiwn yma. Efallai y bydd eich swyddog bioamrywiaeth lleol, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt, swyddog cynllunio ac ati wedi cael cyngor.

Cwestiwn 1h – Defnyddiwch y nodiadau cais Tudalen 5 i ateb y cwestiwn yma i ddweud wrthym am y cymunedau yr ydych yn gweithio gyda nhw

Cwestiwn 1i a 1j – defnyddio nodiadau cymorth cais Tudalen 6 i ateb y cwestiynau hyn.

Cwestiwn 1k – defnyddiwch nodiadau cymorth ymgeisio Tudalen 6 i ateb y cwestiwn yma. Bydd angen i chi hefyd arddangos logo Llywodraeth Cymru.

Adran 2

C, 2a – Rhowch ddisgrifiad o'r safle fel ag y mae heddiw a sut yr ydych yn ceisio ei wella gyda'r prosiect yma. Rhoi gwybodaeth ffeithiol i ni am y lle ar gyfer natur, gan gynnwys:

 • maint y safle mewn metrau sgwâr neu hectarau
 • a yw'n dir, wal werdd, to gwyrdd neu
 • a yw'r tir yn ymwneud â chysylltu coetiroedd/lleoedd presennol i natur
 • cyflwr presennol y tir
 • nodweddion y tir
 • a oes unrhyw rywogaethau â blaenoriaeth ar y tir. Edrychwch ar y rhestr o rywogaethau blaenoriaeth
 • pam fod y safle yma yn bwysig i'ch ardal leol a'ch cymuned

Cwestiwn 2b – Ticiwch "tirweddau a natur"

Cwestiwn 2c - Dywedwch wrthym os oes gan eich safle neu os ydych yn ceisio gwella cynefinoedd neu rywogaethau a warchodir, er enghraifft rhywogaethau a nodwyd mewn cynllun gweithredu bioamrywiaeth, rhywogaethau planhigion a warchodir gan Ewrop ac ati

Cwestiwn 2d – Ticiwch yr opsiynau sy'n berthnasol.

Cwestiwn 2e – Cynllun cyfalaf sydd yma felly bydd angen i chi ateb 'oes' (gweler y diffiniad ar dudalen 2). Dilynwch y nodiadau cymorthcais Tudalen 8 i roi mwy o wybodaeth i ni.

Cwestiwn 2f a 2g – Defnyddiwch nodiadau cymorth ymgeisio Tudalen 8 a 9 i ateb y cwestiwn yma.

Adran 3

Defnyddiwch y nodiadau cymorth ymgeisio ar dudalen 10 ac 11 i ateb yr holl gwestiynau yn yr adran yma.

Adran 4

Ar gyfer y rhaglen grant yma, dim ond y canlyniad ‘bydd ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth', y mae angen i chi ei gyflawni.

 • Mae terfyn o 300 o eiriau ar gyfer yr adran yma
 • Nid ydym yn disgwyl i chi gyflawni unrhyw ganlyniadau eraill Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol gyda'r prosiect yma

Beth mae'r canlyniad yn ei olygu?

Bydd mwy o bobl yn ymgysylltu â'n tirweddau a'n natur a byddant yn fwy amrywiol na chyn eich prosiect. Bydd newidiadau'n deillio o ganlyniad uniongyrchol i'ch prosiect, ac yn enwedig eich gwaith ymgysylltu â'r gymuned ac ymgynghori â'r gymuned. Byddwch yn casglu ac yn dadansoddi gwybodaeth am y bobl sy'n ymwneud â'ch treftadaeth naturiol – a'r rhai nad ydynt – cyn, yn ystod ac ar ôl eich prosiect.

Sut y byddwch chi'n gwybod beth rydych chi wedi'i gyflawni?

Byddwch yn gallu dangos bod proffil eich cynulleidfa wedi newid; Er enghraifft, mae'n cynnwys pobl o ystod ehangach o oedrannau, cefndiroedd ethnig a chymdeithasol; mwy o bobl anabl; neu grwpiau o bobl sydd erioed wedi ymgysylltu â'ch treftadaeth o'r blaen.

Byddwch yn gallu dangos sut mae mwy o bobl, a gwahanol bobl, yn ymgysylltu â'n treftadaeth naturiol fel ymwelwyr, cyfranogwyr mewn gweithgareddau, neu wirfoddolwyr, yn ystod eich prosiect ac unwaith y bydd wedi gorffen.

 

Adran 5

Gan ddefnyddio'r nodiadau cymorth ymgeisio, ar dudalennau 15-17, dywedwch wrthym faint y bydd yn ei gostio i gyflawni eich prosiect.

Cyn i chi ddechrau:

Costau na allwn eu hariannu yn y rhaglen grant yma:

 • Adennill costau llawn
 • cyfrifoldebau statudol a/neu gyfreithiol
 • TAW adenilladwy
 • costau parhaus y prosiect
 • costau ar gyfer gweithgarwch sydd wedi digwydd cyn i grant gael ei ddyfarnu
 • prosiectau ar dir preifat lle nad oes budd cyhoeddus
 • costau gweithgarwch mwy na 15% o gyfanswm y cais am grant
 • cynnal a chadw, bydd hynny'n digwydd ar ôl dyddiad dod â'ch grant i ben

Adran 6

Defnyddiwch y nodiadau cymorth ar dudalennau 18-19 i'ch helpu i ateb pob cwestiwn yn yr adran yma.

Adran 7

Defnyddiwch y nodiadau cymorth tudalennau 20 – 22 i'ch helpu i nodi pa ddogfennau ategol sydd eu hangen.

Adran 8

Defnyddiwch y nodiadau cymorth i wneud cais ar dudalen 23 i'ch helpu i ateb y cwestiynau hyn.

Dangosyddion perfformiad

Bydd angen i chi ddangos sut mae eich prosiect wedi bod o fudd i'r amgylchedd.

Beth sydd angen i chi ei wneud

 • Dewiswch y dangosyddion perfformiad sydd fwyaf perthnasol i'ch prosiect o'r rhestr isod.
 • Cyflwynwch eich rhestr o ddangosyddion perfformiad (gan gynnwys sut y byddwch yn mesur pob un) fel atodiad i'ch cais.

Os byddwch yn llwyddo i gael grant, bydd y dangosyddion perfformiad hyn yn cael eu cynnwys yn y canlyniadau y cytunwyd arnynt ar gyfer y prosiect.

Planhigion ac anifeiliaid

Mannau ar gyfer natur/cynefin wedi'u caffael [wedi'i fesur mewn metrau sgwâr]

Mannau ar gyfer natur/cynefin wedi'u hadfer neu eu gwella [wedi'u mesur mewn metrau sgwâr]

Waliau/toeau gwyrdd wedi'u creu neu eu gwella [wedi'u mesur mewn metrau sgwâr]

Cysylltedd – coridorau/llwybrau gwyrdd newydd wedi'u creu/gwella [wedi'u mesur mewn metrau]

Gwelliannau i bryfed peillio [nifer amcangyfrifedig]

Cynnydd mewn niferoedd o rywogaethau [amcangyfrif]

Rhywogaethau blaenoriaeth [nifer a rhywogaethau sy'n bwriadu elwa]

Dŵr

Y capasiti i atal llifogydd neu ddŵr wyneb [wedi'i fesur mewn metrau ciwbig]

Gwell ansawdd dŵr

Mynediad i ddŵr [nifer o ffynhonnau ail-lenwi/dŵr]

Aer

Amcangyfrif o leihad mewn CO2 [wedi'i fesur mewn allyriadau cyfatebol]

Gwell ansawdd aer

Tir

Lleihau'r defnydd o blaladdwyr/gwrteithiau [wedi'i fesur mewn %] tyfu yn y gymuned [arwynebedd yn ôl metr sgwâr/hectar]  

Tyfu cymunedol [nifer o brosiectau] mannau cyhoeddus gwyrdd hygyrch wedi'u creu [wedi'u mesur mewn metrau sgwâr] wedi gwella man cyhoeddus gwyrdd hygyrch [wedi'i fesur mewn metrau sgwâr]  

Llesiant/effaith Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Cyfanswm nifer yr hyfforddeiaethau a gyflogwyd ar y prosiect

Nifer y busnesau bach a chanolig sydd wedi'u lleoli yng Nghymru y byddwch yn eu contractio/is-gontractio

Amcangyfrif effaith economaidd [wedi'i fesur mewn £] gwirfoddolwyr dan sylw [nifer]  

Cyfraniad oriau gwirfoddolwyr

Gwirfoddolwyr sy'n adrodd am welliant mewn llesiant o ganlyniad i’w cynnwys yn y prosiect [nifer y bobl]

Asedau cymunedol a grëwyd [rhif]

Cyflogeion/ymwelwyr/preswylwyr/ymweliadau achlysurol) a fydd yn gallu "gweld" yr ased a grëwyd [amcangyfrif nifer mewn un diwrnod]

 

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...