Sally Edwards

Sally Edwards

Sally Edwards
Astudiodd Sally yn yr Academi Ddylunio Genedlaethol a chymhwyster fel dylunydd mewnol proffesiynol ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn addurniadau mewnol hanesyddol.

Mae ganddi hefyd gymhwyster mewn effeithlonrwydd ynni ac ôl-effaith adeiladau traddodiadol. Ar hyn o bryd mae'n Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni sy'n arbenigo fel Ymgynghoriaeth Adeiladu Hanesyddol a Syrfewyr Siartredig.

Mae llawer o ffocws ei bywyd gwaith wedi bod ar reoli a datblygu'r amgylchedd hanesyddol a darparu cynnig twristiaeth o safon; gyda dros dri degawd o brofiad yn gweithio ar lefel uwch reolwyr mewn treftadaeth a thwristiaeth, yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector. Roedd ei chyfrifoldebau'n ymdrin yn benodol â phrosiectau a rheoli adeiladau hanesyddol arwyddocaol. Mae ganddi hefyd brofiad o bob agwedd ar gyrchfannau a rheoli ymwelwyr.  

Roedd Sally yn gyfrifol am leoliadau dinesig mawreddog Caerdydd – Castell Caerdydd, Neuadd y Ddinas, Y Plasty, Yr Hen Lyfrgell ac Amgueddfa Stori Caerdydd. Yn ogystal â goruchwylio cyfleusterau a rheolaeth weithredol mewn lleoliadau, ymdriniodd Sally â nifer o brosiectau datblygu. 

Drwy ei blynyddoedd yng Nghaerdydd datblygodd ddealltwriaeth fanwl o'r hyn sy'n gwneud i leoliad weithio, o gynllun a dyluniad, i faterion cynnal a chadw, economeg, marchnata a gweithredol.  Roedd ei ffocws nesaf yn Sir Gaerfyrddin, yn dilyn rhaglen adfer fawr yn Nhŷ Llanelly yn Llanelli, penodwyd Sally ar sail ymgynghori i'r adeilad weithredu fel atyniad o safon i ymwelwyr.

Mae ei phrofiad o reoli cyrchfannau wedi cwmpasu lleoliadau gwledig a glan môr ac mae'n cynnwys rhedeg y gwasanaethau twristiaeth ar gyfer Prifddinas Cymru, Caerdydd.

Mae ei chyflawniadau'n cynnwys ennill grantiau gwerth miliynau o bunnoedd megis grant sylweddol ar gyfer gwarchod Castell Caerdydd a sicrhau cyllid a gweithredu rhaglenni adfywio mawr. Roedd un prosiect o'r fath yn cynnwys Rhaglen Gweithredu Cyrchfan yn Ynys y Barri, a oedd, ymhlith rhestr eang o fentrau, yn cynnwys dychwelyd nifer o ffasadau Fictoraidd i'w hen ogoniant a gwella'r amgylchfyd cyhoeddus. Cafodd ei gwaith ym Mro Morgannwg ei gydnabod pan ddyfarnwyd iddi anrhydedd Rheolwr Llywodraeth Leol Genedlaethol y Flwyddyn y DU.

Mae Sally'n dod â dealltwriaeth ymarferol wirioneddol i'r bwrdd ac mae'n arbennig o ymarferol o ran gwneud y defnydd gorau o adeiladau hanesyddol tra'n ystyried yr angen i'w cynnal a'u cadw. Mae'n gredwr cryf mewn "ei ddefnyddio neu ei golli" o ran ein treftadaeth yn ogystal â deall y pwysau masnachol ar berchnogion adeiladau.