Ein heffaith

Ein heffaith

Children performing under the wing of an old RAF aeroplane
Sut mae ein buddsoddiad a'n harbenigedd yn cefnogi sector treftadaeth y DU i greu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl a chymunedau.

Diweddarwyd y dudalen ddiwethaf: 31 Mai 2023

Ers i ni gael ein sefydlu ym 1994, rydym wedi buddsoddi £8.8biliwn mewn mwy na 51,000 o brosiectau ar draws y Deyrnas Unedig. Mae hyn yn cynnwys arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ac yn fwy diweddar - cyllid yr ydym wedi'i ddosbarthu ar ran llywodraethau ar draws y DU.

Rydym wedi dyfarnu:

 • £3.2bn i 10,200 o brosiectau ardal, adeilad a chofeb
 • £590miliwn i fwy na 27,600 o brosiectau treftadaeth cymunedol a diwylliannol
 • dros £610m i fwy na 1,500 o brosiectau diwydiannol, morol a thrafnidiaeth
 • £2bn i 4,700 o brosiectau tir, natur a bioamrywiaeth
 • dros £2.3bn ar gyfer i 5,800 o brosiectau sy'n seiliedig ar amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifau a chasgliadau

Archwiliwch ein gwaith yn fanylach.

Ein cefnogaeth yn sgil COVID-19

O ddechrau'r pandemig, tan ddiwedd blwyddyn ariannol 2022–2023, byddwn wedi buddsoddi tua £675m i'r sector treftadaeth. Mae hynny tua £100m yn fwy na fydden ni wedi buddsoddi yn yr un cyfnod fel arfer.

Rydym hefyd wedi darparu arbenigedd a chyngor ar addasu i'r pandemig. 

Roedd ein dosbarthiad o arian yn y blynyddoedd ariannol 2020–2021 a 2021–2022 wedi elwa dros 3,500 o brosiectau treftadaeth ac yn cynnwys:

 • £300m drwy Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol
 • Cronfa Argyfwng Treftadaeth £50m, a wnaed yn bosib diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol
 • mwy na £155m o Gronfa Adfer Diwylliant ar gyfer Treftadaeth ar ran yr Adran ar gyfer Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS)
 • £19 miliwn Cronfa Cicdanio Cyfalaf Treftadaeth ar ran DCMS
 • £75.6m Cronfa Her Adfer Werdd i Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) 
 • mwy na £13m o gyllid gan Lywodraeth Cymru
 • mwy na £8m gan Adran Cymunedau Gogledd Iwerddon

Yn ogystal, rydym:

 • dosbarthu £3.5m o gymorth wedi'i dargedu i'r derbynwyr yn ein Hardaloedd Ffocws, ardaloedd awdurdodau lleol difreintiedig sydd wedi derbyn lleiaf o arian gennym ni
 • cynnig benthyciadau di-log rhwng £50,000-£250,000 hyd at gyfanswm o £1.2 miliwn 
 • cyflymu'r ddarpariaeth o'n menter £3.5 miliwn Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth
 • cyflwyno cyfres gwerth £6m o raglenni cefnogi busnes a datblygu menter i gefnogi gwytnwch y sector
 • ymroi £2m i ariannu ein rhwydwaith o ymgynghorwyr ROSS, sy'n darparu arbenigedd technegol a chyngor megis mentora, monitro a helpu gyda chynlluniau busnes
 • parhau i gefnogi mwy na 2,500 o brosiectau mewn datblygu a chyflawni, gan gynnwys £46m o gynnydd mewn grantiau

Y gwahaniaeth a wnaeth y Gronfa Argyfwng Treftadaeth

Yn ôl gwerthusiad o'n cronfa argyfwng £50m:

 • roedd dros 2,400 o rolau cyfwerth ag amser llawn yn cael eu cefnogi'n uniongyrchol gan ein cyllid
 • daeth dros 1,400 o staff yn ôl o ffyrlo
 • cafodd dros 14,700 o rolau gwirfoddol eu cefnogi'n uniongyrchol

Rhagor o wybodaeth am effaith y Gronfa Argyfwng Treftadaeth

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol 

Ni fyddai modd i ni wneud hyn oll heb y bobl sy'n chwarae'r Loteri Genedlaethol. Bob wythnos mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn codi £30m ar gyfer achosion da.

Ers 1994, mae dros £47biliwn wedi'i godi a mwy na 670,000 o grantiau unigol wedi'u gwneud ar draws y DU - sy'n gyfwerth â thua 240 o grantiau loteri ym mhob ardal cod post yn y Deyrnas Unedig.

Dysgwch fwy am achosion da'r Loteri Genedlaethol.